Zelmer ZFP1100C manuál (návod)

Prohlédněte si zde zdarma Zelmer ZFP1100C příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Zelmer ZFP1100C majitelům.

7
ZFP1100-001_v02
w miejscu niedostępnym dla dzieci
w wieku poniżej 8 lat.
Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolno
-
ści zycznej, czuciowej i psychicz-
nej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącz
-
nie pod nadzorem lub po wcześniej-
szym zrozumiałym objaśnieniu moż-
liwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzysta
-
nia z urządzenia.
Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
Nie stawiaj urządzenia na mokrej
powierzchni.
Trzymaj urządzenie i przewód zasi-
lający z daleka od płyt grzewczych
i palników.
Nie wkładaj twardych przedmiotów
(łyżeczka, łopatka, itp.) do dzieży
podczas pracy urządzenia.
Używanie akcesoriów innych niż
rekomendowane przez producenta
może spowodować pożar, porażenie
prądem lub uszkodzenia ciała.
one między innymi usunąć naniesione informacyjne
symbole graczne takie, jak: oznaczenia, znaki ostrze-
gawcze, itp.
Urządzenie powinno być użytkowane tylko wewnątrz
pomieszczeń.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Napęd postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym
stabilnym podłożu tak, aby nie zasłaniać otworów wen-
tylacyjnych w obudowie.
Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci
elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napię-
ciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej
urządzenia.
Nie zanurzaj napędu urządzenia w wodzie, ani nie myj
go pod bieżącą wodą.
Do mycia obudowy nie używaj agresywnych deter-
gentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie
i wskazówki dotyczące
użytkowania
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego. W przypadku wykorzystywania go do
celów biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji
zmieniają się.
Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie materiały
opakowaniowe i dokładnie umyj elementy wyposażenia.
Po zakończeniu pracy wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieci.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Robot planetarny jest urządzeniem klasy I, wyposażonym
w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczką ze
stykiem ochronnym.
Pojemność dzieży: 4 l.
Robot planetarny spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określo-
nych granicach napięcia (LVD) – 2006/95/EC.
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem
na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności
znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
Budowa urządzenia
1
Przycisk zwalniający/blokujący ruchomą głowicę napędu
2
Ruchoma głowica napędu
3
Pokrętło regulacji prędkości
4
Osłona dzieży z podajnikiem
5
Dzieża ze stali nierdzewnej
6
Podstawa
7
Rózga
8
Mieszadło
9
Mieszacz hakowy
A

Máte dotaz ohledně Zelmer ZFP1100C?

Položte zde otázku, kterou máte o Zelmer ZFP1100C, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Zelmer ZFP1100C vám poskytnout vhodnou odpověď.