Vitek VT-1979 W

Vitek VT-1979 W manuál (návod)

(1)
 • CÂNTAR DE PODEA
  Descrierea produsului
  1. Afi şaj
  2. Corp
  3. Capac locaş pentru baterii
  4. Buton selectare unităţi de măsu-
  ră a masei
  Măsuri de siguranţă
  • Înainte de utilizare îndepărtaţi de
  pe cântar folia protectoare pentru
  a evita apariţia energiei statice
  Poziţionaţi cântarul pe o suprafaţă
  plană, uscată şi nealunecoasă.
  Nu folosiţi cântarul pe covoare
  sau mochete.
  Nu urcaţi pe cântar cu picioarele
  ude sau dacă suprafaţa acestuia
  este umedă. Vă expuneţi riscului
  de a aluneca şi a vă traumatiza.
  Aveţi grijă când urcaţi pe cântar:
  mai întâi puneţi pe cântar un pi-
  cior, asiguraţi-vă că acesta este
  stabil şi numai după aceasta pu-
  neţi al doilea picior.
  Urcaţi pe cântar şi distribuiţi în
  mod egal greutatea d-voastră.
  Staţi nemişcat în timp ce are loc
  măsurarea greutăţii, nu efectuaţi
  sărituri pe suprafaţa cântarului.
  Pentru a obţine indicaţii de o pre-
  cizie maximă la măsurarea greu-
  tăţii poziţionaţi cântarul pe unul şi
  acelaşi loc.
  Nu folosiţi cântarul în apropierea
  aparatelor de încălzire.
  Nu folosiţi şi nu păstraţi cântarul
  în încăperi cu umiditate ridicată
  (de circa 80%), nu lăsaţi apa sau
  alte lichide să pătrundă în corpul
  cântarului, acest lucru poate infl u-
  enţa precizia măsurărilor sau să
  provoace ieşirea lui din funcţiu-
  ne.
  Este necesară o atentă suprave-
  ghere atunci când aparatul este
  folosit de copii sau persoane cu
  abilităţi reduse.
  Nu lăsaţi cântarul la îndemâna
  copiilor.
  Dacă nu folosiţi cântarul o perioa-
  dă lungă de timp este necesar să
  scoateţi bateriile din locaşul pen-
  tru baterii.
  Respectaţi polaritatea la instala-
  rea bateriilor în conformitate cu
  indicaţiile.
  Nu folosiţi simultan baterii diferi-
  te (vechi şi noi, de tipuri diferite
  etc.);
  Înlocuiţi la timp bateriile.
  Nu reparaţi şi nu dezasamblaţi sin-
  guri cântarul. În caz de defecţiuni
  apelaţi la un service autorizat.
  Păstraţi cântarul la un loc uscat
  răcoros, inaccesibil pentru copii.
  Recomandări
  Efectuaţi cântărirea la aceeaşi
  oră a zilei.
  Efectuaţi cântărirea după 2-3 ore
  de la luarea mesei.
  Atenţie!
  • În cazul în care pe afi şaj apare in-
  dicaţia “OL”, cântarul este supra-
  încărcat. Coborâţi imediat de pe
  cântar, pentru a evita defectarea
  acestuia.
  Simbolul “Lo” indică necesitatea
  înlocuirii bateriilor.
  UTILIZAREA CÂNTARULUI
  Deschideţi capacul locaşului de ba-
  terii (3) şi îndepărtaţi garnitura izo-
  lantă între baterii. Închideţi capacul
  locaşului pentru baterii.
  Selectarea unităţilor de măsură
  În partea de jos a corpului cânta-
  rului se afl ă butonul de selectare
  a unităţilor de măsură a masei (4).
  Apăsând butonul puteţi selecta kilo-
  grame (“KG”), livre (“LB”) sau sto-
  ne (‘’ST’’) în calitate de unităţi de
  măsură a masei.
  MĂSURAREA GREUTĂŢII
  1. Cântarul va porni de îndată ce
  veţi urca pe acesta
  2. Pe afi şaj va apărea simbolul va-
  riabil , după care se vor aprinde
  simbolurile - “0.0 KG”, “0.0 LB”
  sau “0.0 ST”, în funcţie de unită-
  ţile de măsură a greutăţii.
  3. Urcaţi pe cântar, staţi nemişcat
  pe cântar. În timpul cântăririi indi-
  caţia de pe afi şaj va clipi. Aştep-
  taţi până indicaţiile de pe afi şaj
  vor înceta să clipească. Greuta-
  tea d-voastră va fi vizualizată pe
  afi şaj timp de circa 10 secunde,
  după care aparatul se va opri au-
  tomat.
  ÎNTREŢINEREA APARATULUI
  Folosiţi cu grijă cântarul acesta
  ind un instrument de precizie, de
  aceea evitaţi variaţiile de tempe-
  ratură, umiditatea ridicată, lovi-
  turile, feriţi de praf şi de acţiunea
  razelor directe ale soarelui.
  Nu poziţionaţi cântarul în apropie-
  rea aparatelor de încălzire.
  Nu efectuaţi sărituri pe cântar.
  Ştergeţi corpul cântarului cu o
  cârpă umedă.
  Nu permiteţi pătrunderea lichide-
  lor în interiorul corpului cântaru-
  lui.
  Nu folosiţi agenţi chimici sau ab-
  razivi pentru curăţarea cântaru-
  lui.
  Păstraţi aparatul la un loc uscat
  răcoros, inaccesibil pentru copii.
  SPECIFICAŢII TEHNICE
  Limită de cântărire: 180 kg.
  Valoarea diviziunii 0,1 kg
  Diapazon temperaturi de funcţiona-
  re: +5/+30°C
  Alimentare: 4 baterii «АА» 1,5 V
  Producătorul îi rezervează dreptul
  de a schimba caracteristicile apara-
  telor fără anunţare prealabilă.
  Termenul de exploatare a apara-
  tului – 5 ani.
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei
  pentru produsul dat, rugăm să Vă
  adresaţi la distribuitorul regional sau
  la compania, unde a fost procurat
  produsul dat. Serviciul de garanţie
  se realizează cu condiţia prezentă-
  rii bonului de plată sau a oricărui alt
  document fi nanciar, care confi rmă
  cumpărarea produsului dat.
  Acest produs corespunde
  cerinţelor EMC, întocmite
  în conformitate cu Directi-
  va 89/336/EEC i Directiva
  cu privire la electrosecuri-
  tate/joasă tensiune (73/23
  EEC).
  ROMÂNĂ/ MOLDOVENEASCĂ
  6
  ЕДЕНДІ ЭЛЕКТРОНДЫ ТАРАЗЫ
  Сипаттамасы
  1. Дисплей
  2. Корпус
  3. Батареялық бөлік қақпағы
  4. Өлшем бірліктерін таңдау
  батырмасы
  Сақтандыру шаралары
  • Пайдалану алдында, статикалық
  əссерге жол бермеу үшін
  таразыдан қорғаныс жапсырманы
  жойыңыз.
  • Таразыны түзу, құрғақ
  жəне сырғымайтын бетте
  орналастырыңыз.
  • Таразыңы кілемдерде немесе
  кілемді беттерде пайдаланбаңыз.
  • Таразыға суланған аяқтармен
  немесе таразының дымқыл
  бетіне тұрмаңыз. Сіз тайғанап
  кетіп жарақат ала аласыз.
  • Таразыға тұрғанда, қауіпсіздікті
  сақтаңыз: таразыға бір аяқпен
  тұрыңыз, оның тұрақтылығына
  көз жеткізіңіз жəне содан кейін
  ғана екінші аяғыңызды қойыңыз.
  • Таразыға тұрыңыз жəне өз
  салмағыңызды теңестіріп
  орналастырыңыз. Салмақты
  өлшеу іске асырылып жатқанда,
  қозғалмай тұрыңыз, Таразы
  бетінде секіруге тыйым
  салынады.
  • Егер платформада жарықтар
  пайда болса, немесе таразының
  бұзылуы жағдайында, оны
  пайдалануға тыйым салынады.
  • Құрылғыны үйден тыс
  пайдаланбаңыз.
  • Салмақты өлшегенде
  максималды дəл көрсетілімдерді
  алу үшін таразыны үнемі бір
  орынға қойыңыз.
  • Таразыны қыздырғыш
  аспаптардан алшақ
  пайдаланыңыз.
  • Таразыны ылғалдылығы жоғары
  (80% астам) бөлмелерде
  пайдалануға жəне сақтауға
  тыйым салынады, судың немесе
  басқа сұйықтықтардың таразы
  корпусына тиюіне жол бермеңіз,
  бұл салмақты өлшеудің дəлдігіне
  əсер етуі немесе аспаптың істен
  шығуына əкелуі мүмкін.
  • Егер аспапты балалар немесе
  мүмкіндіктері шектеулі адамдар
  пайдалағанда, аса назар
  болыңыз.
  • Аспапты балаларға ойыншық
  ретінде пайдалануға рұқсат
  етпеңіз.
  • Егер сіз таразыны ұзақ уақыт
  бойы пайдаланбайтын болсаңыз,
  онда батареялық бөліктен
  қоректендіру элементтерін
  шығару қажет.
  • Қоректендіру элементтерін
  орнатқан кезде белгілеулерге
  сəйкес үйектілікті қатаң сақтаңыз.
  • Əртүрлі қоректендіру
  элементтерін бірге
  пайдаланбаңыз (жаңалары мен
  ескілерін, əртүрлі типін жəне
  т.с.с.).
  • Қоректендіру элементтерін
  уақытында айырбастап тұрыңыз.
  • Таразыны өз бетіңізбен
  бөлшектеуге жəне жөндеуге
  тыйым салынады. Ақаулықтар
  табылған кезде туындыгерлес
  қызмет көрсету орталығына
  хабарласыңыз.
  • Таразыны құрғақ, салқын,
  балалардың қолы жетпейтін
  жерде сақтаңыз.
  Кеңестер
  • Салмағыңызды өлшеуді үнемі
  тəуліктің бір мезігілінде іске
  асырыңыз.
  • Тамақ ішкеннен кейін 2-3 сағат
  өтуі керек.
  Назар аударыңыз!
  • Егер дисплейде “ERR” мəні
  көрсетілсе, таразы асыра
  жүктелген. Таразының бұзылуын
  алдын-алу үшін одан жедел
  түсіңіз.
  • “Lo” таңбасы қоректендіру
  элементтерін айырбастаудың
  қажеттілігін білдіреді.
  ТАРАЗЫНЫ ПАЙДАЛАНУ
  Батареялық бөліктің (4) қақпағын
  ашыңыз жəне қоректендіру
  элементтерінің арасындағы
  оқшаулағыш төсеуді алыңыз.
  Батареялық бөліктің қақпағын
  жабыңыз.
  Өлшем бірліктерін таңдау
  Таразы корпусының төменгі
  жағында салмақ өлшем
  бірліктерін таңдау батырмасы
  (4) бар. Батырманы басып, сіз
  салмақ өлшем бірліктері ретінде
  килограммдарды (“KG”), фунттарды
  (“LB”) немесе стоундарды (‘’ST’’)
  таңдай аласыз.
  САЛМАҚТЫ ӨЛШЕУ
  1. Таразы Сіз оның үстіне тұрғанда
  іске қосылады
  2. Дисплейде қозғалатын таңбасы
  пайда болады, ал содан кейін
  салмақ өлшем бірліктеріне
  байланысты - “0.0 KG”, “0.0
  LB” немесе“0.0 ST” таңбалары
  жанады.
  3. Таразыға тұрыңыз, таразыда
  қозғалмай тұрыңыз. Салмақты
  өлшеу кезінде дисплейдегі
  көрсетілім жанып-сөнеді.
  Дисплейдегі көрсетілімдер
  жанып-сөнуін тоқтатқанын
  күтіңіз. Сіздің салмағыңыз
  10 секунд бойы дисплейде
  көрсетіледі, одан кейін аспап
  автоматты сөнеді.
  АСПАПТЫҢ КҮТІМІ
  • Таразыны пайдаланғанда абай
  болыңыз, себебі бұл дəл құрал,
  температура ауытқуларын,
  жоғары ылғалдылықты,
  соққыларды, шаңды немесе
  тікелей күн сəулелерінің əсерін
  болдырмаңыз.
  • Таразыны қыздырғыш
  аспаптардан алшақ ұстаңыз.
  • Таразыда секірмеңіз.
  • Таразы платформасын дымқыл
  матамен сүртіңіз.
  • Таразының корпусына
  сұйықтықтың тиюін
  болдырмаңыз.
  • Таразыны тазалауға химиялық
  немесе қажайтын заттарды
  пайдаланбаңыз.
  • Таразыны құрғақ, салқын,
  балалардың қолы жетпейтін
  жерде сақтаңыз.
  ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
  Максималды салмақ: 180 кг
  Баған бөлімі: 0,1 кг
  Жұмыс істеу температураларының
  ауқымы: +5/+30°C
  Қоректендіру элементтері: «АА» 1,5
  В 4 батарейка
  Өндiрушi прибордың
  характеристикаларын өзгертуге,
  алдын ала ескертусiз өзiнiң құқын
  сақтайды.
  Құралдың қызмет ету мерзімі - 5
  жыл
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып
  жатқан бөлшектер дилерден тек
  сатып алынған адамға ғана берiледi.
  Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
  шағымдалған жағдайда төлеген
  чек немесе квитанциясын көрсетуi
  қажет.
  Бұл тауар ЕМС
  – жағдайларға
  сəйкес келедi негiзгi
  Мiндеттемелер 89/336/
  EEC Дерективаның
  ережелерiне енгiзiлген
  Төменгi Ережелердiң
  Реттелуi (73/23 EEC)
  ҚАЗАҚ
  5
  ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
  Описание
  1. Дисплей
  2. Корпус
  3. Крышка батарейного отсека
  4. Кнопка выбора единиц изме-
  рения веса
  Меры безопасности
  Перед использованием уда-
  лите с весов защитную пленку
  во избежание возникновения
  статического эффекта
  Размещайте весы на ровной,
  сухой и нескользкой поверх-
  ности.
  Не пользуйтесь весами на ков-
  рах или ковровых покрытиях.
  Не вставайте на весы мокрыми
  ногами или на влажную повер-
  хность корпуса весов. Вы мо-
  жете поскользнуться и полу-
  чить травму.
  Соблюдайте осторожность, ког-
  да встаете на весы: встаньте на
  весы сначала одной ногой, убе-
  дитесь в их устойчивости и толь-
  ко затем поставьте вторую ногу.
  Встаньте на весы и равномер-
  но распределите свой вес. Во
  время процесса взвешивания
  cтойте неподвижно. Запреща-
  ется прыгать на поверхности
  весов.
  Для получения максимально
  точных показаний при взвеши-
  вании ставьте весы на одно и
  то же место.
  Используйте весы вдали от на-
  гревательных приборов.
  Запрещается использовать и
  хранить весы в помещениях с
  повышенной влажностью (бо-
  лее 80%), не допускайте попа-
  дания воды и других жидкос-
  тей в корпус весов, это может
  повлиять на точность взвеши-
  вания или привести к выходу
  прибора из строя.
  Будьте особенно вниматель-
  ны, если прибор используется
  детьми или людьми с ограни-
  ченными возможностями.
  Не разрешайте детям исполь-
  зовать прибор в качестве иг-
  рушки.
  Если вы не будете пользовать-
  ся весами в течение длитель-
  ного периода времени, необ-
  ходимо извлечь элементы пи-
  тания из батарейного отсека.
  При установке элементов пи-
  тания строго соблюдайте по-
  лярность в соответствии с
  обозначениями.
  Не используйте вместе разные
  элементы питания (старые и
  новые, разных типов и т.п.);
  Своевременно меняйте эле-
  менты питания.
  Запрещается самостоятель-
  но разбирать и ремонтировать
  весы.
  При обнаружении неисправ-
  ностей обращайтесь в автори-
  зованный (уполномоченный)
  сервисный центр.
  Храните весы в сухом про-
  хладном месте, недоступном
  для детей.
  Рекомендации
  Проводите взвешивания в
  одно и то же время суток.
  После приема пищи должно
  пройти 2-3 часа.
  Внимание!
  Если на дисплее отобразилось
  значение “OL”, весы перегру-
  жены. Срочно сойдите с ве-
  сов, чтобы предотвратить их
  повреждение.
  Символ “Lo” подсказывает о
  необходимости замены эле-
  ментов питания.
  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕСОВ
  Откройте крышку батарейного
  отсека (3) и удалите изолирую-
  щую прокладку между элемен-
  тами питания. Закройте крышку
  батарейного отсека.
  Выбор единиц измерения
  На нижней стороне корпуса ве-
  сов есть кнопка выбора единиц
  измерения веса (4). Нажимая
  кнопку, вы можете выбрать кило-
  граммы (“KG”), фунты (“LB”) или
  стоуны (“ST”) в качестве единиц
  измерения веса.
  ИЗМЕРЕНИЕ ВЕСА
  1. Весы включаются, когда Вы на
  них встаете.
  2. На дисплее появятся переме-
  щающийся символ , а затем
  загорятся символы - “0.0 KG”,
  “0.0 LB” или“0.0 ST”, в зависи-
  мости от единиц измерения
  веса.
  3. Встаньте на весы, стойте на
  весах неподвижно. Во время
  взвешивания индикация на
  дисплее будет мигать. Дож-
  дитесь момента, когда пока-
  зания на дисплее перестанут
  мигать. Ваш вес будет высве-
  чиваться на дисплее в течение
  около 10 секунд, после чего
  прибор автоматически отклю-
  чится.
  УХОД ЗА ПРИБОРОМ
  Пользуясь весами, соблюдай-
  те осторожность так как это
  точный инструмент. Не под-
  вергайте весы перепадам тем-
  ператур, повышенной влаж-
  ности, ударам, воздействию
  пыли или прямых солнечных
  лучей.
  Держите весы вдали от нагре-
  вательных приборов.
  Не прыгайте на весах.
  Протирайте корпус весов
  влажной тканью.
  Не допускайте попадание жид-
  кости в корпус весов.
  Не используйте химические
  или абразивные средства для
  чистки весов.
  Храните весы в сухом про-
  хладном месте, недоступном
  для детей.
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС-
  ТИКИ
  Максимальный вес: 180 кг.
  Цена деления: 0,1 кг
  Диапазон рабочих температур:
  +5/+30°C
  Элементы питания: 4 элемента
  «АА» 1,5 В
  Производитель оставляет за
  собой право изменять характе-
  ристики приборов без предва-
  рительного уведомления
  Срок службы прибора - 5 лет
  Данное изделие соответ-
  ствует всем требуемым
  европейским и россий-
  ским стандартам безо-
  пасности и гигиены.
  АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ,
  Австрия
  Нойбаугюртель 38/7А, 1070
  Вена, Австрия
  Сделано в Китае
  РУССКИЙ
  4
  PERSONENWAAGE
  Beschreibung
  1. Display
  2. Gehäuse
  3. Deckel des Batteriefachs
  4. Taste der Auswahl der Messein-
  heiten
  Sicherheitsmaßnahmen
  • Um den statischen Effekt zu ver-
  meiden, entfernen Sie komplett die
  Schutzfolie vor der Nutzung der
  Waage.
  Stellen Sie die Waage auf eine gera-
  de, trockene und stabile Oberfl äche
  auf.
  Es ist nicht empfohlen, die Waage
  auf Teppichen und Teppichbelägen
  zu nutzen.
  Es ist nicht gestattet, sich mit nas-
  sen Füssen auf die Waage oder auf
  die nasse Oberfl äche der Waage zu
  stellen. Es besteht dabei das Ab-
  rutsch und Verletzungsrisiko.
  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich
  auf die Waage stellen: Stellen Sie
  sich auf die Waage zuerst mit einem
  Fuss, vergewissern Sie sich, dass
  die Waage stabil ist, und danach
  stellen Sie sich darauf mit beiden
  Füssen.
  Stellen Sie sich auf die Waage
  und verteilen Sie gleichmäßig Ihr
  Körpergewicht. Stehen Sie auf der
  Waage unbeweglich, solange die
  Abwiegung erfolgt.
  Um die maximal genaue Abwie-
  gungsangaben zu bekommen,
  stellen Sie die Waage in eine und
  dieselbe Stelle.
  Nutzen Sie die Waage weit von hei-
  ßen Oberfl ächen entfernt.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät
  in den Räumen mit erhöhter Luft-
  feuchtigkeit (über 80%) zu nutzen,
  lassen Sie keinen Kontakt mit Was-
  ser oder anderen Flüssigkeiten zu,
  weil es die Messungsgenauigkeit
  beeinfl ussen oder zum Betriebs-
  ausfall des Geräts führen kann.
  Besondere Vorsichtsmaßnahmen
  sind in den Fällen angesagt, wenn
  sich Kinder oder behinderte Per-
  sonen während der Nutzung des
  Geräts in der Nähe aufhalten.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät als
  Kinderspielzeug zu nutzen.
  Falls Sie die Waage längere Zeit
  nicht nutzen, nehmen Sie die Batte-
  rien aus dem Batteriefach heraus.
  Beachten Sie beim Batteriewechsel
  die Polarität entsprechend den Be-
  zeichnungen.
  Nutzen Sie auf keinen Fall unter-
  schiedliche Batterien (neue und alte
  Batterien, Batterien verschiedenes
  Typs) zusammen;
  Wechseln Sie Batterien rechtzeitig
  aus.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät
  selbständig abzubauen und zu re-
  parieren. Bei der Feststellung von
  Beschädigungen wenden Sie sich
  an einen autorisierten Kundenser-
  vicedienst.
  Bewahren Sie die Waage in einem
  trockenen und für Kinder unzugäng-
  lichem Ort auf.
  Empfehlungen
  Lassen Sie sich zu der gleichem
  Tageszeit wiegen.
  Es sollen 23 Stunden nach den
  Mahlzeiten vergehen.
  Achtung!
  Falls das Symbol „OL“ auf dem
  Bildschirm erscheint, bedeutet
  dies, dass die Waage überlastet ist.
  Treten Sie sofort von der Waage
  herunter, um deren Beschädigung
  zu vermeiden.
  Das Symbol „Lo“ zeigt, dass die
  Batterien ausgewechselt werden
  sollen.
  ANWENDUNG DER WAAGE
  Öffnen Sie das Batteriefach (3) und
  entfernen Sie die Isolierdichtung zwi-
  schen den Batterien. Schließen Sie
  den Deckel des Batteriefachs zu.
  Wahl der Messeinheiten
  Im dem unteren Teil der Waage neben
  dem Batteriefach befi ndet sich ein
  Knopf zur Wahl der Messeinheiten (4).
  Während des Drückens des Knopfes
  können Sie verschiedene Messein-
  heiten wählen: Kilogramme (“KG“),
  Funds (“LB“) oder Stones („St“).
  GEWICHTSMESSUNG
  1. Die Waage schaltet sich aus, wenn
  Sie sich darauf stellen.
  2. Auf dem Bildschirm erscheint das
  bewegende Symbol und danach
  leuchten Symbole „0.0 KG“ „0.0
  LB“ oder „0.0 ST“ abhängig von
  den Messeinheiten des Gewichts
  auf.
  3. Stellen Sie sich auf die Waage und
  bleiben Sie unbeweglich stehen.
  Während des Abwiegens wird der
  Sensor auf dem Bildschirm blin-
  ken. Warten Sie ab, bis die Anzeige
  auf dem Bildschirm nicht mehr
  blinkt. Ihr Gewicht wird innerhalb
  von 10 Sekunden auf dem Bild-
  schirm angezeigt, danach schaltet
  sich das Gerät automatisch ab.
  PFLEGE DES GERÄTS
  Seien Sie beim Nutzen der Waage
  vorsichtig, da es ein Präzisionsins-
  trument ist, vermeiden Sie Tem-
  peraturschwankungen, erhöhte
  Feuchtigkeit, Schläge, Staub oder
  direkte Sonnenstrahle.
  Halten Sie das Gerät von heißen
  Oberfl ächen fern.
  Es ist verboten, auf der Waage zu
  springen.
  Wischen Sie das Gehäuse der Per-
  sonalwaage mit einem feuchten
  Tuch ab.
  Achten Sie darauf, dass die Flüssig-
  keit ins Gehäuse des Geräts nicht
  eindringt.
  Es ist nicht gestattet, Abrasiv und
  Lösungsmittel für die Reinigung der
  Waage zu benutzen.
  Bewahren Sie die Waage in einem
  trockenen und für Kinder unzugäng-
  lichem Ort auf.
  TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
  Maximales Gewicht: 180 kg
  Teilung 0,1 kg
  Temperaturbereich: +5/+30°C
  Batterien: 4 Batterien Typ «AA» 1,5V
  Der Produzent behält sich das Recht
  vor, die Charakteristiken der Geräte
  ohne Vorankündigung zu ändern.
  Betriebslebensdauer des Geräts
  – 5 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der
  Gewährleistung kann man beim
  Dealer, der diese Geräte verk-
  auft hat, bekommen. Bei beliebiger
  Anspruchserhebung soll man wäh-
  rend der Laufzeit der vorliegenden
  Gewährleistung den Check oder die
  Quittung über den Ankauf vorzulegen.
  Das vorliegende Produkt
  entspricht den Forderungen
  der elektromagnetischen
  Verträglichkeit, die in
  89/336/EWG -Richtlinie des
  Rates und den Vorschriften
  73/23/EWG über die
  Niederspannungsgeräte vor-
  gesehen sind.
  DEUTSCH
  3
  PERSONAL SCALE
  Description
  1. Display
  2. Body
  3. Battery compartment lid
  4. Measuring units selection but-
  ton
  Safety measures
  Before operating, remove the
  protective film from the scales
  in order to avoid appearance of
  static effect .
  Place the scales on the flat, dry
  and non-slip surface.
  Do not use the scales on the car-
  pet.
  Do not stand on the scales with
  wet feet or on the wet surface
  of the scales. You can slip down
  and sustain an injury.
  Be careful while standing on the
  scales: firstly put your one foot
  on the scales, make sure that
  the scales are stable and then
  put the other foot on the scales.
  Stand on the scales and dis-
  tribute your body weight evenly.
  Stay steel while weighting, do
  not jump on the surface of the
  scales.
  To get maximally precise results
  while weighting put the scales
  each time on the same place.
  Use the scales away from heat-
  ing devices.
  Do not use and do not store the
  scales in rooms with high humid-
  ity (more than 80%), protect the
  body of the scales from water or
  other liquids, it can influence the
  precision of weighting and lead
  to the unit failure.
  Be especially careful if the unit is
  used by children or disabled per-
  sons.
  Do not allow children to use the
  unit as a toy.
  If you are not going to use the
  scales for a long time, you should
  take the batteries out of the bat-
  tery compartment.
  While inserting batteries, strictly
  follow the polarity according to
  the marks.
  Do not use different batteries to-
  gether (new and old ones, differ-
  ent types of batteries etc.);
  Replace the batteries in time.
  Do not dismantle and do not re-
  pair the scales yourself. If there
  are any damages in the unit,
  apply to the authorized service
  center.
  Keep the scales in a dry cool
  place, out of reach of children.
  Recommendations
  Perform weighting at one and
  the same time.
  Wait 2-3 hours after eating be-
  fore weighting.
  Attention!
  If “OL” appears on the display,
  the scales are overloaded. Im-
  mediately get off the scales to
  prevent their damage.
  The “Lo” symbol means that the
  batteries should be replaced.
  OPERATING INSTRUCTIONS
  Open the battery compartment lid
  (3) and remove the insulating pad
  between the batteries. Close the
  battery compartment lid.
  Measuring units selection
  On the lower part of the body there
  is a measuring units selection but-
  ton (4). You can select kilograms
  (“KG”), pounds (“LB”) or stones
  (“ST”) as measuring units, by
  pressing this button.
  WEIGHING
  1. Switch on the unit by stepping
  on the scale.
  2. The moving symbol will be dis-
  played, then - “0.0 KG”, “0.0
  LB” or “0.0 ST” will be lighting,
  depending on the measuring
  units selected.
  3. Stand on the scales, stand mo-
  tionless. During weighting in-
  dication will be flashing on the
  display. Wait till the indications
  stop flashing. Your weight will be
  displayed for about 10 seconds,
  and then the unit will switch off
  automatically.
  CLEAN AND CARE
  Be careful while operating the
  unit, as it is a precision instru-
  ment, avoid extremes of tem-
  perature, high humidity, strong
  impacts, dust or direct sunlight.
  Keep away from heating devic-
  es.
  • Do not jump on the unit.
  Clean the body of the scales with
  a damp cloth.
  Do not allow liquids to get into
  the body of the scales.
  Do not use chemical or abrasive
  cleaners to clean the scales.
  Keep the scales in a dry cool
  place, out of reach of children.
  SPECIFICATIONS
  Maximal weight: 180 kg.
  Point value 0,1 kg
  Operating temperatures range:
  +5/+30°C
  Batteries: 4 “AA” 1,5 V batteries
  The manufacturer reserves the
  right to change the device's char-
  acteristics without prior notice.
  Service life of appliance - 5
  years
  GUARANTEE
  Details regarding guarantee con-
  ditions can be obtained from the
  dealer from whom the appliance
  was purchased. The bill of sale or
  receipt must be produced when
  making any claim under the terms
  of this guarantee.
  This product conforms to
  the EMC-Requirements as
  laid down by the Council
  Directive 89/336/EEC
  and to the Low Voltage
  Regulation (73/23 EEC)
  ENGLISH
  2
  1979.indd 11979.indd 1 28.06.2011 11:43:1528.06.2011 11:43:15
Vitek VT-1979 W

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Vitek VT-1979 W nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Vitek VT-1979 W vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Vitek VT-1979 W. Tato příručka patří do kategorie Váhy a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 7.5. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Tsjechisch, Engels, Roemeens, Duits, Russisch, Oekraïens. Máte dotaz ohledně Vitek VT-1979 W nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Specifikace Vitek VT-1979 W

Všeobecné
Značka Vitek
Model VT-1979 W
Produkt Váha
EAN 9012345008291
Jazyk Tsjechisch, Engels, Roemeens, Duits, Russisch, Oekraïens
Typ souboru PDF
Výkon
Model Elektronická osobní váha
Maximální nosnost 180 kg
Automatické vypnutí Ano
Paměťová funkce -
Měření indexu Body Mass -
Přesnost vážení 100 g
Jednotky míry kg,lb,st
Analýza tělního tuku Ano
Procento tělní vody Ano
Analýza poměru/hustoty svalů Ano
Barva Bílá
Materiál povrchu Plast
Obrazovka
Displej LED
Příkon
Typ baterie AA
Počet baterií 4
Napětí baterie 1.5 V

Často kladené otázky

Níže naleznete nejčastější dotazy, týkající se Vitek VT-1979 W .

Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde

manualypdf.cz

Hledáte příručku? manualypdf.cz zajišťuje, že najdete příručku, kterou hledáte během okamžiku. Naše databáze obsahuje více než 1 milion příruček ve formátu PDF pro více než 10 000 značek. Každý den přidáváme nejnovější příručky, takže vždy najdete produkt, který hledáte. Je to velmi jednoduché: stačí zadat značku a typ produktu do vyhledávacího pole a můžete si okamžitě prohlédnout příručku vašeho výběru online a zdarma.

manualypdf.cz

© Autorská práva 2021 manualypdf.cz. Všechna práva vyhrazena.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.