Vitek VT-1977 W

Vitek VT-1977 W manuál (návod)

(1)
 • CÎNTAR DIGITAL PERSONAL
  Cântarul digital personal este un aparat sigur în funcţionare, de precizie
  şi nu necesită întreţinere specială. Se recomandă efectuarea cântăririi la
  ore fi xe.
  ÎNAINTE DE EXPLOATARE CITIŢI CU GRIJĂ INSTRUCŢIUNILE DE
  UTILIZARE ŞI PĂSTRAŢI-LE PENTRU A LE FOLOSI PE VIITOR.
  INSTRUCŢIUNE DE UTILIZARE
  1. Îndepărtaţi ambalajul de pe cântar.
  2. Deschideţi capacul locaşului bateriilor şi îndepărtaţi garnitura de izola-
  re.
  3. Porniţi cântarul lovind uşor platforma de sticlă.
  4. Apăsând butonul de selectare a unităţii de măsură selectaţi unităţile de
  măsură necesare “kg”
  sau “lb”.
  5. Aşezaţi cântarul pe o suprafaţă dreaptă şi rigidă, pardoseala denivela-
  tă sau acoperită cu covor poate infl uenţa precizia cântăririi.
  6. Porniţi cântarul apăsând uşor cu piciorul platforma de sticlă.
  7. Aşteptaţi câteva secunde până pe ecran apare mesajul «0.0», cânta-
  rul este gata pentru utilizare.
  8. Urcaţi-vă pe cântar, menţinând tălpile în paralel şi distribuind uniform
  greutatea corpului. Staţi nemişcat în timpul cântăririi.
  9. Valoarea greutăţii corpului D-voastră se va menţine pe ecran timp de
  câteva secunde, după care cântarul se va deconecta.
  Atenţiune!
  - Dacă pe ecran apare mesajul «Lo», este necesară înlocuirea bateriilor.
  Deschideţi capacul compartimentului pentru baterii, introduceţi baterii-
  le noi respectând polaritatea, închideţi capacul.
  - În cazul în care pe ecran apare mesajul «OL», cântarul este supraîn-
  cărcat. Coborâţi imediat de pe cântar, pentru e evita defectarea aces-
  tuia.
  - In cazul in care cantarul nu va fi folosit un timp îndelungat îndepărtaţi
  bateriile din acesta.
  ÎNTREŢINEREA APARATULUI
  Folosiţi cu grijă cântarul acesta fi ind un instrument de precizie, de ace-
  ea evitaţi variaţiile de temperatură, umiditatea ridicată, apăraţi de lovi-
  turi şi de acţiunea raţelor directe ale soarelui.
  Păstraţi cântarul departe de sursele de încălzire.
  Nu efectuaţi sărituri pe cântar.
  Curăţaţi platforma de sticlă cu o cârpă umedă
  Nu folosiţi agenţi de curăţare chimici sau abrazivi pentru curăţirea cân-
  tarului.
  Nu lăsaţi apa să intre în interiorul corpului cântarului.
  Nu utilizaţi şi nu depozitaţi cântarul în încăperi cu umiditate ridicată (de
  circa 80%), feriţi de apă sau alte lichide pentru a nu infl uenţa precizia
  datelor sau defectarea cântarului.
  DATE TEHNICE
  Sarcina maximă: 180 kg /330 funţi
  Gradarea scării: 100 g/0,2 funţi
  Diapazonul temperaturilor de funcţionare: +5/+30°C
  Sursa de alimentare: 1 baterii cu litiu CR-2032
  Producătorul îi rezervează dreptul de a schimba caracteristicile aparatelor
  fără anunţare prealabilă.
  Termenul de exploatare a aparatului – 5 ani.
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul dat, rugăm să Vă adresaţi
  la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul
  dat. Serviciul de garanţie se realizează cu condiţia prezentării bonului de
  plată sau a oricărui alt document fi nanciar, care confi rmă cumpărarea pro-
  dusului dat.
  Acest produs corespunde cerinţelor EMC, întocmite în conformi-
  tate cu Directiva 89/336/EEC i Directiva cu privire la electrosecu-
  ritate/joasă tensiune (73/23 EEC).
  ROMÂNĂ
  6
  ЭЛЕКТРОНДЫ ЕДЕНДІК ТАРАЗЫ
  Электрондық едендіңк таразы сенімді, дəл жəне арнайы күтімді
  қажет етпейді. Бір уақытта өлшеген жөн.
  ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ОҚЫП
  ШЫҒУЫҢЫЗДЫ ЖƏНЕ ОНЫ ƏРІ ҚАРАЙ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН
  САҚТАП ҚОЮЫҢЫЗДЫ ӨТІНЕМІЗ.
  ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ.
  1. Таразыны қораптан алып шығарыңыз.
  2. Батарей бөлігінің қақпағын ашыңыз да оқшаулағыш төстемені
  алып тастаңыз.
  3. Таразыны əйнекті платформасына жаймен соғып қосыңыз.
  4. Салмақ өлшемін таңдау тетігін баса отырып, өлшеуге қажетті
  «kg»
  немесе «lb» бірлігін таңдаңыз.
  5. Таразыны тегіс қатты бетке қойыңыз, егер еден түзу болмаса,
  еденге кілем немесе кілем қабаты жабылған болса, онда өлшеу
  дəлдігі төмендейді.
  6. Таразыны əнек платформасына аяқпен жеңіл басып қосыңыз.
  7. Бірнеше секунд күтіңіз, дисплейде «0.0» мəні пайда болған кезде,
  таразы жұмысқа дайын болады.
  8. Табаныңызды параллел етіп жəне денеңіздің салмағын бірдей
  етіп таразының үстіне тұрыңыз. Өлшеніп жатқан кезде қозғалмай
  тұрыңыз.
  9. Дисплейде бірнеше секунд бойы сіздің салмағыңыздың мəні
  сақталады, одан кейін таразы өздігінен сөніп қалады.
  Назар аударыңыз!
  - Дисплейде «Lo» мəні көрінген жағдайда, батарейлерді ауыстыру
  керек.. Батарей бөлігінің қақпағын ашыңыз, жаңа батарейлерді
  полюстілігін сақтай отырып салыңыз да, қақпақты жабыңыз.
  - Егер дисплейде «OL» мəні көрінсе, таразыдағы салмақ шамадан
  көп. Оның бұзылуын болдырмау үшін дереу таразыдан түсіңіз.
  - Ұзақ уақыт бойы жұмыс істемейтін кезде батарей бөлігінің
  қақпағын ашыңыз да батарейлерді алып тастаңыз.
  ПРИБОРДЫҢ КҮТІМІ
  Таразыны пайдаланған кезде абай болыңыз, себебі бұл дəл
  аспап, сондықтан да температураның ауытқуынан, жоғары
  ылғалдықтан, соққылардан немесе тікелей күн сəулесінің түсуінен
  сақтаңыз.
  Таразыны қыздырғыш приборлардан алшақ жерде ұстаңыз..
  Таразының үстінде секірмеңіз..
  Əйнекті платформаны дымқыл матамен сүртіңіз.
  Таразыны тазалау үшін химиялық немесе қажағыш заттарды
  пайдаланбаңыз.
  Таразының корпусының ішіне сұйықтықтың кіріп кетуіне жол
  бермеңіз.
  Таразыны ылғалдығы жоғары бөлмеде (ылғалдығы 80 %-дан
  жоғары) пайдаланбаңыз жəне сақтамаңыз, сумен немесе басқа
  да сұйықтықтармен байланысқа түсуін болдырмаңыз, бөл өлшеу
  дəлдігіне əсер етеді немесе таразының істен шығып қалуына əкеп
  соғады.
  ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.
  Максималды салмағы: 180 кг /330 фунт
  Шкаланың бөліктері: 100г/0,2 фунт
  Жұмыс істеу температурасының ауқымы: +5/+30°C
  Қорек алу элементі: 1 литийлі CR-2032
  батарейлер
  Өндiрушi прибордың характеристикаларын өзгертуге, алдын ала
  ескертусiз өзiнiң құқын сақтайды.
  Құралдың қызмет ету мерзімі - 5 жыл
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек
  сатып алынған адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
  шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi
  қажет.
  Бұл тауар ЕМС – жағдайларға сəйкес келедi негiзгi
  Мiндеттемелер 89/336/EEC Дерективаның ережелерiне
  енгiзiлген Төменгi Ережелердiң Реттелуi (73/23 EEC)
  ҚАЗАҚ
  5
  ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ
  Электронные напольные весы надежны, точны и не требуют какого-
  либо специального ухода. Рекомендуем производить взвешивание
  в одно и то же время.
  ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД
  НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  1. Извлеките весы из упаковки.
  2. Откройте крышку батарейного отсека и удалите изоляционную
  прокладку.
  3. Включите весы легким ударом по стеклянной платформе.
  4. Нажимая на кнопку выбора меры веса, выберите необходимые
  единицы взвешивания «kg»
  или «lb».
  5. Поставьте весы на ровную твердую поверхность, если пол не-
  ровный, покрыт ковром или ковровым покрытием, то точность
  взвешивания уменьшится.
  6. Включите весы легким надавливанием ногой на стеклянную
  платформу.
  7. Подождите несколько секунд, когда на дисплее появится значе-
  ние «0.0», весы готовы к работе.
  8. Встаньте на весы, держа ступни параллельно и распределив рав-
  номерно вес тела. Стойте неподвижно, пока происходит взве-
  шивание.
  9. На дисплее сохранится значение Вашего веса в течение несколь-
  ких секунд, затем весы автоматически выключатся.
  Внимание!
  - Если на дисплее отобразилось значение «Lo», следует заменить
  батарейки. Откройте крышку батарейного отсека, установите но-
  вые батарейки, соблюдая полярность, закройте крышку.
  - Если на дисплее отобразилось значение «OL», весы перегруже-
  ны. Немедленно сойдите с весов, чтобы предотвратить их пов-
  реждение.
  - Во время длительных перерывов в работе откройте крышку ба-
  тарейного отсека и извлеките батарейки.
  УХОД ЗА ПРИБОРОМ
  Соблюдайте осторожность при пользовании весами, т.к. это точ-
  ный инструмент, поэтому избегайте перепадов температур, по-
  вышенной влажности, ударов или воздействия прямых солнеч-
  ных лучей.
  Держите весы вдали от нагревательных приборов.
  Не прыгайте на весах.
  Протирайте стеклянную платформу влажной тканью.
  Не используйте химические или абразивные средства для чист-
  ки весов.
  Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов.
  Не используйте и не храните весы в помещениях с повышенной
  влажностью (влажность более 80 %), не допускайте контакта с
  водой, либо другими жидкостями это может повлиять на точ-
  ность измерения или привести к выходу весов из строя.
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  Максимальный вес: 180 кг /330 фунтов
  Деления шкалы: 100 г/0,2 фунта
  Диапазон рабочих температур: +5/+30°C
  Элементы питания: 1 литиевая батарейка
  CR-2032
  Производитель оставляет за собой право изменять характеристи-
  ки приборов без предварительного уведомления
  Срок службы прибора - 5 лет
  АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
  Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
  РУССКИЙ
  4
  ELEKTRONISCHE PERSONENWAAGE
  Elektronische Personenwaage ist zuverlässig, präzis und pfl egeleicht.
  Wir empfehlen Ihnen, das Abwiegen zur gleichen Tageszeit vorzuneh-
  men.
  VOR DEM GEBRAUCH LESEN SIE AUFMERKSAM DIE BEDIENUNGS-
  ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE DIESE FÜR DIE WEITERE NUTZUNG.
  BETRIEBSANLEITUNG
  1. Nehmen Sie die Waage aus der Verpackung heraus.
  2. Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie die Isolierdichtung.
  3. Schalten Sie das Gerät mittels eines leichten Drückens auf die Waa-
  geglasoberfl äche ein.
  4. Während des Drückens des Knopfes der Messeinheitswahl können
  Sie die notwendige Messeinheit wählen: “kg“ oder “lb“.
  5. Stellen Sie die Waage auf eine harte gerade Oberfl äche auf. Wenn
  der Fußboden ungerade ist oder ein Teppich oder Teppichbelag auf
  dem Fußboden liegt, verringert sich die Wägegenauigkeit.
  6. Schalten Sie das Gerät mittels eines leichten Drückens auf die Waa-
  geglasoberfl äche ein.
  7. Warten Sie einige Sekunden ab, bis die Anzeige „0.0“ auf dem Bild-
  schirm erscheint, das Gerät ist nun betriebsbereit.
  8. Stellen Sie sich auf die Waage, stellen Sie Füße parallel und vertei-
  len Sie gleichmäßig das Körpergewicht. Stehen Sie auf der Waage,
  ohne sich zu bewegen, solange die Abwiegung erfolgt.
  9. Ihr Gewicht wird innerhalb von einigen Sekunden auf dem Bild-
  schirm angezeigt, danach schaltet sich das Gerät automatisch ab.
  Achtung!
  Falls die Anzeige “Lo” auf dem Bildschirm erscheinen, bedeutet
  dies, dass die Batterien leer sind. Öffnen Sie den Deckel des Bat-
  teriefachs und legen Sie neue Batterien ein, beachten Sie dabei die
  Polarität.
  Falls die Anzeige “OL” auf dem Bildschirm erscheinen, bedeutet
  dies, dass die Waage überlastet ist. Treten Sie sofort von der Waage
  herunter, um deren Beschädigung zu vermeiden.
  - Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, öffnen Sie den De-
  ckel des Batteriefachs und nehmen Sie die Batterien heraus.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  Seien Sie beim Nutzen der Waage vorsichtig, weil es ein Präzisions-
  instrument ist, vermeiden Sie Temperaturschwankungen, erhöhte
  Feuchtigkeit, Schläge, Staub oder direkte Sonnenstrahle.
  Halten Sie das Gerät von heißen Oberfl ächen fern.
  Es ist verboten, auf der Waage zu springen.
  Wischen Sie die Waagenoberfl äche mit einem feuchten Tuch ab.
  Es ist nicht gestattet, Abrasiv und Lösungsmittel für die Reinigung
  der Waage zu benutzen.
  Achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit ins Gehäuse des Staubsau-
  gers nicht eindringt.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Räumen mit erhöhter Luft-
  feuchtigkeit (über 80 %) zu nutzen, lassen Sie keinen Kontakt mit
  Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu, weil dadurch die Messungs-
  genauigkeit beeinfl usst wird oder der Betriebsausfall des Geräts
  passieren kann.
  TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
  Maximales Gewicht: 180 kg/330 lb
  Skalenteilung: 100 g/0,2 lb
  Temperaturbereich: +5/+30°C
  Versorgungsquelle: 1 Lithiumbatterie CR2032
  Der Produzent behält sich das Recht vor, die Charakteristiken der
  Geräte ohne Vorankündigung zu ändern.
  Betriebslebensdauer des Geräts – 5 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim
  Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger
  Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden
  Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzu-
  legen.
  Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der
  elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -
  Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG über die
  Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.
  DEUTSCH
  3
  ELECTRONIC SCALE
  Electronic scale is safe, precise and does not need special care. We
  recommend you to measure yourself at the same time of day.
  PLEASE READ CAREFULLY THIS INSTRUCTION BEFORE OPERATING
  THE UNIT AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.
  OPERATING INSTRUCTIONS
  1. Unpack the scale.
  2. Open the battery compartment lid and remove the isolating gap.
  3. Switch on the scale by slight knocking the glass platform.
  4. Pressing the measuring units’ selection button, select the desired
  units “kg” or “lb”.
  5. Put the unit on the even stable surface, if the floor is uneven, with
  carper, measuring precision decreases.
  6. Press the glass platform with your foot to switch on the unit.
  7. Wait for several seconds, when “0.0” is displayed, the scale is ready
  to operate.
  8. Stand on the unit with your feet parallel, uniformly distributing body
  weight. Stand steadily while weighting.
  9. The weight will be displayed for a few seconds before turning off au-
  tomatically.
  Attention!
  - If “Lo” is displayed, replace the battery. Open the battery compart-
  ment lid, insert a new battery, following the polarity, and close the
  lid.
  - If “OL” is displayed, the scale is overloaded. Immediately get off the
  scale in order to prevent its damage.
  - If the scale is not being used for a long time, open the battery com-
  partment lid and take the battery out of the compartment.
  Cleaning the unit
  Be careful while operating the unit, as it is a precision instrument,
  avoid extremes of temperature, high humidity, strong impacts, dust
  or direct sunlight.
  Keep away from heating appliances.
  Do not jump on the unit.
  Clean the glass platform with a damp cloth.
  Do not use chemical agents or abrasives for cleaning the unit.
  Do not allow liquids to get into the case of the unit.
  Do not operate and do not store the scale in the room with high hu-
  midity (more than 80 %), keep the unit away from water or other
  liquids, it can influence precision of measurements or disable the
  scale.
  SPECIFICATIONS
  Maximal weight: 180 kg /330 lb
  Division: 100g/0,2 lb
  Operating temperature: +5/+30°C
  Battery: 1 lithium battery CR-2032
  The manufacturer reserves the right to change the device's characteris-
  tics without prior notice.
  Service life of appliance - 5 years
  GUARANTEE
  Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer
  from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must
  be produced when making any claim under the terms of this guarantee.
  This product conforms to the EMC-Requirements as laid down
  by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage
  Regulation (73/23 EEC)
  ENGLISH
  2
  1977.indd 11977.indd 1 26.01.2010 14:11:4826.01.2010 14:11:48
Vitek VT-1977 W

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Vitek VT-1977 W nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Vitek VT-1977 W vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Vitek VT-1977 W. Tato příručka patří do kategorie Váhy a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 8.4. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Engels, Duits, Russisch, Roemeens, Oekraïens. Máte dotaz ohledně Vitek VT-1977 W nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Specifikace Vitek VT-1977 W

Všeobecné
Značka Vitek
Model VT-1977 W
Produkt Váha
EAN 9012345006655
Jazyk Engels, Duits, Russisch, Roemeens, Oekraïens
Typ souboru PDF
Výkon
Model Elektronická osobní váha
Maximální nosnost 180 kg
Automatické vypnutí Ano
Paměťová funkce Ne
Měření indexu Body Mass Ne
Přesnost vážení 100 g
Jednotky míry kg,lb
Barva Bílá
Materiál povrchu Sklo
Obrazovka
Displej LCD
Příkon
Typ baterie CR2032
Počet baterií 1
Typ baterie Lithium

Často kladené otázky

Níže naleznete nejčastější dotazy, týkající se Vitek VT-1977 W .

Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde

manualypdf.cz

Hledáte příručku? manualypdf.cz zajišťuje, že najdete příručku, kterou hledáte během okamžiku. Naše databáze obsahuje více než 1 milion příruček ve formátu PDF pro více než 10 000 značek. Každý den přidáváme nejnovější příručky, takže vždy najdete produkt, který hledáte. Je to velmi jednoduché: stačí zadat značku a typ produktu do vyhledávacího pole a můžete si okamžitě prohlédnout příručku vašeho výběru online a zdarma.

manualypdf.cz

© Autorská práva 2021 manualypdf.cz. Všechna práva vyhrazena.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Více