Vitek VT-1954 BK

Vitek VT-1954 BK manuál (návod)

(1)
 • ELEKTRONICZNA WAGA PODŁO-
  GOWA
  Opis
  1. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
  2. Szklana platforma
  3. Komora na baterię
  4. Przycisk wyboru jednostki pomia-
  ru wagowego
  Środki bezpieczeństwa
  Nie stawaj na wagę mokrymi sto-
  pami lub kiedy powierzchnia wagi
  jest wilgotna. Możesz pośliznąć
  się i odnieść obrażenie.
  Zachowuj ostrożność, gdy stajesz
  na wagę, stawaj na wagę najpierw
  jedną stopą, upewnij się, że ona
  jest stabilna i tylko potem postaw
  drugą nogę. Stawaj na wagę w ten
  sposób, żeby ciężar ciała przypa-
  dał na środek wagi.
  Nie wolno używać wagi, gdy na
  szklanej powierzchni pojawiły
  się pęknięcia lub w przypadku jej
  uszkodzenia.
  Nie używaj wagi na dywanach lub
  wykładzinach
  Postaw wagę na równej suchej nie
  śliskiej powierzchni.
  Aby uzyskać maksymalne do-
  kładne wartości pomiarowe pod-
  czas ważenia ustawiaj wagę w to
  samem miejsce.
  Używaj wagi z dala od urządzeń
  grzejnych.
  Nie wolno używać i przechowy-
  wać wagi w pomieszczeniach o
  podwyższonej wilgotności (ponad
  80%), nie dopuszczaj do przedo-
  stania się wody lub innych płynów
  wewnątrz korpusu, może to wpły-
  nąć na dokładność pomiarów
  ważenia lub doprowadzić do jego
  uszkodzenia.
  Stań na wagę równomiernie roz-
  kładając ciężar ciała. Stój nieru-
  chomo podczas ważenia, nie wol-
  no skakać na niej.
  Szczególnie uważaj, gdy z urzą-
  dzenia korzystają dzieci lub osoby
  niepełnosprawne.
  Nie pozwalaj dzieciom bawić się
  urządzeniem.
  Jeśli przez dłuższy czas nie bę-
  dziesz używać wagi, wyjmij ele-
  menty zasilania z komory na ba-
  terię
  Podczas ustawienia elementów
  zasilania ściśle przestrzegaj bie-
  gunowości zgodnie z oznaczenia-
  mi.
  Proszę używać tylko litowe ele-
  menty zasilania CR2032
  Nie stosuj elementów różniących
  się typem (stare i nowe, różnych
  typów itp.)
  Wymieniaj na czas elementy zasi-
  lania.
  Nie wolno samodzielnie rozbier
  i naprawiać wagi. W przypadku
  wykrycia niesprawności zwracaj
  się do autoryzowanego punktu
  serwisowego.
  Przechowuj wagę w suchym
  chłodnym niedostępnym dla dzie-
  ci miejscu.
  Zalecenia
  Waż się o tej samej porze.
  Po spożyciu posiłków powinno
  minąć 2-3 godziny.
  Uwaga!
  • W wypadku uszkodzenia przyrządu
  albo nadajnika obciążenia moni-
  tor nie włączy się, w tym razie ko-
  niecznie jest zwrócenie się w au-
  toryzowany serwisowy centrum.
  Jeśli na monitorze ukazali się
  symbole “- - - -”, wagi są przeła-
  dowane. Pilnie proszę zejść z wag,
  żeby zapobiec ich uszkodzeniu.
  Symbol “Lo” wskazują na ko-
  nieczność wymiany elementów
  zasilania.
  UŻYTKOWANIE WAGI
  Otwórz pokrywę komory na baterię
  i ustaw litowy element zasilania typu
  CR2032, przestrzegając bieguno-
  wości. Zamknij pokrywę komory na
  baterię.
  Wybór jednostki pomiaru wago-
  wego
  Z dolnej strony korpusu wag obok
  przedziału bateriowego jest przycisk
  wyboru jednostek pomiaru wagi. Na-
  ciskając przycisk, możecie wybr
  kilogramy (“Kg”), funty (“Łb”) albo
  stouny (‘‘St’’) w charakterze jedno-
  stek pomiaru wagi.
  POMIAR WAGI
  1. Proszę wybrjednostkę pomiaru
  zgodnie z procedurą, opisaną wy-
  żej.
  2. Rozmieścicie wagi na twardej
  równej powierzchni.
  3. Proszę poczekać, póki monitor
  nie wyłączy.
  4. Proszę wstać na wagi i proszę
  stać nieruchomo.
  5. Proszę stać na wagach nierucho-
  mo. Podczas ważenia indykacja na
  monitorze będzie mrugać. Proszę
  doczekać się, kiedy oznaczenia
  na monitorze przestaną mrugać.
  Waszą wagą będzie wyświetlona
  na monitorze w ciągu 10 sekund,
  po czym przyrząd automatycznie
  odłączy się.
  KONSERWACJA URZĄDZENIA
  Przestrzegaj środków ostrożności
  przy korzystaniu z wagi, ponieważ
  jest to narzędzie precyzyjne, uni-
  kaj skoków temperatur, podwyż-
  szonej wilgotności, uderzeń, ku-
  rzu lub bezpośredniego oddziały-
  wania promieni słonecznych.
  Przechowuj wagę z dala od urzą-
  dzeń grzejnych
  Nie wolno skakać na wadze.
  • Przecieraj platformę wilgotną
  szmatką.
  Nie dopuszczaj do przedostania
  się płynu wewnątrz korpusu wagi.
  Nie używaj do czyszczenia wagi
  środków chemicznych lub żrą-
  cych.
  • Przechowuj wagę w suchym
  chłodnym niedostępnym dla dzie-
  ci miejscu.
  DANE TECHNICZNE
  Maksymalny udźwig:
  180kg/28st/397lb
  Podziałka : 0,1kg/ 0,2 lb/1/4lb
  Zakres temperatur roboczych:
  +5/+30°C
  Element zasilania:
  1 element CR 2032
  Producent zastrzega sobie prawo
  zmiany charakterystyki urządzeń
  bez wcześniejszego zawiadomienia.
  Okres pracy przyrządu - 5 lata
  Gwarancji
  Szczegółowe warunki gwarancji,
  można otrzymać w punkcie sprze-
  daży, w którym nabyliście Państwo
  dane urządzenie. W przypadku zgła-
  szania roszczeń z tytułu zobowią-
  zań gwarancyjnych, należy okazać
  rachunek lub fakturę poświadczają-
  ce zakup.
  Dany wyrób jest zgodny
  z wymaganiami odnośnie
  elektromagnetycznej kom-
  patybilności, przewidzianej
  dyrektywą 89/336/EEC
  Rady Europy oraz przepi-
  sem 73/23 EEC o nizkowol-
  towych urządzeniach.
  POLSKI
  6
  ЕДЕНГЕ ҚОЙЫЛАТЫН
  ЭЛЕКТРОНДЫ ТАРАЗЫ
  Сипаттамасы
  1. СК-дисплей
  2. Шыны платформа
  3. Батарея бөлімшесі
  4. Салмақты өлшеу бірліктерін
  таңдау түймешесі
  Қауіпсіздік шаралары
  Таразының ылғал бетіне
  жəне оған су аяқтарыңызбен
  тұрмаңыз. Сіз құлап кетіп,
  жарақаттануыңыз мүмкін.
  Таразыға тұрғанда сақ болыңыз:
  таразыға алдымен бір аяқпен
  тұрып, оның нық тұрғанына көз
  жеткізіңіз, содан кейін екінші
  аяғыңызды қойыңыз. Таразыға
  тұрғанда дененің салмағы
  таразының ортасына түсетіндей
  болып тұрыңыз.
  Таразының əйнек бетінде
  жарықтар пайда болса, немесе
  ол зақымданған болса, таразыны
  пайдалануға тиым салынады.
  Таразыны кілемдер мен кілем
  тəріздес қабаттардың үстінде
  қолданбаңыз.
  Таразыны тегіс, құрғақ жəне
  сырғымайтын тегістікте
  орнатыңыз.
  Неғұрлым тура көрсеткіштер алу
  үшін, таразыға тартылғанда, оны
  үнемі бір жерге қойыңыз.
  Таразыны қыздырғыш
  құралдардан алшақ ұстаңыз.
  Таразыны ылғалдығы жоғары
  бөлмеде (80 пайыздан жоғары)
  қолдануға жəне сақтауға тиым
  салынады, таразыға судың
  немесе өзге сүйықтықтардың
  шашырап кетуіне жол бермеңіз,
  одан құрылғы істен шығып
  немесе тартылу көрсеткіштері
  тура емес болып кетуі ықтимал.
  Таразыға тұрып, салмағыңызды
  бір қалыпты орнатыңыз.Таразыға
  тартылғанда қозғалмай тұрыңыз,
  таразының бетінде тұрып
  секіруге тиым салынады.
  Егер құрылғыны балалар немесе
  мүмкіндігі шектеулі тұлғалар
  қолданса, аса сақ болыңыз.
  Құрылғыны балаларға ойыншық
  ретінде қолдануға тиым салыңыз.
  Егер сіз құрылғыны ұзақ уақыт
  ішінде қолданбайтын болсаңыз,
  ішіндегі қуаттану элементтерін
  батарея бөлімшесінен шығарып
  қойыңыз.
  Қуаттану элементтерін орнату
  барысында белгілерге сəйкес
  полярлығын сақтаңыз.
  Тек CR2032 литийлі қуат қорегінің
  элементін пайдаланыңыз
  Əр түрлі қуаттану элементтерін
  қолданбаңыз (ескі жəне жаңасы,
  əр түрлісін жəне т.б.).
  Қуаттану элементтерін дер
  кезінде ауыстырып тұрыңыз.
  Таразыны өздігіңізбен бөлшектеп
  немесе жөндеуге болмайды.
  Ақаулар пайда болғаны
  анықталса, қызмет көрсету
  орталығына хабарласыңыз.
  • Таразыны құрғақ жəне салқын,
  балалардың қолы жетпейтін
  жерде сақтаңыз.
  Кеңестер
  Таразыға тəуліктің бір уақытында
  тартылғаныңыз жөн.
  Тамақ ішкеннен кейін 2-3 сағат
  өту керек.
  Назар аударыңыз!
  Құрылғы немесе артық күш
  датчигі бүлінген жағдайда
  дисплей қосылмайды, бұл
  жағдайда рұқсаты бар сервис
  орталығына жолығыңыз.
  Егер дисплейде “- - - -”
  таңбалары көрінген болса,
  онда бұл таразыға артық күштің
  түскендігін білдіреді. Бүлдіріп
  алмау үшін дереу арада
  таразыдан түсіңіз.
  “Lo” белгісі қуаттану
  элементтерін ауыстыру керек
  болғанда пайда болады.
  ТАРАЗЫНЫ ПАЙДАЛАНУ
  Батарея бөлімшесінің қақпағын
  ашып CR2032 түрдегі литий
  қуаттану элементін орнатыңыз,
  ол кезде полярлығын сақтаңыз.
  Батарея бөлімшесінің қақпағын
  жабыңыз.
  Өлшеу бірліктерін таңдау
  Таразы корпусының астында,
  батарей бөлігінің жанында,
  салмақтың өлшем бірлігін таңдау
  тетігі бар. Тетікті баса отырып, сіз
  килограммды (“Kg”), фунтты (“Lb”)
  немесе стоунды (‘’St’’) салмақ
  өлшем бірлігі ретінде таңдай
  аласыз.
  САЛМАҚТЫ ӨЛШЕУ
  1. Жоғарыда сипатталған
  процедураға сəйкес өлшем
  бірліктерді таңдаңыз.
  2. Таразыны қатты тегіс бетке
  орналастырыңыз.
  3. Дисплей сөнгенше күте тұрыңыз.
  4. Таразыға шығыңыз да қозғалмай
  тұрыңыз.
  5. Таразыда қозғалмай тұрыңыз.
  Өлшеу кезінде дисплейдегі
  көрсеткіш жыпылықтайды.
  Дисплейдегі көрсеткіштің
  жыпылықтауы тоқтағанша күтіңіз.
  Сіздің салмағыңыз 10 секунд
  бойы көрініп тұрады, одан кейін
  ол өздігінен сөніп қалады.
  ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ
  Құрылғыны қолдану барысында
  мұқият болыңыз, өйткені бұл
  дəлме дəл көрсететін құрал,
  температураның ауытқуынан,
  жоғары ылғалдылықтан, шаңнан
  немесе тікелей күн сəулесінен
  сақтаңыз.
  Таразыны қыздырғыш
  құралдардан аулақ устаңыз.
  Таразыда тұрып секірмеңіз.
  Платформаның бетін ылғал
  матамен сүртіңіз.
  Таразының корпусына
  сүйықтықтар құйылып кетуінен
  сақ болыңыз.
  Химиялық немесе абразивті
  заттарды таразыны тазалау үшін
  қолданбаңыз.
  Таразыны балалардың қолы
  жетпейтін, құрғақ əрі салқын
  жерде сақтаңыз.
  ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
  Өлшенетін максималды салмақ:
  180kg/28st/397lb
  Шкаланың бөлінуі: 0,1 кг/ 0,2 lb/1/4lb
  Жұмыс температурасының
  диапазоны: +5/+30°C
  Қуаттану элементі: 1 элемент CR
  2032
  Өндіруші алдын ала
  хабарламастан аспаптың
  сипаттамаларын өзгертуге
  құқылы.
  Құралдың қызмет ету мерзімі - 5
  жыл
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып
  жатқан бөлшектер дилерден тек
  сатып алынған адамға ғана берiледi.
  Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
  шағымдалған жағдайда төлеген
  чек немесе квитанциясын көрсетуi
  қажет.
  Бұл тауар ЕМС –
  жағдайларға сəйкес келедi
  негiзгi Мiндеттемелер
  89/336/EEC Дерективаның
  ережелерiне енгiзiлген
  Төменгi Ережелердiң
  Реттелуi (73/23 EEC)
  ҚАЗАҚ
  5
  ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТ-
  РОННЫЕ
  Описание
  1. ЖК-дисплей
  2. Стеклянная платформа
  3. Батарейный отсек
  4. Кнопка выбора единиц измере-
  ния веса
  Меры безопасности
  Не вставайте на весы мокрыми
  ногами или на влажную повер-
  хность весов. Вы можете пос-
  кользнуться и получить травму.
  Соблюдайте осторожность,
  когда встаете на весы: встаньте
  на весы сначала одной ногой,
  убедитесь в их устойчивости и
  только затем поставьте вторую
  ногу. Вставайте на весы так,
  чтобы вес тела приходился на
  центральную часть поверхнос-
  ти весов.
  Запрещается использование
  весов, если на стеклянной по-
  верхности появились трещины
  или в случае ее повреждения.
  Не пользуйтесь весами на ков-
  рах или ковровых покрытиях.
  Размещайте весы на ровной,
  сухой и не скользкой поверх-
  ности.
  Для получения максимально
  точных показаний при взвеши-
  вании ставьте весы на одно и то
  же место.
  Используйте весы вдали от на-
  гревательных приборов.
  Запрещается использовать и
  хранить весы в помещениях с
  повышенной влажностью (бо-
  лее 80%), не допускайте попа-
  дания воды либо других жид-
  костей в корпус весов, это мо-
  жет повлиять на точность взве-
  шивания или привести к выходу
  прибора из строя.
  Встаньте на весы, и равномерно
  распределите свой вес. Стойте
  неподвижно, пока происходит
  взвешивание, запрещается
  прыгать на поверхности весов.
  Будьте особенно внимательны,
  если прибор используется де-
  тьми или людьми с ограничен-
  ными возможностями.
  Не разрешайте детям исполь-
  зовать прибор в качестве иг-
  рушки.
  Если вы не будете пользоваться
  весами в течение длительного
  промежутка времени, то необ-
  ходимо извлечь элементы пи-
  тания из батарейного отсека.
  При установке элементов пита-
  ния строго соблюдайте поляр-
  ность в соответствии с обозна-
  чениями.
  Используйте только литиевые
  элементы питания CR2032.
  Не используйте вместе разные
  элементы питания (старые и
  новые, разных типов и т.п.).
  Своевременно меняйте эле-
  менты питания.
  Запрещается самостоятель-
  но разбирать и ремонтиро-
  вать весы. При обнаружении
  неисправностей обращайтесь
  в авторизованный сервисный
  центр.
  • Храните весы в сухом прохлад-
  ном месте, недоступном для
  детей.
  Рекомендации
  Проводите взвешивания в одно
  и то же время суток.
  После приема пищи должно
  пройти 2-3 часа.
  Внимание!
  В случае повреждения прибора
  или датчика нагрузки дисплей
  не включится, в этом случае не-
  обходимо обратиться в автори-
  зованный сервисный центр.
  Если на дисплее отобразились
  символы “----”, весы перегру-
  жены. Срочно сойдите с весов,
  чтобы предотвратить их пов-
  реждение.
  Символ “Lo” подсказывает о
  необходимости замены эле-
  ментов питания.
  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕСОВ
  Откройте крышку батарейного
  отсека и установите литиевый
  элемент питания типа CR2032,
  соблюдая полярность. Закройте
  крышку батарейного отсека.
  Выбор единиц измерения
  С нижней стороны корпуса ве-
  сов рядом с батарейным отсеком
  имеется кнопка выбора единиц
  измерения веса. Нажимая кнопку,
  вы можете выбрать килограммы
  (“Kg”), фунты (“Lb”) или стоуны
  (“St”) в качестве единиц измере-
  ния веса.
  ИЗМЕРЕНИЕ ВЕСА
  1. Выберите единицы измерения
  в соответствии с процедурой,
  описанной выше.
  2. Разместите весы на твердой
  ровной поверхности.
  3. Подождите, пока дисплей не
  выключится.
  4. Встаньте на весы и стойте не-
  подвижно.
  5. Стойте на весах неподвижно.
  Во время взвешивания инди-
  кация на дисплее будет мигать.
  Дождитесь, когда показания
  на дисплее перестанут мигать.
  Ваш вес будет высвечиваться
  на дисплее в течение около 10
  секунд, после чего прибор ав-
  томатически отключится.
  УХОД ЗА ПРИБОРОМ
  Соблюдайте осторожность при
  пользовании весами, так как
  это точный инструмент, избе-
  гайте перепадов температур,
  повышенной влажности, уда-
  ров, пыли или воздействия пря-
  мых солнечных лучей.
  Держите весы вдали от нагре-
  вательных приборов.
  Не прыгайте на весах.
  Протирайте платформу влаж-
  ной тканью.
  Не допускайте попадание жид-
  кости в корпус весов.
  Не используйте химические или
  абразивные средства для чист-
  ки весов.
  • Храните весы в сухом прохлад-
  ном месте, недоступном для
  детей.
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС-
  ТИКИ
  Максимальный вес:
  180кг/28st/397lb
  Деления шкалы:
  0,1 кг/ 0,2 lb/1/4lb
  Диапазон рабочих температур:
  +5/+30°C
  Элемент питания: 1 элемент
  CR 2032
  Производитель оставляет за
  собой право изменять характе-
  ристики приборов без предвари-
  тельного уведомления.
  Срок службы прибора - 5 лет
  АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
  Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена,
  Австрия
  РУССКИЙ
  4
  DIGITALE PERSONENWAAGE
  Beschreibung
  1. LCDDisplay
  2. Glasplattform
  3. Batteriefach
  4. Taste für Wählen der Gewichtsein-
  heit
  Sicherheitshinweise
  Betreten Sie die Personenwaage
  nicht mit nassen Füßen oder die
  feuchte Oberfl äche des Geräts.
  Es besteht die Gefahr, dass Sie
  ausrutschen und sich verletzen.
  Passen Sie auf sich auf beim
  Steigen auf die Waage: betreten
  die Waage zuerst mit einem Fuß,
  vergewissern sich ihrer Stand-
  festigkeit und nur dann stellen
  den zweiten Fuß. Steigen Sie auf
  Waage auf solcher Weise, damit
  Körpergewicht auf die Mitte von
  der Waageoberfl äche fällt.
  Benutzen Sie die Waage nicht,
  wenn auf Glasoberfl äche Risse
  entstanden sind oder sie beschä-
  digt ist.
  Vermeiden Sie Teppiche bzw.
  Teppichböden.
  Die geeignete Standort für Ihre
  Waage ist ein ebener, trockener
  und nicht rutschender Boden.
  Für maximale Feinanzeige stellen
  Sie die Waage auf ein und diesel-
  be Stelle beim Wiegen.
  Halten Sie die Waage von Heizge-
  räten fern.
  Es ist verboten, die Waage in
  Räumen mit erhöhter Feuchtig-
  keit (über 80%) zu benutzen und
  aufzubewahren, schützen Sie das
  Gehäuse der Waage vor Wasser
  und anderer Flüssigkeit, es kann
  Wiegengenauigkeit beeinfl ussen
  oder zum Ausfall des Geräts füh-
  ren.
  Steigen Sie auf die Waage und
  verteilen Ihres Gewicht gleich-
  mäßig. Während des Wiegens
  bleiben Sie ruhig stehe, springen
  Sie nicht auf der Oberfl äche der
  Waage.
  Passen Sie besonders auf, wenn
  Behinderte und Kinder die Waage
  benutzen.
  Die Personenwaage ist kein Spiel-
  zeug, sie gehört nicht in Kinder-
  hände.
  Bitte entfernen Sie die Batterien
  bei längerer Nichtverwendung
  aus dem Batteriefach.
  Beachten Sie beim Einlegen der
  Batterien die Polarität gemäß Be-
  zeichnungen.
  Nutzen Sie nur Lithiumbatterien
  Typ CR2032.
  Nutzen Sie nicht verschiedene
  Batterien zusammen (alte und
  neue, von verschiedenen Typen
  usw).
  Wechseln Sie die Batterien recht-
  zeitig.
  Es ist verboten, die Waage selb-
  ständig zu demontieren und zu
  reparieren. Bei der Fehlerfest-
  stellung wenden Sie an autorisier-
  tes ServiceZentrum.
  Bitte kühl und trocken lagern, fern
  von Kindern.
  Empfehlungen
  Wiegen Sie sich in der und dersel-
  ben Tageszeit.
  Es soll 23 Stunden nach der Es-
  seneinnahme herumgehen.
  Achtung!
  Falls sich der Bildschirm infolge
  der Beschädigung des Geräts
  oder Lastsensors nicht einschal-
  tet, wenden Sie in diesem Fall an
  ein speziell autorisiertes Zentrum.
  Falls Symbole “- - - -” auf dem
  Bildschirm erscheinen, bedeutet
  dies, dass die Waage überlastet
  ist. Treten Sie sofort von der Waa-
  ge herunter, um die Beschädi-
  gung des Waage zu vermeiden.
  Die Anzeige “Lo” bedeutet die
  Batteriewechselnotwendigkeit.
  BETRIEB DER WAAGE
  Öffnen Sie den Batteriefachdeckel
  und legen LithiumBatterie CR2032
  polungsrichtig. Schließen Sie den
  Batteriefachdeckel wieder.
  Wahl der Messeinheiten
  Im dem unteren Teil des Geräts ne-
  ben dem Batteriefach befi ndet sich
  ein Knopf zur Wahl der Messein-
  heiten. Während des Drückens des
  Knopfes können Sie verschiedene
  Messeinheiten wählen: Kilogramme
  (“kg“), Funds (“lb“) oder Stones
  („St“).
  GEWICHTSMESSUNG
  1. Wählen Sie notwendige Messein-
  heiten entsprechend dem oben
  beschriebenen Verfahren.
  2. Stellen Sie die Waage auf eine
  harte gerade Oberfl äche auf.
  3. Warten Sie ab, bis sich der Bild-
  schirm einschaltet.
  4. Stellen Sie sich auf die Waage.
  5. Bleiben Sie auf der Waage still
  stehen. Während des Abwiegens
  wird der Sensor auf dem Bild-
  schirm blinken. Warten Sie ab, bis
  die Anzeige auf dem Bildschirm
  nicht mehr blinkt. Ihr Gewicht
  wird innerhalb von 10 Sekunden
  auf dem Bildschirm angezeigt,
  danach schaltet sich das Gerät
  automatisch ab.
  PFLEGE UND WARTUNG
  Beim Benutzen behandeln Sie die
  Waage mit Schonung, weil es Prä-
  zisionsinstrument ist. Vermeiden
  Sie den Temperaturunterschied,
  erhöhte Feuchtigkeit, die Stöße,
  den Staub und die Einwirkung von
  direkten Sonnenstrahlen.
  Halten Sie die Waage fern von
  Heizgeräten.
  Springen Sie auf der Waage nicht.
  Reinigen Sie die Plattform mit
  einem feuchten Wischtuch.
  Schützen Sie das Gehäuse vor
  Feuchtigkeit.
  Verwenden Sie keine chemische
  und korrodierende Mittel für Waa-
  gereinigung.
  Bitte kühl und trocken lagern, fern
  von Kindern.
  TECHNISCHE DATEN
  Max. Gewicht: 180kg/28st/397lb
  Graduirung: 0,1 kg/ 0,2 lb/1/4lb
  Arbeitstemperaturbereich:+5/+30°C
  Batterien:1 LithiumBatterie CR
  2032
  Der Hersteller behält sich das Recht
  vor die Gerätcharakteristiken ohne
  Vormeldung zu ändern.
  Betriebslebensdauer des Geräts
  – 5 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der
  Gewährleistung kann man beim
  Dealer, der diese Geräte verkauft
  hat, bekommen. Bei beliebiger
  Anspruchserhebung soll man wäh-
  rend der Laufzeit der vorliegenden
  Gewährleistung den Check oder die
  Quittung über den Ankauf vorzule-
  gen.
  Das vorliegende Produkt
  entspricht den Forderungen
  der elektromagnetischen
  Verträglichkeit, die in
  89/336/EWG -Richtlinie des
  Rates und den Vorschriften
  73/23/EWG über die
  Niederspannungsgeräte
  vorgesehen sind.
  DEUTSCH
  3
  ELECTRONIC PERSONAL
  SCALE
  Description
  1. LCD-display
  2. Glass Platform
  3. Battery compartment
  4. Measuring units selection but-
  ton
  Safety measures
  Do not stand on the scale with
  wet feet or on the wet surface
  of the scale. You can slip down
  and get hurt.
  Be careful while standing on the
  scale: firstly put your one foot
  on the scale, make sure that the
  scale is stable and then put the
  other foot on the scale. Stay on
  the scales in a way that weight
  should fall on the central part of
  the surface of the scale.
  Never use the scale if there is
  any cracks on the glass surface
  or if it is damaged.
  Do not use the scale on the car-
  pet.
  Place the scale on the flat, dry
  and non-slip surface.
  To get maximally precise results
  while weighting put the scale
  each time on the same place.
  Use the scales away from heat
  appliances.
  Do not use and do not store the
  scale in rooms with high humid-
  ity (more than 80%), protect the
  body of the scales from water
  or other liquids, it can influence
  the precision of weighting and
  lead to breakdown.
  Stand on the scales and dis-
  tribute your body weight evenly.
  Get on the scale carefully and
  stay still while weighting. Do not
  jump onto the scale.
  Be especially careful if the unit
  is used by children or disabled
  persons.
  Do not allow children to use the
  unit as a toy.
  If you are not going to use
  the scale for a long time, you
  should take the battery out of
  the battery compartment.
  While inserting batteries, strictly
  follow the polarity according to
  the marks.
  Do not use different batter-
  ies. Use a lithinum battery of
  CR2032 typr only.
  Replace the batteries in time.
  Do not dismantle and do not re-
  pair the scale yourself. If there
  are any damages in the unit,
  apply to the authorized service
  center.
  Keep the scale in a dry cool
  place, out of the reach of chil-
  dren.
  Recommendations
  Perform weighting at the same
  time.
  Wait 2-3 hours after eating be-
  fore weighting.
  Attention!
  If the unit or load sensor is
  damaged the LC Display will not
  turn on, in this case apply to the
  authorized service center.
  If “----” appears on the display,
  the scale is overloaded. Im-
  mediately get off the scale to
  prevent its damage.
  The “Lo” symbol means that the
  battery should be replaced.
  OPERATING INSTRUCTIONS
  Open the battery compartment
  lid and insert a lithium battery of
  CR2032 type, following the polar-
  ity. Close the battery compart-
  ment lid.
  Measuring units selection
  At the black of the scale, next to
  the Battery Compartment, there
  is a measuring units selection
  button. You can select kilograms
  (“Kg”), pounds (“Lb”) or stones
  (‘’St’’) as measuring units, by
  pressing this button.
  WEIGHING
  1. Select measuring unit (see
  above).
  2. Place the scale on a hard and
  smooth floor.
  3. Wait untill the LC Display is off.
  4. Get on the scale and stand still.
  5. Stay still on the glass platform.
  During weighting, indication will
  be flashing on the display. Wait
  till the indications stop flashing.
  Your weight will be displayed for
  about 10 seconds, and then the
  unit will switch off automatically.
  Cleaning the unit
  Be careful while operating the
  unit, as it is a precision instru-
  ment, avoid extremes of tem-
  perature, high humidity, strong
  impacts, dust or direct sunlight.
  Keep away from heating appli-
  ances.
  Do not jump on the unit.
  Clean the platform with a damp
  cloth.
  Do not allow liquids to get into
  the body of the unit.
  Do not use chemical or abra-
  sive cleaners to clean the unit.
  Keep the scale in a dry cool
  place, out of the reach of chil-
  dren.
  SPECIFICATIONS
  Maximal weight: 180kg/28st/
  397lb
  Division: 0,1 kg/ 0,2 lb/1/4lb
  Operating temperature: +5/+30°C
  Battery: 1 CR 2032 battery
  The manufacturer reserves the
  right to make changes to the tech-
  nical characteristics of this device
  with out prior notification of the
  consumer.
  Service life of appliance - 5
  years
  Guarantee
  Details regarding guarantee con-
  ditions can be obtained from the
  dealer from whom the appliance
  was purchased. The bill of sale or
  receipt must be produced when
  making any claim under the terms
  of this guarantee.
  This product conforms to
  the EMC-Requirements as
  laid down by the Council
  Directive 89/336/EEC
  and to the Low Voltage
  Regulation (73/23 EEC)
  ENGLISH
  2
  1954.indd 11954.indd 1 25.11.2009 12:40:2325.11.2009 12:40:23
Vitek VT-1954 BK

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Vitek VT-1954 BK nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Vitek VT-1954 BK vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Vitek VT-1954 BK. Tato příručka patří do kategorie Váhy a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 7.5. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Tsjechisch, Engels, Duits, Pools, Russisch, Oekraïens. Máte dotaz ohledně Vitek VT-1954 BK nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Specifikace Vitek VT-1954 BK

Všeobecné
Značka Vitek
Model VT-1954 BK
Produkt Váha
EAN 9012345006280
Jazyk Tsjechisch, Engels, Duits, Pools, Russisch, Oekraïens
Typ souboru PDF
Výkon
Model Elektronická osobní váha
Maximální nosnost 180 kg
Automatické vypnutí Ano
Paměťová funkce Ne
Měření indexu Body Mass Ne
Přesnost vážení 100 g
Jednotky míry kg,lb,st
Barva Černá
Materiál povrchu Sklo
Obrazovka
Displej LCD
Příkon
Typ baterie CR2032
Počet baterií 1

Často kladené otázky

Níže naleznete nejčastější dotazy, týkající se Vitek VT-1954 BK .

Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde