Vitek VT-1191 W

Vitek VT-1191 W manuál (návod)

(1)
 • TERMOPOT
  Ceainicul-termos electric (termopot) este un aparat
  destinat numai pentru erberea apei. Citiţi cu aten-
  ţie instrucţiunile de folosire pentru o utilizare corec-
  tă şi sigură a aparatului electric.
  DESCRIEREA APARATULUI
  1. Cotă ce indică necesarul de completare cu apă
  «REFILL»
  2. Indicatorul nivelului apei
  3. Buton de conectare apei
  4. Oriciu de scurgere a apei
  5. Panou de comandă
  6. Buton de deschidere a capacului
  7. Oriciu de ieşire a aburilor
  8. Capac superior schimbabil
  9. Mâner pentru transportare
  10. Corp
  11. Compartiment pentru conductor
  12. Suport rotativ
  13. Garnitură de etanşare
  14. Cota nivelului maxim «FULL»
  15. Conductor de racordare
  Panou de comandă
  16. Buton de conectare a erberii şi deconectare a
  erberii repetate a apei «RE BOILING»
  17. Indicator al regimului de erbere a apei
  18. Buton de deblocare a conectării alimentării cu
  apă «UNLOCK»
  19. Buton de conectare a alimentării cu apă «DIS-
  PENSE» (turnare)
  20. Indicator al regimului de menţinere a tempera-
  turii «KEEP WARM»
  21. Indicator de deblocare a alimentării cu apă
  Important! Folosirea incorectă a aparatului poate
  duce la traumatisme sau deteriorarea bunurilor.
  INSTRUCŢIUNE PENTRU EXPLOATARE
  MĂSURI IMPORTANTE DE SECURITATE
  Citiţi cu atenţie instrucţiunea înainte de a folosi
  ceainicul-termos electric.
  Asiguraţi-vă tensiunea de lucru a aparatului
  coincide cu tensiunea reţelei.
  Conductorul de racordare este dotat cu şă de
  standard european; conectaţi şa în priza de
  reţea care este dotată cu legătură de pământ
  sigură.
  Pentru a evita producerea incendiului, nu utilizaţi
  piese intermediare la conectarea aparatului cu
  priza de reţea.
  Nu conectaţi şi deconectaţi conductorul de racor-
  dare cu mâinile ude, aceasta poate conduce la
  electrocutare sau traumatisme.
  Nu se scoate şa din priza de reţea trăgându-se
  de conductor.
  Nu porniţi ceainicul-termos fără apă.
  Nu scăpaţi şi nu înclinaţi aparatul.
  Folosiţi ceainicul-termos doar la erberea apei,
  este interzisă erberea şi încălzirea în acesta a
  altor lichide.
  Aveţi grijă ca nivelul apei în ceainicul-termos
  nu e mai mic de cota «REFILL» şi să nu depă-
  şească cota «FULL».
  Este interzisă umplerea ceainicului-termos ne-
  mijlocit din robinet, utilizaţi în acest scop un vas
  potrivit.
  Aşezaţi ceainicul-termos pe o suprafaţă netedă
  şi stabilă.
  Este interzisă aşezarea ceainicului-termos în
  apropierea pereţilor sau mobilei. Aburii care iese
  din aparat pot conduce la deformări sau alte de-
  teriorări ale pereţilor sau mobilei.
  Nu utilizaţi aparatul în apropiere imediată de sur-
  se de căldură sau foc deschis.
  Fiţi deosebit de prudenţi în cazul în care în preaj-
  ma aparatului conectat se aă copii sau persoa-
  ne cu abilităţi zice reduse.
  Nu lăsaţi cablul de alimentare atârne de pe
  masă, aveţi grijă nu atingeţi cu cablul de ali-
  mentare de muchii ascuţite sau de suprafeţe în-
  cinse.
  Nu deschideţi capacul în timpul erberii şi nu tur-
  naţi apă.
  Nu rotiţi aparatul în timpul alimentării cu apă.
  Nu forţaţi capacul la închidere. Închideţi cu sigu-
  ranţă capacul.
  Nu acoperiţi cu mâna oriciul de ieşire a aburilor,
  aceasta poate conduce la arsuri. Nu acoperiţi cu
  diferite obiecte oriciile de ieşire a aburilor.
  Nu atingeţi suprafeţele erbinţi ale ceainicului-
  termos.
  Fiţi prudenţi la transportarea ceainicului-termos
  cu apă clocotită, nu atingeţi butonul de deschi-
  dere a capacului.
  Nu atingeţi butonul de deschidere a capacului în
  timp ce transportaţi ceainicul-termos.
  Deschideţi capacul pentru a vărsa apa erbinte
  rămasă. Aveţi grijă când vărsaţi apa erbinte.
  Întru evitarea electrocutării nu cufundaţi aparatul
  în apă sau alte lichide.
  Deconectaţi aparatul de la reţea în cazul în care
  nu îl folosiţi sau înainte de curăţare.
  Nu spălaţi ceainicul-termos în maşina de spălat
  vase.
  Înainte de conservarea aparatului sau înainte de
  curăţare, scoateţi-l din priză, vărsaţi apa şi lăsaţi
  aparatul să se răcească şi să se usuce.
  Vericaţi periodic conductorul de racordare şi
  şa de reţea.
  Nu porniţi ceainicul-termos dacă conductorul de
  racordare este deteriorat.
  Nu reparaţi aparatul de sine stătător. Aceasta
  poate conduce la incendiu, electrocutare. În ca-
  zul apariţiei de defecte adresaţi-vă punctului de
  deservire specializat.
  Ceainicul-termos electric este destinat numai uti-
  lizării casnice.
  PREGĂTIREA CEAINICULUI-TERMOS PENTRU
  FUNCŢIONARE
  Desfaceţi ambalajul şi scoateţi ceainicul-termos.
  Înainte de pornire, asiguraţi-vă tensiunea de
  lucru a aparatului corespunde cu tensiunea din
  reţea.
  Deschideţi capacul (8), apăsând butonul (6) şi
  apucând de acesta.
  Turnaţi apa în ceainicul-termos, folosind un vas
  potrivit; nu-l umpleţi peste măsură peste nivelul
  (14) «FULL».
  Introduceţi ştecherul conductorului de racordare
  (15) în compartimentul pentru conductor (11) pe
  corpul ceainicului-termos, iar şa în priza de re-
  ţea.
  Ceainicul-termos se va conecta în regimul de
  menţinere a temperaturii, în timp ce indicatorul
  (20) se va aprinde.
  Apăsaţi butonul (16) pentru a porni regimul de
  erbere, în acest timp se va aprinde indicatorul
  (17), iar indicatorul (20) se va stinge.
  După erberea apei în ceainicul-termos, acesta
  se va comuta în regimul de menţinere a tempe-
  raturii, în timp ce indicatorul (17) se va stinge şi
  se va aprinde indicatorul «KEEP WARM» (men-
  ţinerea temperazturii) (20).
  Vărsaţi apa. Pentru aceasta scoateţi blocajul de
  conectare a pompei de alimentare cu apă, apă-
  sând butonul (18) «UNLOCK» (deblocare), în
  acest timp se va aprinde indicatorul (21).
  Puneţi un vas potrivit sub oriciul de scurgere a
  apei (4) şi apăsaţi butonul de alimentare cu apă
  (19) «DISPENSE» (turnare).
  Notă: alimentarea cu apă are loc numai dacă in-
  dicatorul (21) este inclus.
  Scoateţi şa conductorului de racordare din priza
  de reţea.
  Întredeschideţi capacul (8), apăsând butonul (6)
  şi apucând de aceasta, trageţi capacul (8) înain-
  te şi scoateţi-l.
  Vărsaţi apa rămasă din rezervorul ceainicului-
  termos.
  Important! Aveţi grijă când vărsaţi apa pentru a
  evita arsurile ce pot  provocate de apa erbinte.
  FOLOSIREA CEAINICULUI-TERMOS
  Umpleţi ceainicul-termos cu apă şi introduceţi
  şa conductorului de racordare în priza de reţea.
  Ceainicul-termos se va conecta în regimul de
  menţinere a temperaturii, în acest timp se va
  aprinde indicatorul (20).
  Apăsaţi butonul (16) pentru a include regimul de
  erbere, în acest timp se va aprinde indicatorul
  (17), iar indicatorul (20) se va stinge.
  După erbere aparatul se va include în regimul
  de menţinere a temperaturii, în acest timp se va
  include indicatorul «KEEP WARM» (menţinerea
  temperaturii) (20).
  În cazul scăderii nivelului apei sub nivelul (1)
  «REFILL», deschieţi capacul (8) şi adăgaţi apă;
  nu depăşiţi nivelul maxim al apei (14) «FULL».
  În regimul de menţinere a temperaturii indicato-
  rul (20) luminează, regimul de erbere repetată
  poate  inclus apăsând butonul (16), în acest
  timp se va aprinde indicatorul(17), pentru deco-
  nectarea regimului de erbere repetată apăsaţi
  încă o dată butonul(16).
  Important! Alimentarea cu apă are loc doar dacă
  indicatorul (21) este inclus, blocajul este scos la
  apăsarea butonului (18) «UNLOCK» (deblocarea).
  După folosirea aparatului vărsaţi apa, scoateţi-
  l din priză, lăsaţi-l se răcească şi puneţi-l la
  păstrare.
  ÎNTREŢINERE ŞI ÎNGRIJIRE
  Înainte de curăţare deconectaţi aparatul de la
  reţea, vărsaţi apa şi lăsaţi-l să se răcească.
  Ştergeţi cu o cârpă umedă suprafaţa exterioară a
  ceainicului-termos. Pentru spălare folosiţi soluţii
  de curăţare delicate, nu folosiţi perii de metal şi
  produse de curăţare abrazive.
  Nu cufundaţi ceainicul-termos în apă sau alte
  lichide.
  Nu spălaţi aparatul în maşina de spălat vase.
  Petele pe suprafaţa interioară a ceainicului-ter-
  mos
  Partea metalică interioară îşi poate schimba culoa-
  rea sub inuena diferitor impurităţi ce se conţin în
  apă.
  Petele pot fu înlăturate cu ajutorul sării de lămâ-
  ie sau a oţetului de masă.
  Pentru a înlătura izul de sare de lămâie sau oţet,
  erbeţi, apoi vărsaţi apa din ceainicul-termos.
  Repetaţi procedura până la înlăturarea deplină
  a mirosului şi izului.
  Înlăturarea pietrei
  Depunerile de calcar în interiorul ceainicului-
  termos inuenează calităţile gustative ale apei,
  precum şi schimbul de căldură între apă şi ele-
  mentul de încălzire, ceea ce poate conduce la
  supraîncălzirea acestuia şi scoaterea mai rapidă
  din funcţiune.
  Pentru a înlătura depunerile de calcar, umpleţi
  ceainicul-termos cu apă diluată cu oţet în propor-
  ţie 1:2. Fierbeţi lichidul şi lăsaţi-l pe noapte. Di-
  mineaţa vărsaţi lichidul, umpleţi ceainicul-termos
  cu apă până la nivelul maxim, erbeţi şi vărsaţi
  apa.
  Depunerile de calcar pot înlăturate cu ajuto-
  rul soluţiilor speciale destinate pentru ceainicele
  electrice.
  După înlăturarea pietrei erbeţi apa curată şi văr-
  saţi-o.
  Date tehnice
  Tensiune de alimentare: 220 -240 V ~ 50 Hz
  Putere maximă: 750 W
  Capacitate maximă: 3,3 l
  Producătorul îi rezervează dreptul de a schimba
  caracteristicile aparatelor fără anunţare prealabilă.
  Termenul de exploatare a aparatului – 3 ani.
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul
  dat, rugăm să Vă adresaţi la distribuitorul regional
  sau la compania, unde a fost procurat produsul
  dat. Serviciul de garanţie se realizează cu condi-
  ţia prezentării bonului de plată sau a oricărui alt
  document nanciar, care conrmă cumpărarea
  produsului dat.
  Acest produs corespunde cerinţelor EMC,
  întocmite în conformitate cu Directiva
  2004/108/ЕС i Directiva cu privire la electro-
  securitate/joasă tensiune (2006/95/ЕС).
  romÂnĂ
  6
  ТЕРМОПОТ
  Электрлік шәйнек-термос (термопот) тек суды
  қайнатуға ғана арналған. Электр құрылғыны
  дұрыс және қауіпсіз пайдалану үшін берілген
  басшылықты зейін қойып қарастырыңыз.
  СИПАТТАМАСЫ
  1. «REFILL» суды толықтыру қажеттілігінің белгісі
  2. Жарықпен көмескілеуі бар су деңгейінің
  бағанасы
  3. Су беруді қосу батырмасы
  4. Суды төгу шүмегі
  5. Басқару тақтасы
  6. Қақпақты ашу пернесі
  7. Бу шығару саңылауы
  8. Алынбалы жоғарғы қақпақ
  9. Тасуға арналған сап
  10. Қорап
  11. Желілік бауды қосуға арналған ағытпа
  12. Айналмалы тіреу
  13. Қымтағыш төселгіш
  14. «FULL» максималды деңгей белгісі
  15. Желілік бау
  Басқару тақтасы
  16. «RE-BOILING» суды қайнатуды қосу және
  қайталап қайнатуды қосу батырмасы
  17. Суды қайнату режимінің көрсеткіші
  18. «UNLOCK» суды құюды қосудың бұғаттаудан
  босату батырмасы
  19. «KEEP WARM» белгіленген температураны
  сақтау режимінің көрсеткіші
  20. «DISPENSE» (құю) суды құюды қосу
  батырмасы
  21. Суды құюды бұғаттаудан босату көрсеткіші
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!Аспапты дұрыс
  пайдаланбау жарақаттануға немесе меншіктің
  бүлінуіне әкелуі мүмкін.
  ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ
  МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
  Электрлік шәйнек-термосты пайдалану
  алдында нұсқаулықты зейін қойып оқып
  шығыңыз.
  Аспаптың жұмыс істеу кернеуі желідегі кернеуге
  сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
  Желілік бау “еуропалық айыр тетікпен”
  жабдықталған; оны жерлендірудің сенімді
  түйіспесі бар ашалыққа қосыңыз.
  Өртену тәуекелін болдырмау үшін аспапты
  электр ашалығына қосқанда ауыстырғыштарды
  пайдаланбаңыз.
  Шәйнек-термосты сусыз қоспаңыз.
  Аспапты құлатпаңыз және еңкейтпеңіз
  Шәйнек-термосты суды қайнату үшін ғана
  пайдаланыңыз, басқа сұйықтықтарды
  қыздыруға немесе қайнатуға тыйым салынады.
  Шәйнек-термостағы судың деңгейі «REFILL»
  белгісінен төмен және «FULL» белгісінен
  жоғары болмауын байқаңыз.
  Шәйнек-термосты тікелей суқұбыры шүмегінен
  толтыруға тыйым салынады, ол үшін лайықты
  ыдысты пайдаланыңыз
  Шәйнек-термосты түзу және тұрақты бетке
  қойыңыз.
  Шәйнек-термосты қабырғаларға немесе
  жиһазға таяу орналастыруға тыйым салынады.
  Шәйнек-термостан шығатын бу қабырғалардың
  немесе жиһаздың деформациялануына
  немесе басқаша бүлінуіне әкелуі мүмкін.
  Аспапты тікелей жылу көздерінің немесе ашық
  оттың қасында пайдаланбаңыз.
  Егер қосылған аспаптың қасында балалар
  немесе мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар болса,
  аса назар болыңыз.
  Электр бауының үстелден салбырауын
  болдырмаңыз, сонымен қатар, оның ыстық
  беттермен жанаспауын байқаңыз.
  Суды қайнатқанда қақпақты ашпаңыз және
  суды құюды жүзеге асырмаңыз
  Суды құйғанда құрылғыны айналдырмаңыз.
  Қақпақты жабуға күш салмаңыз. Қақпақты
  мықты жабыңыз.
  Қолыңызды буды шығаруға арналған саңылауға
  таямаңыз, бұл күйікке әкелуі мүмкін. Буды
  шығаруға арналған саңылауларды қандай да
  бір заттармен жаппаңыз.
  Шәйнек-термостың ыстық беттеріне қол
  тигізбеңіз.
  Қайнатындыға толтырылған шәйнек-термосты
  тасығанда абай болыңыз, қақпақты ашу
  пернесіне қол тигізбеңіз.
  Шәйнек-термосты қақпақты ашу пернесінен
  ұстап тасымаңыз.
  Қалған ыстық суды төгу үшін қақпақты шешіңіз.
  Ыстық суды төккенде сақ болыңыз.
  Электр тоғы соққысын болдырмау үшін
  аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға
  батырмаңыз.
  Егер сіз аспапты пайдаланбасаңыз немесе
  тазалау алдында оны желіден ажыратыңыз.
  Шәйнек-термосты ыдыс жуатын машинада
  жумаңыз
  Аспапты ұзақ уақытқа сақтауға қою алдында
  оны желіден ажыратыңыз, суын төгіңіз,
  салқындауға және кебуге уақыт беріңіз.
  Желілік бау мен айыр тетікті тұрақты тексеріп
  тұрыңыз.
  Егер қораптың немесе желілік баудың қандай
  да бір бұзылулары болса, шәйнек-термосты
  пайдаланбаңыз.
  Аспапты өз бетінше жөндеуге тыйым салынады.
  Бұл өртенуге, электр тоғы соққысына
  әкелуі мүмкін. Ақаулықтар табылғанда тел
  туындыгерлес қызмет көрсету орталықтарына
  хабарласыңыз.
  Электр шәйнек-термос тұрмыста пайдалануға
  ғана арналған.
  ШӘЙНЕК-ТЕРМОСТЫ АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ
  Шәйнек-термосты ораудан шығарыңыз.
  Қосар алдында, аспаптың жұмыс кернеуі
  желідегі кернеуге сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
  Пернеге (6) басып және одан ұстап, қақпақты
  (8) ашыңыз.
  Лайықты ыдысты пайдаланып, шәйнек-
  термосқа суды құйыңыз, «FULL» су деңгейінің
  максималды белгісінен (14) асырмаңыз.
  Желілік баудың істікшесін (15) шәйнек-термос
  қорабындағы ағытпаға (11), ал айыр тетікті
  ашалыққа салыңыз.
  Шәйнек-термос температураны сақтау
  режиміне қосылады, сол кезде қайнату
  режимінің көрсеткіші (20) жанып-сөнеді.
  Қайнату режимін қосу үшін (16) батырмасын
  басыңыз, сол кезде (17) көрсеткіші жанады, ал
  (20) көрсеткіші сөнеді.
  Шәйнек-термос қайнағаннан кейін, ол
  температураны сақтау режиміне көшеді, сол
  кезде (17) көрсеткіші сөнеді және «KEEP
  WARM» көрсеткіші (20) (температураны сақтау)
  жанады.
  Суды төгіңіз. Ол үшін «UNLOCK» батырмасын
  (18) (бұғаттаудан босату) басып, суды құю
  сорабын қосуды бұғаттаудан босату қажет, сол
  кезде көрсеткіш (21) жанады.
  Су құйылатын шүмектің (4) астына ыдыс
  қойыңыз және су беру батырмасын (3)
  басыңыз.
  Екінші әдіс: Суды төгу шүмегінің (4) астына
  лайықты ыдысты қойып, суды құю батырмасына
  (19) «DISPENSE» (құю) басыңыз.
  Ескерту: судың құйылуы (21) көрсеткіші
  қосулы кезде ғана жүзеге асырылады.
  Желілік баудың айыр тетігін ашалықтан
  суырыңыз.
  Пернені (6) басып және одан ұстап, қақпақты
  (8) ашыңқыраңыз, қақпақты (8) алға қарай
  тартыңыз және шешіңіз.
  Шәйнек-термостың ішінен судың қалдықтарын
  төгіңіз.
  Назар аударыңыз! Суды төгу уақытында
  ыстық судан күйік алуды болдырмау үшін сақ
  болыңыз.
  ШӘЙНЕК-ТЕРМОСТЫ ПАЙДАЛАНУ
  Шәйнек-термосты суға толтырыңыз және
  желілік баудың айыр тетігін ашалыққа салыңыз.
  Шәйнек-термос температураны сақтау
  режиміне қосылады, сол кезде (20) көрсеткіші
  жанып-сөнеді.
  Қайнату режимін қосу үшін (16) батырмасын
  басыңыз, сол кезде (17) көрсеткіші жанады, ал
  (20) көрсеткіші сөнеді.
  Су қайнағаннан кейін аспап температураны
  сақтау режиміне қосылады, сол кезде «KEEP
  WARM» көрсеткіші (20) (температураны сақтау)
  жанады.
  Судың деңгейі «REFILL» белгісінен (1) төмен
  түскенде, қақпақты (8) ашыңыз және суды
  толтырыңыз; «FULL» судың максимал деңгейі
  белгісінен (14) асырмаңыз.
  Температураны сақтау режимінде, көрсеткіш
  (20) жанып тұрады, батырманы (16) басып,
  қайталап қайнату режимін қосуға болады, сол
  кезде көрсеткіш (17) жанады, қайталап қайнату
  режимін сөндіру үшін тағы (16) батырмасын
  басыңыз.
  Ыстық су беру екі әдіспен жүргізіледі:
  автоматты түрде, сәйкесінше ыдыспен су
  беруді қосу батырмасын (3) басқан кезде; -
  “DISPENSE” батырмасын (19) басқан кезде.
  Назар аударыңыз! Суды құю тек көрсеткіш
  (21) қосулы кезде ғана жүзеге асырылады,
  бұғаттаудан босату «UNLOCK» (18)
  батырмасымен (бұғаттаудан босату) жүзеге
  асырылады.
  Аспапты пайдаланып болғаннан кейін одан
  суды төгіңіз, желіден ажыратыңыз, толық
  суытылуын күтіңіз және шәйнек-термосты
  сақтауға қойыңыз.
  ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕН КҮТІМІ
  Тазалау алдында аспапты желіден
  ажыратыңыз, суын төгіңіз және шәйнек-
  термосқа салқындауға беріңіз.
  Шәйнек-термостың сыртқы бетін дымқыл
  шүберекпен сүртіңіз. Ластануды жою үшін
  жұмсақ тазалағыш заттарды пайдаланыңыз,
  металл қылшақтар мен қажайтын жуғыш
  заттарды пайдаланбаңыз.
  Шәйнек-термосты суға және басқа
  сұйықтықтарға салмаңыз.
  Аспапты ыдыс жуатын машинада жумаңыз.
  Шәйнек-термостың ішкі жағындағы дақтар
  Су құрамындағы әртүрлі қоспалардың әсерінен
  металл ішкі жағы өзінің түсін өзгертуі мүмкін.
  Дақтарды жоюды лимон қышқылымен немесе
  асханалық сірке суымен жасауға болады.
  Лимон қышқылының немесе асханалық сірке
  суының дәмін жою үшін суды қайнатыңыз және
  оны төгіңіз.
  Иіс пен дәм толық жойылғанға дейін шараны
  қайталаңыз.
  Қақты жою
  Шәйнек-термостың ішінде пайда болатын қақ
  судың дәмдік қасиеттеріне әсерін тигізеді,
  сонымен қатар сумен қыздырғыш элемент
  арасындағы жылу алмасуды бұзады, бұл оның
  шамадан тыс қызуына және анағұрлым тез
  істен шығуына әкелуі мүмкін.
  Қақты жою үшін шәйнек-термосты
  максималды деңгейге дейін 2:1 қатынасында
  араластырылған су мен асханалық сірке
  суына толтырыңыз. Сұйықтықты қайнатыңыз
  және түнге қалдырыңыз. Таңертең сұйықтықты
  төгіңіз, шәйнекті максималды деңгейге дейін
  суға толтырыңыз, қайнатыңыз және суды
  төгіңіз.
  Қақты жою үшін электр шәйнектерге арналған
  арнайы заттарды пайдалануға болады.
  Қақты жойғаннан кейін таза суды қайнатыңыз
  және оны төгіңіз.
  Техникалық сипаттамалары
  Қоректендіру кернеуі: 220-240 В ~ 50 Гц
  Максималды қуаты: 750 Вт
  Судың максималды көлемі: 3,3 л
  Өндiрушi прибордың характеристикаларын
  өзгертуге, алдын ала ескертусiз өзiнiң құқын
  сақтайды
  Құралдың қызмет ету мерзімі - 3 жыл
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
  бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
  ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
  шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе
  квитанциясын көрсетуi қажет.
  ҚАЗАҚ
  5
  ТЕРМОПОТ
  Электрический чайник -термос (термопот) пред-
  назначен только для кипячения воды. Для того
  чтобы правильно и безопасно пользоваться
  электроприбором, внимательно изучите данное
  руководство.
  ОПИСАНИЕ
  1. Отметка необходимости долива воды
  «REFILL»
  2. Шкала уровня воды
  3. Кнопка включения подачи воды
  4. Носик слива воды
  5. Панель управления
  6. Клавиша открытия крышки
  7. Отверстия выхода пара
  8. Съемная верхняя крышка
  9. Ручка для переноски
  10. Корпус
  11. Разъем для подключения сетевого шнура
  12. Поворотная подставка
  13. Уплотнительная прокладка
  14. Отметка максимального уровня «FULL»
  15. Сетевой шнур
  Панель управления
  16. Кнопка включения кипячения и включения
  повторного кипячения воды «RE BOILING»
  17. Индикатор режима кипячения воды
  18. Кнопка разблокировки включения подачи
  воды «UNLOCK»
  19. Кнопка включения подачи воды «DISPENSE»
  (налить)
  20. Индикатор режима поддержания температу-
  ры «KEEP WARM»
  21. Индикатор разблокировки подачи воды
  Внимание! Неправильное использование прибо-
  ра может привести к травме или к повреждению
  собственности.
  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
  • Перед использованием электрического
  чайника- термоса внимательно прочитайте ин-
  струкцию.
  • Убедитесь, что рабочее напряжение прибора
  соответствует напряжению сети.
  • Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; включай-
  те ее в розетку, имеющую надежный контакт
  заземления.
  • Во избежание риска возникновения пожара не
  используйте переходники при подключении
  прибора к электрической розетке.
  • Не подсоединяйте и не отсоединяйте сетевой
  шнур мокрыми руками, это может привести
  к поражению электрическим током или к
  травме.
  • При отсоединении сетевого шнура от электри-
  ческой розетки держитесь за вилку, а не за сам
  шнур.
  • Не включайте чайник- термос без воды.
  • Не роняйте и не наклоняйте прибор.
  • Используйте чайник -термос только для кипяче-
  ния воды, запрещается подогревать или кипя-
  тить в нем другие жидкости.
  • Следите, чтобы уровень воды в чайнике -
  термосе не был ниже отметки «REFILL» и выше
  отметки «FULL».
  • Запрещается наполнять чайник- термос непо-
  средственно из водопроводного крана, для
  этого используйте подходящую посуду.
  • Ставьте чайник- термос на ровную и устойчи-
  вую поверхность.
  • Запрещается располагать чайник -термос ря-
  дом со стенами или с мебелью. Выходящий
  из чайника- термоса пар может привести к де-
  формации или другим повреждениям стен или
  мебели.
  • Не используйте прибор в непосредственной
  близости от источников тепла или открытого
  пламени.
  • Будьте особенно внимательными, если рядом
  с включенным прибором находятся дети или
  лица с ограниченными возможностями.
  • Не допускайте, чтобы электрический шнур све-
  шивался со стола, а также следите за тем, что-
  бы он не касался горячих или острых поверхно-
  стей.
  • Во время кипячения воды не открывайте крыш-
  ку и не осуществляйте подачу воды.
  • Не вращайте устройство при подаче воды
  • Не прилагайте усилия для закрытия крышки.
  Надежно закрывайте крышку.
  • Не подносите руку к отверстию для выпуска
  пара, это может привести к ожогу. Не закры-
  вайте отверстия для выпуска пара какими -либо
  предметами.
  • Не прикасайтесь к горячим поверхностям чай-
  ника-термоса.
  • Будьте осторожными при переносе чайника-
  термоса, наполненного кипятком, не касайтесь
  клавиши открытия крышки.
  • Не переносите чайник- термос, взявшись за
  клавишу открытия крышки.
  • Для слива оставшейся горячей воды снимите
  крышку. При сливе горячей воды соблюдайте
  осторожность.
  Во избежание удара электрическим током не
  погружайте прибор в воду или другую жид-
  кость.
  • Отключайте прибор от сети, если вы им не
  пользуетесь или перед чисткой.
  • Не мойте чайник ермос в посудомоечной ма-
  шине.
  • Перед тем как убрать прибор на длительное
  хранение или перед чисткой, отключите его от
  сети, слейте воду и дайте прибору остыть и вы-
  сохнуть.
  • Периодически проверяйте сетевой шнур и се-
  тевую вилку.
  Не пользуйтесь чайником- термосом, если име-
  ются неисправности или повреждения сетево-
  го шнура.
  • Запрещается самостоятельно ремонтировать
  прибор. Это может привести к пожару, пораже-
  нию электрическим током. При обнаружении
  неисправностей обращайтесь в авторизован-
  ный сервисный центр.
  • Электрический чайник- термос предназначен
  только для бытового использования.
  ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА -
  ТЕРМОСА
  • Извлеките чайник ермос из упаковки.
  • Перед включением убедитесь, что рабочее на-
  пряжение прибора соответствует напряжению
  сети.
  • Откройте крышку (8), нажав на клавишу (6) и
  взявшись за нее.
  • Залейте в чайник- термос воду, используя под-
  ходящую посуду; не превышайте отметку мак-
  симального уровня воды (14) «FULL».
  • Вставьте штекер сетевого шнура (15) в разъем
  (11) на корпусе чайника- термоса, а вилку в се-
  тевую розетку.
  • Чайник- термос включится в режим поддержа-
  ния температуры, при этом будет мигать инди-
  катор (20).
  • Нажмите кнопку (16) для включения режима ки-
  пячения, при этом загорится индикатор (17), а
  индикатор (20) погаснет.
  • После того как чайник -термос закипит, он
  переключится в режим поддержания темпера-
  туры, при этом индикатор (17) погаснет и заго-
  рится индикатор «KEEP WARM» (поддержание
  температуры) (20).
  • Слейте воду. Для этого необходимо разблоки-
  ровать включение помпы подачи воды, нажав
  кнопку (18) «UNLOCK» (разблокировка), при
  этом загорится индикатор (21).
  • Подставьте подходящую посуду под носик
  слива воды (4), нажав при этом кнопку подачи
  воды (3).
  • Второй вариант: Подставьте подходящую посу-
  ду под носик слива воды (3) и нажмите кнопку
  подачи воды (19) «DISPENSE» (налить).
  Примечание: подача воды осуществляется
  только при включенном индикаторе (21).
  • Выньте вилку сетевого шнура из розетки.
  • Приоткройте крышку (8), нажав на клавишу (6)
  и взявшись за нее, потяните крышку (8) вперед
  и снимите ее.
  • Слейте остатки воды из емкости чайника-
  термоса.
  Внимание! Во время слива воды соблюдай-
  те осторожность, чтобы избежать получения
  ожогов горячей водой.
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА -ТЕРМОСА
  • Наполните чайник- термос водой и вставь-
  те вилку сетевого шнура в розетку. Чайник -
  термос включится в режим поддержания тем-
  пературы, при этом будет мигать индикатор
  (20).
  • Нажмите кнопку (16) для включения режима ки-
  пячения, при этом загорится индикатор (17), а
  индикатор (20) погаснет.
  После закипания воды прибор включится в ре-
  жим поддержания температуры, при этом заго-
  рится индикатор «KEEP WARM» (поддержание
  температуры) (20).
  • При снижении уровня воды ниже отметки (1)
  «REFILL» откройте крышку (8) и долейте воду;
  не превышайте отметку максимального уровня
  воды (14) «FULL».
  В режиме поддержания температуры инди-
  катор (20) светится, можно включить режим
  повторного кипячения, нажав кнопку (16), при
  этом загорится индикатор (17) для отключения
  режима повторного кипячения еще раз нажни-
  те кнопку (16).
  Подача горячей воды осуществляется двумя
  способами: - автоматически, при нажатии под-
  ходящей посудой на кнопку включения подачи
  воды (3); - при нажатии кнопки (19) «DISPENSE»
  (налить).
  Внимание! Подача воды осуществляется
  только при включенном индикаторе (21), раз-
  блокировка осуществляется нажатием на
  кнопку (18) «UNLOCK» (разблокировка).
  • После использования прибора вылейте из
  него воду, отключите от сети, дождитесь пол-
  ного остывания и уберите чайник ермос на
  хранение.
  ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
  • Перед чисткой отключите прибор от сети,
  слейте воду и дайте чайнику- термосу остыть.
  • Протрите внешнюю поверхность чайника-
  термоса влажной тканью. Для удаления загряз-
  нений используйте мягкие чистящие средства,
  не пользуйтесь металлическими щетками и
  абразивными моющими средствами.
  • Не погружайте чайник -термос в воду или дру-
  гие жидкости.
  • Не мойте прибор в посудомоечной машине.
  Пятна на внутренней поверхности чайника-
  термоса
  При воздействии различных примесей, содержа-
  щихся в воде, внутренняя металлическая поверх-
  ность может изменить свой цвет.
  • Удаление пятен можно производить лимонной
  кислотой или столовым уксусом.
  • Для устранения привкуса лимонной кислоты
  или уксуса вскипятите воду и слейте ее. Повто-
  рите процедуру до полного устранения запаха
  и привкуса.
  Удаление накипи
  • Накипь, образующаяся внутри чайника -
  термоса, влияет на вкусовые качества воды, а
  также нарушает теплообмен между водой и на-
  гревательным элементом, что может привести
  к его перегреву и более быстрому выходу из
  строя.
  • Для удаления накипи наполните чайник- термос
  до максимального уровня водой с разведен-
  ным в ней столовым уксусом в пропорции 2:1.
  Доведите жидкость до кипения и оставьте ее
  на ночь. Утром слейте жидкость, наполните
  чайник -термос водой до максимального уров-
  ня, прокипятите и слейте воду.
  • Для удаления накипи можно использовать
  специальные средства, предназначенные для
  электрочайников.
  • После удаления накипи вскипятите чистую
  воду и слейте ее.
  Технические характеристики
  Напряжение питания: 220- 240 В ~ 50 Гц
  Максимальная мощность: 750 Вт
  Максимальный объем воды: 3,3 л
  Производитель сохраняет за собой право изменять
  дизайн и технические характеристики прибора без
  предварительного уведомления.
  Срок службы прибора - 3 года
  Данное изделие соответствует всем
  требуемым европейским и российским
  стандартам безопасности и гигиены.
  АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
  Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
  РУССКИЙ
  4
  WASSERKOCHER (THERMOPOT)
  Der Wasserkocher (Thermopot) ist nur für das Was-
  seraufkochen geeignet. Um das Gerät richtig und
  sicher zu nutzen, lesen Sie aufmerksam diese Bedie-
  nungsanleitung durch.
  BESCHREIBUNG
  1. Wassernachgußanzeige «REFILL»
  2. Füllstandsanzeige
  3. Schalttaste der Wasserzufuhr
  4. Tülle des Wasserflüsses
  5. Steuerungsplatte
  6. Taste der Deckelöffnung
  7. Dampfaustrittslöcher
  8. Abnehmbarer Schutzdeckel
  9. Tragegriff
  10. Gehäuse
  11. Anschlussstelle für Netzkabel
  12. Drehbares Gestell
  13. Dichtung
  14. Wasserstandgrenzlinie «FULL»
  15. Netzkabel
  Steuerungsplatte
  16. Koch/Nachkochtaste «REBOILING»
  17. Indikator des Betriebs des Wasseraufkochens
  18. Taste der Entriegelung/Einschaltung der Was-
  serzufuhr «UNLOCK»
  19. Einschalttaste der Wasserzufuhr «DISPENSE»
  20. Indikator des Wärmehaltebetriebs «KEEP WARM»
  21. Indikator der Entriegelung der Wasserzufuhr
  Achtung! Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Ge-
  räts kann zu Verletzungen oder Eigentumsschäden
  führen.
  BETRIEBSANLEITUNG
  WICHTIGE SICHERHEITSMAßNAHMEN
  • Vor der ersten Inbetriebnahme des Wasserkochers
  lesen Sie aufmerksam diese Betriebsanleitung
  durch.
  • Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des Ge-
  räts mit der Netzspannung übereinstimmt.
  • Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ ausge-
  stattet; schalten Sie diesen in die Steckdose mit
  sicherer Erdung ein.
  • Verwenden Sie keine Übergangsstücke beim An-
  schließen des Geräts an das Stromnetz, um Brand-
  risiko zu vermeiden.
  • Es ist nicht gestattet, das Netzkabel mit nassen
  Händen anzuschließen und abzuschalten, das
  kann zu einem Stromschlag oder einer Verletzung
  führen.
  • Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten
  vom Stromnetz am Netzkabel zu ziehen, halten Sie
  ihn am Stecker.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne
  Wasser einzuschalten.
  • Es ist nicht gestattet, das Gerät fallen zu lassen und
  zu neigen.
  • Nutzen Sie den Wasserkochen nur fürs Aufkochen
  von Wasser, es ist nicht gestattet, anderen Flüssig-
  keiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
  • Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im Was-
  serkocher nicht unter die Grenzlinie «REFILL» sinkt
  und die Grenzlinie «FULL» nicht übersteigt.
  • Es ist nicht gestattet, das Wasser direkt aus dem
  Wasserhahn zu füllen, nutzen Sie dafür einen pas-
  senden Behälter.
  • Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade sta-
  bile Oberfläche auf.
  • Es ist nicht gestattet, das Gerät neben den Wänden
  oder Möbel hinzustellen. Der aus dem Wasserko-
  cher austretende Dampf kann zur Deformierung
  und anderen Beschädigungen von Wänden und
  Möbeln führen.
  • Nutzen Sie nie das Gerät in der Nähe von Wärme-
  quellen oder offenem Feuer.
  • Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fäl-
  len angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte
  Personen während der Nutzung des Geräts in der
  Nähe aufhalten.
  • Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch
  nicht frei hängt und heisse oder scharfe Gegen-
  stände nicht berührt.
  • Nie den Deckel während des Aufkochens von Was-
  ser öffnen.
  • Es ist nicht gestattet, das Gerät bei der Wasserzu-
  fuhr zu drehen.
  • Wenden Sie keine Kraft an, um den Deckel zu
  schließen. Schließen Sie den Deckel sicher zu.
  • Es ist nicht gestattet, die Hände an den Dampf-
  austrittslöchern zu halten, um Brandwunden zu
  vermeiden. Sperren Sie nie die Dampfaustrittslö-
  cher mit irgendwelchen Gegenständen ab.
  • Berühren Sie nie heiße Oberflächen des Wasserko-
  chers.
  • Seien Sie beim Übertragen des mit dem heißen
  Wasser gefüllten Wasserkochers vorsichtig, berüh-
  ren Sie die Deckelöffnungstaste nicht.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher zu über-
  tragen und an der Öffnungsdeckeltaste zu halten.
  Um das gebliebene heiße Wasser abzugießen,
  nehmen Sie den Deckel ab. Seien Sie vorsichtig
  beim Wasserabgießen.
  Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser oder andere
  Flüssigkeiten, um Stromschlagrisiko zu vermeiden.
  • Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab, wenn
  Sie es längere Zeit nicht nutzen oder vor der Reini-
  gung.
  • Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher in der Ge-
  schirrspülmaschine zu waschen.
  • Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung
  wegpacken oder reinigen, schalten Sie es vom
  Stromnetz ab, gießen Sie das Wasser ab, kühlen
  Sie und trocknen Sie es ab.
  • Prüfen Sie periodisch das Netzkabel und die
  Steckdose. Es ist nicht gestattet, den Wasserko-
  cher zu nutzen, wenn er nicht richtig funktioniert
  oder das Netzkabel beschädigt ist.
  • Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu re-
  parieren. Es kann zu Bränden und Stromschlägen
  führen. Bei der Feststellung von Beschädigungen
  wenden Sie sich an den autorisierten Kundenser-
  vicedienst.
  • Der Wasserkocher ist nur für den Gebrauch im
  Haushalt geeignet.
  VOR DER ERSTNUTZUNG DES GERÄTS
  • Nehmen Sie den Wasserkocher aus der Verpa-
  ckung heraus.
  • Vor dem Einschalten des Geräts vergewissern Sie
  sich, ob die Netzspannung mit der Spannung Ihres
  Geräts übereinstimmt.
  • Öffnen Sie den Deckel (8), drücken Sie die Taste
  (6), halten Sie dabei den Deckel.
  • Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser mit Hilfe
  einer passenden Tasse an, achten Sie darauf, dass
  die Wasserstandgrenzlinie (14) «FULL» nicht über-
  steigt wird.
  • Stecken Sie den Stecker des Netzkabels (15) in die
  Steckdose (11) am Wasserkocher und den Netz-
  stecker in die Steckdose ein.
  • Es schaltet sich in die Wärmehaltefunktion ein, da-
  bei wird der Indikator (20) aufleuchten.
  • Drücken Sie die Taste (16), um den Aufkochbetrieb
  einzuschalten, dabei wird der Indikator (17) auf-
  leuchten und der Indikator (20) erlöschen.
  • Nachdem das Wasser aufkocht, schaltet sich der
  Wasserkocher in den Wärmehaltebetrieb um, da-
  bei wird der Indikator (17) erlöschen und der In-
  dikator «KEEP WARM» (Wärmehaltebetrieb) (20)
  leuchtet auf.
  • Gießen Sie das Wasser ab. Entsperren Sie dafür die
  Pumpe der Wasserzufuhr mit der Taste (18) «UN-
  LOCK» (Entriegelung), dabei wird der Indikator (21)
  aufleuchten.
  • Nehmen Sie passendes Geschirr für das Wasser,
  setzen Sie es unter den Ausguss (4), drücken Sie
  dabei die Wasserzufuhrtaste (3).
  • Andere Möglichkeit: Stellen Sie den passenden
  Behälter unter die Tülle des Wasserflüsses (4) und
  drücken Sie die Taste der Wasserzufuhr (19) «DIS-
  PENSE» (auffüllen).
  Anmerkung: die Wasserzufuhr erfolgt nur beim
  eingeschalteten Indikator (21).
  • Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
  • Öffnen Sie den Deckel (8), drücken Sie die Taste
  (6), indem Sie diese festhalten, ziehen Sie den De-
  ckel (8) nach vorne und nehmen Sie ihn ab.
  • Gießen Sie das Restwasser aus dem Wasserko-
  cher ab.
  Achtung! Seien Sie während des Wasserablaufs vor-
  sichtig, um die Erhaltung von Verbrühungen mit heis-
  sem Wasser zu vermeiden.
  NUTZUNG DES WASSERKOCHERS
  • Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser an und
  stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
  • Es schaltet sich in die Wärmehaltefunktion ein, da-
  bei wird der Indikator (20) aufleuchten.
  • Drücken Sie die Taste (16), um den Aufkochbetrieb
  einzuschalten, dabei wird der Indikator (17) auf-
  leuchten und der Indikator (20) erlöschen.
  Nach dem Aufkochen schaltet sich das Gerät in
  den Wärmehaltungsbetrieb um, dabei wird der In-
  dikator «KEEP WARM» (Wärmehaltebetrieb) (20)
  aufleuchten.
  • Bei der Senkung des Wasserstandes unter die
  Wasserstandgrenzlinie (1) «REFILL», öffnen Sie
  den Deckel (8) und füllen Sie das Wasser nach;
  es ist nicht gestattet, die maximale Wasserstand-
  grenzlinie (14) «FULL» zu übersteigen.
  Während der Nutzung des Wärmehaltebetriebs
  leuchtet der Indikator (20) auf, das bedeutet, dass
  der Nachkochbetrieb genutzt werden kann, indem
  Sie die Taste (16) drücken, dabei leuchtet der In-
  dikator (17) auf. Um die Nachkochfunktion abzu-
  schalten, drücken Sie nochmals die Taste (16).
  Wasserzufuhr erfolgt zweierlei: - automatisch,
  wenn Sie mit passendem Geschirr die Wasserzu-
  fuhrtaste (3) drücken; - wenn Sie die Taste (19)
  “DISPENSE” drücken.
  Achtung! Die Wasserzufuhr erfolgt nur beim einge-
  schalteten Indikator (21), die Entriegelung erfolgt mit
  der Taste (18) «UNLOCK» verwirklicht.
  • Nach der Nutzung des Geräts, gießen Sie das Was-
  ser ab, schalten Sie es vom Stromnetz ab, lassen
  Sie es abkühlen und nehmen Sie es zur Aufbewah-
  rungsstelle weg.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  • Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät vom
  Stromnetz ab, gießen Sie das Wasser ab und las-
  sen Sie es abkühlen.
  Wischen Sie die Innenseite des Wasserkochers mit
  einem feuchten Tuch ab. Für die Entfernung der
  Verschmutzung nutzen Sie weiche Reinigungsmit-
  tel, aber keine Metallbürsten und Abrasivmittel.
  • Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ins Was-
  ser oder andere Flüssigkeiten komplett tauchen zu
  lassen.
  • Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher in der Ge-
  schirrspülmaschine zu waschen.
  Flecken auf der Innenseite des Wasserkochers
  Bei der Einwirkung verschiedener Zusatzstoffen, die
  sich im Wasser enthalten, kann die innere Metallober-
  fläche ihre Farbe ändern.
  • Flecken können mit Zitronensäure oder Speisees-
  sig entfernt werden.
  • Zur Beseitigung des Beigeschmacks von Zitronen-
  säure oder Essig kochen Sie das Wasser auf und
  gießen Sie es ab. Wiederholen Sie diese Prozedur
  bis zur vollen Beseitigung des Geruchs und des
  Beigeschmacks.
  Entkalkung
  • Der Kalkstein, der sich innerhalb des Wasserko-
  chers bildet, beeinflusst die geschmacklichen
  Qualitäten des Wassers, und verletzt auch den
  Wärmeaustausch zwischen dem Wasser und
  dem Heizelement, was zur Überhitzung und dem
  schnelleren Ausfall führen kann.
  • Um den Kalkstein zu entfernen, füllen Sie das Gerät
  bis zum maximalen Wasserstand mit dem hinzuge-
  fügten Speiseessig im Verhältnis 2:1. Bringen Sie
  die Flüssigkeit zum Kochen und lassen Sie diese
  über eine Nacht stehen. Am nächsten Morgen
  gießen Sie die Flüssigkeit ab, füllen Sie den Was-
  serkocher mit Wasser bis zum maximalen Wasser-
  standniveau, lassen Sie es aufkochen und gießen
  Sie das Wasser ab.
  • Zur Entkalkung können spezielle Mittel verwendet
  werden, die für die Entkalkung von elektrischen
  Wasserkochern geeignet sind.
  • Nach der Entkalkung kochen Sie reines Wasser auf
  und gießen Sie es ab.
  Technische Eigenschaften
  Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz
  Maximale Leistung: 750 W
  Fassungsvermögen: 3,3 Liter
  Der Produzent behält sich das Recht vor, die
  Charakteristiken der Geräte ohne Vorankündigung
  zu ändern.
  Betriebslebensdauer des Geräts – 3 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
  kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft
  hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung
  soll man während der Laufzeit der vorliegenden
  Gewährleistung den Check oder die Quittung über den
  Ankauf vorzulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht den
  Forderungen der elektromagnetischen
  Verträglichkeit, die in 2004/108/EC – Richtlinie
  des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC über
  die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.
  DEUTSCH
  3
  THERMOPOT
  Electric thermopot is intended only for water
  boiling. For proper and safe usage of the unit,
  read this instruction carefully.
  DESCRIPTION
  1. “REFILL” mark
  2. Water level
  3. Water dispense button
  4. Water spout
  5. Control panel
  6. Lid opening button
  7. Steam escape holes
  8. Removable upper lid
  9. Carrying handle
  10. Case
  11. Power cord jack
  12. Rotating base
  13. Sealing gasket
  14. “FULL” mark
  15. Power cord
  Control panel
  16. “RE BOILING” button
  17. Water boiling indicator
  18. “UNLOCK” button
  19. “DISPENSE” (pour) button
  20. “KEEP WARM” indicator
  21. Unblock water supply indicator
  ATTENTION
  Improper usage of the unit may cause injuries
  or damages.
  OPERATING INSTRUCTIONS
  IMPORTANT SAFEGUARDS
  Before switching the unit on read this instruc-
  tion carefully.
  Make sure that your home electricity supply
  corresponds to the voltage of current speci-
  fied on the housing.
  Power cord is equipped with the euro plug;
  insert it into the socket, with secure ground-
  ing.
  In order to avoid risk of fire do not use adapt-
  ers while connecting the appliance to the
  outlet.
  Do not plug or unplug the unit with wet hands,
  it may lead to electric shock or injuries.
  Hold by the plug not by the cord while dis-
  connecting.
  Do not switch on the unit if it is empty.
  Do not drop and do not bend the unit.
  Use the thermopot only for water boiling, do
  not use to heat or boil other liquids.
  Make sure that water level is not below the
  “REFILLmark and not higher than the “FULL
  mark.
  Do not fill the thermopot putting it under tap-
  ping water, use suitable cup for it.
  Put the unit on the flat stable surface.
  Do not use the unit near the walls and furni-
  ture. Outgoing steam may lead to deforma-
  tion or other damages of the walls and furni-
  ture.
  Do not use the unit near heat sources or
  open flame.
  When children or disabled persons are near
  the thermopot, it is necessary to be espe-
  cially careful.
  Make sure that the power cord is not hanging
  over the table and make sure that it does not
  touch heated surfaces.
  Do not open the lid while boiling and do not
  add water.
  Do not rotate the unit while adding water.
  Do not imply force to close the lid. Close the
  lid firmly.
  Keep your hands away from steam openings
  otherwise you can get burns. Do not block
  steam openings by foreign objects.
  Do not touch hot surfaces of the thermopot.
  Be careful while carrying the thermopot,
  filled with boiling water, do not touch lid
  opening button.
  Do not carry the thermopot, by holding the
  lid opening button.
  Open the lid to pour the remaining hot water.
  Be careful while pouring out hot water.
  In order to avoid electric shock do not im-
  merse the unit into water or other liquids.
  Always switch off and unplug the unit if it is
  not being used or before cleaning.
  Do not wash the unit in a dishwashing ma-
  chine.
  Before taking the unit away for keeping, un-
  plug it, pour out water and let it cool down.
  Check the power cord and the plug periodi-
  cally.
  Do not use the thermopot if there are dam-
  ages in the power cord.
  Do not repair the unit yourself. It may lead to
  a fire, electric shock, or injuries. If there are
  some damages in the unit apply to the au-
  thorized service center.
  The unit is intended for household use only.
  FIRST USAGE
  Unpack the thermopot.
  Before switching on make sure that your
  home electricity supply corresponds to the
  voltage of current specified on the housing.
  Open the lid (8), by pressing the (6) button
  and holding the lid.
  Fill the thermopot with water, using the suit-
  able cup, do not overfill, fill to the (14) “FULL
  mark.
  Insert the power cord plug (15) into the outlet
  (11) on the case, and the plug into the socket.
  The thermopot will switch on into keep warm
  mode; the indication (20) will be flashing.
  Press the (16) button to switch on the boiling
  mode, the indicator (17) will light up, and the
  indicator (20) will go out.
  After water starts boiling, the unit will switch
  to temperature keeping mode, the indicator
  (17) will go out and the “KEEP WARM” indica-
  tor (20) will light up.
  Pour out water, press the (18) “UNLOCK”
  button to unlock water dispensing pump, the
  indication (21) will light up.
  Put a cup under the water spout (4), by
  pressing water dispensing button (3).
  The second way: Put a cup under the water
  spout (4), by pressing water dispensing but-
  ton DISPENSE (19).
  Note: Water dispensing is performed only
  with the lighting indication (21).
  Pull out the plug from the socket.
  Open the lid (8), by pressing the (6) button
  and holding by it pull the lid (8) forward and
  remove it.
  Pour out the remaining water from the unit.
  Attention! During dispensing water be
  careful not to get burns from hot water.
  USING OF THE UNIT
  Fill the thermopot with water and plug it. The
  unit will switch on into the keep warm mode,
  the indicator (20) will be flashing.
  Press the (16) button to switch on the boiling
  mode, the indicator (17) will light up, and the
  indicator (20) will go out.
  After water starts boiling, the unit will switch
  to temperature keeping mode the “KEEP
  WARM” indicator (20) will light up.
  When water goes below the (1) “REFILL
  mark, open the lid (8) and refill water, do not
  overfill (14) “FULL”.
  In the temperature keeping mode (the in-
  dication (20) “KEEP WARM” is on), you can
  press the (16) button, the indicator (17) will
  light up, to switch off the re-boiling mode
  press the (16) button once again.
  Hot water is supplied in two ways: - automati-
  cally, when cup presses the water dispense
  spout (3); - when pressing the (19) “DIS-
  PENSE” button.
  Attention!
  Water is dispensed only when the (21) indi-
  cation is on, lock/unlock is switched by the
  (18) “UNLOCK” button.
  After usage, pour out water from the unit, un-
  plug it, let the unit cool down completely and
  take it away for keeping.
  CLEAN AND CARE
  Before cleaning, disconnect the unit, pour
  out water from the unit, and let the unit cool
  down completely.
  Wipe the outer surfaces of the unit with a
  damp cloth. Use soft detergents to remove
  dirt; do not use metal brushes and abrasives.
  Do not immerse the thermopot into water or
  other liquids.
  Do not wash the unit in a dishwashing ma-
  chine.
  Spots on the inner surface
  of the thermopot
  Under the influence of different additives, con-
  tained in water, inner surface may change its
  color.
  You can remove such spots using citric acid
  or vinegar.
  To remove lemon taste, boil water and pour
  it away. Repeat the procedure until the taste
  disappears.
  Scale removal
  Scale, appearing inside the thermopot, in-
  fluences water taste, and disturbs heat ex-
  change between water and the heating ele-
  ment, that can lead to overheating and mal-
  function.
  To remove scale, fill the thermopot with water
  with vinegar dissolved in it in proportion 2:1.
  Boil water and leave the unit for a night. In the
  morning pour out water, fill the thermopot
  with water till max. mark, boil it and pour out
  water.
  You can use special substances for electric
  thermopots to remove scale.
  After removal of scale, boil clear water and
  pour it out.
  Specifications:
  Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
  Max. power: 750 W
  Max. capacity: 3.3 l
  The manufacturer reserves the right to change
  the device's characteristics without prior notice.
  Service life of appliance - 3 years
  GUARANTEE
  Details regarding guarantee conditions can be
  obtained from the dealer from whom the appli-
  ance was purchased. The bill of sale or receipt
  must be produced when making any claim
  under the terms of this guarantee.
  This product conforms to the EMC-
  Requirements as laid down by the Council
  Directive 2004/108/ЕС and to the Low
  Voltage Regulation (2006/95/ЕС)
  ENGLISH
  2
  VT-1191 IM.indd 1 03.12.2013 16:33:49
Vitek VT-1191 W

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Vitek VT-1191 W nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Vitek VT-1191 W vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Vitek VT-1191 W. Tato příručka patří do kategorie Varné konvice a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 7.5. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Engels, Duits, Russisch, Roemeens, Oekraïens. Máte dotaz ohledně Vitek VT-1191 W nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Specifikace Vitek VT-1191 W

Všeobecné
Značka Vitek
Model VT-1191 W
Produkt Varná konvice
EAN 9012345006501
Jazyk Engels, Duits, Russisch, Roemeens, Oekraïens
Typ souboru PDF
Vlastnosti
Objem zásobníku vody 3.3 l
Indikátor úrovně vody Ano
Barva Bílá
Nastavitelný termostat Ano
Příkon
Příkon 750 W
Ergonomie
Protiskluzové nožky Ano
Podsvětlený vypínač Ano
Automatické vypnutí Ano
Otočitelnost o 360° Ne
Ergonomický úchop Ano
Technické detaily
Hlavní část Plast

manualypdf.cz

Hledáte příručku? manualypdf.cz zajišťuje, že najdete příručku, kterou hledáte během okamžiku. Naše databáze obsahuje více než 1 milion příruček ve formátu PDF pro více než 10 000 značek. Každý den přidáváme nejnovější příručky, takže vždy najdete produkt, který hledáte. Je to velmi jednoduché: stačí zadat značku a typ produktu do vyhledávacího pole a můžete si okamžitě prohlédnout příručku vašeho výběru online a zdarma.

manualypdf.cz

© Autorská práva 2021 manualypdf.cz. Všechna práva vyhrazena.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Více