Speed-Link Axon manuál (návod)

Prohlédněte si zde zdarma Speed-Link Axon příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Speed-Link Axon majitelům.

NO
PL

Ten produkt jest przeznaczony tylko do podłączenia do
komputera PC. Produkt nie wymaga konserwacji. Nie wolno
go używać przy widocznych zewnętrznych uszkodzeniach.
Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi na skutek
nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego
z określonym przez producenta użytkowania produktu.

W przypadku skrajnie długiego posługiwania się urządzeniami
do wprowadzania może dojść do problemów zdrowotnych,
jak złe samopoczucie czy bóle głowy. Dlatego należy robić
regularne przerwy, a w razie powtarzających się problemów
należy zasięgnąć porady lekarza.

Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne
o wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony
przenośne, telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania
elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu
urządzenia (urządzeń). W takim wypadku należy zachować
większą odległość od źródeł zakłóceń.

Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że
tego produktu nie wolno wyrzucać z niesortowanymi odpadami
domowymi – masz obowiązek dostarczyć go do wyznaczonego
punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych. Informacje
o punktach zbiórki można otrzymać w lokalnej administracji,
miejscowym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w
którym produkt został nabyty. Oddzielna zbiórka i utylizacja
zużytych urządzeń elektrycznych zapobiega zagrożeniom
ze strony zawartych w nich substancji dla zdrowia ludzi i
środowiska.

W razie problemów technicznych z tym produktem proszę
zwrócić się do naszej pomocy technicznej, z która najszybciej
można skontaktować się przez naszą stronę internetową
www.speedlink.com.
FI

Tämä tuote soveltuu vain tietojen syöttämiseen tietokoneeseen
liittämisen jälkeen. Tuotetta ei tarvitse huoltaa. Älä käytä
sitä, jos havaitset ulkoisia vaurioita. Jöllenbeck GmbH ei ota
minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä vaurioista
tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen
huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan
ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta
käytöstä.

Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö voi aiheuttaa
terveydellisiä vaivoja, kuten huonoa oloa tai kipuja. Pidä
säännöllisesti taukoja ja kysy lääkäriltä apua, jos ongelmat
toistuvat.

Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
(radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset)
voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin
yritettävä siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.

Yli rastitetun jätesäiliön symboli tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa
hävittää lajittelemattoman talousjätteen seassa – käyttäjällä
on siksi velvollisuus luovuttaa se viralliseen sähkölaitteiden ja
paristojen keräyspisteeseen. Tietoja keräyspisteistä lähelläsi
saat paikallisilta viranomaisilta, jäteasemilta tai siitä liikkeestä,
josta olet ostanut tämän tuotteen. Vanhojen sähkölaitteiden
kerääminen ja kierrätys estää sen, että niiden sisältämät aineet
vaarantaisivat ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen,
käänny tukemme puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteyttä
verkkosivumme www.speedlink.com kautta.
DK

Produktet er kun beregnet som indtastningsenhed for tilslutning
til en PC. Produktet er vedligeholdelsesfrit. Brug det ikke,
hvis det har udvendige skader. Jöllenbeck GmbH er ikke
ansvarligt for skader på produktet eller personskader på grund
af uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller
anvendelse til et formål, som ikke svarer til producentens
anvisninger.

Ved anvendelse i meget lang tid kan inputenheder være
årsag til sundhedsmæssige skader som ubehag eller smerter.
Hold regelmæssigt pause, og søg læge, hvis problemerne
gentager sig.

Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter
med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-
aadninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden
(enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre
afstanden til forstyrrende enheder.

Symbolet med den udstregede affaldsspand betyder, at dette
produkt ikke må bortskaffes med usorteret husholdningsaffald.
Du er forpligtet til at bringe det til et indsamlingssted
for elektronisk udstyr. Du kan indhente oplysninger om
indsamlingssteder i nærheden fra de lokale myndigheder,
genbrugsstationer, eller den butik, hvor du købte dette produkt.
En separat indsamling og genbrug af gammelt elektronisk udstyr
forhindrer, at deri indeholdte stoffer bliver til fare for menneskers
sundhed og miljøet.

Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst
vores support som du nder på vores webside
www.speedlink.com.
SE

Den här produkten ska endast användas som inputapparat och
anslutas till en dator. Produkten är underhållsfri. Använd den
inte om det nns utvändiga skador. Jöllenbeck GmbH tar inget
ansvar för skador på produkt eller person som är ett resultat
av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten
använts för syften som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.

Att använda inputapparater extremt länge kan leda till problem
med hälsan, t ex obehag eller smärtor. Lägg in regelbundna
pauser och konsultera en läkare om problemen återkommer.

Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
(radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas
funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den apparat
som stör.

Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att den
här produkten inte får slängas bland de osorterade soporna.
Du är skyldig att lämna in elektriska apparater till ett speciellt
insamlingsställe för elektriska produkter. Information om
insamlingsställen i din närhet får du av de lokala myndigheterna,
den lokala återvinningen eller där du köpte produkten. Genom
att samla in och återvinna elektriska apparater separat kan
vi förhindra att ämnen som ingår i dessa produkter skadar
människor och miljö.

Om du får tekniska problem med produkten kan du vända
dig till vår support. Du når den snabbast genom vår webbsida
www.speedlink.com.
EL

Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής για τη
σύνδεση σε έναν υπολογιστή. Το προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση.
Μην το χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει εξωτερικές ζημιές. Η
Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές
στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης,
ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος
για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή,
σκοπό.

Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής, μπορεί να
εμφανιστούν ενοχλήσεις στην υγεία όπως σωματική δυσφορία
ή πόνοι. Κάνετε τακτικά διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική
συμβουλή σε επίμονα προβλήματα.

Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των
συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την
απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει
ότι το παρόν προϊόν δεν επιτρέπεται να απομακρύνεται μαζί με
τα μη ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα. Για το λόγο αυτό είστε
υποχρεωμένοι να το παραδίδετε σε ένα επίσημα καθορισμένο
σημείο συλλογής για ηλεκτρικές συσκευές. Μπορείτε να λάβετε
πληροφορίες σχετικές με τα σημεία συλλογής της περιοχής σας
στις τοπικές αρχές, στα κέντρα ανακυκλώσιμων υλικών ή στο
κατάστημα, στο οποίο αποκτήσατε αυτό το προϊόν. Η ξεχωριστή
συλλογή και αξιοποίηση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών
εμποδίζει τη διακινδύνευση της υγείας των ανθρώπων και του
περιβάλλοντος από τα υλικά που περιέχονται σε αυτές.

Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο
τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη
πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
CZ

Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro
připojení na počítač. Produkt je bezúdržbový. V případě
vnějšího poškození jej nepoužívejte. Firma Jöllenbeck GmbH
nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění osob,
vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného
použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným
účelům, než byly uvedeny výrobcem.

Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení může být
příčinou zdravotních problémů, jako jsou bolesti nebo nevolnost.
Dělejte časté přestávky a v případě opakujících se problémů
konzultujte lékaře.

Za působení silných statických, elektrických, nebo
vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
(přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
rušivým přístrojům.

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento výrobek nesmí
být likvidován spolu s domácím odpadem - jste proto povinnen/
povinná jej odevzdat do sběrny, určené ociálně pro elektrická
zařízení. Informace o sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte na
místních úřadech, u místního podniku pro likvidaci odpadu,
nebo v obchodě, ve kterém jste tento výrobek zakoupil(a).
Tříděný sběr a recyklace starých elektrických spotřebičů
zabraňují tomu, aby v nich obsažené látky neohrozily lidské
zdraví ani životní prostředí.

V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte
prosím náš suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím
našich webových stránek www.speedlink.com.
HU

A termék csak számítógépre csatlakoztatva alkalmas beadó
készülékként. A termék nem igényel karbantartást. Ne használja
külső sérülés esetén. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget
a termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért,
ha az gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által
megadott célnak megfelelő használatból eredt.

Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó készülékeket, olyan
egészségügyi panaszok léphetnek fel, mint rossz közérzet vagy
fájdalom. Rendszeresen tartson szünetet és visszatérő panasz
esetén forduljon orvoshoz.

Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg
növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.

Az áthúzott szemeteskuka szimbólum azt jelenti, hogy ezt a
terméket az újra nem hasznosítható szeméttel nem szabad
ártalmatlanítani – ezért az Ön kötelessége, hogy egy elektronikus
eszközök számára létrehozott gyűjtőhelyre szállítsa. A közelében
lévő gyűjtőhellyel kapcsolatos információkat a helyi hatóságoknál,
újrahasznosító központokban, vagy a terméket forgalmazó
üzletben szerezhet be. A régi elektronikus eszközök szétválasztott
gyűjtésével és felhasználásával megakadályozható, hogy az
emberek egészségét vagy a környezetet befolyásolja.

A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon
Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon
www.speedlink.com keresztül érhet el.

Dette produktet er kun ment som inn-data apparat for tilkobling
til en datamaskin. Produktet er vedlikeholdsfritt. Må ikke brukes
ved ytre synlige skader. Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for
produktet eller for personskader som skyldes ikke forskriftsmessig
eller feil bruk, eller bruk av produktet utover det som er angitt fra
produsenten.

Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter kan føre til
helseproblemer som ubehag eller smerter. Legg derfor inn
regelmessige pauser og kontakt lege dersom problemene
vedvarer.

Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall
å øke avstanden til forstyrrende utstyr.

Symbolet med en søppelkasse med strek over betyr at
dette produktet ikke kan kastes sammen med det usorterte
husholdningsavfallet. Du er forpliktet til å levere det inn til et
ofsielt innsamlingssted for elektroapparater. Informasjon
om slike steder i nærheten der du bor får du hos de lokale
myndighetene, gjenvinningsstasjoner eller selskapet som du
kjøpte dette produktet av. Separat innsamling og gjenvinning av
gamle produkter forhindrer at stoffer som nnes i dem kan skade
menneskers helse og miljøet.

Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta
kontakt med vår Support, som du raskest kan nå via vår nettside
www.speedlink.com.
FI
VErS. 1.0
QUICK INStaLL GUIDE
axON
DESKtOP mOUSE
SL-6102-GY
©2014 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark and the
SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All trademarks are the
property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that
may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
Please keep this information for later reference.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY

Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
the quickest way is via our website: www.speedlink.com.
SE
Sätt kontakten i en ledig
USB-port på din dator.
Drivrutinen installeras
automatiskt och kort
därefter är musen klar
att användas.
Med dpi-växlaren ställer
du in känslighet för
mussensorn. Det nns
4 känslighetsnivåer som
kan kopplas på i tur och
ordning: 800, 1.200,
1.600 och 2.400dpi.
CZ
Zapojte konektor do
volného portu USB na
počítači. Automaticky
se nainstaluje ovladač
a krátce poté bude myš
připravena k použití.
Přepínačem „dpi“ volíte
citlivost senzoru myši.
K dispozici máte 4
stupně citlivosti, mezi
nimiž se postupně
přepíná: 800, 1.200,
1.600 , 2.400 dpi.
DK
Forbind stikket med et
ledigt USB-interface på
din computer. Driveren
installeres automatisk
og musen er hurtig klar
til brug.
Med dpi-omskifteren
udvælger du
musesensorens
følsomhed. 4
følsomhedstrin står til
rådighed, som man kan
skift til efter hinanden:
800, 1.200, 1.600 og
2.400dpi.
EL
Συνδέστε το βύσμα
με μια ελεύθερη
διασύνδεση USB του
υπολογιστή σας. Ο
οδηγός εγκαθίσταται
αυτόματα και το ποντίκι
είναι μετά από λίγο
έτοιμο για χρήση.
Με το διακόπτη
εναλλαγής dpi επιλέγετε
την ευαισθησία του
αισθητήρα ποντικιού.
Διατίθενται 4 βαθμίδες
ευαισθησίας, οι
οποίες μπορούν να
εναλλάσσονται: 800,
1.200, 1.600 και
2.400dpi.
PL
Podłącz wtyk USB
do wolnego portu
USB komputera.
Sterownik instaluje się
automatycznie i zaraz
po tej operacji mysz jest
gotowa do pracy.
Za pomocą
przełącznika
rozdzielczości wybierz
czułość czujnika
myszy. Do dyspozycji
są 4 poziomy czułości,
które można kolejno
przełączać – 800,
1.200, 1.600 i 2.400dpi.
FI
Työnnä liitin tietokoneen
vapaaseen
USB-liitäntään.
Ajuri asennetaan
automaattisesti, ja hiirtä
voi käyttää pian
sen jälkeen.
Dpi-kytkimellä
voi säätää hiiren
anturin herkkyyden.
Käytettävissä 4 kaksi
herkkyystasoa, jotka
voidaan kytkeä läpi
peräkkäin: 800, 1.200,
1.600 ja 2.400dpi.
HU
Csatlakoztassa az
USB-csatlakozót
számítógépe szabad
USB portjára. A
meghajtó magától
telepítődik és az egér
rövid időn belül már
használható is.
A dpi-átkapcsolóval
válassza ki az egér
érzékelőjének az
érzékenységét.
4 egymás után
kapcsolható
érzékenységi fokozat
áll rendelkezésre:
800, 1.200, 1.600 és
2.400 dpi.
NO
Koble kontakten til en
leding USB-port på
datamaskinen. Driveren
installeres automatisk
og musen er straks klar
til bruk.
Bruk dpi-bryteren til
å velge følsomhet for
musens sensor. Du
har 4 følsomhetstrinn
tilgjengelig som kan
veksles etter hverandre:
800-1.200-1.600 og
2.400dpi.
CONNECTING
1 2
DPI-SWITCH

Máte dotaz ohledně Speed-Link Axon?

Položte zde otázku, kterou máte o Speed-Link Axon, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Speed-Link Axon vám poskytnout vhodnou odpověď.

Specifikace

Značka Speed-Link
Model Axon
Produkt Myš
EAN 4027301825954, 4027301927900
Jazyk Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Dánština, Polština, Ruské, Norština, Finština, Čeština, Turečtina, Řekyně, Maďarština
Produktová skupina Myši
Typ souboru PDF
Myš
Rozhraní zařízení RF bezdrátový
Počet tlačítek 5
Technologie detekce pohybu Optický
Účel Office
Doporučené použití PC
Rolovací kolečko
Rozlišení pohybu 2000
Počet rolovacích koleček 1
Typ závitnice Kola
Typ tlačítek -
Vzhled
Barva Black, Grey
Formát Ambidextrous
Povrchové zbarvení Mo✗tónní
Ergonomický design
Údaje o balení
Rozhraní bezdrátového přijímače USB
Typ přijímače Na✗ receiver
Přijímač
Množství 1
Ergonomie
Dosah bezdrátového spojení 8
Plug and Play
Hmotnost a rozměry
Hmotnost -