Sony DAV-TZ135 manuál (návod)

Sony DAV-TZ135
(1)
  • Počet stran: 2
  • Typ souboru: PDF

Nastavení systému barev

1 Připojte napájecí kabel.
2 Zapněte hlavní jednotku a TV.
/
/ (napájení)
3 Chcete-li funkci přepnout na DVD/CD,
opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION nebo DVD/CD.
Pokud jste vložili disk s funkcí
automatického přehrávání, přehrávání
začne automaticky. Dvojitým stisknutím
tlačítka zastavíte přehrávání.
4 Nastavte volič vstupů na TV tak,
abyse zobrazil nápis „Home Theatre
System..
5 V režimu zastavení stiskněte tlačítko
SETUP.
Objeví se menu nastavení.
6 Opakovaným stisknutím tlačítka /
vyberte [Preference Page] (Předvolby)
a poté stiskněte tlačítko
.
7 Opakovaným stisknutím tlačítka /
vyberte [TV Type] (Typ TV) a poté
stiskněte tlačítko
.
8 Opakovaným stisknutím tlačítka /
vyberte ze seznamu [PAL] nebo
[NTSC] a poté stiskněte tlačítko
.
9 Stisknutím tlačítka SETUP menu
nastavení vypnete.
Poznámka
Zobrazení na TV obrazovce může být po
změně systému barev, která je popsána výše,
dočasně přerušeno.

DVD systém

domácího kina

4-272-768-11(1) (CZ)DAV-TZ135Návod k obsluze

UPOZORNĚNÍ

Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu
elektrickým proudem, nevystavujte toto
zařízení kapající nebo stříkající vodě
anepokládejte na zařízení objekty naplněné
tekutinami, jako například vázy.
Chcete-li snížit riziko požáru, nezakrývejte
větrací otvory zařízení novinami, ubrusem,
záclonami apod.
Na zařízení nepokládejte zdroje otevřeného
ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
K odpojení jednotky ze sítě je nutné použít
stku, proto ji zapojte do snadno přístup
suvky. Pokud si všimnete něčeho neobvyklého,
ihned zástku vytáhněte ze zásuvky.
K odpojení tohoto zaříze odťového najení
sloužístka, proto zízení umístěte tak, aby
ji bylo mož snadno vytáhnout.
Neinstalujte toto zařízení do uzavřeného
prostoru, například do knihovny nebo
vestavěné skříňky.
Nevystavujte baterie anebo zařízení
sinstalovanými bateriemi slunečnímu záření,
ohni a ostatním zdrojům vysokých teplot.
Dokud je napájecí kabel připojen do zásuvky,
není přehrávač odpojen od síťového napájení,
a to ani tehdy, pokud je vypnutý.
Chcete-li předejít zranění, připevněte toto
zařízení k podlaze/zdi v souladu
smontážními pokyny.
Pouze pro vnitřní použití.
POZOR
Používání optických přístros tímto
produktem zvyšuje nebezpečí poškození zraku.
Pro modely určené pro evropské
amexické trhy:
Toto zařízení je
klasifikováno
jako CLASS 1
LASER produkt.
Toto označení je
umístěno
zvenku na zadní
straně jednotky.
Upozornění pro zákazníky: Následující
informace platí pouze pro zařízení
zakoupená v zemích podléhajících
směrnicím EU.
Výrobcem tohoto přístroje je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným
zástupcem pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) a bezpečnost produktu
je společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. V jakýchkoli záležitostí týkajících
se opravy nebo záruky se prosím obraťte na
kontaktní adresy uvedené v samostat
servisní nebo záruční dokumentaci.
Pro zákazníky v USA
Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte toto zařízení dešti
nebo vlhkosti.
Tento symbol uživatele upozorňuje
na to, že uvnitř produktu se
vyskytuje neizolované „nebezpečné
napětí, které může představovat riziko úrazu
elektrickým proudem.
Tento symbol uživatele upozorňuje
na to, že v písemných materiálech,
které byly dodány společně
szařízením, jsou uvedeny důležité pokyny
ohledně provozu a údržby (servisu).
2 3 4
6 7 85
10 11 129
14 15 1613
Záznam údajů
Model a sériové číslo jsou uvedeny zvenku na
zadní straně jednotky. Opište sériové číslo do
níže uvedené kolonky. Nahlaste tyto údaje,
kdykoliv se obrátíte na obchodního zástupce
společnosti Sony.
Model č. DAV-TZ135
Sériové č.______________
Následující pravidla FCC se vztahují pouze na
verzi tohoto modelu, která se prodává v USA.
Ostatní verze nemusí splňovat technic
požadavky FCC.
POZNÁMKA:
Toto zařízení bylo testováno a bylo stanoveno,
že dle oddílu č. 15 pravidel FCC splňuje limity
digitálního zařízení třídy B. Tyto limity jsou
nastaveny tak, aby v rámci instalace
vdomácnosti zajišťovaly přiměřenou ochranu
proti nežádoucímu rušení. Toto zařízení
vytváří, používá a může vysílat
vysokofrekvenční energii, a pokud není
nainstalováno a používáno v souladu s těmito
pokyny, může dojít k nežádoucímu rušení
radiokomunikací. Nelze však zaručit, že
krušení u konkrétní instalace nedojde. Pokud
toto zařízení způsobuje nežádoucí rušení
rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze
potvrdit vypnutím a zapnutím zařízení,
uživatel by se měl pokusit rušení odstranit
jedním z následujících opatření:
esměrovat nebo emístit přijímaanténu.
Zvětšit vzdálenost mezi zařízením
apřijímačem.
Připojit zařízení do zásuvky v jiném
okruhu, než do kterého je zapojen přijímač.
Obrátit se na obchodního zástupce nebo na
zkušeného technika.
POZOR
Upozorňujeme vás, že jakékoliv změny nebo
úpravy, které v tomto návodu nejsou výslovně
uvedeny, mohou vést k tomu, že toto zařízení
nebudete moci používat.
Důležité bezpečnostní pokyny
1) Přečtěte si tyto pokyny.
2) Uložte si tyto pokyny.
3) Dbejte všech varování.
4) Postupujte dle pokynů.
5) Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
6) Čistěte pouze suchým hadříkem.
7) Nezakrývejte ventilační otvory. Instalujte
dle instrukcí výrobce.
8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako
například topných těles, registrových
radiátorů, sporáků nebo jiných zařízení
(včetně zesilovačů), které vytvářejí teplo.
9) Nenarušujte bezpečnostní opatření
polarizovanebo uzemněné zástrčky.
Polarizovaná zástka má dva ploché
kolíky a jeden je širší než druhý.
Uzemňovací zástrčka má dva ploché kolíky
a uzemňovací vidlici. Široký plochý kolík
nebo vidlice zajišťují vaši bezpečnost.
Pokud dodaná zástrčka do vaší zásuvky
nepasuje, obraťte se na elektrikáře, kte
zastaralou zásuvku vymění.
10) Po napájecím kabelu se nesmí chodit
anesmí dojít k jeho poškození, zejména
uzástrčky, objímky a v místě, kde vychází
ze zařízení.
11) Používejte pouze doplňky/příslušenství,
které stanovil výrobce.
12) Používejte pouze vozík, stojan, stativ,
konzolu nebo stůl, které stanovil výrobce
nebo které byly dodány společně se
zařízením. Při použití vozíku dávejte
pozor, aby nedošlo ke zranění
způsobenému překlopením zařízení.
13) Během bouřky nebo tehdy, když víte,
žejednotku nebudete po delší dobu
používat, vytáhněte zástrčku jednotky
zezásuvky.
14) Servis přenechejte výhradně
kvalifikovaným pracovníkům. Servis je
nutný v případě jakéhokoliv poškození
zařízení, jako je například poškození
napájecího kabelu nebo zástrčky,
vpřípadě, že se do zařízení dostala
tekutina nebo nějaké předměty, v případě,
že zařízení bylo vystaveno dešti nebo
vlhkosti, v případě, že zařízení nefunguje
tak, jak by mělo nebo pokud zařízení
spadlo na zem.
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace starých elektrických
a elektronických zařízení (Platí
v Evropské unii a dalších
evropských zemích se systémy
odděleného sběru odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo
jeho obalu označuje, že s tímto
výrobkem se nesmí zacházet
jako s odpadem z domácnosti. Místo toho je
nutné jej předat na příslušné sběrné místo pro
recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete předcházet negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke
kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci
tohoto výrobku. Recyklací materiálů
pomůžete šetřit přírodní zdroje. Podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku vám
poskytne místní městský úřad, společnost pro
likvidaci odpadu z domácností nebo obchod,
ve kterém jste tento výrobek zakoupili.
Příslušenství: Dálkový ovladač.
Likvidace baterií (platí
vEvropské unii a dalších
evropských zemích se systémy
odděleného sběru odpadu)
Tento symbol na baterii nebo
jejím obalu označuje, že s baterií
dodanou s tímto výrobkem se
nesmí zacházet jako s odpadem z domácnosti.
U některých baterií může být tento symbol
použit v kombinaci s chemickou značkou.
Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo
(Pb) se uvádějí v případě, že baterie obsahuje
více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
Zajištěním správné likvidace těchto baterií
pomůžete předcházet negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by
mohlo dojít při nesprávné likvidaci těchto
baterií. Recyklací materiálů pomůžete šetřit
přírodní zdroje. Pokud se jedná o produkty,
které z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo
integrity dat vyžadují stálé připojení
kvestavěné baterii, tuto baterii by měla
vyměnit pouze kvalifikovaná osoba. Chcete-li
zajistit, aby se s baterií zacházelo správným
způsobem, předejte ji po skončení životnosti
na příslušné sběrné místo pro recyklaci
elektrických a elektronických zařízení.
Vpřípadě všech dalších typů baterií si prosím
přečtěte část, která popisuje bezpečné vyjmutí
baterie z produktu. Předejte baterii na
příslušné sběrné místo pro recyklaci baterií.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku nebo baterie vám poskytne místní
městský úřad, společnost pro likvidaci
odpadu z domácností nebo obchod, ve kterém
jste tento výrobek zakoupili.
Kontrola dodaných položek
(Přiložený adaptér SCART a HDMI kabel – liší se v závislosti na oblasti/modelu.)
Reproduktory (5)
vod k obsluze (tento manuál)
Video kabel (1)
FM anténa (1)
nebo
Dálkový ovladač (1)
Nožky (subwoofer)
(1 sada)
Baterie R6 (velikost AA) (2)
HDMI kabel (1)
Hlavní jednotka (1)
Subwoofer (1)
Adaptér SCART (1)
Příprava dálkového ovladače
Podle symbolů a na bateriích a uvnitř dálkového ovladače vložte do ovladače dvě baterie
R6 (velikost AA).
Ochranné známky
Tento systém obsahuje systém Dolby* Digital
a adaptivní matice dekodérů Dolby Pro Logic.
* Vyrobeno na základě licence společnosti
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého
písmene D jsou ochrannými známkami
společnosti Dolby Laboratories.
Tento systém obsahuje technologii
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) technology. HDMI, logo HDMI
aHigh-Definition Multimedia Interface jsou
ochrannými známkami nebo registrovanými
obchodními známkami společnosti HDMI
Licensing LLC ve Spojených státech
aostatníchzemích.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou společnosti
Sony Corporation.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
apatenty licencovány společnostmi
Fraunhofer IIS a Thomson.
Windows Media je buď ochrannou známkou,
nebo registrovanou ochrannou známkou
spolnosti Microsoft Corporation ve Spojech
státech a/nebo dalších zech. Tento produkt
obsahuje technologii, na kterou se vztahu práva
duševního vlastnictví společnosti Microsoft.
Použití nebo distribuce této technologie mimo
tento produkt jsou bez íslušné licence (licen)
od společnosti Microsoft zakázány.
MPEG-4 VISUAL: LICENCE K TOMUTO
PRODUKTU JE UDĚLENA PODLE MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE
PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ,
PŘI KTERÉM UŽIVATEL V SOULADU
SVIZUÁLNÍM STANDARDEM („MPEG-4
VIDEO“) DEKÓDUJE VIDEO, KTERÉ
ZAKÓDOVAL PŘI OSOBNÍ
ANEKOMERČNÍ ČINNOSTI A/NEBO
KTERÉ ZÍSKAL OD POSKYTOVATELE
VIDEA, JEŽ MÁ OD SPOLEČNOSTI MPEG
LA LICENCI NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA
STANDARDU MPEG-4 VIDEO.
NA ŽÁDNÝ JINÝ ZPŮSOB POUŽITÍ SE
LICENCE NEVZTAHUJE.
DALŠÍ INFORMACE VČETNĚ
INFORMACÍ SOUVISEJÍCÍCH
SREKLAMNÍM, DOMÁCÍM
AKOMERČNÍM VYUŽITÍM
ALICENCOVÁNÍM MŮŽETE ZÍSKAT OD
SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC. VIZ
http://www.mpegla.com/
Všechny ostatní ochranné známky jsou
majetkem příslušných vlastníků.
Poznámky k tomuto návodu kobsluze
„DVD“ lze používat jako obecný název pro
DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R
aDVD-RW/DVD-R.
Systém automaticky přechází do
pohotovostního režimu.
Systém po 30 minutách automaticky přejde
do pohotovostního režimu, pokud je v režimu
pozastavení nebo zastavení, je otevřená
zásuvka na disk nebo není vložen žádný disk.
Podle zdířek a funkcí TV nebo set-top boxu zvolte vhodný způsob obrazového a zvukového
připojení.
Připojení TV/set-top boxu
Připojení pouze k TV Připojení k TV a set-top boxu
Audio
Video
Audio
Video
Video
Připojení videa k TV
Podle toho, jaké má vaše TV zdířky, vyberte jednu z možností připojení.
Metoda 1 (součástí dodávky)
Toto je základní připojení.
Metoda 2 (součástí dodávky jen u některých modelů)
Kvalita obrazu bude v porovnání s metodou 1 vyšší.
Připojení zvuku z TV/set-top boxu
Chcete-li, aby byl zvuk TV nebo set-top boxu napojen na tento systém, musíte zajistit propojení
pomocí audio kabelu (není součástí dodávky).
Není součástí dodávky

Připojení reproduktorů

Pozor
Nepoužívejte jiné reproduktory než ty, které
byly dodány společně s tímto systémem.
Připevnění nožek k subwooferu
Sejměte nožky z ochranné
vrstvy.
Poznámka
Při umísťování reproduktorů a/nebo
stojanů, ke kterým jsou reproduktory
připojeny, postupujte opatrně, protože
může dojít k poškození (skvrny, ztráta
barvy) speciálně ošetřované podlahy
(voskované, olejované, leštěné apod.).
/ (zapnout/pohotovostní režim)
Slouží k zapnutí jednotky nebo přepnutí
do pohotovostního režimu.
Tlačítka pro ovládání přehrávání
(otevřít/zavřít)
Slouží k otevření či zavření zásuvky
nadisk.
(přehrát)
Spustí přehrávání nebo obnoví přehrávání
po pozastavení.
(zastavit)
Zastaví přehrávání a zapamatuje si bod
zastavení (místo obnovení přehrávání).
Bod pozastavení pro danou kapitolu/
stopu je poslední bod, který jste přehráli.
FUNCTION
Slouží k výběru zdroje přehrávání.
(USB) konektor
Slouží k připojení USB zařízení.
Displej na čelním panelu
(senzor dálkového ovladače)
Ovládání MASTER VOLUME
Slouží k nastavení hlasitosti systému.
Zásuvka na disk
Dálkový ovladač
TV INPUT
Slouží k přepnutí zdroje vstupu TV mezi TV
signálem a jinými zdroji vstupu.
BRAVIA Sync
ONE-TOUCH PLAY
Aktivuje funkci One-Touch Play.
TV I/ (zapnuto/pohotovostní režim)
Slouží k zapnutí TV nebo přepnutí do
pohotovostního režimu.

Disky, které lze přehrát

DVD DVD-ROMDVD-R/DVD-RWDVD+R/DVD+RW
CD
CD-DA (hudební CD)CD-ROMCD-R/CD-RWVIDEO CDSuper VCD
Disky CD nebo DVD nelze přehrát, pokud
nebyly správně dokončeny. Další informace
naleznete v návodu k obsluze záznamového
zařízení.
Disky, které nelze přehrát
Blu-ray disky
Disky HD DVD
Disky DVD-RAM
Disky DVD Audio
Disky PHOTO CD
Disky Super Audio CD
Datová stopa disku CD-Extra
Strana se zvukovým záznamem na disku
DualDisc
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
vrežimu VR (Režim záznamu videa)
DVD-R/RW kompatibilní s CPRM
(Content Protection for Recordable Media),
jehož obsah je označen „Copy once
Poznámky k diskům
Tento produkt slouží k přehrávání disků, které
odpovídají standardu kompaktních disků
(CD). Disky DualDisc a některé hudební
disky zakódované pomocí technologií
sochranou autorských práv neodpovídají
standardu kompaktních disků (CD). Tyto
disky proto nemusí být s tímto produktem
kompatibilní.
Poznámky k přehrávání DVD
Výrobci softwaru mohou v některých
případech záměrně omezit některé možnosti
přehrávání DVD. Vzhledem k tomu, že tento
systém přehrává DVD podle toho, jaký obsah
disku výrobci softwaru vytvořili, některé
funkce přehrávání nemusí být dostupné.
Poznámka k dvouvrstvým DVD
Při přepínání vrstev může dojít k dočasnému
přerušení přehrávání obrazu a zvuku.
Kód regionu (pouze disk DVD VIDEO)
Kód regionu vašeho systému je uveden na
zadní straně jednotky a ta přehraje pouze ty
disky DVD VIDEO (pouze přehrávání), které
mají stejný kód regionu nebo
ALL
.
Poznámka k Multi Session CD
Nelze přehrát všechny relace disku,
kterýobsahuje více relací.

Vybalení

Připojení TV

Součásti a ovládací prvky:

Čelní panel
MASTER VOLUME
Zdířka VIDEO OUT
Zdířka HDMI OUT
Zdířky TV/CABLE (AUDIO IN L/R)
Zdířka ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)
Zdířky SPEAKERS
Zadní panel

Typy souborů, které lze

přehrávat

Video
Formát souboru Přípony
MPEG4 Video
1)
„.mp4“, „.m4v“
Xvid Video
2)
„.avi
Hudba
Formát souboru Přípony
MP3 (MPEG1 Audio
Layer 3)
3)
„.mp3“
WMA
4)
„.wma
AAC „.m4a
Fotografie
Formát souboru Přípony
JPEG „.jpg“, „.jpeg“
1) AVC není kompatibilní.
2) U modelů určených pro americký trh
není k dispozici.
3) Formát MP3PRO není kompatibilní.
4) Formáty WMA DRM,WMA Lossless
nebo WMA PRO nejsou kompatibilní.
Poznámka
Některé soubory systém nepřehraje
vzhledem k formátu souborů, kódování
nebo způsobu záznamu.
Některá USB zařízení nebudou s tímto
systémem fungovat.
Pokud se jedná o DATA CD, tento systém
podporuje standard ISO 9660 Úroveň 1/
Úroveň 2 nebo Joliet (rozšířená verze).
Pokud se jedná o DATA DVD, tento systém
podporuje formát UDF (Universal Disk
Format).
Pokud se jedná o USB zařízení, tento systém
podporuje formáty FAT12, FAT16 a FAT32.
Pokud se jedná o DATA DVD, DATA CD
aUSB zařízení, systém dokáže rozpoznat
následující soubory nebo složky:
až 300 složek
až 648 souborů
V následujících případech se může
prodloužit doba nutná k zahájení
přehrávání:
velké množství složek a souborů,
kapacita paměti USB zařízení, které
používáte, je příliš velká,
paměť USB zařízení, které používáte,
jefragmentovaná.
SUBWOOFER
LEVÝ PROSTOROVÝ
PRAVÝ PROSTOROVÝ
PRAVÝ PŘEDNÍ
STŘEDOVÝ
LEVÝ PŘEDNÍ
Hlavní jednotka
Zasuňte konektory kabelů reproduktorů do zdířek SPEAKERS odpovídající barvy tak,
aby zacvakly.
Zadní panel hlavní jednotky
PRAVÝ PŘEDNÍ
REPRODUKTOR
(ČERVENÁ)
LEVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (BÍLÁ)
PRAVÝ PROSTORO
REPRODUKTOR (ŠEDÁ)
LEVÝ PROSTORO
REPRODUKTOR (MODRÁ)
STŘEDOVÝ REPRODUKTOR (ZELENÁ)
SUBWOOFER (FIALOVÁ)
©2011 Sony Corporation

Instalace reproduktorů

nazeď

Pozor
V železářství nebo u montéra zjistěte, jaké
šrouby máte s ohledem na materiál zdí
použít.
Použijte takové šrouby, které jsou vhodné
vzhledem k materiálu a pevnosti zdí.
Vzhledem k tomu, že sádrokarton je zvláště
křehký, zašroubujte šrouby do trámu.
Reproduktory namontujte na kolmou
aplochou zeď v místě jejího zpevnění.
Společnost Sony není zodpovědná za
jakékoli nehody či poškození způsobené
nesprávnou montáží, nedostatečnou
pevností zdí nebo použitím nevhodného
šroubu, přírodní katastrofou apod.
1 Připravte šrouby (nejsou součástí
dodávky), které odpovídají otvorům
na zadní straně každého
reproduktoru. Viz obrázky níže.
5 mm
(7/32 ")
10 mm
(13/32 ")
4 mm (3/16 ")
30 mm (1 3/16 ")
Otvor v zadní části reproduktoru
2 Zašroubujte šrouby do zdi a poté
reproduktor zavěste na zeď.
Hloubka zašroubovaného šroubu
8 až 10 mm
(11/32 " až 13/32 ")
/ (zapnout/pohotovostní režim)
Slouží k zapnutí systému nebo přepnutí do
pohotovostního režimu.
Tlačítka pro výběr funkce
Vyberte zdroj přehrávání.
DVD/CD
FM
USB
TV/CABLE
FUNCTION
Slouží k výběru funkcí v pořadí.
REPEAT
Aktivuje režim opakovaného přehrávání/
přehrávání v náhodném pořadí.
SURROUND
Slouží k výběru režimu prostorového zvuku.
EQ
Slouží k volbě režimu ekvalizéru.
AUDIO (Zvuk)
Slouží k volbě formátu zvuku/stopy a režimu
FM.
SUBTITLE
Slouží k výběru jazyka titulků, pokud jsou
kdispozici titulky v několika jazycích.
ANGLE
Slouží k přepínání úhlů záběru, pokud je na
disku DVD VIDEO zaznamenáno několik
úhlů.
Numerická tlačítka
Slouží k volbě čísla titulu/kapitoly, předvolené
rozhlasové stanice apod.
PROGRAM
Slouží k aktivaci ehrávání v naprogramovaném
pořa a předvolení rozhlasových stanic.
SLEEP
Nastavuje časovač vypnutí.
DVD TOP MENU
Slouží k otevření hlavního menu DVD.
DVD MENU
Slouží k otevření či zavření menu DVD.
MUTING
Slouží k dočasnému vypnutí zvuku.
///
Slouží k přechodu na zobrazenou položku.
(ENTER)
Slouží k potvrzení vybrané položky.
VOLUME +/–
Slouží k nastavení hlasitosti.
NASTAVENÍ
Slouží k otevření či zavření menu nastavení.
DISPLAY
Slouží k otevření či zavření menu zobrazení.
TIME
Slouží k přepínání informací o čase během
přehrávání.
Tlačítka pro ovládání přehrávání
/ (předchozí/následující)
/ (rychlý posun vpřed/rychlý posun
vzad)
/ (pomalu)
Stiskem při pozastavení aktivujete rychlý
posun vpřed/rychlý posun vzad.
(přehrát)
(pozastavit)
(zastavit)
Tlačítka pro ovládání rádia
PRESET +/–
TUNING +/–
SHIFT
Chcete-li používat tlačítka s růžovým
popiskem, stiskněte a podržte toto tlačítko.
Poznámka
AUDIO IN
Toto tlačítko nefunguje.
Pokračování
CZ
Tip
Pokud se jedná o modely pro evropský trh,
připojte video kabel (je součástí dodávky)
aaudio kabel (není součástí dodávky) k TV
přes adaptér SCART.
Připojení FM antény
Tip
Pokud je příjem FM signálu špatný, připojte
jednotku k venkovní FM anténě pomocí
75ohmového koaxiálního kabelu (není
součástí dodávky).
Sony DAV-TZ135

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Sony DAV-TZ135 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Sony DAV-TZ135 vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Sony DAV-TZ135. Tato příručka patří do kategorie Sety domácího kina a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 5.3. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Čeština. Máte dotaz ohledně Sony DAV-TZ135 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Specifikace Sony DAV-TZ135

Díky portům DVI i HDMI je tento displej připraven k připojení pro brilantní HD obraz přes plynulé digitální připojení. *...
Pohodlí na dlani s dálkovým ovládáním, díky kterému je ovládání displeje snadnější než kdy dříve.
Všeobecné
Značka Sony
Model DAV-TZ135
Produkt Domácí kino set
EAN 3610170729600, 4905524712575, 4905524738469
Jazyk Čeština
Typ souboru PDF
Optická mechanika
Typ přehrávače optických disků DPD přehrávač
Podporovaná média CD,CD-R,CD-RW,DVD+R,DVD+RW,DVD-R,DVD-ROM,DVD-RW
Počet optických disků 1 disky
Další charakteristiky
Vestavěný pevný disk Ne
Kompatibilní s dokovacími stanicemi Apple Nepodporovaný
Podporované formáty obrázků JPG
Herní režim Ano
Počet HDMI portů 1
Displej LED
Integrovaný TV tuner Ano
Energetické požadavky 220 - 240 V AC
Rozměry reproduktou (š x h x v) 91 x 112 x 101 mm
Hmotnost reproduktoru 400 g
LED indikátory Ano
HDMI Ano
Video
3D kompatibilita Ne
Média pro přehrávání AVI,MP4,MPEG4
Full HD Ano
Zvuk
RMS výkon 350 W
Zvukové výstupní kanály 5.1 kanály/kanálů
Audio dekodéry Dolby Digital,Dolby Pro Logic
Podporované formáty zvukových souborů AAC,MP3,WMA
Frekvence odezvy CD 180 - 15000 Hz
Frekvence odezvy DVD 180 - 15000 Hz
Rádio
FM rádio Ano
Podporovaná pásma FM
Množství předvolených stanic 20
Centrální reproduktor
Typ středového reproduktoru -
Výkon centrálního reproduktoru 89 W
Satelitní reproduktory
Počet satelitů 4
Subwoofer
Typ subwooferu Aktivní subwoofer
RMS výkon subwooferu 89 W
Bezdrátový subwoofer Ne
Technické detaily
Barva Černá
Karaoke Ne
Vylepšení obrazu Normální
Vstupní TV port Ano
Počítačová síť
Wi-Fi Ne
Obsah balení
Dálkový ovladač Ano
Stručný návod Ano
Funkce managementu
Časovač vypnutí Ano
Možnosti připojení
Počet portů USB 1
USB verze 2.0
Hmotnost a rozměry
Váha předního reproduktoru 400 g
Hmotnost centrálního reproduktoru 500 g
Hmotnost subwooferu 3500 g
Rozměry centrálního reproduktoru 112 x 101 x 91 mm
Rozměry subwooferu (š x h x v) 345 x 225 x 190 mm
Rozměry předního reproduktoru (š x h x v) 112 x 101 x 91 mm
Rozměry satelitního reproduktoru 112 x 101 x 91 mm
Příkon
Spotřeba elektrické energie 67 W
Spotřeba energie (v pohotovosti) 1 W
Frekvence vstupního střídavého napětí 50 - 60 Hz
Automatické vypnutí Ano
Obrazovka
Vestavěný displej Ano
zobrazit více

Často kladené otázky

Níže naleznete nejčastější dotazy, týkající se Sony DAV-TZ135 .

Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde