Sony DAV-TZ135

Sony DAV-TZ135 manuál (návod)

(1)
 • Nastavení systému barev
  1 Připojte napájecí kabel.
  2 Zapněte hlavní jednotku a TV.
  /
  / (napájení)
  3 Chcete-li funkci přepnout na DVD/CD,
  opakovaně stiskněte tlačítko
  FUNCTION nebo DVD/CD.
  Pokud jste vložili disk s funkcí
  automatického přehrávání, přehrávání
  začne automaticky. Dvojitým stisknutím
  tlačítka zastavíte přehrávání.
  4 Nastavte volič vstupů na TV tak,
  abyse zobrazil nápis „Home Theatre
  System..
  5 V režimu zastavení stiskněte tlačítko
  SETUP.
  Objeví se menu nastavení.
  6 Opakovaným stisknutím tlačítka /
  vyberte [Preference Page] (Předvolby)
  a poté stiskněte tlačítko
  .
  7 Opakovaným stisknutím tlačítka /
  vyberte [TV Type] (Typ TV) a poté
  stiskněte tlačítko
  .
  8 Opakovaným stisknutím tlačítka /
  vyberte ze seznamu [PAL] nebo
  [NTSC] a poté stiskněte tlačítko
  .
  9 Stisknutím tlačítka SETUP menu
  nastavení vypnete.
  Poznámka
  Zobrazení na TV obrazovce může být po
  změně systému barev, která je popsána výše,
  dočasně přerušeno.
  DVD systém
  domácího kina
  4-272-768-11(1) (CZ)
  DAV-TZ135
  Návod k obsluze
  UPOZORNĚNÍ
  Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu
  elektrickým proudem, nevystavujte toto
  zařízení kapající nebo stříkající vodě
  anepokládejte na zařízení objekty naplněné
  tekutinami, jako například vázy.
  Chcete-li snížit riziko požáru, nezakrývejte
  větrací otvory zařízení novinami, ubrusem,
  záclonami apod.
  Na zařízení nepokládejte zdroje otevřeného
  ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
  K odpojení jednotky ze sítě je nutné použít
  stku, proto ji zapojte do snadno přístup
  suvky. Pokud si všimnete něčeho neobvyklého,
  ihned zástku vytáhněte ze zásuvky.
  K odpojení tohoto zaříze odťového najení
  sloužístka, proto zízení umístěte tak, aby
  ji bylo mož snadno vytáhnout.
  Neinstalujte toto zařízení do uzavřeného
  prostoru, například do knihovny nebo
  vestavěné skříňky.
  Nevystavujte baterie anebo zařízení
  sinstalovanými bateriemi slunečnímu záření,
  ohni a ostatním zdrojům vysokých teplot.
  Dokud je napájecí kabel připojen do zásuvky,
  není přehrávač odpojen od síťového napájení,
  a to ani tehdy, pokud je vypnutý.
  Chcete-li předejít zranění, připevněte toto
  zařízení k podlaze/zdi v souladu
  smontážními pokyny.
  Pouze pro vnitřní použití.
  POZOR
  Používání optických přístros tímto
  produktem zvyšuje nebezpečí poškození zraku.
  Pro modely určené pro evropské
  amexické trhy:
  Toto zařízení je
  klasifikováno
  jako CLASS 1
  LASER produkt.
  Toto označení je
  umístěno
  zvenku na zadní
  straně jednotky.
  Upozornění pro zákazníky: Následující
  informace platí pouze pro zařízení
  zakoupená v zemích podléhajících
  směrnicím EU.
  Výrobcem tohoto přístroje je společnost Sony
  Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
  108-0075 Japonsko. Autorizovaným
  zástupcem pro elektromagnetickou
  kompatibilitu (EMC) a bezpečnost produktu
  je společnost Sony Deutschland GmbH,
  Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
  Německo. V jakýchkoli záležitostí týkajících
  se opravy nebo záruky se prosím obraťte na
  kontaktní adresy uvedené v samostat
  servisní nebo záruční dokumentaci.
  Pro zákazníky v USA
  Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým
  proudem, nevystavujte toto zařízení dešti
  nebo vlhkosti.
  Tento symbol uživatele upozorňuje
  na to, že uvnitř produktu se
  vyskytuje neizolované „nebezpečné
  napětí, které může představovat riziko úrazu
  elektrickým proudem.
  Tento symbol uživatele upozorňuje
  na to, že v písemných materiálech,
  které byly dodány společně
  szařízením, jsou uvedeny důležité pokyny
  ohledně provozu a údržby (servisu).
  2 3 4
  6 7 85
  10 11 129
  14 15 1613
  Záznam údajů
  Model a sériové číslo jsou uvedeny zvenku na
  zadní straně jednotky. Opište sériové číslo do
  níže uvedené kolonky. Nahlaste tyto údaje,
  kdykoliv se obrátíte na obchodního zástupce
  společnosti Sony.
  Model č. DAV-TZ135
  Sériové č.______________
  Následující pravidla FCC se vztahují pouze na
  verzi tohoto modelu, která se prodává v USA.
  Ostatní verze nemusí splňovat technic
  požadavky FCC.
  POZNÁMKA:
  Toto zařízení bylo testováno a bylo stanoveno,
  že dle oddílu č. 15 pravidel FCC splňuje limity
  digitálního zařízení třídy B. Tyto limity jsou
  nastaveny tak, aby v rámci instalace
  vdomácnosti zajišťovaly přiměřenou ochranu
  proti nežádoucímu rušení. Toto zařízení
  vytváří, používá a může vysílat
  vysokofrekvenční energii, a pokud není
  nainstalováno a používáno v souladu s těmito
  pokyny, může dojít k nežádoucímu rušení
  radiokomunikací. Nelze však zaručit, že
  krušení u konkrétní instalace nedojde. Pokud
  toto zařízení způsobuje nežádoucí rušení
  rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze
  potvrdit vypnutím a zapnutím zařízení,
  uživatel by se měl pokusit rušení odstranit
  jedním z následujících opatření:
  esměrovat nebo emístit přijímaanténu.
  Zvětšit vzdálenost mezi zařízením
  apřijímačem.
  Připojit zařízení do zásuvky v jiném
  okruhu, než do kterého je zapojen přijímač.
  Obrátit se na obchodního zástupce nebo na
  zkušeného technika.
  POZOR
  Upozorňujeme vás, že jakékoliv změny nebo
  úpravy, které v tomto návodu nejsou výslovně
  uvedeny, mohou vést k tomu, že toto zařízení
  nebudete moci používat.
  Důležité bezpečnostní pokyny
  1) Přečtěte si tyto pokyny.
  2) Uložte si tyto pokyny.
  3) Dbejte všech varování.
  4) Postupujte dle pokynů.
  5) Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
  6) Čistěte pouze suchým hadříkem.
  7) Nezakrývejte ventilační otvory. Instalujte
  dle instrukcí výrobce.
  8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako
  například topných těles, registrových
  radiátorů, sporáků nebo jiných zařízení
  (včetně zesilovačů), které vytvářejí teplo.
  9) Nenarušujte bezpečnostní opatření
  polarizovanebo uzemněné zástrčky.
  Polarizovaná zástka má dva ploché
  kolíky a jeden je širší než druhý.
  Uzemňovací zástrčka má dva ploché kolíky
  a uzemňovací vidlici. Široký plochý kolík
  nebo vidlice zajišťují vaši bezpečnost.
  Pokud dodaná zástrčka do vaší zásuvky
  nepasuje, obraťte se na elektrikáře, kte
  zastaralou zásuvku vymění.
  10) Po napájecím kabelu se nesmí chodit
  anesmí dojít k jeho poškození, zejména
  uzástrčky, objímky a v místě, kde vychází
  ze zařízení.
  11) Používejte pouze doplňky/příslušenství,
  které stanovil výrobce.
  12) Používejte pouze vozík, stojan, stativ,
  konzolu nebo stůl, které stanovil výrobce
  nebo které byly dodány společně se
  zařízením. Při použití vozíku dávejte
  pozor, aby nedošlo ke zranění
  způsobenému překlopením zařízení.
  13) Během bouřky nebo tehdy, když víte,
  žejednotku nebudete po delší dobu
  používat, vytáhněte zástrčku jednotky
  zezásuvky.
  14) Servis přenechejte výhradně
  kvalifikovaným pracovníkům. Servis je
  nutný v případě jakéhokoliv poškození
  zařízení, jako je například poškození
  napájecího kabelu nebo zástrčky,
  vpřípadě, že se do zařízení dostala
  tekutina nebo nějaké předměty, v případě,
  že zařízení bylo vystaveno dešti nebo
  vlhkosti, v případě, že zařízení nefunguje
  tak, jak by mělo nebo pokud zařízení
  spadlo na zem.
  Pro zákazníky v Evropě
  Likvidace starých elektrických
  a elektronických zařízení (Platí
  v Evropské unii a dalších
  evropských zemích se systémy
  odděleného sběru odpadu)
  Tento symbol na výrobku nebo
  jeho obalu označuje, že s tímto
  výrobkem se nesmí zacházet
  jako s odpadem z domácnosti. Místo toho je
  nutné jej předat na příslušné sběrné místo pro
  recyklaci elektrických a elektronických
  zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
  výrobku pomůžete předcházet negativním
  dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke
  kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci
  tohoto výrobku. Recyklací materiálů
  pomůžete šetřit přírodní zdroje. Podrobnější
  informace o recyklaci tohoto výrobku vám
  poskytne místní městský úřad, společnost pro
  likvidaci odpadu z domácností nebo obchod,
  ve kterém jste tento výrobek zakoupili.
  Příslušenství: Dálkový ovladač.
  Likvidace baterií (platí
  vEvropské unii a dalších
  evropských zemích se systémy
  odděleného sběru odpadu)
  Tento symbol na baterii nebo
  jejím obalu označuje, že s baterií
  dodanou s tímto výrobkem se
  nesmí zacházet jako s odpadem z domácnosti.
  U některých baterií může být tento symbol
  použit v kombinaci s chemickou značkou.
  Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo
  (Pb) se uvádějí v případě, že baterie obsahuje
  více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
  Zajištěním správné likvidace těchto baterií
  pomůžete předcházet negativním dopadům
  na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by
  mohlo dojít při nesprávné likvidaci těchto
  baterií. Recyklací materiálů pomůžete šetřit
  přírodní zdroje. Pokud se jedná o produkty,
  které z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo
  integrity dat vyžadují stálé připojení
  kvestavěné baterii, tuto baterii by měla
  vyměnit pouze kvalifikovaná osoba. Chcete-li
  zajistit, aby se s baterií zacházelo správným
  způsobem, předejte ji po skončení životnosti
  na příslušné sběrné místo pro recyklaci
  elektrických a elektronických zařízení.
  Vpřípadě všech dalších typů baterií si prosím
  přečtěte část, která popisuje bezpečné vyjmutí
  baterie z produktu. Předejte baterii na
  příslušné sběrné místo pro recyklaci baterií.
  Podrobnější informace o recyklaci tohoto
  výrobku nebo baterie vám poskytne místní
  městský úřad, společnost pro likvidaci
  odpadu z domácností nebo obchod, ve kterém
  jste tento výrobek zakoupili.
  Kontrola dodaných položek
  (Přiložený adaptér SCART a HDMI kabel – liší se v závislosti na oblasti/modelu.)
  Reproduktory (5)
  vod k obsluze (tento manuál)
  Video kabel (1)
  FM anténa (1)
  nebo
  Dálkový ovladač (1)
  Nožky (subwoofer)
  (1 sada)
  Baterie R6 (velikost AA) (2)
  HDMI kabel (1)
  Hlavní jednotka (1)
  Subwoofer (1)
  Adaptér SCART (1)
  Příprava dálkového ovladače
  Podle symbolů a na bateriích a uvnitř dálkového ovladače vložte do ovladače dvě baterie
  R6 (velikost AA).
  Ochranné známky
  Tento systém obsahuje systém Dolby* Digital
  a adaptivní matice dekodérů Dolby Pro Logic.
  * Vyrobeno na základě licence společnosti
  Dolby Laboratories.
  Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého
  písmene D jsou ochrannými známkami
  společnosti Dolby Laboratories.
  Tento systém obsahuje technologii
  High-Definition Multimedia Interface
  (HDMI™) technology. HDMI, logo HDMI
  aHigh-Definition Multimedia Interface jsou
  ochrannými známkami nebo registrovanými
  obchodními známkami společnosti HDMI
  Licensing LLC ve Spojených státech
  aostatníchzemích.
  „BRAVIA“ je ochrannou známkou společnosti
  Sony Corporation.
  Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
  apatenty licencovány společnostmi
  Fraunhofer IIS a Thomson.
  Windows Media je buď ochrannou známkou,
  nebo registrovanou ochrannou známkou
  spolnosti Microsoft Corporation ve Spojech
  státech a/nebo dalších zech. Tento produkt
  obsahuje technologii, na kterou se vztahu práva
  duševního vlastnictví společnosti Microsoft.
  Použití nebo distribuce této technologie mimo
  tento produkt jsou bez íslušné licence (licen)
  od společnosti Microsoft zakázány.
  MPEG-4 VISUAL: LICENCE K TOMUTO
  PRODUKTU JE UDĚLENA PODLE MPEG-4
  VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE
  PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ,
  PŘI KTERÉM UŽIVATEL V SOULADU
  SVIZUÁLNÍM STANDARDEM („MPEG-4
  VIDEO“) DEKÓDUJE VIDEO, KTERÉ
  ZAKÓDOVAL PŘI OSOBNÍ
  ANEKOMERČNÍ ČINNOSTI A/NEBO
  KTERÉ ZÍSKAL OD POSKYTOVATELE
  VIDEA, JEŽ MÁ OD SPOLEČNOSTI MPEG
  LA LICENCI NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA
  STANDARDU MPEG-4 VIDEO.
  NA ŽÁDNÝ JINÝ ZPŮSOB POUŽITÍ SE
  LICENCE NEVZTAHUJE.
  DALŠÍ INFORMACE VČETNĚ
  INFORMACÍ SOUVISEJÍCÍCH
  SREKLAMNÍM, DOMÁCÍM
  AKOMERČNÍM VYUŽITÍM
  ALICENCOVÁNÍM MŮŽETE ZÍSKAT OD
  SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC. VIZ
  http://www.mpegla.com/
  Všechny ostatní ochranné známky jsou
  majetkem příslušných vlastníků.
  Poznámky k tomuto návodu
  kobsluze
  „DVD“ lze používat jako obecný název pro
  DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R
  aDVD-RW/DVD-R.
  Systém automaticky přechází do
  pohotovostního režimu.
  Systém po 30 minutách automaticky přejde
  do pohotovostního režimu, pokud je v režimu
  pozastavení nebo zastavení, je otevřená
  zásuvka na disk nebo není vložen žádný disk.
  Podle zdířek a funkcí TV nebo set-top boxu zvolte vhodný způsob obrazového a zvukového
  připojení.
  Připojení TV/set-top boxu
  Připojení pouze k TV Připojení k TV a set-top boxu
  Audio
  Video
  Audio
  Video
  Video
  Připojení videa k TV
  Podle toho, jaké má vaše TV zdířky, vyberte jednu z možností připojení.
  Metoda 1 (součástí dodávky)
  Toto je základní připojení.
  Metoda 2 (součástí dodávky jen u některých modelů)
  Kvalita obrazu bude v porovnání s metodou 1 vyšší.
  Připojení zvuku z TV/set-top boxu
  Chcete-li, aby byl zvuk TV nebo set-top boxu napojen na tento systém, musíte zajistit propojení
  pomocí audio kabelu (není součástí dodávky).
  Není součástí dodávky
  Připojení reproduktorů
  Pozor
  Nepoužívejte jiné reproduktory než ty, které
  byly dodány společně s tímto systémem.
  Připevnění nožek k subwooferu
  Sejměte nožky z ochranné
  vrstvy.
  Poznámka
  Při umísťování reproduktorů a/nebo
  stojanů, ke kterým jsou reproduktory
  připojeny, postupujte opatrně, protože
  může dojít k poškození (skvrny, ztráta
  barvy) speciálně ošetřované podlahy
  (voskované, olejované, leštěné apod.).
  / (zapnout/pohotovostní režim)
  Slouží k zapnutí jednotky nebo přepnutí
  do pohotovostního režimu.
  Tlačítka pro ovládání přehrávání
  (otevřít/zavřít)
  Slouží k otevření či zavření zásuvky
  nadisk.
  (přehrát)
  Spustí přehrávání nebo obnoví přehrávání
  po pozastavení.
  (zastavit)
  Zastaví přehrávání a zapamatuje si bod
  zastavení (místo obnovení přehrávání).
  Bod pozastavení pro danou kapitolu/
  stopu je poslední bod, který jste přehráli.
  FUNCTION
  Slouží k výběru zdroje přehrávání.
  (USB) konektor
  Slouží k připojení USB zařízení.
  Displej na čelním panelu
  (senzor dálkového ovladače)
  Ovládání MASTER VOLUME
  Slouží k nastavení hlasitosti systému.
  Zásuvka na disk
  Dálkový ovladač
  TV INPUT
  Slouží k přepnutí zdroje vstupu TV mezi TV
  signálem a jinými zdroji vstupu.
  BRAVIA Sync
  ONE-TOUCH PLAY
  Aktivuje funkci One-Touch Play.
  TV I/ (zapnuto/pohotovostní režim)
  Slouží k zapnutí TV nebo přepnutí do
  pohotovostního režimu.
  Disky, které lze přehrát
  DVD DVD-ROM
  DVD-R/DVD-RW
  DVD+R/DVD+RW
  CD
  CD-DA (hudební CD)
  CD-ROM
  CD-R/CD-RW
  VIDEO CD
  Super VCD
  Disky CD nebo DVD nelze přehrát, pokud
  nebyly správně dokončeny. Další informace
  naleznete v návodu k obsluze záznamového
  zařízení.
  Disky, které nelze přehrát
  Blu-ray disky
  Disky HD DVD
  Disky DVD-RAM
  Disky DVD Audio
  Disky PHOTO CD
  Disky Super Audio CD
  Datová stopa disku CD-Extra
  Strana se zvukovým záznamem na disku
  DualDisc
  DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
  vrežimu VR (Režim záznamu videa)
  DVD-R/RW kompatibilní s CPRM
  (Content Protection for Recordable Media),
  jehož obsah je označen „Copy once
  Poznámky k diskům
  Tento produkt slouží k přehrávání disků, které
  odpovídají standardu kompaktních disků
  (CD). Disky DualDisc a některé hudební
  disky zakódované pomocí technologií
  sochranou autorských práv neodpovídají
  standardu kompaktních disků (CD). Tyto
  disky proto nemusí být s tímto produktem
  kompatibilní.
  Poznámky k přehrávání DVD
  Výrobci softwaru mohou v některých
  případech záměrně omezit některé možnosti
  přehrávání DVD. Vzhledem k tomu, že tento
  systém přehrává DVD podle toho, jaký obsah
  disku výrobci softwaru vytvořili, některé
  funkce přehrávání nemusí být dostupné.
  Poznámka k dvouvrstvým DVD
  Při přepínání vrstev může dojít k dočasnému
  přerušení přehrávání obrazu a zvuku.
  Kód regionu (pouze disk DVD VIDEO)
  Kód regionu vašeho systému je uveden na
  zadní straně jednotky a ta přehraje pouze ty
  disky DVD VIDEO (pouze přehrávání), které
  mají stejný kód regionu nebo
  ALL
  .
  Poznámka k Multi Session CD
  Nelze přehrát všechny relace disku,
  kterýobsahuje více relací.
  Vybalení
  Připojení TV
  Součásti a ovládací prvky:
  Čelní panel
  MASTER VOLUME
  Zdířka VIDEO OUT
  Zdířka HDMI OUT
  Zdířky TV/CABLE (AUDIO IN L/R)
  Zdířka ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)
  Zdířky SPEAKERS
  Zadní panel
  Typy souborů, které lze
  přehrávat
  Video
  Formát souboru Přípony
  MPEG4 Video
  1)
  „.mp4“, „.m4v“
  Xvid Video
  2)
  „.avi
  Hudba
  Formát souboru Přípony
  MP3 (MPEG1 Audio
  Layer 3)
  3)
  „.mp3“
  WMA
  4)
  „.wma
  AAC „.m4a
  Fotografie
  Formát souboru Přípony
  JPEG „.jpg“, „.jpeg“
  1) AVC není kompatibilní.
  2) U modelů určených pro americký trh
  není k dispozici.
  3) Formát MP3PRO není kompatibilní.
  4) Formáty WMA DRM,WMA Lossless
  nebo WMA PRO nejsou kompatibilní.
  Poznámka
  Některé soubory systém nepřehraje
  vzhledem k formátu souborů, kódování
  nebo způsobu záznamu.
  Některá USB zařízení nebudou s tímto
  systémem fungovat.
  Pokud se jedná o DATA CD, tento systém
  podporuje standard ISO 9660 Úroveň 1/
  Úroveň 2 nebo Joliet (rozšířená verze).
  Pokud se jedná o DATA DVD, tento systém
  podporuje formát UDF (Universal Disk
  Format).
  Pokud se jedná o USB zařízení, tento systém
  podporuje formáty FAT12, FAT16 a FAT32.
  Pokud se jedná o DATA DVD, DATA CD
  aUSB zařízení, systém dokáže rozpoznat
  následující soubory nebo složky:
  až 300 složek
  až 648 souborů
  V následujících případech se může
  prodloužit doba nutná k zahájení
  přehrávání:
  velké množství složek a souborů,
  kapacita paměti USB zařízení, které
  používáte, je příliš velká,
  paměť USB zařízení, které používáte,
  jefragmentovaná.
  SUBWOOFER
  LEVÝ PROSTOROVÝ
  PRAVÝ PROSTOROVÝ
  PRAVÝ PŘEDNÍ
  STŘEDOVÝ
  LEVÝ PŘEDNÍ
  Hlavní jednotka
  Zasuňte konektory kabelů reproduktorů do zdířek SPEAKERS odpovídající barvy tak,
  aby zacvakly.
  Zadní panel hlavní jednotky
  PRAVÝ PŘEDNÍ
  REPRODUKTOR
  (ČERVENÁ)
  LEVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (BÍLÁ)
  PRAVÝ PROSTORO
  REPRODUKTOR (ŠEDÁ)
  LEVÝ PROSTORO
  REPRODUKTOR (MODRÁ)
  STŘEDOVÝ REPRODUKTOR (ZELENÁ)
  SUBWOOFER (FIALOVÁ)
  ©2011 Sony Corporation
  Instalace reproduktorů
  nazeď
  Pozor
  V železářství nebo u montéra zjistěte, jaké
  šrouby máte s ohledem na materiál zdí
  použít.
  Použijte takové šrouby, které jsou vhodné
  vzhledem k materiálu a pevnosti zdí.
  Vzhledem k tomu, že sádrokarton je zvláště
  křehký, zašroubujte šrouby do trámu.
  Reproduktory namontujte na kolmou
  aplochou zeď v místě jejího zpevnění.
  Společnost Sony není zodpovědná za
  jakékoli nehody či poškození způsobené
  nesprávnou montáží, nedostatečnou
  pevností zdí nebo použitím nevhodného
  šroubu, přírodní katastrofou apod.
  1 Připravte šrouby (nejsou součástí
  dodávky), které odpovídají otvorům
  na zadní straně každého
  reproduktoru. Viz obrázky níže.
  5 mm
  (7/32 ")
  10 mm
  (13/32 ")
  4 mm (3/16 ")
  30 mm (1 3/16 ")
  Otvor v zadní části reproduktoru
  2 Zašroubujte šrouby do zdi a poté
  reproduktor zavěste na zeď.
  Hloubka zašroubovaného šroubu
  8 až 10 mm
  (11/32 " až 13/32 ")
  / (zapnout/pohotovostní režim)
  Slouží k zapnutí systému nebo přepnutí do
  pohotovostního režimu.
  Tlačítka pro výběr funkce
  Vyberte zdroj přehrávání.
  DVD/CD
  FM
  USB
  TV/CABLE
  FUNCTION
  Slouží k výběru funkcí v pořadí.
  REPEAT
  Aktivuje režim opakovaného přehrávání/
  přehrávání v náhodném pořadí.
  SURROUND
  Slouží k výběru režimu prostorového zvuku.
  EQ
  Slouží k volbě režimu ekvalizéru.
  AUDIO (Zvuk)
  Slouží k volbě formátu zvuku/stopy a režimu
  FM.
  SUBTITLE
  Slouží k výběru jazyka titulků, pokud jsou
  kdispozici titulky v několika jazycích.
  ANGLE
  Slouží k přepínání úhlů záběru, pokud je na
  disku DVD VIDEO zaznamenáno několik
  úhlů.
  Numerická tlačítka
  Slouží k volbě čísla titulu/kapitoly, předvolené
  rozhlasové stanice apod.
  PROGRAM
  Slouží k aktivaci ehrávání v naprogramovaném
  pořa a předvolení rozhlasových stanic.
  SLEEP
  Nastavuje časovač vypnutí.
  DVD TOP MENU
  Slouží k otevření hlavního menu DVD.
  DVD MENU
  Slouží k otevření či zavření menu DVD.
  MUTING
  Slouží k dočasnému vypnutí zvuku.
  ///
  Slouží k přechodu na zobrazenou položku.
  (ENTER)
  Slouží k potvrzení vybrané položky.
  VOLUME +/–
  Slouží k nastavení hlasitosti.
  NASTAVENÍ
  Slouží k otevření či zavření menu nastavení.
  DISPLAY
  Slouží k otevření či zavření menu zobrazení.
  TIME
  Slouží k přepínání informací o čase během
  přehrávání.
  Tlačítka pro ovládání přehrávání
  / (předchozí/následující)
  / (rychlý posun vpřed/rychlý posun
  vzad)
  / (pomalu)
  Stiskem při pozastavení aktivujete rychlý
  posun vpřed/rychlý posun vzad.
  (přehrát)
  (pozastavit)
  (zastavit)
  Tlačítka pro ovládání rádia
  PRESET +/–
  TUNING +/–
  SHIFT
  Chcete-li používat tlačítka s růžovým
  popiskem, stiskněte a podržte toto tlačítko.
  Poznámka
  AUDIO IN
  Toto tlačítko nefunguje.
  Pokračování
  CZ
  Tip
  Pokud se jedná o modely pro evropský trh,
  připojte video kabel (je součástí dodávky)
  aaudio kabel (není součástí dodávky) k TV
  přes adaptér SCART.
  Připojení FM antény
  Tip
  Pokud je příjem FM signálu špatný, připojte
  jednotku k venkovní FM anténě pomocí
  75ohmového koaxiálního kabelu (není
  součástí dodávky).

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Sony DAV-TZ135 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Sony DAV-TZ135 vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Sony DAV-TZ135. Tato příručka patří do kategorie Sety domácího kina a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 5.3. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Čeština, Slovenské. Máte dotaz ohledně Sony DAV-TZ135 nebo potřebujete pomoc?

Specifikace Sony DAV-TZ135

Značka Sony
Model DAV-TZ135
Produkt Domácí kino set
EAN 3610170729600, 4905524712575, 4905524738469
Jazyk Čeština, Slovenské
Typ souboru PDF
Optická mechanika
Typ přehrávače optických disků DPD přehrávač
Podporovaná média CD, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-ROM, DVD-RW
Počet optických disků 1
Další charakteristiky
Vestavěný pevný disk
Kompatibilní s dokovacími stanicemi Apple Nepodporovaný
Podporované formáty obrázků JPG
Herní režim
Počet HDMI portů 1
Displej LED
Integrovaný TV tuner
Energetické požadavky 220 - 240 V AC
Rozměry reproduktou (š x h x v) 91 x 112 x 101
Hmotnost reproduktoru 400
LED indikátory
HDMI
Video
3D kompatibilita
Média pro přehrávání AVI, MP4, MPEG4
Full HD
Zvuk
RMS výkon 350
Zvukové výstupní kanály 5.1
Audio dekodéry Dolby Digital, Dolby Pro Logic
Podporované formáty zvukových souborů AAC, MP3, WMA
Frekvence odezvy CD 180 - 15000
Frekvence odezvy DVD 180 - 15000
Rádio
FM rádio
Podporovaná pásma FM
Množství předvolených stanic 20
Centrální reproduktor
Typ středového reproduktoru -
Výkon centrálního reproduktoru 89
Satelitní reproduktory
Počet satelitů 4
Subwoofer
Typ subwooferu Aktivní subwoofer
RMS výkon subwooferu 89
Bezdrátový subwoofer
Technické detaily
Barva Černá
Karaoke
Vylepšení obrazu Normální
Vstupní TV port
Počítačová síť
Wi-Fi
Obsah balení
Dálkový ovladač
Stručný návod
Funkce managementu
Časovač vypnutí
Možnosti připojení
Počet portů USB 1
USB verze 2.0
Hmotnost a rozměry
Váha předního reproduktoru 400
Hmotnost centrálního reproduktoru 500
Hmotnost subwooferu 3500
Rozměry centrálního reproduktoru 112 x 101 x 91
Rozměry subwooferu (š x h x v) 345 x 225 x 190
Rozměry předního reproduktoru (š x h x v) 112 x 101 x 91
Rozměry satelitního reproduktoru 112 x 101 x 91
Příkon
Spotřeba elektrické energie 67
Spotřeba energie (v pohotovosti) 1
Frekvence vstupního střídavého napětí 50 - 60
Automatické vypnutí
Obrazovka
Vestavěný displej

Související produkty Sony DAV-TZ135

  Související příručky produktů

  Domácí kino set Sony

  Často kladené otázky

  Níže naleznete nejčastější dotazy týkající se Sony DAV-TZ135.

  Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde. Zeptejte se zde

  Přidat příručku

  Máte příručku, kterou byste rádi přidali?