Sony CDX-GT44U

Sony CDX-GT44U manuál (návod)

(1)
 • REMOTE
  IN
  *
  4
  REAR / SUB
  AUDIO OUT
  *
  3
  Let op
  
  Dit apparaat is ontworpen voor gebruik op een
  auto-accu van 12 V gelijkstroom, negatieve aarde.
  
  Zorg ervoor dat de draden niet onder een schroef of
  tussen bewegende onderdelen (bv. rail van de autostoel)
  terechtkomen.
  
  Voordat u de aansluitingen maakt, moet u het contact
  uitzetten om kortsluiting te vermijden.
  
  Sluit de voedingskabel aan op het apparaat en de
  luidsprekers voordat u de kabel aansluit op de
  hulpvoedingsaansluiting.
  
  Sluit alle aardingskabels op een
  gemeenschappelijk aardpunt aan.
  
  Voorzie niet-aangesloten kabels om veiligheidsredenen
  altijd van isolatietape.
  Opmerkingen bij de voedingskabel (geel)
  
  Wanneer u dit apparaat aansluit samen met andere
  componenten, moet het vermogen van de aangesloten
  autostroomkring groter zijn dan de som van de
  zekeringen van elke component afzonderlijk.
  
  Wanneer het vermogen ontoereikend is, moet u het
  apparaat rechtstreeks aansluiten op de accu.
  Onderdelenlijst
  
  De nummers in de afbeelding verwijzen naar die in de
  montage-aanwijzingen.
  
  De beugel en de beschermende rand worden
  bevestigd op het apparaat voordat dit wordt verzonden.
  Voordat u het apparaat plaatst, moet u de
  ontgrendelingssleutels gebruiken om de beugel te
  verwijderen van het apparaat. Zie "De beschermende
  rand en de beugel verwijderen ()" aan de achterzijde
  van dit vel voor meer informatie.
  
  Bewaar de ontgrendelingssleutels voor
  toekomstig gebruik omdat u deze ook nodig hebt
  om het apparaat uit de auto te verwijderen.
  Let op
  Houd de beugel voorzichtig vast zodat u uw vingers
  niet verwondt.
  Greep
  Opmerking
  Voordat u het apparaat installeert, moet u de grepen aan beide zijden
  van de beugel 2 mm naar binnen buigen. Als de grepen recht zijn of
  naar buiten gebogen, kan het apparaat niet goed worden bevestigd en
  kan dit losschieten.
  Voorbeeldaansluitingen
  Opmerkingen (-
  A
  )
  
  Sluit eerst de aarddraad aan voordat u de versterker aansluit.
  
  U hoort de pieptoon alleen als de ingebouwde versterker wordt
  gebruikt.
  Aansluitschema
  Naar AMP REMOTE IN van een optionele
  eindversterker
  Deze aansluiting is alleen bedoeld voor versterkers. Door een ander
  systeem aan te sluiten kan het apparaat worden beschadigd.
  Waarschuwing
  Indien u een elektrische antenne hebt zonder relaiskast,
  kan het aansluiten van dit apparaat met de bijgeleverde
  voedingskabel de antenne beschadigen.
  Opmerkingen over de bedienings- en voedingskabels
  
  De bedieningskabel voor de elektrische antenne (blauw) levert +12 V
  gelijkstroom wanneer u de tuner inschakelt of de functie AF
  (Alternative Frequency) of TA (Traffic Announcement) activeert.
  
  Wanneer uw auto is uitgerust met een FM/MW/LW-antenne in de
  achterruit/zijruit, moet u de bedieningskabel voor de elektrische
  antenne (blauw) of de hulpvoedingskabel (rood) aansluiten op de
  voedingsingang van de bestaande antenneversterker. Raadpleeg uw
  dealer voor meer details.
  
  Met dit apparaat is het niet mogelijk een elektrische antenne zonder
  relaiskast te gebruiken.
  Instandhouden van het geheugen
  Zolang de gele voedingskabel is aangesloten, blijft de stroomvoorziening
  van het geheugen intact, ook wanneer het contact van de auto wordt
  uitgeschakeld.
  Opmerkingen betreffende het aansluiten van de luidsprekers
  
  Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld, alvorens de luidsprekers aan
  te sluiten.
  
  Gebruik luidsprekers met een impedantie van 4 tot 8 ohm en let op dat
  die het vermogen van de versterker kunnen verwerken. Als u dit niet
  doet, kunnen de luidsprekers ernstig beschadigd raken.
  
  Verbind in geen geval de aansluitingen van de luidsprekers met het
  chassis van de auto en sluit de aansluitingen van de rechter- en
  linkerluidspreker niet op elkaar aan.
  
  Verbind de aarddraad van dit apparaat niet met de negatieve (–)
  aansluiting van de luidspreker.
  
  Probeer nooit de luidsprekers parallel aan te sluiten.
  
  Sluit geen actieve luidsprekers (met ingebouwde versterkers) aan op
  de luidsprekeraansluiting van dit apparaat. Dit zal leiden tot
  beschadiging van de actieve luidsprekers. Sluit dus altijd uitsluitend
  luidsprekers zonder ingebouwde versterker aan.
  
  Om defecten te vermijden mag u de bestaande luidsprekerbedrading
  in uw auto niet gebruiken wanneer er een gemeenschappelijke
  negatieve (–) draad is voor de rechter- en linkerluidsprekers.
  
  Verbind de luidsprekerdraden niet met elkaar.
  Opmerking over aansluiten
  Als de luidspreker en versterker niet correct zijn aangesloten, wordt
  "FAILURE" in het display weergegeven. In dit geval moet u zorgen dat de
  luidspreker en versterker correct zijn aangesloten.
  Précautions
  
  Cet appareil est conçu pour fonctionner uniquement
  sur un courant continu de 12 V avec masse négative.
  
  Evitez de coincer les câbles sous des vis ou dans des
  pièces mobiles (par exemple, armature de siège).
  
  Avant deffectuer des raccordements, éteignez le
  moteur pour éviter les courts-circuits.
  
  Branchez le câble d’alimention sur l’appareil et les
  haut-parleurs avant de le brancher sur le connecteur
  d’alimentation auxiliaire.
  
  Rassemblez tous les câbles de mise à la masse en
  un point de masse commun.
  
  Veillez à isoler tout câble lâche non raccordé avec du
  ruban isolant.
  Remarques sur le câble d’alimentation (jaune)
  
  Lorsque cet appareil est raccordé à dautres
  équipements stéréo, la valeur nominale du circuit
  raccordé du véhicule doit être supérieure à la somme
  des fusibles de chaque élément.
  
  Si aucun circuit de la voiture nest assez puissant,
  raccordez directement l’appareil à la batterie.
  Liste des composants
  
  Les numéros de la liste correspondent à ceux des
  instructions.
  
  Le support et le tour de protection sont fixés à
  l’appareil en usine. Avant le montage de l’appareil,
  utilisez les clés de déblocage pour détacher le
  support de lappareil. Pour de plus amples
  informations, reportez-vous à la section « Retrait du
  tour de protection et du support () » au verso de la
  feuille.
  
  Conservez les clés de déblocage pour une
  utilisation ultérieure car vous en aurez
  également besoin pour retirer l’appareil de votre
  véhicule.
  Avertissement
  Manipulez le support avec soin pour éviter de vous
  blesser aux doigts.
  Loquet
  Remarque
  Avant l’installation, assurez-vous que les loquets des deux côtés du
  support sont bien pliés de 2 mm vers l’intérieur. Si les loquets sont
  droits ou pliés vers l’extérieur, l’appareil ne peut pas être fixé solidement
  et peut se détacher.
  Exemple de raccordement
  Remarques (-
  A
  )
  
  Raccordez d’abord le câble de mise à la masse avant de connecter
  l’amplificateur.
  
  L’alarme est émise uniquement lorsque l’amplificateur intégré est
  utilisé.
  Schéma de raccordement
  Vers la prise AMP REMOTE IN d’un amplificateur
  de puissance facultatif
  Ce raccordement existe seulement pour les amplificateurs. Le
  raccordement à tout autre système peut endommager l’appareil.
  Avertissement
  Si vous disposez d’une antenne électrique sans boîtier de
  relais, le branchement de cet appareil au moyen du
  cordon d’alimentation fourni risque dendommager
  l’antenne.
  Remarques sur les câbles de commande et d’alimentation
  
  Le câble de commande d’antenne électrique (bleu) fournit du courant
  continu de +12 V lorsque vous mettez le tuner sous tension ou
  lorsque vous activez la fonction AF (fréquence alternative) ou TA
  (informations de circulation).
  
  Lorsque votre voiture est équipée d’une antenne FM/MW (PO)/LW
  (GO) intégrée dans la vitre arrière/latérale, raccordez le câble de
  commande d’antenne électrique (bleu) ou le câble d’alimentation des
  accessoires (rouge) à la borne d'alimentation de l’amplificateur
  d’antenne existant. Pour plus de détails, consultez votre revendeur.
  
  Une antenne électrique sans boîtier de relais ne peut pas être utilisée
  avec cet appareil.
  Raccordement pour la conservation de la mémoire
  Lorsque le câble d’alimentation jaune est raccordé, le circuit de la
  mémoire est alimenté en permanence même si la clé de contact est en
  position d’arrêt.
  Remarques sur le raccordement des haut-parleurs
  
  Avant de raccorder les haut-parleurs, mettre l’appareil hors tension.
  
  Utiliser des haut-parleurs ayant une impédance de 4 à 8 ohms et une
  capacité adéquate sous peine de les endommager.
  
  Ne pas raccorder les bornes du système de haut-parleurs au châssis
  de la voiture et ne pas connecter les bornes des haut-parleurs droit à
  celles des haut-parleurs gauche.
  
  Ne pas raccorder le câble de mise à la masse de cet appareil à la
  borne négative (–) du haut-parleur.
  
  Ne pas tenter de raccorder les haut-parleurs en parallèle.
  
  Connecter uniquement des haut-parleurs passifs. La connexion de
  haut-parleurs actifs (avec des amplificateurs intégrés) aux bornes des
  haut-parleurs pourrait endommager l’appareil.
  
  Pour éviter tout problème de fonctionnement, n’utilisez pas les câbles
  des haut-parleurs intégrés (–) installés dans votre voiture si l’appareil
  dispose d’un câble négatif commun pour les haut-parleurs droit et
  gauche.
  
  Ne raccordez pas entre eux les cordons des haut-parleurs de
  l’appareil.
  Remarque sur le raccordement
  Si les haut-parleurs et l’amplificateur ne sont pas raccordés
  correctement, le message « FAILURE » s’affiche. Dans ce cas,
  assurez-vous que les haut-parleurs et l’amplificateur sont raccordés
  correctement.
  Warnhinweise
  
  Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb bei 12 V
  Gleichstrom (negative Erdung) bestimmt.
  
  Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter einer
  Schraube oder zwischen beweglichen Teilen wie
  z. B. in einer Sitzschiene eingeklemmt werden.
  
  Schalten Sie, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse
  vornehmen, die Zündung des Fahrzeugs aus, um
  Kurzschlüsse zu vermeiden.
  
  Verbinden Sie das Stromversorgungskabel mit dem
  Gerät und den Lautsprechern, bevor Sie es mit dem
  Hilfsstromanschluss verbinden.
  
  Schließen Sie alle Erdungskabel an einen
  gemeinsamen Massepunkt an.
  
  Aus Sicherheitsgründen müssen alle losen, nicht
  angeschlossenen Drähte mit Isolierband abgeklebt
  werden.
  Hinweise zum Stromversorgungskabel (gelb)
  
  Wenn Sie dieses Gerät zusammen mit anderen
  Stereokomponenten anschließen, muss der
  Autostromkreis, an den die Geräte angeschlossen sind,
  eine höhere Leistung aufweisen als die Summe der
  Sicherungen der einzelnen Komponenten.
  
  Wenn kein Autostromkreis eine so hohe Leistung
  aufweist, schließen Sie das Gerät direkt an die Batterie
  an.
  Teileliste
  
  Die Nummern in der Liste sind dieselben wie im
  Erläuterungstext.
  
  Die Halterung und die Schutzumrandung
  werden vor dem Ausliefern am Gerät angebracht. Bevor
  Sie das Gerät montieren, nehmen Sie die Halterung
  mithilfe der Löseschlüssel bitte vom Gerät ab.
  Einzelheiten dazu finden Sie unter „Abnehmen der
  Schutzumrandung und der Halterung ()“ auf der
  Rückseite dieses Blattes.
  
  Bewahren Sie die Löseschlüssel für den
  späteren Gebrauch auf. Sie werden
  z. B. benötigt, wenn Sie das Gerät aus dem
  Fahrzeug ausbauen wollen.
  Vorsicht
  Seien Sie beim Umgang mit der Halterung vorsichtig,
  damit Sie sich nicht die Hände verletzen.
  Verriegelung
  Hinweis
  Vergewissern Sie sich vor dem Installieren, dass die Verriegelungen an
  beiden Seiten der Halterung um 2 mm nach innen gebogen sind.
  Wenn die Verriegelungen gerade oder nach außen gebogen sind, lässt
  sich das Gerät nicht sicher installieren und kann herausspringen.
  Anschlussbeispiel
  Hinweise (-
  A
  )
  
  Schließen Sie unbedingt zuerst das Massekabel an, bevor Sie den
  Verstärker anschließen.
  
  Der Warnton wird nur ausgegeben, wenn der integrierte Verstärker
  verwendet wird.
  Anschlussdiagramm
  An AMP REMOTE IN des gesondert erhältlichen
  Endverstärkers
  Dieser Anschluss ist ausschließlich für Verstärker gedacht. Schließen
  Sie nichts anderes daran an. Andernfalls kann das Gerät beschädigt
  werden.
  Warnung
  Wenn Sie eine Motorantenne ohne Relaiskästchen
  verwenden, kann durch Anschließen dieses Geräts mit
  dem mitgelieferten Stromversorgungskabel die
  Antenne beschädigt werden.
  Hinweise zu den Steuer- und Stromversorgungsleitungen
  
  Die Motorantennen-Steuerleitung (blau) liefert +12 V Gleichstrom,
  wenn Sie den Tuner einschalten oder die AF- (Alternativfrequenzsuche)
  oder die TA-Funktion (Verkehrsdurchsagen) aktivieren.
  
  Wenn das Fahrzeug mit einer in der Heck-/Seitenfensterscheibe
  integrierten FM (UKW)/MW/LW-Antenne ausgestattet ist, schließen Sie
  die Motorantennen-Steuerleitung (blau) oder die
  Zubehörstromversorgungsleitung (rot) an den
  Stromversorgungsanschluss des vorhandenen Antennenverstärkers
  an. Näheres dazu erfahren Sie bei Ihrem Händler.
  
  Es kann nur eine Motorantenne mit Relaiskästchen angeschlossen
  werden.
  Stromversorgung des Speichers
  Wenn die gelbe Stromversorgungsleitung angeschlossen ist, wird der
  Speicher stets (auch bei ausgeschalteter Zündung) mit Strom versorgt.
  Hinweise zum Lautsprecheranschluss
  
  Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Lautsprecher anschließen.
  
  Verwenden Sie Lautsprecher mit einer Impedanz zwischen 4 und 8
  Ohm und ausreichender Belastbarkeit. Ansonsten können die
  Lautsprecher beschädigt werden.
  
  Verbinden Sie die Lautsprecheranschlüsse nicht mit dem
  Wagenchassis und verbinden Sie auch nicht die Anschlüsse des
  rechten mit denen des linken Lautsprechers.
  
  Verbinden Sie die Masseleitung dieses Geräts nicht mit dem negativen
  (–) Lautsprecheranschluss.
  
  Versuchen Sie nicht, Lautsprecher parallel anzuschließen.
  
  An die Lautsprecheranschlüsse dieses Geräts dürfen nur
  Passivlautsprecher angeschlossen werden. Schließen Sie keine
  Aktivlautsprecher (Lautsprecher mit eingebauten Verstärkern) an, da
  das Gerät sonst beschädigt werden könnte.
  
  Um Fehlfunktionen zu vermeiden, verwenden Sie nicht die im
  Fahrzeug installierten, integrierten Lautsprecherleitungen, wenn am
  Ende eine gemeinsame negative (–) Leitung für den rechten und den
  linken Lautsprecher verwendet wird.
  
  Verbinden Sie nicht die Lautsprecherkabel des Geräts miteinander.
  Hinweis zum Anschließen
  Wenn Lautsprecher und Verstärker nicht richtig angeschlossen sind,
  erscheint „FAILURE“ im Display. Vergewissern Sie sich in diesem Fall, dass
  Lautsprecher und Verstärker richtig angeschlossen sind.
  Attenzione
  
  Questo apparecchio è stato progettato per l’uso solo a 12
  V CC con massa negativa.
  
  Evitare che i cavi rimangano bloccati da una vite o
  incastrati nelle parti mobili (ad esempio nelle guide
  scorrevoli dei sedili).
  
  Prima di effettuare i collegamenti, spegnere il motore
  dell’automobile onde evitare di causare cortocircuiti.
  
  Collegare il cavo di alimentazione all’apparecchio e ai
  diffusori prima di collegarlo al connettore di
  alimentazione ausiliaria.
  
  Portare tutti i cavi di messa a terra a un punto di
  massa comune.
  
  Per sicurezza, assicurarsi di isolare qualsiasi cavo non
  collegato utilizzando del nastro adesivo.
  Note sul cavo di alimentazione (giallo)
  
  Se questo apparecchio viene collegato in combinazione
  con altri componenti stereo, la potenza nominale dei
  circuiti dellautomobile deve essere superiore a quella
  prodotta dalla somma dei fusibili di ciascun
  componente.
  
  Se la potenza nominale dei circuiti dellautomobile non è
  sufficiente, collegare l’apparecchio direttamente alla
  batteria.
  Elenco dei componenti
  
  I numeri nella lista corrispondono a quelli riportati nelle
  istruzioni.
  
  La staffa e la cornice protettiva vengono applicati
  all’unità in fabbrica. Prima di installare l’unità, utilizzare
  le chiavette di rilascio per rimuovere la staffa
  dall’apparecchio. Per ulteriori informazioni, vedere
  “Rimozione della staffa e della cornice protettiva ()”
  sul lato opposto del foglio.
  
  Conservare le chiavette di rilascio per un uso
  futuro in quanto sono necessarie per rimuovere
  l’unità dall’auto.
  Attenzione
  Maneggiare la staffa con cautela per evitare di ferirsi le
  mani.
  Fermo
  Nota
  Prima di installare l’unità, accertarsi di ripiegare i fermi presenti su
  entrambi i lati della staffa verso l’interno di 2 mm. Se i fermi sono diritti
  o ripiegati verso l’esterno, l’apparecchio non verrà installato in modo
  sicuro e potrebbe fuoriuscire.
  Esempio di collegamento
  Note (-
  A
  )
  
  Assicurarsi di collegare il cavo di terra prima di collegare l’apparecchio
  all’amplificatore.
  
  L’allarme viene emesso solo se è in uso l’amplificatore incorporato.
  Schema di collegamento
  A AMP REMOTE IN di un amplificatore di potenza
  opzionale
  Questo collegamento è riservato esclusivamente agli amplificatori.
  Non collegare un tipo di sistema diverso onde evitare di causare
  danni all’apparecchio.
  Avvertenza
  Quando si collega l’apparecchio con il cavo di
  alimentazione in dotazione , si potrebbe danneggiare
  l’antenna elettrica se questa non dispone di scatola a relè.
  Note sui cavi di controllo e di alimentazione
  
  Il cavo (blu) di controllo dell’antenna elettrica fornisce alimentazione
  pari a +12 V CC quando si attiva il sintonizzatore oppure la funzione TA
  (notiziario sul traffico) o AF (frequenza alternativa).
  
  Se l’automobile è dotata di antenna FM/MW/LW incorporata nel vetro
  posteriore/laterale, collegare il cavo (blu) di controllo dell’antenna
  elettrica o il cavo (rosso) di ingresso dell’alimentazione accessoria al
  terminale di alimentazione del preamplificatore dell’antenna esistente.
  Per ulteriori informazioni, consultare il proprio fornitore.
  
  Non è possibile usare un’antenna elettrica senza scatola a relè con
  questo apparecchio.
  Collegamento per la conservazione della memoria
  Quando il cavo di ingresso alimentazione giallo è collegato, viene sempre
  fornita alimentazione al circuito di memoria anche quando l’interruttore
  di accensione è spento.
  Note sul collegamento dei diffusori
  
  Prima di collegare i diffusori spegnere l’apparecchio.
  
  Usare diffusori di impedenza compresa tra 4 e 8 ohm e con capacità di
  potenza adeguata, altrimenti i diffusori potrebbero venire danneggiati.
  
  Non collegare i terminali del sistema diffusori al telaio dell’auto e non
  collegare i terminali del diffusore destro a quelli del diffusore sinistro.
  
  Non collegare il cavo di terra di questo apparecchio al terminale
  negativo (–) del diffusore.
  
  Non collegare i diffusori in parallelo.
  
  Assicurarsi di collegare soltanto diffusori passivi, poiché il collegamento
  di diffusori attivi, dotati di amplificatori incorporati, ai terminali dei
  diffusori potrebbe danneggiare l’apparecchio.
  
  Per evitare problemi di funzionamento, non utilizzare i cavi dei diffusori
  incorporati installati nell’automobile se l’apparecchio condivide un
  cavo comune negativo (–) per i diffusori destro e sinistro.
  
  Non collegare fra loro i cavi dei diffusori dell’apparecchio.
  Nota sui collegamenti
  Se l’amplificatore e il diffusore non sono collegati correttamente,
  “FAILURE” viene visualizzato nel display. In tal caso, accertarsi che
  l’amplificatore e il diffusore siano collegati correttamente.
  Cautions
  
  This unit is designed for negative ground (earth) 12 V
  DC operation only.
  
  Do not get the leads under a screw, or caught in moving
  parts (e.g. seat railing).
  
  Before making connections, turn the car ignition off to
  avoid short circuits.
  
  Connect the power supply lead to the unit and
  speakers before connecting it to the auxiliary power
  connector.
  
  Run all ground (earth) leads to a common ground
  (earth) point.
  
  Be sure to insulate any loose unconnected leads with
  electrical tape for safety.
  Notes on the power supply lead (yellow)
  
  When connecting this unit in combination with other
  stereo components, the connected car circuit’s rating
  must be higher than the sum of each components fuse.
  
  When no car circuits are rated high enough, connect
  the unit directly to the battery.
  Parts list
  
  The numbers in the list are keyed to those in the
  instructions.
  
  The bracket and the protection collar are
  attached to the unit before shipping. Before mounting
  the unit, use the release keys to remove the bracket
  from the unit. For details, see “Removing the
  protection collar and the bracket ()” on the reverse
  side of the sheet.
  
  Keep the release keys for future use as they are
  also necessary if you remove the unit from your
  car.
  Caution
  Handle the bracket carefully to avoid injuring your
  fingers.
  Catch
  Note
  Before installing, make sure that the catches on both sides of the bracket
  are bent inwards 2 mm (
  3
  /32 in). If the catches are straight or bent
  outwards, the unit will not be installed securely and may spring out.
  Connection example
  Notes (-
  A
  )
  
  Be sure to connect the ground (earth) lead before connecting the
  amplifier.
  
  The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.
  Connection diagram
  To AMP REMOTE IN of an optional power
  amplifier
  This connection is only for amplifiers. Connecting any other system
  may damage the unit.
  Warning
  If you have a power antenna (aerial) without a relay box,
  connecting this unit with the supplied power supply lead
  may damage the antenna (aerial).
  Notes on the control and power supply leads
  
  The power antenna (aerial) control lead (blue) supplies +12 V DC when
  you turn on the tuner, or when you activate the AF (Alternative
  Frequency) or TA (Traffic Announcement) function.
  
  When your car has built-in FM/MW/LW antenna (aerial) in the rear/
  side glass, connect the power antenna (aerial) control lead (blue) or
  the accessory power supply lead (red) to the power terminal of the
  existing antenna (aerial) booster. For details, consult your dealer.
  
  A power antenna (aerial) without a relay box cannot be used with this
  unit.
  Memory hold connection
  When the yellow power supply lead is connected, power will always be
  supplied to the memory circuit even when the ignition switch is turned
  off.
  Notes on speaker connection
  
  Before connecting the speakers, turn the unit off.
  
  Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with adequate
  power handling capacities to avoid its damage.
  
  Do not connect the speaker terminals to the car chassis, or connect the
  terminals of the right speakers with those of the left speaker.
  
  Do not connect the ground (earth) lead of this unit to the negative (–)
  terminal of the speaker.
  
  Do not attempt to connect the speakers in parallel.
  
  Connect only passive speakers. Connecting active speakers (with
  built-in amplifiers) to the speaker terminals may damage the unit.
  
  To avoid a malfunction, do not use the built-in speaker leads installed
  in your car if the unit shares a common negative (–) lead for the right
  and left speakers.
  
  Do not connect the unit’s speaker leads to each other.
  Note on connection
  If speaker and amplifier are not connected correctly, “FAILURE” appears
  in the display. In this case, make sure the speaker and amplifier are
  connected correctly.
  × 2
  Positions 1, 2, 3, and 6 do not have pins.
  An Position 1, 2, 3 und 6 befinden sich keine Stifte.
  Les positions 1, 2, 3 et 6 ne comportent pas de broches.
  Le posizioni 1, 2, 3 e 6 non hanno piedini.
  De posities 1, 2, 3 en 6 hebben geen pins.
  4
  Yellow
  Gelb
  Jaune
  Giallo
  Geel
  continuous power supply
  permanente Stromversorgung
  alimentation continue
  alimentazione continua
  continu voeding
  7
  Red
  Rot
  Rouge
  Rosso
  Rood
  switched power supply
  geschaltete Stromversorgung
  alimentation commutée
  alimentazione commutata
  geschakelde voeding
  5
  Blue
  Blau
  Bleu
  Blu
  Blauw
  power antenna (aerial) control
  Motorantennensteuerung
  commande d'antenne électrique
  comando dell’antenna elettrica
  elektrische antenne
  8
  Black
  Schwarz
  Noir
  Nero
  Zwart
  ground (earth)
  Masse
  masse
  terra
  aarding
  Negative polarity positions 2, 4, 6, and 8 have striped leads.
  An den negativ gepolten Positionen 2, 4, 6 und 8 befinden sich gestreifte Adern.
  Les positions de polarité négative 2, 4, 6 et 8 sont dotées de cordons rayés.
  Le posizioni a polarità negativa 2, 4, 6 e 8 hanno cavi rigati.
  De posities voor negatieve polariteit (2, 4, 6 en 8) hebben gestreepte kabels.
  1
  Purple
  Violett
  Violet
  Viola
  Paars
  +
  Speaker, Rear, Right
  Lautsprecher hinten rechts
  Haut-parleur, arrière, droit
  Diffusore, posteriore, destro
  Luidspreker, achter, rechts
  5
  White
  Weiß
  Blanc
  Bianco
  Wit
  +
  Speaker, Front, Left
  Lautsprecher vorne links
  Haut-parleur, avant, gauche
  Diffusore, anteriore, sinistro
  Luidspreker, voor, links
  2
  Speaker, Rear, Right
  Lautsprecher hinten rechts
  Haut-parleur, arrière, droit
  Diffusore, posteriore, destro
  Luidspreker, achter, rechts
  6
  Speaker, Front, Left
  Lautsprecher vorne links
  Haut-parleur, avant, gauche
  Diffusore, anteriore, sinistro
  Luidspreker, voor, links
  3
  Gray
  Grau
  Gris
  Grigio
  Grijs
  +
  Speaker, Front, Right
  Lautsprecher vorne rechts
  Haut-parleur, avant, droit
  Diffusore, anteriore, destro
  Luidspreker, voor, rechts
  7
  Green
  Grün
  Vert
  Verde
  Groen
  +
  Speaker, Rear, Left
  Lautsprecher hinten links
  Haut-parleur, arrière, gauche
  Diffusore, posteriore, sinistro
  Luidspreker, achter, links
  4
  Speaker, Front, Right
  Lautsprecher vorne rechts
  Haut-parleur, avant, droit
  Diffusore, anteriore, destro
  Luidspreker, voor, rechts
  8
  Speaker, Rear, Left
  Lautsprecher hinten links
  Haut-parleur, arrière, gauche
  Diffusore, posteriore, sinistro
  Luidspreker, achter, links
  Fuse (10 A)
  Sicherung (10 A)
  Fusible (10 A)
  Fusibile (10 A)
  Zekering (10 A)
  from the car’s power connector
  vom Stromanschluss des Fahrzeugs
  du connecteur d’alimentation de la voiture
  dal connettore di alimentazione dell’auto
  van de autovoedingsaansluiting
  See “Power connection diagram” on the reverse side for details.
  Näheres dazu finden Sie im „Stromanschlussdiagramm“. Blättern Sie
  dazu bitte um.
  Voir le « Schéma de raccordement d’alimentation » au verso pour plus
  de détails.
  Per ulteriori informazioni, vedere “Diagramma dei collegamenti di
  alimentazione” che si trova sul retro.
  Zie "Voedingsaansluitschema" op de achterkant voor meer details.
  from the car’s speaker connector
  vom Lautsprecheranschluss des Fahrzeugs
  du connecteur de haut-parleur de la voiture
  dal connettore dei diffusori dell’auto
  van de autoluidsprekeraansluiting
  *
  1
  from car antenna (aerial)
  von Autoantenne
  de l’antenne de la voiture
  dall’antenna dell’auto
  van een auto-antenne
  *
  2
  *
  1
  Note for the antenna (aerial) connecting
  If your car antenna (aerial) is an ISO (International
  Organization for Standardization) type, use the
  supplied adaptor to connect it. First connect
  the car antenna (aerial) to the supplied adaptor,
  then connect it to the antenna (aerial) jack of the
  master unit.
  *
  2
  RCA pin cord (not supplied).
  *
  3
  AUDIO OUT can be switched SUB or REAR. For
  details, see the supplied Operating Instructions.
  *
  4
  Separate adaptor may be required.
  *
  1
  Hinweis zum Anschließen der Antenne
  Wenn Ihre Autoantenne der ISO-Norm
  (Internationale Normungsgemeinschaft)
  entspricht, schließen Sie sie mithilfe des
  mitgelieferten Adapters an. Verbinden Sie
  zuerst die Autoantenne mit dem mitgelieferten
  Adapter und verbinden Sie diesen dann mit der
  Antennenbuchse des Hauptgeräts.
  *
  2
  Cinchkabel (nicht mitgeliefert).
  *
  3
  AUDIO OUT kann zwischen SUB und REAR
  umgeschaltet werden. Näheres hierzu finden Sie in
  der mitgelieferten Bedienungsanleitung.
  *
  4
  Möglicherweise ist ein separater Adapter
  erforderlich.
  *
  1
  Remarque sur le raccordement de l’antenne
  Si votre antenne de voiture est de type ISO
  (Organisation internationale de normalisation),
  utilisez l’adaptateur fourni pour la raccorder.
  Raccordez d’abord l’antenne de voiture à
  l’adaptateur fourni et, ensuite, à la prise d’antenne
  de l’appareil principal.
  *
  2
  Cordon à broche RCA (non fourni).
  *
  3
  AUDIO OUT peut être commuté sur SUB ou REAR.
  Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au
  mode d’emploi.
  *
  4
  Un adaptateur séparé peut être nécessaire.
  *
  1
  Nota per il collegamento dell’antenna
  Se l’antenna dell’auto è di tipo ISO (International
  Organization for Standardization), utilizzare
  l’adattatore in dotazione per collegarla.
  Collegare prima l’antenna della macchina
  all’adattatore in dotazione, quindi collegarla alla
  presa dell’antenna dell’apparecchio principale.
  *
  2
  Cavo a piedini RCA (non in dotazione).
  *
  3
  AUDIO OUT può essere impostato su SUB o su
  REAR. Per ulteriori informazioni, consultare il
  manuale di istruzioni per l’uso in dotazione.
  *
  4
  Potrebbe essere necessario un adattatore
  separato.
  *
  1
  Opmerking bij de antenne-aansluiting
  Indien uw auto is uitgerust met een antenne van
  het type ISO (International Organization for
  Standardization), moet u die aansluiten met
  behulp van de bijgeleverde adapter . Sluit eerst
  de auto-antenne aan op de bijgeleverde adapter
  en vervolgens de antennestekker op het
  hoofdtoestel.
  *
  2
  Tulpstekkersnoer (niet bijgeleverd).
  *
  3
  AUDIO OUT kan worden ingesteld op SUB of REAR.
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer
  informatie.
  *
  4
  Er is mogelijk een afzonderlijke adapter vereist.
  REAR
  /
  SUB
  AUDIO OUT
  REAR
  /
  SUB
  AUDIO OUT
  A
  Equipment used in illustrations (not supplied)
  In Abbildungen dargestellte Geräte (nicht mitgeliefert)
  Appareils utilisés dans les illustrations (non fournis)
  Apparecchiatura utilizzata nelle illustrazioni (non in dotazione)
  Apparatuur gebruikt in de afbeeldingen (niet bijgeleverd)
  Front speaker
  Frontlautsprecher
  Haut-parleur avant
  Diffusore anteriore
  Voorluidspreker
  Power amplifier
  Endverstärker
  Amplificateur de puissance
  Amplificatore di potenza
  Eindversterker
  Rear speaker
  Hecklautsprecher
  Haut-parleur arrière
  Diffusore posteriore
  Achterluidspreker
  Subwoofer
  Tiefsttonlautsprecher
  Caisson de graves
  Subwoofer
  Subwoofer
  AMP REM
  Blue/white striped
  Blauweiß gestreift
  Rayé bleu/blanc
  Rigato blu e bianco
  Blauw/wit gestreept
  Max. supply current 0.3 A
  max. Versorgungsstrom 0,3 A
  Courant d’alimentation maximum 0,3 A
  Alimentazione massima fornita 0,3 A
  Max. voedingsstroom 0,3 A
  B
  4-284-501-31(1)
  FM/MW/LW
  Compact Disc Player
  Installation/Connections
  Installation/Anschluss
  Installation/Connexions
  Installazione/Collegamenti
  Montage/Aansluitingen
  CDX-GT44U/CDX-GT40U
Sony CDX-GT44U

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Sony CDX-GT44U nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Sony CDX-GT44U vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Sony CDX-GT44U. Tato příručka patří do kategorie Autorádia a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 8.4. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Angličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Holandský. Máte dotaz ohledně Sony CDX-GT44U nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Specifikace Sony CDX-GT44U

Pohodlí na dlani s dálkovým ovládáním, díky kterému je ovládání displeje snadnější než kdy dříve.
Všeobecné
Značka Sony
Model CDX-GT44U
Produkt Autorádio
EAN 4905524761139
Jazyk Angličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Holandský
Typ souboru PDF
Multimédia
MP3 přehrávač Ano
Přehrávání CD-R Ano
Přehrávání CD-RW -
Přímé přehrávání USB Ano
Podporované formáty zvukových souborů AAC,MP3,WMA
Rádio
Množství předvolených stanic 30
Podporovaná pásma AM,FM
Pásmo FM 87.5 - 108 MHz
Výkon
Ekvalizér Ano
Počet režimů ekvalizéru 7
Zvukové výstupní kanály 4.0 kanály/kanálů
Barva Černá
Podpora iPodu Ne
Impedance 220 ohm
CD přehrávač Ano
Obrazovka
CD Text Ano
Vestavěný displej Ano
Možnosti připojení
Vstup AUX Ano
Pre-out port Ano
RCA výstupy 4
Bluetooth Ne
Počet portů USB 1
USB verze 2.0
USB port Ano
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 1200 g
Rozměry (ŠxHxV) 178 x 179 x 50 mm
Obsah balení
Dálkový ovladač Ano
Technické detaily
Barva podsvětlení tlačítek Červená
Výstupní napětí 2 V

Často kladené otázky

Níže naleznete nejčastější dotazy, týkající se Sony CDX-GT44U .

Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde