Philips PTA417 manuál (návod)

Philips PTA417
7.9 · 1
PDF manuál
 · 2 stránky
Angličtina
manuálPhilips PTA417

Downloaded from www.vandenborre.be

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PTA417
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
Speci cations are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
nesubraižytumėte. Nepurkškite valiklio tiesiai ant
3D akinių.
Nenaudokite valymo priemonių, kuriose yra alko-
holio, tirpiklio, aktyviųjų paviršiaus medžiagų, vaško,
benzeno, skiediklio, uodus atbaidančios medžiagos
ar tepalo. Naudojant šias medžiagas gali pasikeisti
akinių spalva arba gali atsirasti įtrūkimų.
Atitiktis
Šis gaminys atitinka pagrindinius Direktyvos 2006/95/
EB (žema įtampa), 2004/108/EB (EMC) reikalavimus
ir kitas svarbias nuostatas.
LV - Latviešu
Izmantojiet šīs Easy 3D brilles, skatoties 3D saturu
Philips 3D televizoros.
Optimāla 3D satura skatīšana
Optimālai 3D satura skatīšanai ieteicams:
sēdēt tādā attālumā, kurš ir vismaz trīs reizes
lielāks nekā TV ekrāna platums (P). Nesēdiet
vairāk nekā sešu metru attālumā. Skatiet
A zīmējumu.
skatieties TV ekrāna centrā savu acu līmenī.
• skatieties televizoru ārpus tiešo saules iedarbības
zonas, jo tie var traucēt 3D satura skatīšanos.
Brīdinājums par veselību, skatoties 3D saturu
Ja jums vai jūsu ģimenes locekļiem ir bijušas
epilepsijas lēkmes vai paaugstināta fotojutība,
konsultējieties ar ārstu, pirms pakļaut sevi
zibošas gaismas, ātri mainīgu attēlu vai 3D satura
skatīšanās ietekmei.
Lai izvairītos no tāda diskomforta kā reiboņi,
galvassāpes vai dezorientācija, ieteicams
neskatīties 3D saturu ilgstošu laika periodu. Ja
izjūtat jebkādu diskomfortu, pārtrauciet skatīties
3D saturu un atturieties no potenciāli bīstamām
darbībām (piemēram, automašīnas vadīšanas),
līdz simptomi ir pārgājuši. Ja simptomi nepāriet,
neatsāciet 3D satura skatīšanos, pirms neesat
konsultējies ar ārstu.
Vecākiem ir jāpieskata bērni 3D satura skatīšanās
laikā un jāpārliecinās, ka bērniem nav iepriekš
norādīto diskomforta simptomu. 3D saturu
nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par
sešiem gadiem, jo to redzes sistēma vēl nav pilnīgi
attīstījusies.
Izmantojiet 3D brilles tikai 3D TV skatīšanās nolūkā.
TRIECIENA RISKS. Vienmēr turiet produktu
vietā, kas nav sasniedzama bērniem vecumā līdz
trīs gadiem! Produkts satur mazas detaļas, kas var
tikt norītas.
Briļļu kopšana
Sargājiet 3D brilles no tiešo saules staru, karstu-
ma, uguns un ūdens iedarbības. Šāda iedarbība
var izraisīt produkta darbības traucējumus vai
uzliesmojumu.
Nemetiet un nelokiet 3D briļļu lēcas, un nepieli-
etojiet pret tām spēku.
Lai nesaskrāpētu lēcas, to tīrīšanai izmantojiet
tīru, mīkstu drāniņu (mikrošķiedras vai kokvilnas).
Nekad nesmidziniet tīrīšanas līdzekli tieši uz
3D brillēm.
Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus, kas
satur spirtu, šķīdinātāju, virsmaktīvas vielas vai
vasku, benzolu, atšķaidītāju, vielas pret moskītiem
vai lubrikantu. Šīs ķīmiskās vielas var mainīt
virsmas krāsu vai radīt virsmā plaisas.
Atbilstība
Šis izstrādājums atbilst Direktīvu 2006/95/
EK (zemsprieguma iekārtas) un 2004/108/EK
(elektromagnētiskā savietojamība) galvenajām
prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem.
NL - Nederlands
Gebruik deze Easy 3D-bril wanneer u 3D-inhoud wilt
bekijken op de Philips 3D-TV’s.
Optimale 3D-kijkervaring
Voor een optimale 3D-kijkervaring raden wij het
volgende aan:
ga op een afstand van minstens drie maal de
breedte (B) van het TV-scherm zitten; ga niet op
een afstand van meer dan zes meter zitten. Zie
illustratie A ;
kijk op uw ooghoogte naar het midden van het
TV-scherm;
kijk geen TV tegen direct zonlicht in, aangezien
dit de 3D-ervaring kan belemmeren.
Gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 3D-beelden
Als u of uw familie een geschiedenis van epi-
lepsie of aanvallen door lichtgevoeligheid kent,
raadpleeg dan een medisch deskundige voor u
zichzelf blootstelt aan knipperende lichtbronnen,
snelbewegende beelden of 3D-beelden.
Om ongemak zoals duizeligheid, hoofdpijn of
verwarring te voorkomen, raden wij aan niet te
lang achter elkaar naar 3D-beelden te kijken. Als
u ongemakken ervaart, beëindig dan het kijken
naar 3D-beelden en wacht met mogelijk gevaar-
lijke activiteiten (zoals het besturen van een
auto) tot de symptomen zijn verdwenen. Als de
symptomen aanhouden, kijk dan niet meer naar
3D-beelden voordat u een medisch deskundige
hebt geraadpleegd.
Ouders kunnen hun kinderen tijdens het kijken
naar 3D-beelden het best in de gaten houden
om er zeker van te zijn dat zij geen ongemak
zoals hierboven genoemd ervaren. Het wordt
afgeraden om kinderen jonger dan zes jaar naar
3D-beelden te laten kijken, aangezien hun visu-
ele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.
Gebruik de 3D-bril alleen voor het kijken van
3D-TV.
VERSTIKKINGSGEVAAR - Houd het product
te allen tijde buiten het bereik van kinderen
die jonger zijn dan drie jaar. Het product bevat
kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.
Onderhoud van de bril
Stel de 3D-bril niet bloot aan direct zonlicht,
hitte, vuur of water. Dit kan leiden tot product-
defecten of brand.
Laat de lenzen van de 3D-bril niet vallen, buig ze
niet en oefen geen druk op ze uit.
Gebruik een schone, zachte doek (microvezel
of katoen anel) om de lenzen schoon te vegen,
zodat u ze niet krast. Spuit nooit een reinigings-
middel direct op de 3D-bril.
Gebruik geen chemische schoonmaakmidde-
len die alcohol, oplosmiddel, surfactant of was
bevatten en gebruik geen benzeen, verdunner,
muggenspray of smeermiddel. Het gebruik van
deze chemische stoffen kan verkleuringen of
barsten veroorzaken.
Utilizzare gli occhiali 3D esclusivamente per
guardare il televisore 3D.
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Tenere sem-
pre il prodotto lontano dalla portata dei bambini
di età inferiore ai tre anni! Il prodotto contiene
piccole parti che possono essere ingerite.
Manutenzione degli occhiali
Non esporre gli occhiali 3D alla luce diretta del
sole e tenerli lontano da fonti di calore, fuoco o
acqua. Ciò potrebbe provocare malfunzionamenti o
incendio del prodotto.
Evitare di lasciare cadere il prodotto e di piegare
o esercitare pressione sulle lenti degli occhiali
3D.
Utilizzare un panno morbido e pulito (micro-
bra o anella di cotone) per pulire le lenti
evitando di graf arle. Non applicare detergenti
spray direttamente sugli occhiali 3D.
Non utilizzare detergenti chimici contenenti alcol,
solventi, tensioattivi oppure cera, benzene, diluenti,
repellenti anti zanzare o lubri canti. L’utilizzo di
queste sostanze potrebbe causare perdite di colore
o rotture.
Conformità
Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali
e alle altre disposizioni fondamentali delle direttive
2006/95/EC (bassa tensione), 2004/108/EC (EMC).
KK - Қазақша
Philips 3D теледидарларынан 3D мазмұнын
көргенде, осы Easy 3D көзілдірігін пайдаланыңыз.
Жақсы 3D көру
Жақсы 3D көруді сезіну үшін ұсынатынымыз:
теледидар экранының енінен (Е) кемінде үш
есе болатын қашықтықта отырыңыз. 6 метрлік
қашықтықтан алыс отырмаңыз. A кескінін
қараңыз.
теледидар экранының ортасын көздің
деңгейінде көріңіз.
теледидарды тікелей күн сәулесінен алыс
жерде көріңіз, себебі ол 3D көруіне кедергі
келтіру мүмкін.
3D денсаулыққа зияндығын ескерту
Сіз немесе сіздің отбасыңыз қояншық
немесе жарық сезгіштіктен ауырсаңыз, жарық
көздеріне, жылдам кескін ретіне шықпастан
бұрын немесе 3D көрместен бұрын
медицина қызметкерімен кеңесіңіз.
Бастың айналуы, бастың ауыруы немесе
бағдардың бұзылуы сияқты ыңғайсыздықты
болдырмау үшін ұзақ уақыт 3D көрмеуіңізді
ұсынамыз. Кез келген ыңғайсыздықты
сезінсеңіз, 3D көруді тоқтатыңыз және
симптомдар кетпейінше, кез келген
ықтималды қаупі бар әрекетпен (мысалы,
көлік жүргізумен) бірден айналыспаңыз.
Симптомдар бар болса, бірінше медицина
қызметкерімен кеңеспейінше, 3D көруді
жалғастырмаңыз.
3D көру кезінде ата-аналар өздерінің
балаларын қадағалауы қажет және
жоғарыда айтылған ыңғайсыздықтарды
сезінбейтіндеріне көз жеткізуі қажет.
Көру қабілеті әлі толық жетілмегендіктен,
алты жасқа толмаған балаларға 3D көру
ұсынылмайды.
3D көзілдірігін 3D теледидарын көруден
басқа ешқандай мақсатпен пайдаланбаңыз.
ЖҰТУ ҚАУПІ БАР - Барлық кезде өнімді
үш жасқа толмаған балалардан алыс ұтсаңыз!
Өнім жұтуға болатын кішкентай бөлшектерді
қамтиды.
Көзілдірікке арналатын күтім
3D көзілдірігін тікелей күн сәулесіне, ыстыққа,
отқа немесе суға шығармаңыз. Ол өнімнің
жұмыс істемеуіне немесе өрттің шығуына
әкелуі мүмкін.
3D көзілдірігінің линзасын түсіріп алмаңыз,
майыстырмаңыз немесе күш түсірмеңіз.
Линзада жарық түсуін болдырмас үшін таза
жұмсақ матаны (микроталшықты немесе
мақталы фланель) пайдаланыңыз. Тазалауға
арналған құралды тікелей 3D көзілдірігіне
шашпаңыз.
Құрамында спирт, еріткіш, беттік активті
заттар немесе балауыз, бензол, сұйылтқыш,
маса дәрісі немесе майлайтын майлар бар
жуатын химиялық заттарды пайдаланбаңыз.
Осы химиялық заттарды пайдалану
түссізденуге немесе жарық түсуіне әкеледі.
Сәйкестік
Бұл өнім 2006/95/EC (төмен кернеу), 2004/108/
EC (EMC) директиваларының тиісті талаптары
мен басқа да сәйкес ережелеріне сәйкес келеді.
LT - Lietuvių k.
Naudodami šiuos „Easy 3D“ akinius galite
žiūrėti 3D turinį per „Philips 3D TV“.
Optimalus 3D vaizdo žiūrėjimas
Kad galėtumėte mėgautis 3D vaizdu, rekomen-
duojame:
Sėdėti atstumu, tris kartus didesniu už televizo-
riaus ekrano plotį (W). Nesėdėkite toliau nei už
šešių metrų. Žr. A pav.
Užtikrinti, kad televizoriaus ekrano vidurys būtų
jūsų akių lygyje.
Žiūrėti televizorių taip, kad į ekraną nešviestų
tiesioginiai saulės spinduliai, nes tai gali trukdyti
žiūrėti 3D vaizdą.
Perspėjimas dėl 3D vaizdo pavojaus sveikatai
Jei jūs arba jūsų šeimos nariai serga ar sirgo
epilepsija arba yra jautrūs šviesai (dėl ko gali
prasidėti priepuolis), prieš žiūrėdami į mirgančią
šviesą, greitai besikeičiančius vaizdus ar 3D
vaizdą, pasitarkite su medicinos specialistu.
Kad išvengtumėte tokių negalavimų kaip galvos
svaigimas, galvos skausmas ar orientacijos sutriki-
mas, rekomenduojame ilgai nežiūrėti 3D vaizdo.
Jei jaučiate diskomfortą, nebežiūrėkite 3D vaizdo
ir kurį laiką neužsiimkite jokia veikla, kuri gali kelti
pavojų (pvz., vairuoti automobilį), kol neišnyks visi
simptomai. Jei simptomai tęsiasi, nebežiūrėkite 3D
vaizdo pirma nepasitarę su medicinos specialistu.
Tėvai turi prižiūrėti vaikus, kai jie žiūri 3D vaizdą,
ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokių anksčiau minėtų
negalavim
ų. Jaunesniems nei šešių metų vaikams
nerekomenduojama žiūrėti 3D vaizdo, nes jų rega
nėra visiškai išsivysčiusi.
3D akinius naudokite tik 3D televizoriui žiūrėti.
PAVOJUS UŽSPRINGTI. Laikykite šį gaminį
tokioje vietoje, kur jo nepasiektų vaikai iki trejų
metų! Gaminys pagamintas iš mažų dalių, kurias
galima praryti.
Akinių priežiūra
Saugokite 3D akinius nuo tiesioginių saulės
spindulių, karščio, ugnies ar vandens. Kitu atveju
akiniai gali nebeveikti arba užsidegti.
Nenumeskite 3D akinių ant žemės, nelankstykite
jų ir nespauskite lęšių.
Lęšius valykite švaria sausa šluoste (pa-
gaminta iš mikropluošto ar medvilnės), kad jų
aktivnošću koja može biti opasna (primjerice,
vožnja automobila) sve dok simptomi ne
nestanu. Ako simptomi i dalje ostaju, nemojte
ponovo gledati 3D bez prethodnog savjetovanja
s liječnikom.
Roditelji trebaju nadzirati djecu tijekom 3D
gledanja i osigurati da djeca ne osjećaju neu-
godne posljedice koje su prethodno navedene.
Gledanje 3D prikaza nije preporučeno za djecu
ispod dobi od 6 godina jer njihov vidni sustav još
nije u potpunosti razvijen.
Nemojte upotrebljavati 3D naočale ni za što
drugo osim za gledanje 3D TV-a.
OPASNOST OD GUŠENJA - Proizvod uvijek
držite izvan dohvata djece u dobi ispod tri
godine! Proizvod sadrži sitne dijelove koji se
mogu progutati.
Održavanje naočala
Nemojte izlagati 3D naočale izravnom
sunčevom svjetlu, vrućini, vatri ili vodi. To može
rezultirati oštećenjem proizvoda ili požarom.
Nemojte bacati, svijati ili grubo rukovati lećama
3D naočala.
• Upotrijebite čistu, meku tkaninu (od mikrovlakana
ili anela) za čćenje leća kako ih ne biste izgrebli.
Nemojte nikada raspršivati sredstvo za čćenje
izravno na 3D naočale.
Nemojte upotrebljavati sredstva za čćenje koja
sadrže alkohol, otapalo, surfaktant ili vosak, benzen,
razrjeđivač, repelent za komarce ili lubrikant.
Upotreba tih kemikalija može oštetiti boju ili
napraviti pukotine.
Usklađenost
Ovaj je proizvod usklađen s osnovnim uvjetima
i drugim odredbama Direktiva 2006/95/EZ (za
niski napon) i 2004/108/EZ (za elektromagnetsku
kompatibilnost).
HU - Magyar
Ez az Easy 3D szemüveg a Philips 3D TV-készül-
ékeken megjelenített 3Dtartalmak megtekintésére
alkalmas.
Optimális 3D-élmény
Az optimális 3D-élmény elérése érdekében a
következőket javasoljuk:
• Legalább a TV-képernyő szélességének (W)
háromszorosát kitevő távolságra foglaljon helyet a
készülék előtt. Ne üljön hat méternél távolabb. Lásd
az A ábrát.
• A TV-képernyő közepe legyen szemmagasság-
ban.
Kerülje el, hogy közvetlen napfény essen a TV-
képernyőre, mert az ronthatja a 3D-hatást.
3D egészségügyi gyelmeztetés
Ha családjában előfordult epilepszia vagy fényhatás
által kiváltott roham, forduljon orvoshoz, mielőtt
villogó fényforrást, gyors egymásutánban érkező
képsorozatot vagy 3D-műsort tekintene meg.
A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy
tájékozódási zavarok - elkerülése érdekében a
3D hosszabb ideig tartó nézése nem javasolt.
Ha bármilyen kellemetlenséget érez, ne nézzen
tovább 3D-t és a tünetek megszűnéséig azonnal
függesszen fel minden lehetségesen veszélyes
tevékenységet (például autóvezetés). Ha a
tünetek továbbra is fennállnak, a 3D-műsor
nézésének folytatása előtt kérje ki orvos
tanácsát.
• A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem
tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen
tüneteket 3D-nézés közben. 3D-műsor nézése 6
éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel
még nem fejlődött ki a látórendszerük.
Csak 3D TV nézéséhez használja a 3D-
szemüveget.
FULLADÁS VESZÉLYE - Mindig tartsa a
készüléket 3 évnél atalabb gyermekektől távol!
A készülék olyan apró alkatrészeket tartalmaz,
amelyeket a gyermekek lenyelhetnek.
Óvja a szemüveget.
Ne tegye ki a 3D-szemüveget közvetlen
napfénynek, hőnek, tűznek vagy víznek. Ezek a
termék meghibásodásához vezethetnek vagy
tüzet okozhatnak.
A 3D-szemüveg lencséit ne ejtse le, ne hajlítsa
meg azokat, illetve ne gyakoroljon rájuk nyomást.
Használjon tiszta, puha ruhát (mikroszá-
las törlőkendőt vagy pamutot) a lencsék
karcolódásmentes tiszításához. Soha ne
permetezzen tisztítófolyadékot közvetlenül a
3D-szemüvegre.
Ne használjon alkoholt, oldószert, felületaktív
anyagot, viaszt, benzolt, hígítót, szúnyogriasztót
vagy kenőanyagot tartalmazó tisztítószereket. Az
ilyen tisztítószerek használata elszíneződést vagy
repedések kialakulását okozhatja.
Megfelelőség
A termék megfelel a 2006/95/EK (kisfeszültség) és
a 2004/108/EK (EMC) irányelv előírásaiban foglalt
minden lényeges követelménynek és más vonatkozó
rendelkezésnek.
IT - Italiano
Utilizzare questi occhiali Easy 3D quando si guarda
contenuto 3D su Philips 3D TV.
Visione 3D ottimale
Per una visione 3D ottimale, si consiglia di:
sedere a una distanza pari ad almeno il triplo della
larghezza (L) dello schermo del televisore. La dis-
tanza non deve superare i 6 metri. Fare riferimento
all’illustrazione A .
posizionarsi in modo tale che il centro dello
schermo venga a trovarsi allo stesso livello degli
occhi.
quando si guarda il televisore, evitare
l’esposizione alla luce diretta del sole in quanto
la visione in 3D potrebbe risultare alterata.
Precauzioni per la salute associate alla tecno-logia 3D
Se in famiglia ci sono casi di epilessia o di attac-
chi legati alla sensibilità alla luce, consultare un
medico professionista prima dell’esposizione a
sorgenti di luce intermittenti, sequenze rapide di
immagini o alla visione in 3D.
Per evitare effetti negativi quali stordimento,
mal di testa o disorientamento, si consiglia di
non procedere alla visione di contenuti 3D per
periodi di tempo prolungati. In caso di problemi,
interrompere la visione ed evitare di intraprendere
subito attività potenzialmente pericolose (non
mettersi ad esempio alla guida) no a che i sintomi
non sono scomparsi. Se i sintomi persistono, non
continuare la visione in 3D senza consultare prima
un medico.
I genitori devono tenere sotto controllo
i propri
bambini durante la visione in 3D e veri care che
non mostrino i sintomi citati sopra. La visione in
3D non è consigliata ai bambini di età inferiore ai
6 anni poiché il loro sistema visivo non è ancora
totalmente sviluppato.
Varmista, että television kuvaruudun keskikohta
on silmiesi korkeudella.
Älä katsele televisiota suorassa auringonvalossa,
sillä tämä voi häiritä 3D-elämystä.
3D-terveysvaroitus
Jos sinulla tai perheenjäsenilläsi on ollut epilep-
tisiä tai valonarkuuteen liittyviä kohtauksia, puhu
lääkärin kanssa, ennen kuin altistut vilkkuville
valonlähteille, nopeille kuvasarjoille tai 3D-
kuvalle.
Jos haluat välttää epämukavaa oloa, kuten hui-
mausta, päänsärkyä tai poissaolevuutta, älä katso
3D-kuvaa pitkään yhtäjaksoisesti. Jos tunnet huono-
vointisuutta, lopeta 3D-kuvan katselu äläkä aloita
heti mitään mahdollisesti vaarallisia toimia (kuten
ajaminen autolla), ennen kuin oireet loppuvat. Jos
oireet jatkuvat, puhu lääkärin kanssa, ennen kuin
jatkat 3D-kuvan katselua.
Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun
aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä
mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suosi-
tella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä
ei ole vielä täysin kehittynyt.
Älä käytä 3D-laseja muuhun tarkoitukseen kuin
3D-kuvan katseluun televisiosta.
TUKEHTUMISVAARA: Säilytä tätä tuotetta aina
poissa alle 3-vuotiaiden lasten ulottuvilta! Tuot-
teessa on pieniä osia, jotka voidaan niellä.
Käsittele laseja varovasti.
Älä altista 3D-laseja suoralle auringonvalolle, läm-
mölle, tulelle tai vedelle. Tämä voi johtaa tuotteen
toimintahäiriöihin tai tulipaloon.
Älä pudota 3D-laseja, taivuta niitä tai paina
niiden linssejä voimakkaasti.
Puhdista linssit puhtaalla ja pehmeällä liinalla
(mikrokuitu- tai puuvillaliinalla), jotta ne eivät
naarmuunnu. Älä koskaan suihkuta puhdistusainetta
suoraan 3D-laseihin.
Älä käytä alkoholia, liuottimia, tensidejä, vahaa,
bentseeniä, ohennetta, hyttyskarkotetta tai
liukastusainetta sisältäviä puhdistuskemikaaleja.
Tällaisten kemikaalien käyttö voi aiheuttaa
värjääntymistä tai halkeilua.
Vaatimustenmukaisuus
Tämä laite on direktiivien 2006/95/EC (pienjännite),
2004/108/EC (EMC) oleellisten vaatimusten ja niitä
koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.
FR - Français
Utilisez ces lunettes Easy 3D lorsque vous vision-
nez du contenu 3D sur les téléviseurs Philips 3D.
Visionnage en 3D optimal
Pour une expérience de visionnage en 3D optimale,
appliquez les conseils suivants:
Asseyez-vous à une distance au moins trois fois
supérieure à la largeur (l) de l’écran du télévi-
seur. Ne vous installez pas à plus de six mètres
du téléviseur. Voir l’illustration A .
Le milieu de l’écran du téléviseur doit se situer
au niveau de vos yeux.
Regardez la télévision à l’abri de la lumière
directe du soleil. Celle-ci peut provoquer des
interférences avec l’expérience de visionnage
en 3D.
Avertissement sanitaire relatif au 3D
Si vous ou l’un des membres de votre famille
avez des antécédents d’épilepsie ou de crise
photosensible, demandez l’avis de votre médecin
avant de vous exposer aux sources de lumière
clignotante, aux séquences d’images rapides ou au
visionnage 3D.
A n d’éviter les sensations pénibles telles que
vertiges, maux de tête ou perte de repères,
nous vous recommandons de ne pas visionner
de contenus en 3D pendant une période
prolongée. Si vous ressentez la moindre
gêne, arrêtez le visionnage en 3D et ne vous
lancez pas dans une activité potentiellement
dangereuse (par exemple conduire une voiture)
jusqu’à ce que les symptômes disparaissent. Si
les symptômes persistent, consultez un médecin
avant de visionner à nouveau des contenus
en 3D.
Les parents doivent surveiller leurs enfants
pendant le visionnage en 3D et s’assurer qu’ils
ne présentent aucun des symptômes mention-
nés ci-dessus. La 3D n’est pas recommandée
pour les enfants de moins de 6 ans, leur système
visuel n’étant pas complètement développé.
N’utilisez pas les lunettes 3D à d’autres ns que
le visionnage de la télévision en 3D.
RISQUE D’ÉTOUFFEMENT - Gardez en toutes
circonstances le produit hors de portée des
enfants de moins de trois ans. Le produit contient
des petites pièces susceptibles d’être ingérées.
Entretien des lunettes
N’exposez pas les lunettes 3D à la lumière
directe du soleil, à la chaleur, au feu ni à l’eau. Cela
risquerait de provoquer un dysfonctionnement ou
un incendie.
Évitez de laisser tomber, de plier et d’appliquer
une pression sur les lentilles des lunettes 3D.
Utilisez un chiffon doux et propre (en micro bre
ou en anelle) pour nettoyer les lentilles sans les
rayer. Ne vaporisez jamais de détergent directe-
ment sur les lunettes 3D.
N’utilisez pas de produits nettoyants à base
d’alcool, de solvant, de tensioactif, de cire, de
benzène, de diluant, de répulsif anti-moustiques
ou de lubri ant. L’utilisation de tels produits
chimiq ues peut provoquer une décoloration ou
des ssures.
Conformité
Ce produit est conforme aux exigences essentielles
et autres dispositions pertinentes des direc-
tives 2006/95/CE (basse tension) et 2004/108/
CE (CEM).
HR - Hrvatski
Upotrijebite ove Easy 3D naočale kada
gledate 3D sadržaj na televizorima Philips
3D.
Optimalno 3D gledanje
Za optimalan 3D doživljaj preporučujemo sljedeće:
sjednite na udaljenosti najmanje tri puta većoj
od širine (W) TV zaslona. Nemojte sjediti na
udaljenosti većoj od šest metara. Pogledajte
sliku A .
centar TV zaslona neka bude u razini vaših očiju.
nemojte gledati TV na izravnom sunčevu svjetlu
jer to može ometati 3D doživljaj.
zdravstveno upozorenje za 3D
Ako vi ili vaša obitelj patite od epilepsije ili
fotosenzitivnih napada, savjetujte se s liječnikom
prije izlaganja bljeskajućim svjetlosnim izvorima,
brzom izmjenjivanju slika ili 3D gledanju.
Da biste izbjegli neugodne posljedice kao što
su ošamućenost, glavobolja ili dezorijentiranost,
preporučujemo da ne gledate 3D predugo.
Ako osjetite nelagodu, prestanite gledati 3D i
nemojte se odmah nakon toga baviti nekom
Συμμόρφωση
Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις
βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις
των οδηγιών 2006/95/ΕΚ (Χαμηλή τάση),
2004/108/ΕΚ (EMC).
ES -Español (europeo)
Use estas sencillas gafas Easy 3D para ver
contenido 3D en los televisores Philips 3D.
Visualización 3D óptima
Para disfrutar al máximo de la experiencia 3D, le
recomendamos:
Sentarse a una distancia que sea, como mínimo,
el triple del ancho de la pantalla de televisor. No
sentarse a más de seis metros del aparato. Vea
la ilustración A .
Sentarse de forma que el centro del televisor
quede a la altura de los ojos.
No utilizar las gafas para ver el televisor bajo la
luz directa del sol ya que podría interferir con la
experiencia 3D.
Advertencia de salud sobre imágenes en 3D
Si usted o su familia tiene un historial de
epilepsia o fotosensibilidad, consulte a un
profesional médico antes de exponerse a luces
intermitentes, sucesiones rápidas de imágenes o
imágenes en 3D.
Para evitar molestias como mareos, dolor de
cabeza o desorientación, recomendamos que
no vea imágenes en 3D durante períodos pro-
longados. Si experimenta alguna molestia, deje
de ver las imágenes en 3D y no haga ninguna
actividad potencialmente peligrosa (como por
ejemplo conducir un coche) hasta que los
síntomas hayan desaparecido. Si los síntomas
persisten, no vuelva a ver imágenes en 3D sin
consultar a un profesional médico primero.
Los padres deben vigilar a sus hijos durante la
visualización de 3D y asegurarse de que ellos no
sufran ninguna molestia como las mencionadas
anteriormente. Ver imágenes en 3D no está
recomendado para niños menores de 6 años,
ya que su sistema visual no se ha desarrollado
completamente.
No utilice las gafas 3D para otros nes que no
sean ver contenido 3D en el televisor.
RIESGO DE ASFIXIA: Mantenga siempre el
producto fuera del alcance de los menores de tres
años. El producto contiene piezas pequeñas que
los niños podrían tragarse.
Cuidado de las gafas
No exponga las gafas 3D a la luz solar directa, el
calor, el fuego o el agua. Se podría producir un
mal funcionamiento del producto o un incendio.
No doble ni aplique fuerza a las lentes de las
gafas 3 D, ni las deje caer.
Use un paño suave y limpio (franela de micro bra
o algodón) para limpiar las lentes con el n de no
rayarlas. Nunca pulverice el limpiador directamente
sobre las gafas 3D.
No utilice productos químicos de limpieza que in-
cluyan alcohol, disolvente, surfactante, cera, benceno,
diluyente, repelente para insectos o lubricante. El
uso de estos productos químicos puede causar
decoloración o arañazos.
Conformidad
Este producto cumple los requisitos fundamentales
y otras disposiciones aplicables de las Directivas
2006/95/EC (baja tensión) y 2004/108/EC (EMC).
ET - Eesti
Kasutage neid Easy 3D-prille 3D-sisu vaatamiseks
Philips 3D TV-del.
Optimaalne 3D vaatamine
3D optimaalse vaatamiskogemuse saavutamiseks
soovitame järgmist.
Istuge kaugusel, mis on vähemalt kolmekordne
teleriekraani laius (W). Ärge istuge kaugemal kui
kuus meetrit. Vt joonist A .
Vaadake teleriekraani keskosa oma silmade
kõrgusel.
Vaadake telerit eemal otsesest päikesevalgusest,
sest see võib 3D kogemust häirida.
3D-alane terviseohu hoiatus
Kui teil või teie pereliikmetel on olnud langetõbi
või fotosensitiivsuse hood, pöörduge medit-
siinispetsialisti poole enne, kui puutute kokku
vilkuvate valgusallikate, kiirete pildijadade või 3D
vaatamisega.
Soovitame vaevuste (nt peapööritus, peavalu,
meeltesegadus) vältimiseks 3D vaatamist lühiajal-
iselt. Vaevuste tundmisel lõpetage 3D vaatamine
ja ärge asuge kohe tegelema ohupotentsiaaliga
tegevustega (nt auto juhtimine); oodake sümpto-
mite lakkamist. Sümptomite püsimisel ärge jätkake
3D vaatamist enne meditsiinispetsialisti poole
pöördumist.
Lapsevanemad peaksid lapsi 3D vaatamisel jälgima
ja tagama, et nad ei tunneks eespool nimetatud
vaevusi. 3D ei ole soovitatav noorematele kui
kuueaastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem
on veel täielikult välja arenemata.
Ärge kasutage 3D-prille muuks kui 3D-teleri
vaatamiseks.
LÄMBUMISE OHT: hoidke toode alati noore-
mate kui kolmeaastaste laste käeulatusest eemal!
Toode sisaldab väikesi detaile, mida on võimalik
alla neelata.
Hoolitsus prillide eest
Ärge laske 3D-prillidel kokku puutuda otsese
päikesevalguse, kuumuse, tule või veega. See
võib kaasa tuua toote talitlushäire või tulekahju.
Ärge pillake 3D-prillide klaase maha ega pai-
nutage ja väänake neid.
Kasutage puhastamisel klaaside kriimustamise
vältimiseks pehmet lappi (mikro iber või anell).
Ärge pihustage puhastit otse 3D-prillidele.
Ärge kasutage puhastuskemikaale, mis sisaldavad
alkoholi, lahustit, pindaktiivset ainet või vaha,
benseeni, vedeldit, putukatõrjevahendit või
määrdeainet. Nende kemikaalide kasutamine
võib põhjustada värvusemuutust või mõrasid.
Vastavus
Toode on vastavuses direktiivide 2006/95/EÜ
(madalpinge) ja 2004/108/EÜ (elektromagnetiline
ühilduvus) põhinõuete ja muude asjakohaste
sätetega.
FI - Suomi
Käytä näitä Easy 3D -laseja, kun katselet 3D-sisältöä
Philips 3D-televisioista.
Optimaalinen 3D-katselu
Optimaalisen 3D-katseluelämyksen varmistamiseksi
suosittelemme, että toimit seuraavasti:
Istu enintään kolme kertaa kuvaruudun leveyden
etäisyydellä televisiosta. Älä istu yli kuuden metrin
päässä. Katso kuvaa A .
DE - Deutsch
Verwenden Sie diese Easy 3D-Brille, wenn Sie 3D-
Inhalt mit den Philips 3D-Fernsehgeräten ansehen.
Optimale 3D-Sicht
Für ein optimales 3D-Seherlebnis empfehlen wir
Folgendes:
Halten Sie einen Sitzabstand von mindestens
der dreifachen Breite Ihres Fernsehbildschirms
ein. Wählen Sie einen Sitzabstand von maximal
sechs Metern. Siehe Abbildung A .
Der Fernsehbildschirm sollte sich in Augenhöhe
be nden.
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, da
diese das 3D-Erlebnis beeinträchtigen kann.
Hinweise zu Gesundheitsrisiken bei der Wied-ergabe von 3D-Inhalten
Falls Sie oder ein Familienmitglied unter
Epilepsie oder photosensitiver Epilepsie leiden,
sollten Sie sich an einen Arzt wenden, bevor Sie
sich blinkenden Lichtquellen, schnellen Bildfolgen
oder 3D-Bildern aussetzen.
Zur Vermeidung von Beschwerden, wie zum
Beispiel Benommenheit, Kopfschmerzen oder
Desorientierung, sollten Sie sich der Wiedergabe
von 3D-Bildern nicht über längere Zeit hinweg
aussetzen. Wenn Beschwerden auftreten, stoppen
Sie die Wiedergabe von 3D-Bildern, und nehmen
Sie erst dann eine evtl. gefährliche Aktivität auf (z. B.
Autofahren), nachdem Ihre Symptome verschwun-
den sind. Bei fortdauernden Symptomen sollten Sie
die Wiedergabe von 3D-Bildern nicht fortsetzen,
sondern zunächst einen Arzt konsultieren.
Eltern sollten ihre Kinder während der Wiedergabe
von 3D-Bildern beobachten und sicherstellen,
dass keine der oben aufgeführten Beschwerden
auftreten. Die Wiedergabe von 3D-Bildern wird für
Kinder unter 6 Jahren nicht empfohlen, da ihr Visual-
isierungssystem noch nicht völlig entwickelt ist.
Verwenden Sie die 3D-Brille nur, um 3D-Inhalte
auf dem Fernseher zu sehen.
GEFAHR DES VERSCHLUCKENS - Bewahren
Sie das Produkt stets außerhalb der Reichweite
von Kindern unter drei Jahren auf! Das Produkt
enthält Kleinteile, die verschluckt werden
könnten.
P ege der Brille
Setzen Sie die 3D-Brille weder direktem Son-
nenlicht noch Hitze, Feuer oder Wasser aus. Dies
könnte zu einer Fehlfunktion des Produkts oder
einem Brand führen.
Lassen Sie die Gläser der 3D-Brille nicht fallen, ver-
biegen Sie sie nicht und vermeiden Sie anderweitige
Krafteinwirkungen.
Verwenden Sie ein sauberes Tuch (Mikrofaser oder
Baumwolle), um die Gläser zu reinigen und Kratzer
zu vermeiden. Sprühen Sie nie Reinigungsmittel
direkt auf die 3D-Brille.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol,
Lösungsmittel, Tenside oder Wachs, Benzol, Verdün-
ner, Mückenschutz oder Schmiermittel enthalten.
Eine Verwendung solcher Reinigungsmittel kann zu
Verfärbungen oder Rissen führen.
Prüfzeichen
Dieses Produkt entspricht den grundlegenden An-
forderungen und sonstigen relevanten Bestimmun-
gen der Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannung)
und 2004/108/EC (EMV).
EL - Ελληνικά
Χρησιμοποιήστε αυτά τα γυαλιά
τρισδιάστατης προβολής τύπου Easy όταν
παρακολουθείτε τρισδιάστατο περιεχόμενο στις
Philips 3D TV.
Βέλτιστη τρισδιάστατη προβολή
Για βέλτιστη τρισδιάστατη προβολή, σας
προτείνουμε τα εξής:
καθίστε σε απόσταση τουλάχιστον
τριπλάσια από το πλάτος (Π) της οθόνης
της τηλεόρασης. Μην κάθεστε σε απόσταση
μεγαλύτερη από έξι μέτρα. Δείτε την εικόνα A .
κοιτάζετε το κέντρο της οθόνης της τηλεόρασης
στο ύψος των ματιών σας.
παρακολουθήστε την τηλεόραση μακριά από
άμεσο ηλιακό φως, καθώς μπορεί να επηρεάσει
την τρισδιάστατη προβολή.
Προειδοποίηση για την υγεία στο πλαίσιο
της παρακολούθησης σε 3D
Εάν στην οικογένειά σας υπάρχει ιστορικό
επιληψίας ή κρίσεων φωτοευαισθησίας,
ζητήστε τη συμβουλή γιατρού πριν εκτεθείτε
σε πηγές παλλόμενου φωτός, ταχείες
εναλλαγές εικόνων ή τρισδιάστατη προβολή.
Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ενόχληση,
όπως ζαλάδα, πονοκέφαλο ή απώλεια
προσανατολισμού, συνιστούμε να μην
παρακολουθείτε σε τρισδιάστατη προβολή
για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εάν νιώσετε
οποιαδήποτε ενόχληση, διακόψτε αμέσως
την τρισδιάστατη προβολή και αποφύγετε να
εμπλακείτε αμέσως σε οποιαδήποτε δυνητικά
επικίνδυνη δραστηριότητα (για παράδειγμα,
οδήγηση), μέχρι να εξαφανιστούν εντελώς τα
συμπτώματα. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν,
μην επιχειρήσετε να παρακολουθήσετε ξανά
μια τρισδιάστατη προβολή χωρίς πρώτα να
συμβουλευθείτε ένα γιατρό.
Οι γονείς θα πρέπει να επιβλέπουν τα
παιδιά τους, όταν αυτά παρακολουθούν μια
τρισδιάστατη προβολή, και να διασφαλίζουν
ότι δεν παρουσιάζεται καμία τέτοια ενόχληση.
Η παρακολούθηση τρισδιάστατων προβολών
αντενδείκνυται για παιδιά κάτω των έξι ετών,
καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι
ακόμη πλήρως ανεπτυγμένο.
Μην χρησιμοποιείτε τα γυαλιά τρισδιάστατης
προβολής για οποιονδήποτε άλλο σκοπό
εκτός από το να παρακολουθήσετε
τρισδιάστατες προβολές στην τηλεόραση.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Διατηρείτε πάντα
το προϊόν μακριά από παιδιά κάτω των
τριών ετών! Το προϊόν περιέχει μικρά
κομμάτια τα οποία μπορούν να καταποθούν.
Προσέχετε τα γυαλιά
Μην εκθέτετε τα γυαλιά τρισδιάστατης
προβολής σε άμεσο ηλιακό φως, θερμότητα,
φωτιά ή νερό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία του προϊόντος ή πυρκαγιά.
Μην ρίχνετε, λυγίζετε ή ασκείτε δύναμη
στους φακούς των γυαλιών τρισδιάστατης
προβολής.
Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, μαλακό πανί
(από μικροΐνες ή βαμβακερή φανέλα) για
να καθαρίσετε τους
φακούς χωρίς να τους
γρατζουνίσετε. Μην ψεκάζετε ποτέ καθαριστικά
απευθείας στα γυαλιά τρισδιάστατης προβολής.
Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά
που περιέχουν οινόπνευμα, διαλυτικά,
επιφανειοδραστικές ουσίες ή κερί, βενζίνη,
αραιωτικά μέσα, αντικουνουπικά ή λιπαντικά.
Η χρήση αυτών των χημικών ουσιών μπορεί
να προκαλέσει αποχρωματισμό ή ρωγμές.
Използвайте чиста, мека кърпа (кърпа от
микрофибър или памук) за почистване на
стъклата, за да ги предпазите от издраскване.
Никога не пръскайте почистващ препарат
директно към очилата за 3D.
дръжте продукта недостъпен за деца на
възраст под 3 години по всяко време!
Продуктът съдържа малки частици, които
може да бъдат погълнати.
Съответствие
изисквания и други приложими условия на
Директива 2006/95/EC (Съоръжения за
ниско напрежение) и Директива 2004/108/EC
(Електромагнитна съвместимост).
CS - Česky
Tyto brýle Easy 3D používejte při sledování lmů
3D na televizorech Philips 3D TV.
Optimální sledování 3D
Aby byl zážitek ze sledování ve 3D optimální,
doporučujeme:
Sednout si do vzdálenosti, která je minimálně
třikrát větší než šířka (Š) obrazovky. Neseďte
dále než šest metrů od obrazovky. Viz obr. A .
• Mít střed obrazovky v úrovni očí.
Sledovat televizor v místnosti, kam nedopadá přímé
sluneční světlo, které by mohlo narušit zážitek ze
sledování ve 3D.
Varování k ochraně zdraví při sledování ve 3D
Pokud se ve vaší rodině vyskytla epilepsie nebo
záchvaty v důsledku fotosenzitivity, obraťte
se na lékaře, než se vystavíte působení zdrojů
zábleskového světla, rychlých sekvencí obrazů
nebo sledování ve 3D.
• Za účelem předcházení nevolnosti, jako jsou závratě,
bolesti hlavy nebo dezorientace doporučujeme
nesledovat obraz ve 3D po delší dobu. Pokud byste
měli jakékoli nepříjemné pocity, přestaňte 3D sle-
dovat a nevěnujte se ihned poté žádné potenciálně
nebezpeččinnosti (například řízení auta), dokud
vaše příznaky nezmizí. Pokud příznaky přetrvávají,
nezačínejte znovu sledovat 3D, dokud se neporadíte
s lékařem.
Rodiče by měli dohlížet na své děti, které sledují
3D, a ujistit se, že se u dětí neprojevuje žádný
z výše uvedených příznaků nevolnosti. Sledování
ve 3D se nedoporučuje pro děti do šesti let
věku, protože jejich zrakový systém ještě není
plně vyvinutý.
Nepoužívejte brýle 3D k jiným účelům než
sledování televizoru 3D.
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - Výrobek uchovávejte
vždy mimo dosah dětí mladších tří let! Výrobek
obsahuje malé části, které by mohlo dítě
spolknout.
O brýle náležitě pečujte
Nevystavujte brýle 3D působení přímého
slunečního světla, tepla, žáru či vody. To může
vést k poškození výrobku nebo požáru.
Dbejte opatrnosti, aby vám brýle neupadly na zem,
neohýbejte je ani nevyvíjejte nadměrný tlak na jejich
sklíčka.
K čištění sklíček brýlí 3D používejte čistou
měkkou tkaninu (z mikrovlákna či bavlněného
anelu), abyste je nepoškrábali. Nikdy nestříkejte
čistič přímo na brýle 3D.
• Nepoužívejte čisticí chemikálie obsahující alkohol,
rozpouštědla, saponáty nebo vosk, benzol, ředidlo,
odpuzovač komárů či mazivo. Použití těchto che-
mikálií může způsobit odbarvení či praskliny.
Prohlášení o shodě
Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším
příslušným ustanovením směrnic 2006/95/ES
(Nízké napětí) a 2004/108/ES (EMC).
DA - Dansk
Brug disse lette Easy 3D-briller, når du ser 3Dind-
hold på Philips 3D TV.
Optimal 3D-visning
For en optimal 3D-oplevelse anbefaler vi, at du:
sidder med en afstand på mindst tre gange
bredden (B) af tv-skærmen. Ikke sidder mere
end seks meter væk. Se illustration A .
se midten af tv-skærmen i din øjenhøjde.
se ikke tv i direkte sollys, da det kan forstyrre
3D-oplevelsen.
3D og sundhedsfare
Hvis du eller din familie er disponerede for epi-
lepsi eller fotosensitive anfald, skal du konsultere
en læge, før du udsætter dig selv for blinkende
lyskilder, hurtige billedsekvenser eller 3D-visning.
For at undgå ubehag som f.eks. svimmelhed,
hovedpiner eller desorientering anbefaler vi ikke,
at man ser 3D i længere tid ad gangen. Hvis du
oplever ubehag, skal du stoppe med at se 3D,
vente et stykke tid og ikke foretage dig noget,
der potentielt kan være farligt (f.eks. bilkørsel), før
symptomerne er forsvundet. Hvis symptomerne
fortsætter, skal du ikke fortsætte med at se 3D, før
du har konsulteret en læge.
Forældre bør overvåge deres børn under visning
af 3D og sikre, at de ikke oplever nogle af de oven-
nævnte former for ubehag. Det frarådes, at børn
under seks år ser 3D, da deres syn endnu ikke er
fuldt udviklet.
Anvend ikke 3D-brillerne til andre formål end
at se 3D-tv.
KVÆLNINGSFARE - Opbevar altid produktet
uden for rækkevidde af børn under tre år! Produk-
tet indeholder små dele, som kan sluges.
Pas godt på brillerne
Udsæt ikke 3D-brillerne for direkte sollys, varme,
ild eller vand. Dette kan resultere i en produkt-
funktionsfejl eller brand.
Tab, bøj og anvend ikke vold mod 3D-brillernes
glas.
Bruge en ren, blød klud (mikro ber eller
bomulds annel) til at rengøre glassene uden at
ridse dem. Sprøjt aldrig rengøringsmiddel direkte
på 3D-brillerne.
Anvend ikke rengøringskemikalier, som indeholder
alkohol, opløsningsmiddel, midler, som påvirker
over adespændingen eller voks, benzol, fortynder,
myggemiddel eller smøremiddel. Brug af disse
kemikalier kan forårsage misfarvning eller revner.
Overholdelse
Dette produkt overholder de væsentlige krav
og andre relevante bestemmelser i direktiverne
2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).
EN - English
Use these Easy 3D glasses when watching 3D
content on the Philips 3D TVs.
Optimal 3D viewing
For an optimal 3D viewing experience, we recom-
mend that you:
sit at a distance that is at least three times the
width (W) of the TV screen. Do not sit more
than six meters away. See illustration A .
view the center of the TV screen at your eye
level.
watch the TV away from direct sunlight as it may
interfere with the 3D experience.
3D health warning
If you or your family has a history of epilepsy or
photosensitive seizures, consult a medical profes-
sional before exposing yourself to ashing light
sources, rapid image sequences or 3D viewing.
To avoid discomfort such as dizziness, headache
or disorientation, we recommend not watching
3D for extended periods of time. If you experi-
ence any discomfort, stop watching 3D and do
not immediately engage in any potentially haz-
ardous activity (for example driving a car) until
your symptoms have disappeared. If symptoms
persist, do not resume watching 3D without
consulting a medical professional rst.
Parents should monitor their children during
3D viewing and ensure they do not experience
any discomfort as mentioned above. Watching
3D is not recommended for children under six
years of age as their visual system is not fully
developed yet.
Do not use the 3D glasses for any purpose
other than watching 3D TV.
CHOKING HAZARD - Keep the product out
of reach of children under three years of age at all
times! The product contains small parts which can
be swallowed.
C are for the glasses
Do not expose the 3D glasses to direct sunlight,
heat, re or water. This may result in a product
malfunction or re.
Do not drop, bend or apply force to the lenses
of the 3D glasses.
Use a clean soft cloth (micro ber or cotton
annel) to clean the lenses to avoid scratching
them. Never spray cleaner directly on the 3D
glasses.
Do not use cleaning chemicals containing alco-
hol, solvent, surfactant, or wax, benzene, thinner,
mosquito repellant or lubricant. Using these
chemicals can cause discoloration or cracks.
Compliance
This product is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directives 2006/95/EC (Low Voltage), 2004/108/
EC (EMC).
BG - Български
Използвайте очилата Easy 3D, когато гледате
триизмерно съдържание на телевизори Philips
3D..
Оптимално гледане на триизмерно
съдържание
За гледане на триизмерно съдържание с
оптимално качество препоръчваме да:
седнете на разстояние, поне три пъти по-
голямо от ширината (Ш) на телевизионния
екран. Не сядайте на повече от 6 метра
разстояние. Вж. илюстрация A .
гледате центъра на телевизионния екран на
нивото на очите си.
гледате телевизора далеч от директна слънчева
светлина, тъй като тя може да предизвика
смущения във възприемането на триизмерното
съдържание.
Предупреждение за здравето при гледане
на триизмерно съдържание
Ако симптомите продължават, не започвайте
да гледате триизмерно съдържание отново,
без преди това да се консултирате с лекар.
Родителите трябва да наблюдават своите деца
по време на гледане на триизмерно съдържание,
за да се уверят, че те не изпитват дискомфорт
като описания в по-горните случаи. Гледането
на триизмерно съдържание не се препоръчва
за деца на възраст под 6 години, тъй като
зрителната им система все още не е напълно
развита.
Не използвайте очилата за гледане на 3D за
други цели освен гледане на 3D телевизия.
ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ - дръжте
продукта недостъпен за деца на възраст под
3 години по всяко време! Продуктът съдържа
малки частици, които може да бъдат погълнати.
Грижете се за очилата
Не излагайте очилата за 3D на директна
слънчева светлина, топлина, огън или вода.
Това може да доведе до неизправност на
продукта или възпламеняване.
Не изпускайте, прегъвайте или прилагайте
сила към стъклата на очилата за 3D.
PTA417/00
w
w
A
EN English
BG Български
CS Čeština
DA Dansk
DE Deutsch
EL Ελληνικά
ES Español
ET Eesti
FI Suomi
FR Français
HR Hrvatski
HU Magyar
IT Italiano
KK Κазакша
LT Lietuvių
LV Latviešu
NL Nederlands
NO Norsk
PL Polski
PT Português
RO Română
RU Русский
SK Slovenský
SL Slovenščina
SR Srpski
SV Svenska
TH
ภาษาไทย
TR Tü rkçe
UK Українська
AR-ES Español Argentino
BR-PT Português do Brasil
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ
ARAR

Manuál

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Philips PTA417. Tato příručka patří do kategorie 3D brýle a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 7.9. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Angličtina. Máte dotaz ohledně Philips PTA417 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Potřebujete pomoc?

Máte dotaz ohledně Philips PTA417 a odpověď není v návodu? Zeptejte se zde. Uveďte jasný a úplný popis problému a své otázky. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím je pro ostatní majitele Philips PTA417 snazší, aby vám poskytli vhodnou odpověď.

Počet otázek: 0

Specifikace Philips PTA417

Níže naleznete specifikace produktu a specifikace manuálu Philips PTA417.

Všeobecné
Značka Philips
Model PTA417
Produkt 3D brýle
EAN 8712581645144
Jazyk Angličtina
Typ souboru Uživatelský manuál (PDF)

Často kladené otázky

Nenašli jste v návodu odpověď na svou otázku? Odpověď na svou otázku můžete najít v častých dotazech o Philips PTA417 níže.

Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde

Žádné výsledky