Philips HD4631

Philips HD4631 manuál (návod)

(1)
 • ENGLISH
  Introduction
  Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
  To fully benet from the support that Philips offers, register your product at
  www.philips.com/welcome.
  Important
  Read this important information carefully before you use the appliance and
  save it for future reference.
  Warning
  - Avoid spillage on the connector
  - Do not misuse this kettle for other than its intended
  use to avoid potential injury
  - Do not use the appliance if the plug, the mains cord,
  the base or the kettle itself is damaged. If the mains
  cord is damaged, you must have it replaced by Philips,
  a service centre authorised by Philips or similarly
  qualied persons in order to avoid a hazard.
  - This appliance can be used by children aged from
  8 years and above and by persons with reduced
  physical, sensory or mental capabilities or lack of
  experience and knowledge if they have been given
  supervision or instruction concerning use of the
  appliance in a safe way and if they understand the
  hazards involved. Cleaning and user maintenance
  shall not be made by children unless they are older
  than 8 and supervised. Keep the appliance and its
  cord out of reach of children aged less than 8 years.
  - Children shall not play with the appliance.
  and by clients in hotels, motels and other residential
  type environments.
  Boil-dry protection
  This kettle is equipped with boil-dry protection: it switches off automatically if
  you accidentally switch it on with no or not enough water in it. Let the kettle
  cool down for 10 minutes and then lift the kettle off its base. Then the kettle
  is ready for use again.
  
  This Philips appliance complies with all standards
  regarding electromagnetic elds (EMF).
  support that Philips offers, register your product at
  www.philips.com/welcome.
  
  1. To prepare water with the right temperature for green tea, turn the knob
  to the Green Tea setting.
  2. To prepare water with the right temperature for coffee, turn the knob to
  the Coffee setting.
  3. To prepare water with the right temperature for black tea, turn the knob
  to the Black Tea setting.
  Note: To interrupt the heating or boiling process, switch off the kettle.
  Cleaning
  - Always unplug the base before you clean it
  - Never immerse the kettle or its base in water.
  
  Clean the outside of the kettle and the base with a
  moistened soft cloth.
  Caution: Do not let the moist cloth come into contact with
  the cord, the plug and the connector of the base.
  
  Depending on the water hardness in your area, scale
  may build up inside the kettle over time. Scale may
  affect the performance of the kettle. Descale the kettle
  regularly by following the instructions in this user
  manual.
  We recommend the following descaling frequency:
  - Once every 3 months for soft water areas (up to
  18dH).
  - Once every month for hard water areas (more than
  18dH).
  Use white vinegar (4% acetic acid) in step 6. Rinse the
  kettle and then boil twice (steps 10-12) to remove all
  vinegar.
  
  To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to
  your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in
  your country (see the worldwide guarantee leaet for contact details).
  Environment
  - Do not throw away the appliance with the normal household waste at
  the end of its life, but hand it in at an ofcial collection point for recycling.
  By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 9).
  
  If you need information or support, please visit www.philips.com/support or
  read the separate worldwide guarantee leaet.
  DANSK
  Indledning
  Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
  Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du
  registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
  Vigtigt
  Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
  brug, og gem dem til eventuel senere brug.
  
  - Undgå spild på stikket
  - Denne elkande må ikke misbruges ved anvendelse til
  andre formål, da der er risiko for personskade
  - Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning, basisenhed
  eller selve elkanden er beskadiget. Hvis netledningen
  beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
  autoriseret Philips-serviceværksted eller en
  tilsvarende kvaliceret fagmand for at undgå enhver
  risiko.
  - Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter
  og personer med reducerede fysiske, sensoriske
  eller mentale evner eller manglende erfaring og
  viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af
  apparatet og forstår de medfølgende risici. Rengøring
  og vedligeholdelse må ikke foretages af børn,
  medmindre de er over 8 år gamle og under opsyn.
  Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde
  af børn under 8 år.
  - Lad ikke børn lege med apparatet.
  - Hold ledning, basisenhed og elkande væk fra varme
  ader.
  - Undgå at stille apparatet på en lukket overade
  (f.eks. en serveringsbakke), da vandet kan samle sig
  under apparatet, og en farlig situation derved kan
  opstå.
  - Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle
  af, før det rengøres. Elkande og basisenhed må aldrig
  nedsænkes i vand eller anden væske. Apparatet
  må kun rengøres med en fugtig klud og et mildt
  rengøringsmiddel.
  NB!
  - Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med
  jordforbindelse.
  - Elkanden må kun bruges sammen med den originale
  basisenhed.
  - Elkanden er udelukkende beregnet til opvarmning
  eller kogning af vand.
  - Overfyld aldrig elkanden til over det angivne
  maksimale niveau. Hvis elkanden er blevet overfyldt,
  kan der sprøjte kogende vand fra hældetuden, hvilket
  kan forårsage skoldning.
  - Forsigtig: Ydersiden af elkanden og vandet i den
  bliver meget varme under brug og i et stykke tid
  efter brug. Løft altid elkanden i håndtaget. Vær også
  opmærksom på den varme damp, der kommer ud af
  elkanden.
  - Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet og
  andre lignende steder som gårde, bed and breakfast-
  steder, personalekøkkener i butikker, på kontorer
  og i andre arbejdspladser og af gæster på hoteller,
  moteller og andre værelser til udlejning.
  
  Denne elkande er udstyret med en beskyttelsesfunktion mod tørkogning:
  Den slukker automatisk, hvis du kommer til at tænde for den uden vand i eller
  uden nok vand i. Lad elkanden køle af i 10 minutter, og løft derefter elkanden
  fra basisenheden. Derefter er elkanden klar til brug igen.
  
  Dette Philips-apparat overholder alle standarder i
  forhold til elektromagnetiske felter (EMF).
  støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på
  www.philips.com/welcome.
  
  1. Varm vandet til den rette temperatur for grøn te ved at dreje knappen til
  indstillingen Green Tea (grøn te).
  2. Varm vandet til den rette temperatur for kaffe ved at dreje knappen til
  indstillingen Coffee (kaffe).
  3. Varm vandet til den rette temperatur for sort te ved at dreje knappen til
  indstillingen Black Tea (sort te) .
  Bemærk: Du afbryder koge- eller opvarmningsprocessen ved at slukke for
  elkanden.
  
  - Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden rengøring.
  - Kom aldrig elkande eller basisenhed i vand.
  
  Rengør ydersiden af elkanden og basisenheden med en
  fugtig, blød klud.
  Forsigtig: Lad ikke den fugtige klud komme i kontakt med
  ledning, stik og basisenhedens tilslutning.
  
  Afhængigt af vandets hårdhed, hvor du bor, kan der med
  tiden aejres kalk i elkanden. Kalk kan påvirke elkandens
  ydeevne. Afkalk elkanden regelmæssigt ved at følge
  instruktionerne i denne brugervejledning.
  Vi anbefaler følgende afkalkningsfrekvens:
  - En gang hver tredje måned i områder med blødt
  vand (op til 18 dH).
  - En gang om måneden i områder med hårdt vand
  (over 18 dH).
  Brug hvidvinseddike (4 % eddikesyre) i trin 6. Rens
  elkanden, og kog den derefter to gange (trin 10-12) for
  at fjerne al eddike.
  
  Du kan købe tilbehør eller reservedel på www.shop.philips.com/service eller
  hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte dit lokale Philips-kundecenter
  (se folderen Worldwide Guarantee for kontaktoplysninger).
  
  - Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
  husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aever det i stedet på en
  kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet
  (g. 9).
  
  Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge
  www.philips.com/support eller læse i den separate folder ”World-Wide
  Guarantee”.
  DEUTSCH
  
  Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips.
  Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
  sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
  
  Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts
  aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
  Warnung
  - Vermeiden Sie ein Auslaufen von Wasser auf den
  Anschluss.
  - Verwenden Sie den Wasserkocher nicht auf
  unsachgemäße Weise, um Verletzungen zu
  vermeiden.
  - Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das
  Netzkabel, der Aufheizsockel oder der Wasserkocher
  selbst beschädigt ist. Um Gefährdungen zu
  vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von
  einem Philips Service-Center, einer von Philips
  autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
  qualizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel
  ersetzt werden.
  - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
  Personen mit verringerten physischen, sensorischen
  oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
  Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn
  sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder
  Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts
  erhalten und die Gefahren verstanden haben. Die
  Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern
  durchgeführt werden, außer Sie sind älter als 8 Jahre
  und beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das
  Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter
  8 Jahren auf.
  - Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
  - Halten Sie das Netzkabel, den Aufheizsockel und den
  Wasserkocher fern von heißen Oberächen.
  - Stellen Sie das Gerät nicht auf versiegelte Unterlagen
  (z. B. ein Serviertablett), da sich Wasser unter dem
  Gerät sammeln könnte, was zu Gefährdungen führen
  würde.
  - Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker
  aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät
  abkühlen. Tauchen Sie den Wasserkocher und den
  Aufheizsockel niemals in Wasser oder andere
  Flüssigkeiten. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem
  feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
  
  - Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete
  Steckdose an.
  - Benutzen Sie den Wasserkocher nur mit dem dazu
  gehörigen Aufheizsockel.
  - Der Wasserkocher ist nur für das Aufheizen und
  Kochen von Wasser vorgesehen.
  - Füllen Sie den Wasserkocher nicht über die
  maximale Füllstandsmarkierung hinaus. Wenn der
  Wasserkocher zu voll ist, kann kochendes Wasser
  aus dem Ausgießer austreten und Verbrühungen
  verursachen.
  - Vorsicht: Die Außenseite des Wasserkochers und
  das enthaltene Wasser sind während und einige
  Zeit nach der Verwendung heiß. Heben Sie den
  Wasserkocher nur am Handgriff an. Vorsicht vor
  dem heißen Dampf, der aus dem Wasserkocher
  entweicht.
  - Dieses Gerät ist für die Verwendung im
  Haushalt und in Einrichtungen wie Bauernhöfen,
  Frühstückspensionen, Mitarbeiterküchen in
  Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
  sowie für Kunden in Hotels, Motels und anderen
  Einrichtungen vorgesehen.
  
  Dieser Wasserkocher ist mit einem Trockengehschutz ausgestattet, der
  das Gerät ausschaltet, wenn Sie es versehentlich ohne Wasser oder bei zu
  geringem Wasserstand einschalten. Lassen Sie den Wasserkocher 10 Minuten
  lang abkühlen, und nehmen Sie ihn dann vom Aufheizsockel. Das Gerät ist
  nun wieder betriebsbereit.
  
  Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
  elektromagnetischer Felder.
  Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig
  nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.
  philips.com/welcome registrieren.
  IT Manuale utente
  NL Gebruiksaanwijzing
  NO Brukerhåndbok
  PT Manual do utilizador
  SV Användarhandbok
  EN User manual
  DA Brugervejledning
  DE Benutzerhandbuch
  ES Manual del usuario
  FI Käyttöopas
  FR Mode d’emploi
  HD4631
  HD4632
  HD4678
  Specications are subject to change without notice
  © 2014 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  4240 002 01271
  9
  4
  5
  6
  2
  3
  1
  7
  8
  9
  5
  6
  1
  4
  2
  3
  12
  10
  13
  11
  2x
  - Keep the mains cord, the base and the kettle away
  from hot surfaces.
  - Do not place the appliance on an enclosed surface
  (e.g. a serving tray), as this could cause water to
  accumulate under the appliance, resulting in a
  hazardous situation.
  - Unplug the appliance and let it cool down before
  you clean it. Do not immerse the kettle or base in
  water or any other liquid. Only clean the appliance
  with a moist cloth and a mild cleaning agent.
  Caution
  - Only connect the appliance to an earthed wall
  socket.
  - Only use the kettle in combination with its original
  base.
  - The kettle is only intended for heating up and boiling
  water.
  - Never ll the kettle beyond the maximum level
  indication. If the kettle has been overlled, boiling
  water may be ejected from the spout and cause
  scalding.
  - Be careful: the outside of the kettle and the water in
  it become hot during and some time after use. Only
  lift the kettle by its handle. Also beware of the hot
  steam that comes out of the kettle.
  - This appliance is intended to be used in household
  and similar applications such as farm houses, bed and
  breakfast type environments, staff kitchen areas in
  shops, in ofces and in other working environments
  1.0L
  1.5L
  0.5L
  1
  2
  3
  
  1. Zur Zubereitung von Wasser mit der richtigen Temperatur für grünen Tee
  drehen Sie den Regler auf die Einstellung «Green Tea»
  2. Zur Zubereitung von Wasser mit der richtigen Temperatur für Kaffee
  drehen Sie den Regler auf die Einstellung «Coffee».
  3. Zur Zubereitung von Wasser mit der richtigen Temperatur für schwarzen
  Tee drehen Sie den Regler auf die Einstellung «Black Tea».
  Hinweis: Zum Unterbrechen des Aufheiz- oder Kochvorgangs schalten Sie
  den Wasserkocher aus.
  
  - Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker
  des Aufheizsockels aus der Steckdose.
  - Tauchen Sie den Wasserkocher oder den
  Aufheizsockel niemals in Wasser.
  
  Reinigen Sie die Außenseite des Wasserkochers und
  den Aufheizsockel mit einem angefeuchteten, weichen
  Tuch.
  Achtung: Achten Sie darauf, dass das feuchte Tuch nicht
  in Kontakt mit dem Netzkabel, dem Stecker und dem
  Anschluss des Aufheizsockels kommt.
  
  Abhängig von der Wasserhärte in Ihrer Region
  kann sich im Laufe der Zeit Kalk im Wasserkocher
  ablagern. Kalk kann die Leistung des Wasserkochers
  beeinträchtigen. Entkalken Sie den Wasserkocher
  regelmäßig anhand der folgenden Anweisungen in
  dieser Bedienungsanleitung.
  Wir empfehlen folgenden Entkalkungsabstand:
  - Alle 3 Monate in Gebieten mit weichem Wasser
  (Härtegrad bis 18 dH).
  - Einmal pro Monat in Gebieten mit hartem Wasser
  (Härtegrad über 18 dH).
  Verwenden Sie Haushaltsessig (4 % Essigsäure) in
  Schritt 6. Spülen Sie den Wasserkocher aus, und kochen
  Sie dann zweimal Wasser auf (Schritt 10 - 12), um alle
  Essigrückstände zu entfernen.
  
  Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, gehen Sie auf
  www.shop.philips.com/service, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf.
  Sie können auch den Philips Kundendienst in Ihrem Land kontaktieren
  (entnehmen Sie die Kontaktdaten der internationalen Garantieschrift).
  
  - Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen
  Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer ofziellen Sammelstelle.
  Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen (Abb. 9).
  Garantie und Support
  Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips
  Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale
  Garantieschrift.
  ESPAÑOL
  Introducción
  Enhorabuena por su compra y bienvenido a Philips.
  Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el
  producto en www.Philips.com/welcome.
  Importante
  Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y
  consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.
  Advertencia
  - Evite que se derrame líquido en el conector.
  - No utilice esta hervidora con otros nes distintos a
  los previstos para evitar posibles lesiones.
  - No utilice el aparato si el enchufe, el cable de
  alimentación, la base o la propia hervidora están
  dañados. Si el cable de alimentación está dañado,
  deberá ser sustituido por Philips, por un centro
  de servicio autorizado por Philips o por personal
  cualicado, con el n de evitar situaciones de peligro.
  - Este aparato puede ser usado por niños a partir
  de 8 años y por personas con su capacidad física,
  psíquica o sensorial reducida y por quienes no
  tengan los conocimientos y la experiencia necesarios,
  si han sido supervisados o instruidos acerca del
  uso del aparato de forma segura y siempre que
  sepan los riesgos que conlleva su uso. Los niños no
  deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento
  a menos que tengan más de 8 años o sean
  supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera
  del alcance de los niños menores de 8 años.
  - No permita que los niños jueguen con el aparato.
  - Mantenga el cable de alimentación, la base y la
  hervidora alejados de supercies calientes.
  - No coloque el aparato sobre una supercie cubierta,
  ya que el agua podría acumularse bajo el aparato,
  provocando una situación de peligro.
  - Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de
  limpiarlo. No sumerja la hervidora ni la base en agua
  u otros líquidos. Limpie el aparato únicamente con
  un paño húmedo y un producto de limpieza suave.
  Precaución
  - Conecte el aparato solo a un enchufe de pared con
  toma de tierra.
  - Utilice la hervidora solo con su base original.
  - Esta hervidora está diseñada únicamente para
  calentar y hervir agua.
  - No llene nunca la hervidora por encima de la
  indicación de nivel máximo. Si la llena en exceso, el
  agua hirviendo podría salir por la boquilla y producir
  quemaduras.
  - Tenga cuidado: la parte exterior de la hervidora
  y el agua que contiene pueden calentarse
  considerablemente durante el uso de la hervidora
  y mantener esta temperatura incluso después de
  que haya transcurrido un tiempo desde su uso.
  Coja siempre la hervidora por el asa. Tenga cuidado
  también con el vapor caliente que sale de la
  hervidora.
  - Este aparato está diseñado para utilizarlo en
  entornos domésticos o similares como: viviendas de
  granjas, hostales en los que se ofrecen desayunos,
  zona de cocina en tiendas, ocinas y otros entornos
  laborales, y por clientes de hoteles, moteles y
  entornos residenciales de otro tipo.
  
  Esta hervidora cuenta con un dispositivo de protección contra el hervido sin
  agua: se apaga automáticamente si se enciende de forma accidental estando
  vacía o si no tiene suciente agua. Deje que la hervidora se enfríe durante
  10 minutos y, a continuación, retírela de su base. Ahora la hervidora estará
  lista para usar.
  
  Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre
  campos electromagnéticos (CEM).
  la asistencia que Philips le ofrece, registre el producto
  en www.philips.com/welcome
  
  1. Para preparar el agua a la temperatura correcta para el té verde, gire el
  control de temperatura hasta el ajuste “Green Tea”.
  2. Para preparar el agua a la temperatura correcta para el café, gire el
  control de temperatura hasta el ajuste “Coffee”.
  3. Para preparar el agua a la temperatura correcta para el té negro, gire el
  control de temperatura hasta el ajuste “Black Tea”.
  Nota: Para interrumpir el proceso de calentamiento o hervido, apague la
  hervidora.
  
  - Desenchufe siempre la base antes de limpiarla.
  - No sumerja nunca la hervidora ni su base en agua.
  
  Limpie la hervidora y la base por fuera con un paño
  humedecido.
  Precaución: No deje que el paño húmedo entre en
  contacto con el cable, el enchufe y el conector de la base.
  
  En función de la dureza del agua de su zona, la cal se
  puede acumular en el interior de la hervidora con
  el tiempo. La cal puede afectar al rendimiento de la
  hervidora. Elimine los depósitos de cal de su hervidora
  con regularidad siguiendo las instrucciones que
  encontrará en este manual de usuario.
  Le recomendamos la siguiente frecuencia de
  eliminación de los depósitos de cal:
  - Una vez cada 3 meses para zonas de agua blanda
  (hasta 18 dH).
  - Una vez al mes para zonas de agua dura (más de
  18 dH).
  Utilice vinagre blanco (4 % de ácido acético) en el paso
  6. Enjuague la hervidora y, a continuación, hierva dos
  veces (pasos 10-12) para eliminar todo el vinagre.
  
  Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite
  www.shop.philips.com/service o acuda a su distribuidor de Philips. También
  puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
  en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar los datos de
  contacto).
  
  - Al nal de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del
  hogar. Llévelo a un punto de recogida ocial para su reciclado. De esta
  manera, ayudará a conservar el medio ambiente (g. 9).
  
  Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el
  folleto de garantía mundial independiente.
  
  
  Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi!
  Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/
  welcome.
  
  Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa
  ja säilytä se vastaisen varalle.
  
  - Älä läikytä nestettä liittimeen.
  - Älä käytä vedenkeitintä muuhun kuin sen varsinaiseen
  tarkoitukseen, jotta vältät mahdolliset vahingot.
  - Älä käytä laitetta, jos sen liitäntä, virtajohto, alusta
  tai itse keitin on vahingoittunut. Jos virtajohto on
  vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
  vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai
  muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
  - Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja
  henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky
  on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa
  laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
  turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön
  edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen
  liittyvät vaarat. Yli 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa
  tai huoltaa laitetta valvonnan alaisena. Pidä laite ja sen
  johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
  - Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
  - Älä laske virtajohtoa, alustaa ja laitetta kuumille
  pinnoille.
  - Älä aseta laitetta alustalle, jossa vesi voi kerääntyä
  laitteen alle (esim. tarjotin). Veden kerääntyminen
  saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.
  - Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä
  ennen puhdistamista. Älä upota keitintä tai alustaa
  veteen tai muuhun nesteeseen. Käytä laitteen
  puhdistamiseen vain kosteaa liinaa ja mietoa
  puhdistusainetta.
  
  - Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
  - Käytä vedenkeitintä vain sen alkuperäisen alustan
  kanssa.
  - Vedenkeitin on tarkoitettu vain veden
  lämmittämiseen tai keittämiseen.
  - Älä täytä vedenkeitintä enimmäistäyttömerkin yli. Jos
  vedenkeitin on liian täynnä, kiehuvaa vettä voi roiskua
  kaatonokasta.
  - Keittimen ulkopinta ja vesi sen sisällä kuumentuvat
  käytön aikana ja ovat kuumia jonkin aikaa käytön
  jälkeen. Nosta vedenkeitin aina kahvasta. Varo
  laitteesta tulevaa kuumaa höyryä.
  - Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin,
  kuten: henkilökunnan keittiöt kaupoissa, toimistoissa
  ja muissa työympäristöissä, maatilamajoitus, asiakkaat
  hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä,
  aamiaismajoitus.
  
  Vedenkeittimessä on ylikuumenemissuoja. Kytkin katkaisee automaattisesti
  virran vedenkeittimestä, jos vedenkeitin on vahingossa käynnistetty tyhjänä tai
  jos vettä ei ole tarpeeksi. Anna keittimen jäähtyä 10 minuuttia ja nosta se irti
  alustasta. Vedenkeitin on taas käyttövalmis.
  
  Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia
  kenttiä (EMF) koskevia standardeja.
  Philipsin tuki rekisteröimällä tuote osoitteessa
  www.philips.com/welcome.
  
  1. Lämmitä vesi vihreälle teelle sopivaan lämpötilaan kääntämällä valitsin
  vihreän teen asentoon.
  2. Lämmitä vesi kahville sopivaan lämpötilaan kääntämällä valitsin
  kahviasentoon.
  3. Lämmitä vesi mustalle teelle sopivaan lämpötilaan kääntämällä valitsin
  mustan teen asentoon.
  Huomautus: veden kuumentamisen voi keskeyttää katkaisemalla laitteesta
  virran.
  
  - Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen
  puhdistamista.
  - Älä koskaan upota vedenkeitintä tai sen alustaa
  veteen.
Philips HD4631

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Philips HD4631 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Philips HD4631 vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Philips HD4631. Tato příručka patří do kategorie Varné konvice a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 7.5. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Angličtina, Dánština, Němčina, Španělština, Finština, Francouzština, Italština, Holandský, Norština, Portugalština, Švédština. Máte dotaz ohledně Philips HD4631 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Specifikace Philips HD4631

Všeobecné
Značka Philips
Model HD4631
Produkt Varná konvice
EAN 8710103477631
Jazyk Angličtina, Dánština, Němčina, Španělština, Finština, Francouzština, Italština, Holandský, Norština, Portugalština, Švédština
Typ souboru PDF
Ergonomie
Délka šňůry 0.75 m
Protiskluzové nožky Ano
Úložný prostor pro kabel Ano
Otočitelnost o 360° Ano
Bezkabelový Ano
Ergonomický úchop Ano
Široce otevíratelné víko Ano
Příkon
Příkon 2400 W
Frekvence vstupního střídavého napětí 50 - 60 Hz
Vstupní střídavé napětí 220 - 240 V
Vlastnosti
Objem zásobníku vody 1.6 l
Indikátor úrovně vody Ano
Skrytý výhřevný prvek Ano
Filtrace Ano
Ochrana proti zapnutí bez vody Ano
Jednoduché plnění Ano
Barva Black,Metallic
Základní materiál Polypropylene (PP),Stainless steel
Další charakteristiky
Rozměry (ŠxHxV) 163 x 268 x 250 mm