Philips ClearTouch GC534 manuál (návod)

Prohlédněte si zde zdarma Philips ClearTouch GC534 příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Philips ClearTouch GC534 majitelům.

- Після закінчення обробки парою, під час
наповнення або спорожнення резервуара для
води, чищення і споліскування пристрою, а також
якщо Ви навіть ненадовго залишаєте пристрій,
виймайте штепсель із розетки.
- Тримайте пристрій і шнур живлення подалі від
дітей.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися
пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати
чищення та догляд без нагляду дорослих.
- Підключайте пристрій лише до заземленої
розетки.
- Не користуйтеся пристроєм, коли резервуар для
води порожній.
Увага
- Регулярно перевіряйте, чи не пошкоджений шнур.
- Остерігайтеся гарячої пари та гарячої води, що
виходить із пристрою під час використання. Пара
і гаряча вода можуть спричинити опіки.
- Насадка парового механізму може сильно
нагрітися і спричинити опіки в разі торкання.
- Цей пристрій призначений виключно для
побутового використання.
- Ніколи не тягніть пристрій по підлозі.
- Не ставте платформу відпарювача на стіл
або крісло, а тримайте її на підлозі під час
використання.
- Якщо шланг набуває U-подібної форми, пара
конденсується у ньому. Це спричиняє нерегулярну
подачу пари або скапування води з головки
відпарювача.
- Не допускайте, щоб гаряча пара потрапляла на
шнур живлення, коли пристрій працює.
- Пара може пошкодити чи спричинити втрату
кольору певних оздоб поверхонь стін чи дверей.
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим
нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.
Навколишнє середовище
- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими
відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому
для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете
захистити довкілля.
Гарантія та підтримка
Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт
www.philips.com/support або прочитайте окремий гарантійний талон.
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product
op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken
van de door Philips geboden ondersteuning.
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door
voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het
boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
- Dompel het apparaat nooit in water of een andere
vloeistof en spoel het ook niet af onder de kraan.
Waarschuwing
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven
op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het
netsnoer of het apparaat zelf zichtbaar beschadigd
is. Gebruik het apparaat ook niet meer als het is
gevallen of als het lekt.
- Verbind het apparaat niet met een directe
stroombron.
- Breng het apparaat altijd naar een door Philips
geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of
reparatie. Probeer het apparaat niet zelf te repareren,
omdat uw garantie hierdoor komt te vervallen.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het
laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalicaties om gevaar te voorkomen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het
op netspanning is aangesloten.
- Cihazı ve elektrik kablosunu çocukların
erişemeyecekleri yerlerde saklayın.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
Temizleme ve kullanıcı bakımı, nezaret edilmeyen
çocuklarca yapılmamalıdır.
- Cihazı sadece topraklı prize takın.
- Su haznesi boşken cihazı kullanmayın.
Dikkat
- Olası hasarlara karşı elektrik kablosunu düzenli olarak
kontrol edin.
- Kullanım sırasında buhar üreticiden çıkan sıcak buhara
ve sıcak suya karşı dikkatli olun. Buhar ve sıcak su
yanıklara yol açabilir.
- Buhar üreticinin başlığı aşırı ısınabilir ve
dokunulduğunda yanıklara yol açabilir.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihazı asla zeminde sürüklemeyin veya çekmeyin.
- Buhar üreticinin tabanını masa veya sandalyenin
üzerine yerleştirmeyin. Kullanım süresi boyunca buhar
üreticinin tabanının zemine temas ettiğinden emin
olun.
- Hortumun U şeklini alması durumunda, buhar
hortumda yoğunlaşır. Bu, düzensiz buhara ya da
suyun buhar üretici başlığından damlamasına neden
olur.
- Cihaz çalışırken, elektrik kablosunun sıcak buhar ile
temas etmesine izin vermeyin.
- Buhar, belirli türde duvarlara veya kapı cilalarına zarar
verebilir veya renklerinin bozulmasına neden olabilir.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm
standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Çevre
- Kullanım ömrü sonunda cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte
atmayın; geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim
edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen www.philips.com/support adresini
ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
УКРАЇНСЬКА
Вступ
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у
повній мірі користуватися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте
свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.
Важливо
Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед
початком користування пристроєм та зберігайте
його для майбутньої довідки.
Небезпечно
- Не занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину та
не мийте його під краном.
Увага!
- Перед тим як під’єднувати пристрій до
електромережі, перевірте, чи збігається напруга,
вказана на пристрої, з напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій, якщо на штекері,
шнурі живлення або самому пристрої помітні
пошкодження, або якщо пристрій упав або
протікає.
- Не під’єднуйте пристрій до мережі постійного
струму.
- Перевірку та ремонт пристрою слід проводити
виключно у сервісному центрі, уповноваженому
Philips. Не намагайтеся ремонтувати пристрій
самостійно, це призведе до втрати гарантії.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення
небезпеки його необхідно замінити, звернувшись
до компанії Philips, сервісного центру,
уповноваженого Philips, або фахівців із належною
кваліфікацією.
- Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли
він під’єднаний до мережі.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком
від 8 років або більше чи особи із послабленими
фізичними відчуттями або розумовими
здібностями, чи без належного досвіду та знань,
за умови, що користування відбувається під
наглядом, їм було проведено інструктаж щодо
безпечного користування пристроєм та їх було
повідомлено про можливі ризики.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten
of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of
instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik
van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik
begrijpen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u klaar bent
met stomen, het waterreservoir vult of leegt, het
apparaat schoonmaakt of spoelt en ook als u bij het
apparaat wegloopt (al is het maar even).
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik
van kinderen.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen. Reiniging
en onderhoud dienen niet zonder toezicht door
kinderen te worden uitgevoerd.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard
stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet als het waterreservoir
leeg is.
Let op
- Controleer regelmatig of het netsnoer niet
beschadigd is.
- Pas op voor hete stoom en heet water die uit de
stomer komen tijdens gebruik. Stoom en heet water
kunnen brandwonden veroorzaken.
- De stoomopening van de stoomkop kan zeer heet
worden en bij aanraking brandwonden veroorzaken.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk
gebruik.
- Sleep of trek het apparaat nooit over de vloer.
- Plaats het voetstuk van de stomer niet op een tafel
of stoel, maar zet het voetstuk tijdens gebruik op de
vloer.
- Indien de slang een U-vorm heeft, condenseert er
stoom in de slang. Dit kan leiden tot onregelmatige
stoom of waterdruppels uit de stoomkop.
- Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt met de
hete stoom wanneer het apparaat in werking is.
- Stoom kan schade of verkleuring veroorzaken aan
bepaalde muur- of deurafwerkingen.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking
tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Milieu
- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg
met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de
overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.
Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere
leefomgeving.
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar
www.philips.com/support of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
- Храните прибор и сетевой шнур в недоступном
для детей месте.
- Не позволяйте детям играть с прибором. Дети
могут осуществлять очистку и уход за прибором
только под присмотром взрослых.
- Подключайте прибор только к заземленной
розетке.
- Не используйте прибор, если резервуар для воды
пуст.
Внимание!
- Регулярно проверяйте, не поврежден ли сетевой
шнур.
- Остерегайтесь выхода горячего пара и воды во
время работы прибора. Горячий пар и вода могут
стать причиной ожогов.
- Прикосновение к сильно нагретому паровому
соплу отпаривателя может привести к ожогам.
- Прибор предназначен только для домашнего
использования.
- Никогда не передвигайте/тяните прибор по полу.
- Во время работы прибора не ставьте основание
отпаривателя на стол или стул, устанавливайте
основание на пол.
- Если шланг принимает U-образную форму, в нем
начинает скапливаться конденсат. Это приводит
к неравномерной подаче пара или появлению
капель воды в сопле отпаривателя.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с
горячим паром во время работы прибора.
- Обработка паром может привести к
повреждению или изменению цвета некоторых
типов поверхностей стен и дверей.
Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и
нормам по воздействию электромагнитных полей.
Защита окружающей среды
- После окончания срока службы не выбрасывайте
прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в
специализированный пункт для дальнейшей утилизации.
Таким образом вы поможете защитить окружающую
среду.
Гарантия и поддержка
Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт www.
philips.com/support или ознакомьтесь с информацией на гарантийном
талоне.
SLOVENSKY
Úvod
Blahoželáme vám k vašej kúpe a vitajte u spoločnosti Philips! Aby ste mohli
úplne využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj
produkt na lokalite www.philips.com/welcome.
Dôležité!
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto
dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie
použitie.
Nebezpečenstvo
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani inej
kvapaliny, ani ho neoplachujte vodou.
Varovanie
- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či sa napätie
uvedené na zariadení zhoduje s napätím v sieti.
- Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel
alebo samotné zariadenie viditeľne poškodené alebo
ak zariadenie padlo, prípadne z neho uniká voda.
- Zariadenie nepripájajte k zdroju napájania
jednosmerným prúdom.
- Zariadenie vždy vráťte do servisného centra
autorizovaného spoločnosťou Philips, kde ho
skontrolujú prípadne opravia. Nepokúšajte sa
zariadenie opraviť svojpomocne, inak záruka stratí
platnosť.
- Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine
personál
spoločnosti Philips, servisné stredisko autorizované
spoločnosťou Philips alebo osoby s podobnou
kvalikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Pokiaľ je zariadenie pripojené k sieti, nesmiete ho
nikdy nechať bez dozoru.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako
8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné,
zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo
nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú
pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné
používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že
rozumejú príslušným rizikám.
- Nasadka dyszy parowej może być bardzo rozgrzana i
dotknięcie jej może spowodować oparzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego.
- Nigdy nie przesuwaj ani nie przeciągaj urządzenia po
podłodze.
- Nie umieszczaj podstawy urządzenia parowego
na stole ani na krześle. Staraj się, aby podczas
użytkowania znajdowała się ona na podłodze.
- Gdy wąż przybiera kształt litery „U”, para skrapla się
w jego wnętrzu. Może to powodować nieregularne
uwalnianie pary lub wydobywanie się kropli wody z
dyszy parowej.
- Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu sieciowego z
gorącą parą podczas użytkowania urządzenia.
- Para może spowodować uszkodzenie bądź
doprowadzić do przebarwienia niektórych
powierzchni ścian lub drzwi.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie rmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi
przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.
Ochrona środowiska
- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je
do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji.
Postępując w powyższy sposób, pomagasz chronić środowisko.
Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę
www.philips.com/support lub zapoznaj się z oddzielną ulotką gwarancyjną.
РУССКИЙ
Введение
Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips! Чтобы
воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips,
зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте
www.philips.com/welcome.
Важно
Перед началом эксплуатации прибора внимательно
ознакомьтесь с настоящим буклетом и сохраните
его для дальнейшего использования в качестве
справочного материала.
Опасно!
- Запрещается погружать прибор в воду или другие
жидкости, а также промывать его под струей
воды.
Предупреждение
- Перед подключением прибора убедитесь, что
указанное на нем номинальное напряжение
соответствует напряжению местной электросети.
- Не пользуйтесь прибором, если сетевая вилка,
сетевой шнур или сам прибор имеют видимые
повреждения, а также если прибор роняли, или
он протекает.
- Не подключайте прибор к источнику
электропитания постоянного тока.
- Для проверки или ремонта прибора следует
обращаться только в авторизованный сервисный
центр Philips. Не пытайтесь выполнять ремонт
прибора самостоятельно, в противном случае
гарантийные обязательства утрачивают свою
силу.
- В случае повреждения сетевого шнура его
необходимо заменить. Чтобы обеспечить
безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте
шнур только в авторизованном сервисном центре
Philips или в сервисном центре с персоналом
аналогичной квалификации.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без
присмотра.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными
возможностями сенсорной системы или
ограниченными умственными или физическими
способностями, а также лица с недостаточным
опытом и знаниями могут пользоваться этим
прибором под присмотром или после получения
инструкций о безопасном использовании прибора
и потенциальных опасностях.
- По окончании отпаривания, при наполнении
или опустошении резервуара для воды, при
проведении очистки и промывки, а также
оставляя прибор без присмотра даже на
короткое время, отключайте сетевой шнур от
электросети.
- Keď skončíte naparovanie, plníte alebo vyprázdňujete
zásobník na vodu, a tiež keď zariadenie čistíte,
vyplachujete alebo čo len krátku chvíľu nepoužívate,
odpojte ho z elektrickej siete.
- Zariadenie a sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu
detí.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so
zariadením. Deti bez dozoru nesmú čistiť ani
vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky.
- Nepoužívajte zariadenie, keď je zásobník na vodu
prázdny.
Výstraha
- Pravidelne kontrolujte, či sieťový kábel nie je
poškodený.
- Dávajte pozor na horúcu paru alebo vodu
vychádzajúcu z naparovacieho zariadenia počas
používania. Para a horúca voda môžu spôsobiť
obareniny.
- Dýza naparovacej hlavice sa môže zohriať na veľmi
vysokú teplotu a pri dotyku spôsobiť popáleniny.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.
- Zariadenie nikdy neťahajte po podlahe.
- Počas používania podstavec zariadenia na
naparovanie neumiestňujte na stôl ani na stoličku, ale
na podlahu.
- Ak je hadica zvlnená do písmena U, kondenzuje v nej
para. V dôsledku toho unikajú z naparovacej hlavice
kvapôčky vody alebo je prúd pary nesúvislý.
- Kým je zariadenie zapnuté, sieťový kábel nesmie prísť
do kontaktu s horúcou parou.
- Para môže poškodiť povrchovú úpravu niektorých
stien alebo dvierok alebo spôsobiť zmenu ich farby.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a
smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.
Životné prostredie
- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu
s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho
odovzdajte na mieste ociálneho zberu. Prispejete tak k
ochrane životného prostredia.
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku
www.philips.com/support alebo si prečítajte informácie v priloženom
celosvetovo platnom záručnom liste.
TÜRKÇE
Giriş
Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in
sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü
www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
- Cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın
ya da muslukta durulamayın.
Uyarı
- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan
gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup
olmadığını kontrol edin.
- Fiş, elektrik kablosu veya cihazın kendisinde gözle
görülür bir hasar varsa, cihaz düşmüşse veya cihazda
sızıntı varsa, cihazı kullanmayın.
- Cihazı doğru akım kaynağına bağlamayın.
- Cihazı kontrol veya onarım için her zaman yetkili bir
Philips servis merkezine gönderin. Cihazı kendiniz
onarmaya çalışırsanız garantiniz geçerliliğini yitirir.
- Elektrik kablosu hasarlıysa bir tehlike oluşturmasını
önlemek için kablonun mutlaka Philips’in yetki verdiği
bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş
kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Cihaz elektriğe bağlıyken asla gözetimsiz bırakmayın.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve ziksel,
motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı
sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu
kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin anlatılması
durumunda mümkündür.
- Buharlama işlemini tamamladıktan sonra, su haznesini
doldururken veya boşaltırken, temizleme ve yıkama
işlemlerini gerçekleştirirken ve cihazı kullanmaya kısa
bir süre için bile olsa ara verdiğinizde, şi prizden
çıkarın.
Important Information
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
For more tips on using your product,
please visit www.philips.com/garmentsteamers
Question?
Contact
Philips
Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4239 000 92545

Máte dotaz ohledně Philips ClearTouch GC534?

Položte zde otázku, kterou máte o Philips ClearTouch GC534, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Philips ClearTouch GC534 vám poskytnout vhodnou odpověď.

Specifikace

Značka Philips
Model ClearTouch GC534
Produkt Parní čistič
EAN 06923410750980, 06947265409725, 6923410750980
Jazyk Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Polština, Ruské, Čeština, Turečtina, Slovenské, Maďarština, Ukrajinština
Produktová skupina Parní čističe
Typ souboru PDF
Příkon
Příkon 2000
Vstupní střídavé napětí 220
Vlastnosti
Stálý výstup páry 40
Doba vyhřátí 1
Objem zásobníku vody 1.2
Vyměnitelná vodní nádrž
Délka šňůry 1.6
Typ zařízení Vertikální parní čistič
Barva Purpurová
Obsah balení
Ochranné rukavice
Hmotnost a rozměry
Šířka balení 400
Výška balení 450
Hloubka balení 333
Hmotnost včetně balení 5470
Šířka 330
Výška 1820
Hloubka 330