Philips AVENT SCF750

Philips AVENT SCF750 manuál (návod)

(1)
 • Philips AVENT
  Baby Bottle
  SCF66x; SCF68x
  Philips AVENT
  Spout Cup
  SCF60x; SCF75x
  Philips AVENT
  Straw Cup
  SCF76x
  Register your product and get support at
  www.philips.com/AVENT
  SCF750
  SCF752
  SCF754
  SCF750_SCF752_SCF754_CEE_V4.0
  3140 035 22634
  7oz/200ml & 9oz/260ml
  12oz/340ml
  EN
  Important safety instructions
  For your child’s safety and health
  WARNING!
  Always use this product with adult supervision.
  Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
  Always check food temperature before feeding.
  Prevent your child from running or walking while drinking.
  Before the first use, disassemble all parts and sterilize them.
  Before each use, check the spout cup. If any damage or crack is
  detected, stop using the spout cup immediately.
  Caution:
  The spout cup is intended for use with milk and water. Do not use it with
  any other liquids, such as fruit juices, flavored sugary drinks, carbonated
  beverages, soup, or broth.
  The spout cup is not microwaveable.
  Do not over tighten the lid on the spout cup.
  Do not use the spout cup to mix and shake infant formula as this can
  clog the vent hole and cause the cup to leak.
  Make sure that the valve is properly assembled.
  To prevent scalding, allow hot liquids to cool before you fill the cup.
  Never use the spout as a soother .
  For hygiene reasons, replace spouts after 3 months of use. Use only
  Philips AVENT spouts.
  Cleaning and sterilization
  Caution :
  Never use abrasive, anti-bacterial cleaning agents, or chemical
  solvents.
  Do not place components directly on surfaces that are cleaned with
  anti-bacterial cleaners.
  Food coloring can discolor components.
  After each use, disassemble all parts and clean them thoroughly in
  warm and soapy water, and rinse them in clean water. Or, clean all the
  components on the top rack of dishwasher.
  After cleaning, sterilize the spout cup. The spout cup is suitable for
  sterilizers.
  Storage
  Caution :
  Keep the small components away from children.
  Keep the spout cup from the source of heat or direct sunlight.
  For hygiene maintenance, dissemble the spout cup and store it in a
  dry and covered container.
  Tip :
  The screw top, handle/belt clip, and bottle of the spout cup are
  compatible to Philips AVENT bottles and Magic cups. For details, see
  the “Interchangeability chart”.
  The replaceable spout and handle are sold separately.
  BG
  Важни инструкции за безопасност
  За безопасността и здравето на вашето дете
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
  Този продукт трябва да се използва винаги под родителски надзор.
  Непрекъснатото и продължително сучене на течности води до
  увреждане на зъбите.
  Винаги проверявайте температурата на храната преди хранене.
  Не позволявайте на детето да тича или да се разхожда по
  време на пиене.
  Преди първата употреба разглобете всички части и ги
  стерилизирайте.
  Преди всяка употреба проверявайте чашата. Ако установите
  повреда или пукнатини, спрете да използвате чашата незабавно.
  Внимание :
  Чашата с накрайник е предназначена за използване с мляко и
  вода. Не я използвайте с никакви други течности, като плодови
  сокове, подсладени сиропи, газирани напитки, супа или бульон.
  Чашата с накрайник не е подходяща за употреба в микровълнова
  фурна.
  Не затягайте прекалено много винта на чашата.
  Не
  използвайте чашата с накрайник за миксиране и разбиване
  на бебешки храни, тъй като отворът може да се запуши и чашата
  за протече.
  Уверете се, че клапата е правилно сглобена.
  За да предотвратите изгаряне оставете горещите течности да
  изстинат, преди да напълните чашата.
  Не използвайте улея като залъгалка.
  От хигиенни
  съображения, сменяйте накрайника след 3 месеца
  употреба. Използвайте само улеи Philips AVENT.
  Почистване и стерилизация
  Внимание :
  Никога не почиствайте чашата с абразивни течности,
  антибактериални почистващи препарати или химични
  разтворители.
  Не поставяйте частите директно на повърхности, почиствани с
  антибактериални препарати.
  Цветът на храната може да промени цвета на частите.
  След всяка употреба: разглобете всички части, почистете ги
  обилно с топла сапунена вода и след
  това ги изплакнете с чиста
  вода. Или, почиствайте всички части на най-горния рафт в
  съдомиялната машина.
  След почистване стерилизирайте чашата. Чашата с накрайник
  може да се стерилизира в стерилизатори.
  Съхранение
  Внимание :
  Пазете дребните части далече от достъпа на деца.
  Пазете чашата от източници на топлина и от директна слънчева
  светлина.
  От хигиенни съображения, разглобете чашата и я съхранявайте
  в сух, затворен съд.
  Съвет :
  Капакът на винт, дръжката/щипката за колан и тялото на
  чашата с накрайник са съвместими с Шишетата и магичните
  чаши Philips AVENT. За подробности вижтеТабл ицата за
  взаимозаменяемост”.
  Сменяемите улей и дръжка се продават отделно.
  CZ
  Důležité bezpečnostní pokyny
  Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte
  UPOZORNĚ
  Tento výrobek vždy používejte pod dozorem dospělé osoby.
  Trvalé a dlouhodobé sání kapalin způsobuje zubní kaz.
  Před krmením vždy zkontrolujte teplotu pokrmu.
  Zajistěte, aby vaše dítě během pití neběhalo ani nechodilo.
  Před prvním použim rozeberte všechny části a sterilizujte je.
  Před každým použim hrneček s hubičkou zkontrolujte. Objete-li
  jakoukoli prasklinu nebo poškození, okaitě přestaňte hrneček
  s hubičkou používat.
  Upozornění:
  Hrneček s hubičkou je určen pro pití mka a vody. Nepoužívejte
  ho s jimi tekutinami (např. ovocné šťávy, ochucené sladké nápoje,
  perlivé nápoje, polévky nebo bujony).
  Hrneček s hubičkou nelze poít v mikrovlnné troubě.
  Neutahujte příliščko hrnečku.
  Hrneček s hubičkou nepoužívejte k míchání ani protření kojenecké
  výživy, neboť by mohlo dojít k ucpání větraho otvoru, které by
  způsobilo netěsnost hrnečku.
  Ujistěte se, že je ventil na správm místě.
  Před naplněním hrnečku nechte horké tekutiny vychladnout, čímž
  předejdete možnému opaření.
  • Hubičku nepoužívejte jako dudlík.
  Z hygienických důvodů hubičku po každých 3 měsících poívání
  vyměňte. Používejte pouze hubičky Philips AVENT.
  Čištění a sterilizace
  Upozorně:
  Nikdy nepoužívejte abrazivní ani antibakterlní čisticí prostředky
  nebo chemické sloučeniny.
  Nepokládejte části na povrchy ošetřené antibakteriálními čisticími
  prostředky.
  Potravinová barviva mohou změnit barvu částí.
  Po každém použití rozeberte všechny části a umyjte je důkladně v
  teplé mýdlové vodě. Poté je opláchněte v čisté vodě. Všechny části
  můžete také ut v myčce na nádobí (horní přihrádka).
  Po čištění hrneček vysterilizujte. Hrneček s hubičkou je vhodný pro
  sterilizační zařízení.
  Skladování
  Upozorně:
  Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
  Hrneček nevystavujte zdrojům tepla nebo přímému slunečnímu
  světlu.
  Z důvodu hygieny rozeberte hrneček s hubičkou a skladujte ho
  v suché nádobě s víkem.
  Tip :
  • Šroubovací čko, držadla/sponu a lahvičku hrnečku s hubičkou lze
  kombinovat s lahvemi Philips AVENT a hrnečky Magic. Více informací
  viz „Tabulka kompatibility“.
  • Náhradhubičky a rukojeť se prodávají zvlášť.
  HR
  Važne sigurnosne upute
  Za sigurnost i zdravlje vašeg djeteta
  UPOZORENJE!
  Proizvod se uvijek treba koristiti uz nadzor odrasle osobe.
  Stalno i produženo sisanje tekućine može uzrokovati kvar zubi.
  Prije hranjenja djeteta obavezno provjerite temperaturu hrane.
  Djetetu nemojte dopuštati da trči ili hoda dok pije.
  Prije prve uporabe rastavite sve dijelove i sterilizirajte ih.
  Prije svake uporabe provjerite čicu s usnikom. Ako primijetite
  bilo kakvo oštećenje ili napuklinu, odmah prestanite koristiti čašicu
  s usnikom.
  Oprez:
  Čašica s usnikom namijenjena je za mlijeko i vodu. Nemojte u njoj
  koristiti druge tekućine, kao što su voćni sokovi, pića zaslađena
  šećerom, gazirana pića, juhe ili temeljci.
  Čašica s usnikom ne smije se zagrijavati u mikrovalnoj pećnici.
  Nemojte prejako zatezati poklopac na čici s usnikom.
  Čašicu s usnikom nemojte koristiti za miješanje zamjenskog mlijeka
  za novorođenče jer se može začepiti ventilacijski otvor, a to može
  dovesti do curenja čašice.
  Provjerite je li ventil pravilno sastavljen.
  Kako se dijete ne bi opeklo, vruće tekućine ostavite da se ohlade prije
  no što ih ulijete u čašicu.
  Usnik nikada nemojte koristiti kao dudu.
  Iz higijenskih razloga usnike mijenjajte svaka 3 mjeseca.
  Koristite isključivo usnike tvrtke Philips AVENT.
  Čćenje i sterilizacija
  Oprez :
  Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva za čćenje, antibakterijska
  sredstva ili kemijska otapala.
  Dijelove nemojte stavljati izravno na površine očćene
  antibakterijskim sredstvima za čćenje.
  Boja hrane može obojiti dijelove.
  Nakon svakog kortenja rastavite sve dijelove i temeljito ih očistite
  u toploj vodi s malo sredstva za pranje, a zatim ih isperite u čistoj
  vodi. Sve komponente možete i oprati u stroju za pranje posuđa, na
  gornjoj rešetki.
  Nakon čćenja sterilizirajte čašicu s usnikom. Čašica s usnikom može
  se sterilizirati u sterilizatoru.
  Spremanje
  Oprez :
  Male dijelove držite izvan dohvata djece.
  Čašicu s usnikom nemojte izlagati toplini ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.
  Kako biste održavali higijenu, čašicu s usnikom rastavite i spremite u
  suh spremnik s poklopcem.
  Screw top
  Капак на винт
  Šroubovací víčko
  Poklopac s navojem
  Csavarmenetes nyakrész
  Bottle
  Бутилка
  Nádobka
  Bočica
  Cumisüveg
  Butelka
  Бутылочка
  Steklenička
  Пляшечка
  Nakrętka
  Куполообразная крышка
  Navojni pokrovček
  Кришка з різьбою
  ʤʱʫʮ ʢʸʡʺʮ
  ʷʥʡʷʡ
  Handle/Belt clip
  Дръжка/Щипка за колан
  Držadla/spona
  Drška / kopča za remen
  Fül/övcsat
  Zaczep na pasek i na uchwyt
  Ручка/клипса для крепления
  к поясу
  Ročaj/zaponka za pas
  Ручка/фіксатор на пояс
  ʺʩʣʩ / ʱʴʺ ʤʸʥʢʧʬ
  Philips AVENT, a business of Philips Electronics UK Ltd.
  Philips Centre, Guildford Business Park,
  Guildford, Surrey, GU2 8XH
  Trademarks owned by the Philips Group.
  ©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All Rights Reserved.
Philips AVENT SCF750

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Philips AVENT SCF750 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Philips AVENT SCF750 vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Philips AVENT SCF750. Tato příručka patří do kategorie Produkty pro děti a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 9.2. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Čeština, Angličtina, Polština, Ruské, Slovenské, Maďarština, Slovinština, Chorvatština, Ukrajinština. Máte dotaz ohledně Philips AVENT SCF750 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Specifikace Philips AVENT SCF750

Všeobecné
Značka Philips AVENT
Model SCF750
Produkt Produkt pro děti
EAN 634931681115, 8710103543855, 871010356773, 8710103567738, 871010356774, 8710103567745, 871010356798, 8710103567981, 8710103568001
Jazyk Čeština, Angličtina, Polština, Ruské, Slovenské, Maďarština, Slovinština, Chorvatština, Ukrajinština
Typ souboru PDF
Technické detaily
Rozměry F-boxu 76 x 112 x 168
Počet balení F v balení A 6
Rozměry výrobku (š x v x h) 76 x 112 x 130
Země původu Čína
Jednoduché čištění
Kapacita lahve 200
Úchyty
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 118
Obsah balení
Počet lahví v balení 1
Počet saviček v balení 1
Barva
Barva Růžová

manualypdf.cz

Hledáte příručku? manualypdf.cz zajišťuje, že najdete příručku, kterou hledáte během okamžiku. Naše databáze obsahuje více než 1 milion příruček ve formátu PDF pro více než 10 000 značek. Každý den přidáváme nejnovější příručky, takže vždy najdete produkt, který hledáte. Je to velmi jednoduché: stačí zadat značku a typ produktu do vyhledávacího pole a můžete si okamžitě prohlédnout příručku vašeho výběru online a zdarma.

manualypdf.cz

© Autorská práva 2020 manualypdf.cz. Všechna práva vyhrazena.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Více