Moser 4331 manuál (návod)

Moser 4331

Prohlédněte si zde zdarma Moser%4331 příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Moser4331 majitelům.

Značka
Moser
Model
4331
Produkt
Jazyk
Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Polština, Ruské, Norština, Finština, Čeština, Rumunská, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Ukrajinština, Arabština
Typ souboru
PDF
Type 4330/4331
Gebrauchsanweisung
Haartrockner
de
Operating instructions
Hair Dryer
en
Mode d‘emploi
Sèche-cheveux
fr
Istruzioni per l‘uso
Asciugacapelli
it
Instrucciones de uso
Secador de pelo
es
Manual de utilização
Secador de cabelo
pt
Gebruiksaanwijzing
Haardrogers
nl
Bruksanvisning
Hårtork
sv
Bruksanvisning
Hårtørker
no
Käyttöohje
Hiustenkuivaaja
fi
Kullanım Rehberi
Saç Kurutma Makinesi
tr
Instrukcja obsługi
Suszarki do włosów
pl
Návod k použití
Vysoušeč vlasů
cs
Návod na použitie
Pre sušič na vlasov
sk
Használati utasítás
Hajszárító
hu
Navodila za uporabo
Sušilnik za lase
sl
Instrucţiuni de utilizare
Uscător de păr
ro
Упътване за експлоатация
Сешоар
bg
Инструкция по использованию
Фен
ru
Інструкція з використання
фен
uk
Οδηγίες χρήσης
Σεσουάρ μαλλιών
el
!" # $% ا )*+ " % & ل
-./0 1" 2
أ *% & ء ا 567 ا ء ا 8 9:; <
A!" # $ أ&'&($
B) *+$ د-. ل ا 12. ا ء &4 56 ' ء 7'89$ 1 ا 1 $
Cزر ا 12. ا ء ا 1 "'رد )Cold Shot(
D&= * ?" @ درA'ت ا 1 +C ا ر ة
E&E*.F'ت د)G ا 12. ا ء
Fزر HIJ ( K /إ F M
GO
َ
9M$ HQ 9 (R
HS"K ا 16' 7 $
I& T =U HV= ( W XJ ( C
J& T =U HV= ( W Y C FZ
K&.زع \. ا ء 1 *V= ( W ا 1 IQ C )& 9 +R ا -* ( ' ري، ر7_ ا 169`
0210-7200(
ا*+ " % & ل ا = .> & ز
·أ د- 9 . ا ا 1 M ' 8a )b & c-d ا 1 *( ا1#2C8'eb.
·F *.)C &f =W ا 1 IQ C Y 9g د
َ
ر
َ
A
َ
*
َ
b H Ehi و &E*.Fi 1 k)G ا12.اء،
O(U Fl# T#_ ا m- * ( ' ر 8i 4 أو 6 &E*.F'ت &h * 9 = $ 1 9 +C ا ر ة و د)G
ا 1 2. ا ء 8 . ا n6 $ ا o=' H (p ا oE* M 9 $ ا o * . اAk ة 8 ' 1 f2 ' ز . 1*q"(r HEC F + $
ا 1 IQ C ، F l#T #_ HIJ ( K &E* . ى ا 1 *"CFk اo*.)C 8 ' 1 f2 ' ز :
زر ا 1 *IJ ( K /ا t F M )F( :
·7.&. ا 8 *IJ ( K ا 1 f2 ' ز &u -vل ا 1 wJ @ Y 9g زر ا 1 *IJ ( K /ا t F M )F(
x_ ا-* ' ر و ا درA$ د)G ا 1 2. ا ء ا 1 *b H . دون اn* Q l ' 1 2 ' .
زر &E*.F'ت د)G ا 12. ا ء )E( :
درA$ ا 1 k)G 1، 1 9 +V . ل Y 9g د)Q$ \. ا ء -= ( = $
درA$ ا 1 k)G 2، 1 9 +V . ل Y 9g د)Q$ \. ا ء 7.F$
·7.&. ا 8'-*('ر درA$ ا 1 +C ا ر ة ا oC5.8 $ .
&= * ?" @ درA'ت ا 1 +C ا ر ة )D( :
درA$ ا 1 +C ا ر ة 1، 1 9 +V . ل Y 9g \. ا ء n' -u
درA$ ا 1 +C ا ر ة 2، 1 9 +V . ل Y 9g \. ا ء أSqC nh . z $
زر &E * .ى ا 1 *"CFk )C( :
F l#u z =U ا 1 2. ا ء ا 1 "'رد 1=*Cة وA( { ة &u -vل ا 1 wJ @ ا oE* l C Y 9g زر
ا 1 2. ا ء ا 1 " 'رد. 1 9 CA.ع إ 1g درA$ ا 1 +C ا ر ة ا ow" . | $ n'8M'
ً
، ا|9 M. ا زر
ا 1 2. ا ء ا 1 " 'رد &u Ak F k .
·8Qk اmz *2' ء &u اn* Q l ' ل ا 1f2'ز، 7.&. ا 8~FM')
&u -vل ا 1 wJ @ Y 9g
زر ا 1 *IJ ( K /ا t F M )F( .
!@/ $ 0 ا = A" 2 B : ا *C < ا8
ِ
E/F
FEl p ا o T =U 8*CS({ &fCى ا 12. ا ء & " '!C ة z+. ا o I@ ا 1 HE* Q l 9 . z
1 *V= ( W ا 1 IQ C .
·?Q . ا ا o T =U و اد)Q. ه )b ا Hf' ه ا 1 J6' ء ا 1 h ' ر Ab 1 9 lf=W )ا 1 V. ر ة
ا 1 * .?(+( $ 2(.
·F l#T #_ إزا 1 $ ا o T =U )(l' 8Qk &u -vل n+ " 8'Hf ا 1 E2 _ ا o . ?p
)b ا 1V. ر ة 2.
! EG$0 وI$ & ; < ا = .> & ز
·ا z{Y. ا ا 1 M ' 8a &u ا o M "a 7"K ا 1 IC و ع 8*TÅ(W ا 1 f2 ' ز .
·m H J 6E . ا ا 1 f2 ' ز )b اo'ء.
·F l#T #_ اn* Q l ' ل 76Q $ 7 l z 'Yl$ و&" 9 9 $ 79(v
ً
1 * T Å (W ا 1 f2 ' ز .
·m HE* Q l 9 . ا أي &. اد &dF " $ أو &VT = C ة !
·1 9+= 'ظ Y 9g A. د ة أداء &f =W ا 1 IQ C ، F
ُ
TVp 8*TÅ(W ) *+$ د-.ل
ا 1 2. ا ء 8'z*Å'م 8 . ا n6 $ ) C!' ة z 'Yl$ وA' ) $ .
·1 9M( 8d 1Ü، ا H "Q. ا ا o C ا OK ا1*'1($:
·أدFا ا 1 J6' ء إ 1g ا 1 (E' ر )ا 1V. ر ة ا 1 * .?(+( $ 3( x_
7.&. ا 8ا 1 *.
·zÅ= . ا ا 1 J6' ء و & k-K ا 1 2. ا ء 8 . ا n6 $ ) C!' ة z 'Yl $ )ا 1 V. ر ة
ا 1 * .?(+( $ ر7_ 4( .
·?Q . ا ا 1 J6' ء 8 l#' z &u Ak F k x_ 7.&. ا 8~دارH إ 1g ا 1 ( li
إ 1g أن FE* M C )b & .?Q  )ا 1V. ر ة ا 1 * .?(+( $ 3(.
= # + J #K -L ا = .> & ز B Mول ا ) !N& د ا 5و ر BQ
F C ر &b ا 1 f2 ' ز &G 8 ' 7b ا1T='F'ت اoT{1 ($. H .A( اmH+' د
ا áو ر 8b اo*Q9R 8 ' áA2 { ة ا1#2C8'e($ و اt1#* z ( $ FEl p 1 #_
8 ' 1 * h &f'z('
ً
&u ا 1 f2 ' ز 8 . اOk ة &u z M Al G ا áA2 { ة
ا1*'8Q$ 1 9 " 9kF$ أو 8lCS{ &u &C اS{ إY'دة HkوFC ا1T='F'ت.
ا 1 * h &u ا 1 f2 ' ز 8I# K
& T ' n` F+' Y 9g ا1"(ã$ و F+.ل
دون H Q Cض ا t zE' ن وا1"(ã$ áي أ?C ا ر &+* l 9 $ .
ا = + J #K -L ا = .> & ز B & = Mول ا 8 + : ا 6M ة S& رT ;C&U ا ) !N& د
ا 5و ر BQ
F C Ag ا 1 * h &u ا 1 f2 ' ز 8Qk اz*2'ء &kة اn* Q l ' 1 8 I# K F+' Y 9g
ا1"(ã$ و F * . ا )R &G اoQ' F (C ا1M'z.z($ ا 1E' ر F $ )b \d ا ا of' ل .
ar
Operating Instructions
Professional Hair Dryer

Máte dotaz ohledně Moser 4331?

Položte zde otázku, kterou máte o Moser4331, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Moser4331 vám poskytnout vhodnou odpověď.

Produkty související s nákupem: