La Crosse WS-9662U-IT CA manuál (návod)

(1)
 • :68,7&$
  :,5(/(667(03(5$785(67$7,21
  3267('(7(03e5$785(6$16),/
  
  ,QVWUXFWLRQPDQXDO
  0DQXHOGOQVWUXFWLRQV
  
  &RQWHQWV
  /DQJXDJH3DJH
  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  (QJOLVK 
  )UHQFK
  
  :,5(/(660+]:($7+(567$7,21
  ,QVWUXFWLRQ0DQXDO
  7$%/(2)&217(176
  7RSLF 3DJH
  ,QYHQWRU\RI&RQWHQWV 
  )HDWXUHV 
  6HWWLQJ8S 
  %DWWHU\,QVWDOODWLRQ 
  )XQFWLRQNH\V 
  /&'6FUHHQDQG6HWWLQJV 
  0DQXDO6HWWLQJV 
  'LVSOD\RI,QGRRU7HPSHUDWXUH 
  'LVSOD\RI2XWGRRU7HPSHUDWXUHDQG0,10$;UHFRUGV 
  5HVHWRI0,10$;UHFRUGV 
  :HDWKHU%R\,FRQV7HPSHUDWXUH&RQGLWLRQ,FRQV 
  0+]5HFHSWLRQ 
  0RXQWLQJ 
  &DUHDQG0DLQWHQDQFH 
  6SHFLILFDWLRQV 
  :DUUDQW\,QIRUPDWLRQ 
  
  ,19(1725<2)&217(176
   :LUHOHVVZHDWKHU6WDWLRQ
   :LUHOHVV7HPSHUDWXUH6HQVRU7;8,7DQGPRXQWLQJEUDFNHW
   ,QVWUXFWLRQ0DQXDO
  7KLVSURGXFWRIIHUV
  ,167$1775$160,66,21LVWKHVWDWHR
  I
  WKHDUWQHZZLUHOHVV
  WUDQVPLVVLRQWHFKQRORJ\H[FOXVLYHO\GHVLJQHGDQGGHYHORSHGE\
  /$&5266(7(&+12/2*<,167$1775$160,66,21RIIHUV\RX
  DQLPPHGLDWHXSGDWHHYHU\VHFRQGVRIDOO\RXURXWGRRUGDWD
  PHDVXUHGIURPWKHWUDQVPLWWHUVIROORZ\RXUFOLPDWLFYDULDWLRQVLQ
  UHDOWLPH

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně La Crosse WS-9662U-IT CA nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele La Crosse WS-9662U-IT CA vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro La Crosse WS-9662U-IT CA. Tato příručka patří do kategorie Meteorologické stanice a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 8.3. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Čeština, Francouzština. Máte dotaz ohledně La Crosse WS-9662U-IT CA nebo potřebujete pomoc?

Specifikace La Crosse WS-9662U-IT CA

Značka La Crosse
Model WS-9662U-IT CA
Produkt Meteorologická stanice
Jazyk Čeština, Francouzština
Typ souboru PDF

Související produkty La Crosse WS-9662U-IT CA

  Související příručky produktů

  Meteorologická stanice La Crosse

  Přidat příručku

  Máte příručku, kterou byste rádi přidali?