Hyundai WS 8230

Hyundai WS 8230 manuál (návod)

(1)
 • CZ
  1. HLAVNÍ FUNKCE:
  a) 5 tlačítek: SET, ▲/C/F (Nahoru / C / F), ▼/CH (Dolů / Kanál),
  ALARM (Budík) a SNZ / LIGHT (Přispání / Světlo)
  b) Způsob příjmu signálu pro řízení rádiem: DCF
  c) Zobrazení barometrického tlaku
  d) Předpověď počasí: slunečno, polojasno, zataženo, deštivo a bouřky
  e) Indikátor slabé baterie pro venkovní senzor i hlavní jednotku
  f) Čas, datum a den v týdnu
  g) Teplota v °C / °F
  h) Teplota v interiéru (0 °C až 50 °C)
  i) Venkovní teplota (-40 °C až 60 °C)
  j) Vlhkost v interiéru (20 % – 99 %)
  k) Venkovní vlhkost (20 % – 99 %)
  l) Tendence teploty a vlhkosti v interiéru a venku
  m) Fáze měsíce
  n) Budík a přispání
  o) Nastavení letního času
  p) Podsvícení LED
  2. FUNKCE TLAČÍTEK:
  SET ALARM ▲/C/F ▼/CH SNZ/LIGHT
  Normální režim
  STISKNUTÍ
  ----
  Zap. /Vyp.
  budíku
  ---- Přepnutí kanálu
  Zapnutí
  podsvícení
  (10 s)
  PODRŽENÍ
  Přepnutí no
  nastavení
  Přepnutí na
  nastavení
  budíku
  Spuštění /
  ukončení příjmu
  RCC
  Přepnutí do
  režimu registrace
  RF
  ------
  Nastavení času
  STISKNUTÍ
  Potvrzení
  nastavení
  -----
  O jeden krok
  vpřed
  Zapnutí
  podsvícení
  (10 s)
  PODRŽENÍ
  ------ ------
  O 8 kroků /
  vteřin dále
  O 8 kroků / vteřin
  vpřed
  ------
  Nastavení budíku
  STISKNUTÍ
  ------
  Potvrzení
  nastavení
  O jeden krok
  zpět
  O jeden krok zpět
  Zapnutí
  podsvícení
  (10 s)
  PODRŽENÍ
  ------ ------
  O 8 kroků /
  vteřin zpět
  O 8 kroků / vteřin
  zpět
  ------
  3. SPUŠTĚNÍ NEBO RESETOVÁNÍ
  Výchozí čas: 1. ledna 2013, 00:00 hod.
  Výchozí jednotka teploty: °C
  Jednotka tlaku: hPa
  Meteorologická stanice: polojasno
  Letní čas: zapnut
  Pokud vyměníte baterii nebo resetujete přístroj, displej zobrazí na 3
  vteřiny všechny své segmenty a s pípnutím se přepne do normálního
  stavu. Pak otestuje teplotu a vlhkost, bude po 3 minuty přijímat
  rádiový signál RF a poté signál RCC.
  4. NASTAVENÍ ČASU
  V režimu zobrazení času přepnete podržením tlačítka „SET“
  (Režim) po dobu 2 vteřin do nastavení času. Položka pro
  nastavení bude blikat rychlostí 1x za vteřinu.
  Pořadí nastavení: Časová zóna Letní čas zap. / vyp. 12 /
  24 hod. Hodina Minuty Rok Měsíc Den
  Jednotky tlaku Ukončit.
  Stisknutím tlačítka „▲/C/F“ se posunete
  o jeden krok vpřed. Podržením stejného tlačítka po dobu 2 vteřin
  se posunete o 8 kroků nebo vteřin vpřed.
  Stisknutím tlačítka „▼/CH“ (Dolů/Kanál) se posunete
  o jeden krok vzad. Podržením stejného tlačítka po dobu 2 vteřin
  se posunete o 8 kroků nebo vteřin vzad.
  5. NASTAVENÍ BUDÍKU
  Ve standardním režimu přepnete stisknutím tlačítka „ALARM“
  (Budík) do režimu budíku. Na místě označení dne v týdnu na
  displeji se zobrazí „ALM“.
  Pokud v režimu budíku stisknete tlačítko zapnutí nebo vypnutí
  budíku, jeho ikona se zobrazí nebo zmizí.
  Pokud v režimu budíku podržíte tlačítko „ALARM“ (Budík), přepnete
  se do nastavení budíku. Hodnota údaje hodin bude blikat.
  Pořadí nastavení: hodina minuty ukončit.
  Stisknutím tlačítka „▲/C/F“ se posunete
  o jeden krok vpřed. Podržením stejného tlačítka po dobu 2 vteřin
  se posunete o 8 kroků nebo vteřin vpřed.
  Stisknutím tlačítka „▼/CH“ (Dolů / Kanál) se posunete
  o jeden krok vzad. Podržením stejného tlačítka po dobu 2 vteřin
  se posunete o 8 kroků nebo vteřin vzad.
  Po nastavení opustíte režim budíku stisknutím tlačítka „ALARM“
  (Budík) nebo dojde k opuštění režimu nastavení automaticky,
  pokud po dobu 10 vteřin nestisknete žádné tlačítko.
  6. BUDÍK A PŘISPÁNÍ
  Výchozí čas: 7:00
  Po dosažení nastaveného času budíku bude po dobu 2 minut
  znít pípání.
  Budík: pípání (0 až 10 vteřin), dvojité pípání (11 až 20 vteřin), čtyři
  pípnutí (21 až 30 vteřin), nepřerušovaný zvuk (po 31 vteřinách).
  Budík bude znít po dobu 2 minut a zároveň bude po stejnou dobu
  blikat ikona budíku.
  Pokud zní budík, můžete stisknutím tlačítka „SNZ / LIGHT“
  (Přispání / Světlo) aktivovat přispání; budík přestane pípat a
  začne znovu po 10 minutách.
  Bez ohledu na to, zda jste v režimu budíku nebo přispání, stisknutím
  jakéhokoliv tlačítka kromě „SNZ / LIGHT“ (Přispání / Světlo)
  příslušný režim ukončíte a vrátíte se to normálního režimu času.
  7. TEPLOTA V INTERIÉRU
  Teplotní rozsah: 0 °C / 32 °F až +50 °C / 122 °F
  Testovací cyklus: 30 vteřin
  Rozlišení teploty: +/- 1 °C
  Pokud aktuální teplota překročí maximální teplotu, zobrazí se
  jako maximální teplota. Pokud bude aktuální teplota nižší než
  minimální teplota, zobrazí se jako minimální teplota.
  Pokud stisknete tlačítko ALARM / RCC / RF, hodiny přestanou
  kontrolovat teplotu.
  Tendence teploty:
  1. Pokud teplota stoupne o 1 °C / 2 °F, šipka bude směřovat nahoru.
  2. Pokud teplota klesne o 1 °C / 2 °F, šipka bude směřovat dolů.
  3. Pokud se teplota změní v rámci 1 °C / 2 °F, šipka se zobrazí
  vodorovně.
  4. U teploty se porovnává aktuální údaj a údaj před 3 hodinami.
  Hodiny zaznamenávají údaje každých 30 minut.
  8. VENKOVNÍ TEPLOTA
  Teplotní rozsah:-40 °C / -40 °F až +60 °C / 140 °F
  Rozlišení teploty: +/- 1 °C
  Pokud aktuální teplota překročí maximální teplotu, zobrazí se
  jako maximální teplota. Pokud bude aktuální teplota nižší než
  minimální teplota, zobrazí se jako minimální teplota.
  Hodiny automaticky registrují rádiový signál RF po dobu 3 minut
  po zapnutí na baterie a poté začnou přijímat signál RCC.
  Během procesu registrace rádiového signálu RF se bude symbol
  antény zvětšovat: .
  Bude-li registrace rádiového signálu úspěšná, zobrazí se symbol
  maximálního signálu .
  Pokud během synchronizace příjem jednou selže, zobrazí se
  snížení síly signálu .
  Pokud je během synchronizace příjem jednou úspěšný, zobrazí
  se zvýšení síly signálu .
  Pokud synchronizace trvale selhává, zobrazí se poslední symbol
  antény .
  Pokud se registrace rádiového signálu nezdaří nebo bude signál
  ztracen déle než 1 hodinu, bude symbol antény blikat  
  Pokud se synchronizace nedaří jednu hodinu, automaticky se
  aktivuje prodloužený režim příjmu (3 minuty). Symbol antény se
  bude postupně zvyšovat (rezervované ID).
  Pokud se synchronizace nedaří více než jednu hodinu a selže
  i režim prodlouženého příjmu, pak se na displej zobrazí na 3
  vteřiny jako hodnota teploty --- a poté se přepne.
  Pokud se synchronizace nedaří více než 2 hodiny, automaticky se
  aktivuje režim prodlouženého příjmu (3 minuty) a každou hodinu
  se vymaže ID.
  Pokud je teplota dle rádiového signálu minusová, zobrazí se -9 až
  -1 jako ; v případě teploty nižší než -10 se zobrazí .
  Ve standardním režimu můžete pomocí tlačítka „▼/CH“ (Dolů /
  Kanál) přepínat kanály. Podržením tlačítka „▼/CH“ (Dolů / Kanál)
  provedete opětovnou registraci rádiového signálu (vymazání ID
  a všech údajů souvisejících s rádiovým signálem). Poté dojde k
  příjmu a zobrazení nových dat.
  9. FUNKCE RCC
  Hodiny začnou přijímat signál RCC po přijetí rádiového signálu
  Chcete-li přepnout na příjem signálu RCC, podržte tlačítko
  „▲/C/F“.
  Signál RCC se bude přijímat automaticky každý den.
  Časy automatického příjmu signálu RCC: 1:00 hod., 2:00 hod.,
  3:00 hod., 4:00 hod., 5:00 hod. K příjmu v 4:00 a 5:00 hod. dojde,
  pokud selže příjem v 1:00 – 3:00 hod.
  Při příjmu RCC bude symbol vysílací věže blikat ; bude-li příjem
  úspěšný, změní se symbol vysílací věže z na
  V případě letního času se zobrazí symbol
  Pokud je letní čas nastaven na „Zapnuto“, pak v 1:59 hod. druhé
  březnové neděle roku se čas změní na 3:00 hod. a zobrazí se
  symbol letního času.
  Pokud je letní čas nastaven na „Zapnuto“, pak v 1:59 hod. první
  listopadové neděle v roce se čas změní na 1:00 hod. a symbol
  DST zmizí.
  Pokud je letní čas nastaven na „Vypnuto“, symbol DST se
  nezobrazí a hodiny se automaticky nepřepnou na letní čas.
  10. PODSVÍCENÍ
  Pokud je přístroj napájen pouze baterií: stisknutím tlačítka „SNZ /
  LIGHT“ (Přispání / Podsvícení) aktivujete podsvícení na 10 vteřin.
  Pokud je přístroj napájen adaptérem: podsvícení bude trvale
  zapnuto. Stisknutím tlačítka „SNZ / LIGHT“ (Přispání/Podsvícení)
  můžete přepínat jas podsvícení v posloupnosti HI (vysoký)
  LO
  (nízký)
  OFF (vypnuto)
  HI (vysoký).
  11. SLABÁ BATERIE
  Pokud hlavní jednotka nebo senzor ukazují ikonu , znamená
  to, že je baterie vybitá a je třeba ji vyměnit za novou.
  12. PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
  SLUNEČNO POLOJASNO ZATAŽENO DEŠTIVO BOUŘKY
  Jednotky tlaku: výchozí jsou hPa, lze přepnout na INHG.
  Taková tendence: pokud tlak stoupne nebo klesne o nejméně 2
  hPa během jedné hodiny, bude šipka ukazovat směrem nahoru
  nebo dolů. Pokud tlak stoupne nebo klesne o méně než 2 hPa
  během jedné hodiny, zobrazí se šipka vodorovně.
  13. DEN V TÝDNU
  pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
  VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO
  VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO
  ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ
  VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO
  PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI
  OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA
  KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD
  NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.
  Informace o ochraně životního prostředí
  Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme
  jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť
  a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které
  mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány.
  Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími
  materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
  Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů
  Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho
  obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako
  s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte
  prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena)
  v příslušném místě zpětného odběru, kde bude
  provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií.
  V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa
  zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte
  správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním
  následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou
  v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace
  s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů
  přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím
  nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie/akumulátory do
  domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné vysloužilé
  elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na
  obecním úřadě nebo na webu www.asekol.cz. Informace o tom, kde
  můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte
  také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu www.ecobat.cz.
  Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL
  s. r. o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému
  ECOBAT s. r. o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).
  Vyhrazujeme si právo změnit technické specikace.
  Výrobce: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
  ETA a.s. tímto prohlašuje, že výrobek HYUWS8230 je ve shodě s evropskou
  směrnicí č. 1999/5/ES. Kompletní Prohlášení o shodě lze nalézt na
  stránkách http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity
  SK
  1. HLAVNÉ FUNKCIE:
  a) 5 tlačidiel: SET, ▲/C/F (Hore/C/F), ▼/CH (Dole / Kanál), ALARM
  (Budík) a SNZ / LIGHT (Prispanie / Svetlo)
  b. Spôsob príjmu signálu pre riadenie rádiom: DCF
  c. Zobrazenie barometrického tlaku
  d. Predpoveď počasia: slnečno, polojasno, zatiahnuté, daždivo a búrky
  e. Indikátor slabej batérie pre vonkajší senzor aj hlavnú jednotku
  f. Čas, dátum a deň v týždni
  g. Teplota v °C / °F
  h. Teplota v interiéri (0 °C až 50 °C)
  i. Vonkajšia teplota (-40 °C až 60 °C)
  j. Vlhkosť v interiéri (20 % - 99 %)
  k. Vonkajšia vlhkosť (20 % - 99 %)
  l. Tendencia teploty a vlhkosti v interiéri a vonku
  m. Fázy mesiaca
  n. Budík a prispanie
  o. Nastavenie letného času
  p. Podsvietenie LED
  2. FUNKCIE TLAČIDIEL:
  SET ALARM
  /C/F
  ▼/CH SNZ/LIGHT
  Normálny režim
  STLAČENIE
  ----
  Zap. /Vyp.
  budíka
  ---- Prepnutie kanála
  Zapnutie
  podsvietenia
  (10 s)
  PODRŽANIE
  Prepnutie
  na
  nastavenie
  Prepnutie na
  nastavenie
  budíka
  Spustenie /
  ukončenie
  príjmu RCC
  Prepnutie do
  režimu registrácie
  RF
  ----
  Nastavenie času
  STLAČENIE
  Potvrdenie
  nastavenia
  ----
  O jeden krok
  vpred
  Zapnutie
  podsvietenia
  (10 s)
  PODRŽANIE
  ---- ----
  O 8 krokov /
  sekúnd ďalej
  O 8 krokov /
  sekúnd vpred
  ----
  Nastavenie budíka
  STLAČENIE
  ------
  Potvrdenie
  nastavenia
  O jeden krok
  späť
  O jeden krok späť
  Zapnutie
  podsvietenia
  (10 s)
  PODRŽANIE
  ------ ------
  O 8 krokov /
  sekúnd späť
  O 8 krokov /
  sekúnd späť
  ------
  3. SPUSTENIE ALEBO RESETOVANIE
  Prednastavený čas: 1. januára 2013, 00:00 hod.
  Prednastavená jednotka teploty: °C
  Jednotka tlaku: hPa
  Meteorologická stanica: polojasno
  Letný čas: zapnutý
  Ak vymeníte batériu alebo resetujete prístroj, displej zobrazí na
  3 sekundy všetky svoje segmenty a s pípnutím sa prepne do
  normálneho stavu. Potom otestuje teplotu a vlhkosť, následne bude
  po 3 minúty prijímať rádiový signál RF a potom signál RCC.
  4. NASTAVENIE ČASU
  V režime zobrazenia času prepnete podržaním tlačidla „SET“
  (Režim) po dobu 2 sekúnd do nastavenia času. Položka pre
  nastavenie bude blikať rýchlosťou 1x za sekundu.
  Poradie nastavení: Časová zóna Letní čas zap./vyp. 12/24
  hod. Hodina Minúty RokMesiac Deň
  Jednotky tlaku Ukončiť.
  Stlačením tlačidla „▲/C/F“ sa posuniete o jeden krok vpred.
  Podržaním rovnakého tlačidla po dobu 2 sekúnd sa posuniete o 8
  krokov alebo sekúnd vpred.
  Stlačením tlačidla „▼/CH“ (Nadol / Kanál) sa posuniete
  o jeden krok vzad. Podržaním rovnakého tlačidla po dobu
  2 sekúnd sa posuniete o 8 krokov alebo sekúnd vzad.
  5. NASTAVENIE BUDÍKA
  V štandardnom režime prepnete stlačením tlačidla „ALARM“
  (Budík) do režimu budíka. Na mieste označenie dňa v týždni na
  displeji sa zobrazí „ALM“.
  Pokiaľ v režime budíka stlačíte tlačidlo zapnutia alebo vypnutia
  budíka, jeho ikona sa zobrazí alebo zmizne.
  Pokiaľ v režime budíka podržíte tlačidlo „ALARM“ (Budík), prepnete
  sa do nastavenia budíka. Hodnota údaje hodín bude blikať.
  Poradie nastavenia: hodina minúty ukončiť.
  Stlačením tlačidla „▲/C/F“ sa posuniete o jeden krok vpred.
  Podržaním rovnakého tlačidla po dobu 2 sekúnd sa posuniete o 8
  krokov alebo sekúnd vpred.
  Stlačením tlačidla „▼/CH“ (Nadol / Kanál) sa posuniete
  o jeden krok vzad. Podržaním rovnakého tlačidla po dobu
  2 sekúnd sa posuniete o 8 krokov alebo sekúnd vzad.
  Po nastavení opustíte režim budíka stlačením tlačidla „ALARM“
  (Budík) alebo dôjde k opusteniu režimu nastavenia automaticky,
  ak po dobu 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.
  6. BUDÍK A PRISPANIE
  Prednastavený čas: 7:00
  Po dosiahnutí času budíka bude po dobu 2 minút znieť pípanie.
  Budík: pípanie (0 až 10 sekúnd), dvojité pípanie (11 až 20
  sekúnd), štyri pípnutia (21 až 30 sekúnd), neprerušovaný zvuk (po
  31 sekundách). Budík bude znieť po dobu 2 minút a zároveň bude
  počas rovnakej doby blikať ikona budíka.
  Pokiaľ znie budík, môžete stlačením tlačidla „SNZ / LIGHT“
  (Prispanie / Svetlo) aktivovať prispanie; budík prestane pípať
  a začne znovu po 10 minútach.
  Bez ohľadu na to, či ste v režime budíka alebo prispania, stlačením
  akéhokoľvek tlačidla okrem „SNZ / LIGHT“ (Prispanie / Svetlo)
  príslušný režim ukončíte a vrátite sa to normálneho režimu času.
  7. TEPLOTA V INTERIÉRI
  Teplotný rozsah: 0 °C / 32 °F až +50 °C / 122 °F
  Testovací cyklus: 30 sekúnd
  Rozlíšenie teploty: +/- 1 °C
  Pokiaľ aktuálna teplota prekročí maximálnu teplotu, zobrazí sa
  ako maximálna teplota. Pokiaľ bude aktuálna teplota nižšia než
  minimálna teplota, zobrazí sa ako minimálna teplota.
  Pokiaľ stlačíte tlačidlo ALARM/RCC/RF, hodiny prestanú
  kontrolovať teplotu.
  Tendencia teploty
  1. Pokiaľ teplota stúpne o 1 °C / 2 °F, šípka bude smerovať nahor.
  2. Pokiaľ teplota klesne o 1 °C / 2 °F, šípka bude smerovať dole.
  3. Pokiaľ sa teplota zmení v rámci 1 °C / 2 °F, šípka sa zobrazí
  vodorovne.
  4. U teploty sa porovnáva aktuálny údaj a údaj pred 3 hodinami.
  Hodiny zaznamenávajú údaje každých 30 minút.
  8. VONKAJŠIA TEPLOTA
  Teplotný rozsah:-40 °C / -40 °F až +60 °C / 140 °F
  Rozlíšenie teploty: +/- 1 °C
  Pokiaľ aktuálna teplota prekročí maximálnu teplotu, zobrazí sa
  ako maximálna teplota. Pokiaľ bude aktuálna teplota nižšia než
  minimálna teplota, zobrazí sa ako minimálna teplota.
  Hodiny automaticky registrujú rádiový signál RF po dobu 3 minút
  po zapnutí na batérii a potom začnú prijímať signál RCC.
  V priebehu procesu registrácie rádiového signálu RF sa bude
  symbol antény zväčšovať: .
  Ak bude registrácia rádiového signálu úspešná, zobrazí sa symbol
  maximálneho signálu .
  Pokaľ v priebehu synchronizácie príjem jedenkrát zlyhá, zobrazí
  sa zníženie sily signálu .
  Pokaľ je v priebehu synchronizácie príjem jedenkrát úspešný,
  zobrazí sa zvýšenie sily signálu .
  Pokiaľ synchronizácia trvalo zlyháva, zobrazí sa posledný symbol
  antény .
  Pokiaľ registrácia rádiového signálu zlyhá alebo bude signál stratený
  dlhšie ako 1 hodinu, bude symbol antény blikať   .
  Pokiaľ sa synchronizácia nepodarí v priebehu jednej hodiny,
  automaticky sa aktivuje predĺžený režim príjmu (3 minúty). Symbol
  antény sa bude postupne zvyšovať (rezervované ID).
  Pokiaľ sa synchronizácia nepodarí za dlhšie ako jednu hodinu
  a zlyhá aj režim predĺženého príjmu, potom sa na displej zobrazí
  na 3 sekundy hodnota teploty --- a potom sa prepne.
  Pokiaľ sa synchronizácia nepodarí za dlhšie ako 2 hodiny,
  automaticky sa aktivuje režim predĺženého príjmu (3 minúty)
  a každú hodinu sa vymaže ID.
  Pokiaľ je teplota podľa rádiového signálu mínusová, zobrazí sa -9
  až -1 ako ; v prípade teploty nižšej než -10 sa zobrazí
  V štandardnom režime môžete pomocou tlačidla „▼/CH“ (Nadol /
  Kanál) prepínať kanály. Podržaním tlačidla „▼/CH“ (Nadol / Kanál)
  vykonáte opätovnú registráciu rádiového signálu (vymazanie ID a
  všetkých údajov súvisiacich s rádiovým signálom). Potom dôjde k
  príjmu a zobrazeniu nových dát.
  9. FUNKCIE RCC
  Hodiny začnú prijímať signál RCC po prijatí rádiového signálu
  Ak chcete prepnúť na príjem signálu RCC, podržte tlačidlo
  „▲/C/F“.
  Signál RCC sa bude prijímať automaticky každý deň.
  Časy automatického príjmu signálu RCC: 1:00 hod., 2:00 hod.,
  3:00 hod., 4:00 hod., 5:00 hod. K príjmu v 4:00 a 5:00 hod. dôjde,
  pokiaľ zlyhá príjem o 1:00 – 3:00 hod.
  Pri príjmu RCC bude symbol vysielacej veže blikať ; ak bude
  príjem úspešný, zmení sa symbol vysielacej veže z na
  V prípade letného času sa zobrazí symbol .
  Pokiaľ je letný čas nastavený na „Zapnutý“, potom o 1:59 hod.
  druhej marcovej nedele roka sa čas zmení na 3:00 hod. A zobrazí
  sa symbol letného času.
  Pokiaľ je letný čas nastavený na „Zapnutý“, potom o 1:59 hod.
  prvej novembrovej nedele v roku sa čas zmení na 1:00 hod.
  A symbol DST zmizne.
  Pokiaľ je letný čas nastavený na „Vypnuté“, symbol DST sa
  nezobrazí a hodiny sa automaticky neprepnú na letný čas.
  10. PODSVIETENIE
  Pokiaľ je prístroj napájaný iba batériou: stlačením tlačidla
  „SNZ / LIGHT" (Prispanie / Podsvietenie) aktivujete podsvietenie
  na 10 sekúnd.
  Pokiaľ je prístroj napájaný adaptérom: podsvietenie bude
  trvale zapnuté. Stlačením tlačidla „SNZ / LIGHT" (Prispanie /
  Podsvietenie) môžete prepínať jas podsvietenia v postupnosti HI
  (vysokýLO (nízky)OFF (vypnuté)HI (vysoký).
  11. SLABÁ BATÉRIA
  Pokiaľ hlavná jednotka alebo senzor ukazujú ikonu , znamená
  to, že je batéria vybitá a je treba ju vymeniť za novú.
  12. PREDPOVEĎ POČASIA
  SLNEČNO POLOJASNO ZATIAHNUTÉ DAŽDIVO BÚRKY
  Jednotky tlaku: predvolené sú hPa, je možné prepnúť na inHg
  Takáto tendencia: ak tlak stúpne alebo klesne o najmenej 2 hPa
  počas jednej hodiny, bude šípka ukazovať smerom nahor alebo
  nadol. Ak tlak stúpne alebo klesne o menej ako 2 hPa počas
  jednej hodiny, zobrazí sa šípka vodorovne.
  13. DEN V TÝDNU
  pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
  VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU
  ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU
  POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
  PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ
  NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ
  ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM. VŽDY SA
  OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS.
  SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.
  Informácie o ochrane životného prostredia
  Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme
  ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť
  a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré
  môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované.
  Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania
  s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.
  Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov
  Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na
  jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť
  nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení
  životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu
  (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného
  odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto
  elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných
  európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého
  elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku,
  môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné
  prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade
  prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom
  alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva
  k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte
  odslúžené elektrozariadenie a batérie/akumulátory do domového
  odpadu. Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie
  alebo použité batérie, či akumulátory zadarmo odložiť, získate
  u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe www.sewa.sk.
  Firma ELEKTROSPED, a.s. je registrována u kolektivního systému
  SEWA, a. s. pod registračním číslem EZ 0000213 (pro recyklaci
  elektrozařízení i baterií a akumulátorů).
  Vyhradzujeme si právo zmeniť technické špecikácie.
  Výrobca: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
  Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r. o., Stará Vajnorská 8,
  831 04, Bratislava 3
  ETA a.s. týmto vyhlasuje, že výrobok HYUWS8230 je v zhode
  s európskou smernicou č. 1999/5 / ES. Kompletné Prehlásenie
  o zhode možno nájsť na stránkach
  http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_ conformity
  PL
  1. Właściwości:
  a) 5 przycisków funkcyjnych: SET, ▲/C/F, ▼/CH, ALARM, SNZ/
  LIGHT
  b) Sygnał RCC (radiowy sygnał czasu) odbierany z: DCF
  c) Wyświetlanie wskazań ciśnienia atmosferycznego
  d) Prognoza pogody: Słonecznie, Częściowe zachmurzenie,
  Zachmurzenie, Deszcz, Burza
  e) Wskaźnik niskiego poziomu baterii w transmiterach lub stacji
  bazowej
  f) Data, czas, tydzień
  g) Jednostki temperatury °C / °F
  h) Temperatura wewnętrzna w zakresie (0 °C ~ 50 °C)
  i) Temperatura zewnętrzna w zakresie (-40 °C ~ 60 °C)
  j) Wilgotność wewnętrzna w zakresie (20 % - 99 %)
  k) Wilgotność zewnętrzna w zakresie (20 % - 99 %)
  l) Trendy wewnętrznej i zewnętrznej temperatury oraz wilgotności
  m) Fazy Księżyca
  n) Alarm i drzemka
  o) Ustawienia czasu letniego
  p) Podświetlenie LED
  2. Funkcje przycisków:
  SET ALARM
  /C/F
  ▼/CH SNZ/LIGHT
  Tryb normalny
  Nacisnąć
  ----
  ON / OFF alarm
  włączanie lub
  wyłączanie
  ---- Przełączanie kanału
  Aktywacja
  podświetlenia
  (10 s)
  Przytrzymać
  Przejście
  do ustawień
  Przejście do
  ustawień
  alarmu
  Wejście / Wyjście
  z trybu
  szukania RCC
  Przejście w tryb
  rejestracji RF
  ------
  Ustawianie czasu
  Nacisnąć
  Zatwierdzenie
  ustawień
  -----
  Przejście w przód
  o jedną pozycję
  Aktywacja
  podświetlenia
  (10 s)
  Przytrzymać
  ------ ------
  Przejście
  w przód o 8
  pozycji na
  sekundę
  Przejście w przód
  o 8 pozycji na
  sekundę
  ------
  Ustawianie alarmu
  Nacisnąć
  ------
  Zatwierdzenie
  ustawień
  Przejście w tył
  o jedna pozycję
  Przejście w tył
  o jedną pozycję
  Aktywacja
  podświetlenia
  (10 s)
  Przytrzymać
  ------ ------
  Przejście w tył
  o 8 pozycji na
  sekundę
  Przejście w tył o 8
  pozycji na sekundę
  ------
  3. Start lub reset
  Czas domyślny: 2013.01.01, 00:00
  Domyślna jednostka temperatury: C
  Jednostka ciśnienia atmosferycznego: hPa
  Startowa ikona prognozy: częściowe zachmurzenie
  Zmiana czasu: włączona
  Wyświetlacz LCD będzie w pełni podświetlony (wyświetli wszystkie
  ikony) przez 3 sekundy po wymianie baterii lub dokonaniu resetu
  urządzenia. Następnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i urządzenie
  przejdzie w normalny tryb pracy, po pobraniu danych dotyczących
  temperatury i ciśnienia, oraz pobraniu sygnału radiowego z czujnika
  (nadajnika) zewnętrznego (RF) w ciągu 3 minut, następnie przejdzie
  do odbierania sygnału RCC.
  4. Ustawianie czasu
  W trybie wyświetlania czasu, nacisnąć przycisk „SET”
  i przytrzymać przez 2 sekundy, żeby przejść do ustawień czasu.
  Ustawiany aktualnie element będzie migać z częstotliwością 1 Hz.
  Kolejność dokonywania ustawień: Strefa czasowa Zmiana.
  czasu ON / OFF Pokazywanie czasu w systemie 12 / 24
  godzinnym Godzina Minuty rok Miesiąc
  Dzień Ustawienia barometru Wyjście.
  Naciskać przycisk „
  ▲/C/F,
  ”, żeby zmienić wartość o jedną pozycję
  w przód z każdym naciśnięciem. Nacisnąć i przytrzymać przez 2
  sekundy, żeby zmienić wartość o 8 pozycji na sekundę w przód.
  Naciskać przycisk „▼/CH” żeby zmienić wartość o jedną pozycję
  w tył z każdym naciśnięciem. Nacisnąć i przytrzymać przez 2
  sekundy, żeby zmienić wartość o 8 pozycji na sekundę w tył.
  5. Ustawianie alarmu
  W trybie normalnej pracy, nacisnąć przycisk „ALARM”, żeby
  przełączyć w tryb alarmu. W pozycji dnia tygodnia pojawi się
  ikonka „ALM”.
  W trybie ALARM, nacisnąć przycisk „ALARM”, żeby włączać
  i wyłączać alarm, ALARM – ikona alarmu będzie odpowiednio
  pojawiać się i znikać z wyświetlacza.
  W trybie alarmu, nacisnąć i przytrzymać przycisk “ALARM” żeby
  wejść do ustawień alarmu. Ustawiany aktualnie element będzie
  migać.
  Kolejność dokonywania ustawień: Godzina minuty Wyjście.
  NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI /
  INSTRUCTION MANUAL / HASZNÁLATÍ ÚTMUTA
  METEOROLOGICKÁ STANICE / METEOROLOGICKÁ STANICA
  STACJA METEO/ WEATHER STATION / IDŐJÁRÁS ÁLLOMÁS
  OBR
  WS 8230
  Licensed by Hyundai Corporation, Korea
  CZ
  CZ
  SK
  CZ
  SK
  SK
  PL

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 1

Máte dotaz ohledně Hyundai WS 8230 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Hyundai WS 8230 vaši otázku zodpovědět.

Jana Labudíková, 2018-05-04 20:42:54 Žádné komentáře

Dobrý den, bydlíme v okolí Chebu tj. Bříza nad Ohří a meteostanice nám stále ukazuje nižší barometrický tlak, než ve skutečnosti zde je. Na přístroji je nyní 963, ale skutečný tlak je 1021. Prodejce nám neporadil. Můžete prosím poradit jak jej správně nastavit? Děkuji.

Váš dotaz / odpověď

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Hyundai WS 8230. Tato příručka patří do kategorie Meteorologické stanice a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 9.9. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Čeština, Angličtina, Polština, Slovenské, Maďarština. Máte dotaz ohledně Hyundai WS 8230 nebo potřebujete pomoc?

Specifikace Hyundai WS 8230

Značka Hyundai
Model WS 8230
Produkt Meteorologická stanice
Jazyk Čeština, Angličtina, Polština, Slovenské, Maďarština
Typ souboru PDF

Související produkty Hyundai WS 8230

  Související příručky produktů

  Meteorologická stanice Hyundai

  Přidat příručku

  Máte příručku, kterou byste rádi přidali?