Hyundai WS 8230 manuál (návod)

Prohlédněte si zde zdarma Hyundai WS 8230 příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Hyundai WS 8230 majitelům.

CZ
1. HLAVNÍ FUNKCE:
a) 5 tlačítek: SET, ▲/C/F (Nahoru / C / F), ▼/CH (Dolů / Kanál),
ALARM (Budík) a SNZ / LIGHT (Přispání / Světlo)
b) Způsob příjmu signálu pro řízení rádiem: DCF
c) Zobrazení barometrického tlaku
d) Předpověď počasí: slunečno, polojasno, zataženo, deštivo a bouřky
e) Indikátor slabé baterie pro venkovní senzor i hlavní jednotku
f) Čas, datum a den v týdnu
g) Teplota v °C / °F
h) Teplota v interiéru (0 °C až 50 °C)
i) Venkovní teplota (-40 °C až 60 °C)
j) Vlhkost v interiéru (20 % – 99 %)
k) Venkovní vlhkost (20 % – 99 %)
l) Tendence teploty a vlhkosti v interiéru a venku
m) Fáze měsíce
n) Budík a přispání
o) Nastavení letního času
p) Podsvícení LED
2. FUNKCE TLAČÍTEK:
SET ALARM ▲/C/F ▼/CH SNZ/LIGHT
Normální režim
STISKNUTÍ
----
Zap. /Vyp.
budíku
---- Přepnutí kanálu
Zapnutí
podsvícení
(10 s)
PODRŽENÍ
Přepnutí no
nastavení
Přepnutí na
nastavení
budíku
Spuštění /
ukončení příjmu
RCC
Přepnutí do
režimu registrace
RF
------
Nastavení času
STISKNUTÍ
Potvrzení
nastavení
-----
O jeden krok
vpřed
Zapnutí
podsvícení
(10 s)
PODRŽENÍ
------ ------
O 8 kroků /
vteřin dále
O 8 kroků / vteřin
vpřed
------
Nastavení budíku
STISKNUTÍ
------
Potvrzení
nastavení
O jeden krok
zpět
O jeden krok zpět
Zapnutí
podsvícení
(10 s)
PODRŽENÍ
------ ------
O 8 kroků /
vteřin zpět
O 8 kroků / vteřin
zpět
------
3. SPUŠTĚNÍ NEBO RESETOVÁNÍ
Výchozí čas: 1. ledna 2013, 00:00 hod.
Výchozí jednotka teploty: °C
Jednotka tlaku: hPa
Meteorologická stanice: polojasno
Letní čas: zapnut
Pokud vyměníte baterii nebo resetujete přístroj, displej zobrazí na 3
vteřiny všechny své segmenty a s pípnutím se přepne do normálního
stavu. Pak otestuje teplotu a vlhkost, bude po 3 minuty přijímat
rádiový signál RF a poté signál RCC.
4. NASTAVENÍ ČASU
V režimu zobrazení času přepnete podržením tlačítka „SET“
(Režim) po dobu 2 vteřin do nastavení času. Položka pro
nastavení bude blikat rychlostí 1x za vteřinu.
Pořadí nastavení: Časová zóna Letní čas zap. / vyp. 12 /
24 hod. Hodina Minuty Rok Měsíc Den
Jednotky tlaku Ukončit.
Stisknutím tlačítka „▲/C/F“ se posunete
o jeden krok vpřed. Podržením stejného tlačítka po dobu 2 vteřin
se posunete o 8 kroků nebo vteřin vpřed.
Stisknutím tlačítka „▼/CH“ (Dolů/Kanál) se posunete
o jeden krok vzad. Podržením stejného tlačítka po dobu 2 vteřin
se posunete o 8 kroků nebo vteřin vzad.
5. NASTAVENÍ BUDÍKU
Ve standardním režimu přepnete stisknutím tlačítka „ALARM“
(Budík) do režimu budíku. Na místě označení dne v týdnu na
displeji se zobrazí „ALM“.
Pokud v režimu budíku stisknete tlačítko zapnutí nebo vypnutí
budíku, jeho ikona se zobrazí nebo zmizí.
Pokud v režimu budíku podržíte tlačítko „ALARM“ (Budík), přepnete
se do nastavení budíku. Hodnota údaje hodin bude blikat.
Pořadí nastavení: hodina minuty ukončit.
Stisknutím tlačítka „▲/C/F“ se posunete
o jeden krok vpřed. Podržením stejného tlačítka po dobu 2 vteřin
se posunete o 8 kroků nebo vteřin vpřed.
Stisknutím tlačítka „▼/CH“ (Dolů / Kanál) se posunete
o jeden krok vzad. Podržením stejného tlačítka po dobu 2 vteřin
se posunete o 8 kroků nebo vteřin vzad.
Po nastavení opustíte režim budíku stisknutím tlačítka „ALARM“
(Budík) nebo dojde k opuštění režimu nastavení automaticky,
pokud po dobu 10 vteřin nestisknete žádné tlačítko.
6. BUDÍK A PŘISPÁNÍ
Výchozí čas: 7:00
Po dosažení nastaveného času budíku bude po dobu 2 minut
znít pípání.
Budík: pípání (0 až 10 vteřin), dvojité pípání (11 až 20 vteřin), čtyři
pípnutí (21 až 30 vteřin), nepřerušovaný zvuk (po 31 vteřinách).
Budík bude znít po dobu 2 minut a zároveň bude po stejnou dobu
blikat ikona budíku.
Pokud zní budík, můžete stisknutím tlačítka „SNZ / LIGHT“
(Přispání / Světlo) aktivovat přispání; budík přestane pípat a
začne znovu po 10 minutách.
Bez ohledu na to, zda jste v režimu budíku nebo přispání, stisknutím
jakéhokoliv tlačítka kromě „SNZ / LIGHT“ (Přispání / Světlo)
příslušný režim ukončíte a vrátíte se to normálního režimu času.
7. TEPLOTA V INTERIÉRU
Teplotní rozsah: 0 °C / 32 °F až +50 °C / 122 °F
Testovací cyklus: 30 vteřin
Rozlišení teploty: +/- 1 °C
Pokud aktuální teplota překročí maximální teplotu, zobrazí se
jako maximální teplota. Pokud bude aktuální teplota nižší než
minimální teplota, zobrazí se jako minimální teplota.
Pokud stisknete tlačítko ALARM / RCC / RF, hodiny přestanou
kontrolovat teplotu.
Tendence teploty:
1. Pokud teplota stoupne o 1 °C / 2 °F, šipka bude směřovat nahoru.
2. Pokud teplota klesne o 1 °C / 2 °F, šipka bude směřovat dolů.
3. Pokud se teplota změní v rámci 1 °C / 2 °F, šipka se zobrazí
vodorovně.
4. U teploty se porovnává aktuální údaj a údaj před 3 hodinami.
Hodiny zaznamenávají údaje každých 30 minut.
8. VENKOVNÍ TEPLOTA
Teplotní rozsah:-40 °C / -40 °F až +60 °C / 140 °F
Rozlišení teploty: +/- 1 °C
Pokud aktuální teplota překročí maximální teplotu, zobrazí se
jako maximální teplota. Pokud bude aktuální teplota nižší než
minimální teplota, zobrazí se jako minimální teplota.
Hodiny automaticky registrují rádiový signál RF po dobu 3 minut
po zapnutí na baterie a poté začnou přijímat signál RCC.
Během procesu registrace rádiového signálu RF se bude symbol
antény zvětšovat: .
Bude-li registrace rádiového signálu úspěšná, zobrazí se symbol
maximálního signálu .
Pokud během synchronizace příjem jednou selže, zobrazí se
snížení síly signálu .
Pokud je během synchronizace příjem jednou úspěšný, zobrazí
se zvýšení síly signálu .
Pokud synchronizace trvale selhává, zobrazí se poslední symbol
antény .
Pokud se registrace rádiového signálu nezdaří nebo bude signál
ztracen déle než 1 hodinu, bude symbol antény blikat  
Pokud se synchronizace nedaří jednu hodinu, automaticky se
aktivuje prodloužený režim příjmu (3 minuty). Symbol antény se
bude postupně zvyšovat (rezervované ID).
Pokud se synchronizace nedaří více než jednu hodinu a selže
i režim prodlouženého příjmu, pak se na displej zobrazí na 3
vteřiny jako hodnota teploty --- a poté se přepne.
Pokud se synchronizace nedaří více než 2 hodiny, automaticky se
aktivuje režim prodlouženého příjmu (3 minuty) a každou hodinu
se vymaže ID.
Pokud je teplota dle rádiového signálu minusová, zobrazí se -9 až
-1 jako ; v případě teploty nižší než -10 se zobrazí .
Ve standardním režimu můžete pomocí tlačítka „▼/CH“ (Dolů /
Kanál) přepínat kanály. Podržením tlačítka „▼/CH“ (Dolů / Kanál)
provedete opětovnou registraci rádiového signálu (vymazání ID
a všech údajů souvisejících s rádiovým signálem). Poté dojde k
příjmu a zobrazení nových dat.
9. FUNKCE RCC
Hodiny začnou přijímat signál RCC po přijetí rádiového signálu
Chcete-li přepnout na příjem signálu RCC, podržte tlačítko
„▲/C/F“.
Signál RCC se bude přijímat automaticky každý den.
Časy automatického příjmu signálu RCC: 1:00 hod., 2:00 hod.,
3:00 hod., 4:00 hod., 5:00 hod. K příjmu v 4:00 a 5:00 hod. dojde,
pokud selže příjem v 1:00 – 3:00 hod.
Při příjmu RCC bude symbol vysílací věže blikat ; bude-li příjem
úspěšný, změní se symbol vysílací věže z na
V případě letního času se zobrazí symbol
Pokud je letní čas nastaven na „Zapnuto“, pak v 1:59 hod. druhé
březnové neděle roku se čas změní na 3:00 hod. a zobrazí se
symbol letního času.
Pokud je letní čas nastaven na „Zapnuto“, pak v 1:59 hod. první
listopadové neděle v roce se čas změní na 1:00 hod. a symbol
DST zmizí.
Pokud je letní čas nastaven na „Vypnuto“, symbol DST se
nezobrazí a hodiny se automaticky nepřepnou na letní čas.
10. PODSVÍCENÍ
Pokud je přístroj napájen pouze baterií: stisknutím tlačítka „SNZ /
LIGHT“ (Přispání / Podsvícení) aktivujete podsvícení na 10 vteřin.
Pokud je přístroj napájen adaptérem: podsvícení bude trvale
zapnuto. Stisknutím tlačítka „SNZ / LIGHT“ (Přispání/Podsvícení)
můžete přepínat jas podsvícení v posloupnosti HI (vysoký)
LO
(nízký)
OFF (vypnuto)
HI (vysoký).
11. SLABÁ BATERIE
Pokud hlavní jednotka nebo senzor ukazují ikonu , znamená
to, že je baterie vybitá a je třeba ji vyměnit za novou.
12. PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
SLUNEČNO POLOJASNO ZATAŽENO DEŠTIVO BOUŘKY
Jednotky tlaku: výchozí jsou hPa, lze přepnout na INHG.
Taková tendence: pokud tlak stoupne nebo klesne o nejméně 2
hPa během jedné hodiny, bude šipka ukazovat směrem nahoru
nebo dolů. Pokud tlak stoupne nebo klesne o méně než 2 hPa
během jedné hodiny, zobrazí se šipka vodorovně.
13. DEN V TÝDNU
pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO
VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ
VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO
PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI
OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA
KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD
NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.
Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme
jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť
a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které
mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány.
Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími
materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho
obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako
s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte
prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena)
v příslušném místě zpětného odběru, kde bude
provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií.
V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa
zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte
správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním
následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou
v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace
s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů
přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím
nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie/akumulátory do
domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné vysloužilé
elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na
obecním úřadě nebo na webu www.asekol.cz. Informace o tom, kde
můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte
také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu www.ecobat.cz.
Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL
s. r. o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému
ECOBAT s. r. o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).
Vyhrazujeme si právo změnit technické specikace.
Výrobce: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
ETA a.s. tímto prohlašuje, že výrobek HYUWS8230 je ve shodě s evropskou
směrnicí č. 1999/5/ES. Kompletní Prohlášení o shodě lze nalézt na
stránkách http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity
SK
1. HLAVNÉ FUNKCIE:
a) 5 tlačidiel: SET, ▲/C/F (Hore/C/F), ▼/CH (Dole / Kanál), ALARM
(Budík) a SNZ / LIGHT (Prispanie / Svetlo)
b. Spôsob príjmu signálu pre riadenie rádiom: DCF
c. Zobrazenie barometrického tlaku
d. Predpoveď počasia: slnečno, polojasno, zatiahnuté, daždivo a búrky
e. Indikátor slabej batérie pre vonkajší senzor aj hlavnú jednotku
f. Čas, dátum a deň v týždni
g. Teplota v °C / °F
h. Teplota v interiéri (0 °C až 50 °C)
i. Vonkajšia teplota (-40 °C až 60 °C)
j. Vlhkosť v interiéri (20 % - 99 %)
k. Vonkajšia vlhkosť (20 % - 99 %)
l. Tendencia teploty a vlhkosti v interiéri a vonku
m. Fázy mesiaca
n. Budík a prispanie
o. Nastavenie letného času
p. Podsvietenie LED
2. FUNKCIE TLAČIDIEL:
SET ALARM
/C/F
▼/CH SNZ/LIGHT
Normálny režim
STLAČENIE
----
Zap. /Vyp.
budíka
---- Prepnutie kanála
Zapnutie
podsvietenia
(10 s)
PODRŽANIE
Prepnutie
na
nastavenie
Prepnutie na
nastavenie
budíka
Spustenie /
ukončenie
príjmu RCC
Prepnutie do
režimu registrácie
RF
----
Nastavenie času
STLAČENIE
Potvrdenie
nastavenia
----
O jeden krok
vpred
Zapnutie
podsvietenia
(10 s)
PODRŽANIE
---- ----
O 8 krokov /
sekúnd ďalej
O 8 krokov /
sekúnd vpred
----
Nastavenie budíka
STLAČENIE
------
Potvrdenie
nastavenia
O jeden krok
späť
O jeden krok späť
Zapnutie
podsvietenia
(10 s)
PODRŽANIE
------ ------
O 8 krokov /
sekúnd späť
O 8 krokov /
sekúnd späť
------
3. SPUSTENIE ALEBO RESETOVANIE
Prednastavený čas: 1. januára 2013, 00:00 hod.
Prednastavená jednotka teploty: °C
Jednotka tlaku: hPa
Meteorologická stanica: polojasno
Letný čas: zapnutý
Ak vymeníte batériu alebo resetujete prístroj, displej zobrazí na
3 sekundy všetky svoje segmenty a s pípnutím sa prepne do
normálneho stavu. Potom otestuje teplotu a vlhkosť, následne bude
po 3 minúty prijímať rádiový signál RF a potom signál RCC.
4. NASTAVENIE ČASU
V režime zobrazenia času prepnete podržaním tlačidla „SET“
(Režim) po dobu 2 sekúnd do nastavenia času. Položka pre
nastavenie bude blikať rýchlosťou 1x za sekundu.
Poradie nastavení: Časová zóna Letní čas zap./vyp. 12/24
hod. Hodina Minúty RokMesiac Deň
Jednotky tlaku Ukončiť.
Stlačením tlačidla „▲/C/F“ sa posuniete o jeden krok vpred.
Podržaním rovnakého tlačidla po dobu 2 sekúnd sa posuniete o 8
krokov alebo sekúnd vpred.
Stlačením tlačidla „▼/CH“ (Nadol / Kanál) sa posuniete
o jeden krok vzad. Podržaním rovnakého tlačidla po dobu
2 sekúnd sa posuniete o 8 krokov alebo sekúnd vzad.
5. NASTAVENIE BUDÍKA
V štandardnom režime prepnete stlačením tlačidla „ALARM“
(Budík) do režimu budíka. Na mieste označenie dňa v týždni na
displeji sa zobrazí „ALM“.
Pokiaľ v režime budíka stlačíte tlačidlo zapnutia alebo vypnutia
budíka, jeho ikona sa zobrazí alebo zmizne.
Pokiaľ v režime budíka podržíte tlačidlo „ALARM“ (Budík), prepnete
sa do nastavenia budíka. Hodnota údaje hodín bude blikať.
Poradie nastavenia: hodina minúty ukončiť.
Stlačením tlačidla „▲/C/F“ sa posuniete o jeden krok vpred.
Podržaním rovnakého tlačidla po dobu 2 sekúnd sa posuniete o 8
krokov alebo sekúnd vpred.
Stlačením tlačidla „▼/CH“ (Nadol / Kanál) sa posuniete
o jeden krok vzad. Podržaním rovnakého tlačidla po dobu
2 sekúnd sa posuniete o 8 krokov alebo sekúnd vzad.
Po nastavení opustíte režim budíka stlačením tlačidla „ALARM“
(Budík) alebo dôjde k opusteniu režimu nastavenia automaticky,
ak po dobu 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.
6. BUDÍK A PRISPANIE
Prednastavený čas: 7:00
Po dosiahnutí času budíka bude po dobu 2 minút znieť pípanie.
Budík: pípanie (0 až 10 sekúnd), dvojité pípanie (11 až 20
sekúnd), štyri pípnutia (21 až 30 sekúnd), neprerušovaný zvuk (po
31 sekundách). Budík bude znieť po dobu 2 minút a zároveň bude
počas rovnakej doby blikať ikona budíka.
Pokiaľ znie budík, môžete stlačením tlačidla „SNZ / LIGHT“
(Prispanie / Svetlo) aktivovať prispanie; budík prestane pípať
a začne znovu po 10 minútach.
Bez ohľadu na to, či ste v režime budíka alebo prispania, stlačením
akéhokoľvek tlačidla okrem „SNZ / LIGHT“ (Prispanie / Svetlo)
príslušný režim ukončíte a vrátite sa to normálneho režimu času.
7. TEPLOTA V INTERIÉRI
Teplotný rozsah: 0 °C / 32 °F až +50 °C / 122 °F
Testovací cyklus: 30 sekúnd
Rozlíšenie teploty: +/- 1 °C
Pokiaľ aktuálna teplota prekročí maximálnu teplotu, zobrazí sa
ako maximálna teplota. Pokiaľ bude aktuálna teplota nižšia než
minimálna teplota, zobrazí sa ako minimálna teplota.
Pokiaľ stlačíte tlačidlo ALARM/RCC/RF, hodiny prestanú
kontrolovať teplotu.
Tendencia teploty
1. Pokiaľ teplota stúpne o 1 °C / 2 °F, šípka bude smerovať nahor.
2. Pokiaľ teplota klesne o 1 °C / 2 °F, šípka bude smerovať dole.
3. Pokiaľ sa teplota zmení v rámci 1 °C / 2 °F, šípka sa zobrazí
vodorovne.
4. U teploty sa porovnáva aktuálny údaj a údaj pred 3 hodinami.
Hodiny zaznamenávajú údaje každých 30 minút.
8. VONKAJŠIA TEPLOTA
Teplotný rozsah:-40 °C / -40 °F až +60 °C / 140 °F
Rozlíšenie teploty: +/- 1 °C
Pokiaľ aktuálna teplota prekročí maximálnu teplotu, zobrazí sa
ako maximálna teplota. Pokiaľ bude aktuálna teplota nižšia než
minimálna teplota, zobrazí sa ako minimálna teplota.
Hodiny automaticky registrujú rádiový signál RF po dobu 3 minút
po zapnutí na batérii a potom začnú prijímať signál RCC.
V priebehu procesu registrácie rádiového signálu RF sa bude
symbol antény zväčšovať: .
Ak bude registrácia rádiového signálu úspešná, zobrazí sa symbol
maximálneho signálu .
Pokaľ v priebehu synchronizácie príjem jedenkrát zlyhá, zobrazí
sa zníženie sily signálu .
Pokaľ je v priebehu synchronizácie príjem jedenkrát úspešný,
zobrazí sa zvýšenie sily signálu .
Pokiaľ synchronizácia trvalo zlyháva, zobrazí sa posledný symbol
antény .
Pokiaľ registrácia rádiového signálu zlyhá alebo bude signál stratený
dlhšie ako 1 hodinu, bude symbol antény blikať   .
Pokiaľ sa synchronizácia nepodarí v priebehu jednej hodiny,
automaticky sa aktivuje predĺžený režim príjmu (3 minúty). Symbol
antény sa bude postupne zvyšovať (rezervované ID).
Pokiaľ sa synchronizácia nepodarí za dlhšie ako jednu hodinu
a zlyhá aj režim predĺženého príjmu, potom sa na displej zobrazí
na 3 sekundy hodnota teploty --- a potom sa prepne.
Pokiaľ sa synchronizácia nepodarí za dlhšie ako 2 hodiny,
automaticky sa aktivuje režim predĺženého príjmu (3 minúty)
a každú hodinu sa vymaže ID.
Pokiaľ je teplota podľa rádiového signálu mínusová, zobrazí sa -9
až -1 ako ; v prípade teploty nižšej než -10 sa zobrazí
V štandardnom režime môžete pomocou tlačidla „▼/CH“ (Nadol /
Kanál) prepínať kanály. Podržaním tlačidla „▼/CH“ (Nadol / Kanál)
vykonáte opätovnú registráciu rádiového signálu (vymazanie ID a
všetkých údajov súvisiacich s rádiovým signálom). Potom dôjde k
príjmu a zobrazeniu nových dát.
9. FUNKCIE RCC
Hodiny začnú prijímať signál RCC po prijatí rádiového signálu
Ak chcete prepnúť na príjem signálu RCC, podržte tlačidlo
„▲/C/F“.
Signál RCC sa bude prijímať automaticky každý deň.
Časy automatického príjmu signálu RCC: 1:00 hod., 2:00 hod.,
3:00 hod., 4:00 hod., 5:00 hod. K príjmu v 4:00 a 5:00 hod. dôjde,
pokiaľ zlyhá príjem o 1:00 – 3:00 hod.
Pri príjmu RCC bude symbol vysielacej veže blikať ; ak bude
príjem úspešný, zmení sa symbol vysielacej veže z na
V prípade letného času sa zobrazí symbol .
Pokiaľ je letný čas nastavený na „Zapnutý“, potom o 1:59 hod.
druhej marcovej nedele roka sa čas zmení na 3:00 hod. A zobrazí
sa symbol letného času.
Pokiaľ je letný čas nastavený na „Zapnutý“, potom o 1:59 hod.
prvej novembrovej nedele v roku sa čas zmení na 1:00 hod.
A symbol DST zmizne.
Pokiaľ je letný čas nastavený na „Vypnuté“, symbol DST sa
nezobrazí a hodiny sa automaticky neprepnú na letný čas.
10. PODSVIETENIE
Pokiaľ je prístroj napájaný iba batériou: stlačením tlačidla
„SNZ / LIGHT" (Prispanie / Podsvietenie) aktivujete podsvietenie
na 10 sekúnd.
Pokiaľ je prístroj napájaný adaptérom: podsvietenie bude
trvale zapnuté. Stlačením tlačidla „SNZ / LIGHT" (Prispanie /
Podsvietenie) môžete prepínať jas podsvietenia v postupnosti HI
(vysokýLO (nízky)OFF (vypnuté)HI (vysoký).
11. SLABÁ BATÉRIA
Pokiaľ hlavná jednotka alebo senzor ukazujú ikonu , znamená
to, že je batéria vybitá a je treba ju vymeniť za novú.
12. PREDPOVEĎ POČASIA
SLNEČNO POLOJASNO ZATIAHNUTÉ DAŽDIVO BÚRKY
Jednotky tlaku: predvolené sú hPa, je možné prepnúť na inHg
Takáto tendencia: ak tlak stúpne alebo klesne o najmenej 2 hPa
počas jednej hodiny, bude šípka ukazovať smerom nahor alebo
nadol. Ak tlak stúpne alebo klesne o menej ako 2 hPa počas
jednej hodiny, zobrazí sa šípka vodorovne.
13. DEN V TÝDNU
pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU
ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU
POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ
NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ
ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM. VŽDY SA
OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS.
SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.
Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme
ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť
a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré
môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované.
Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania
s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.
Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na
jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť
nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení
životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu
(ak je priložená) v príslušnom mieste spätného
odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto
elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných
európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého
elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku,
môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade
prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom
alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva
k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte
odslúžené elektrozariadenie a batérie/akumulátory do domového
odpadu. Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie
alebo použité batérie, či akumulátory zadarmo odložiť, získate
u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe www.sewa.sk.
Firma ELEKTROSPED, a.s. je registrována u kolektivního systému
SEWA, a. s. pod registračním číslem EZ 0000213 (pro recyklaci
elektrozařízení i baterií a akumulátorů).
Vyhradzujeme si právo zmeniť technické špecikácie.
Výrobca: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r. o., Stará Vajnorská 8,
831 04, Bratislava 3
ETA a.s. týmto vyhlasuje, že výrobok HYUWS8230 je v zhode
s európskou smernicou č. 1999/5 / ES. Kompletné Prehlásenie
o zhode možno nájsť na stránkach
http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_ conformity
PL
1. Właściwości:
a) 5 przycisków funkcyjnych: SET, ▲/C/F, ▼/CH, ALARM, SNZ/
LIGHT
b) Sygnał RCC (radiowy sygnał czasu) odbierany z: DCF
c) Wyświetlanie wskazań ciśnienia atmosferycznego
d) Prognoza pogody: Słonecznie, Częściowe zachmurzenie,
Zachmurzenie, Deszcz, Burza
e) Wskaźnik niskiego poziomu baterii w transmiterach lub stacji
bazowej
f) Data, czas, tydzień
g) Jednostki temperatury °C / °F
h) Temperatura wewnętrzna w zakresie (0 °C ~ 50 °C)
i) Temperatura zewnętrzna w zakresie (-40 °C ~ 60 °C)
j) Wilgotność wewnętrzna w zakresie (20 % - 99 %)
k) Wilgotność zewnętrzna w zakresie (20 % - 99 %)
l) Trendy wewnętrznej i zewnętrznej temperatury oraz wilgotności
m) Fazy Księżyca
n) Alarm i drzemka
o) Ustawienia czasu letniego
p) Podświetlenie LED
2. Funkcje przycisków:
SET ALARM
/C/F
▼/CH SNZ/LIGHT
Tryb normalny
Nacisnąć
----
ON / OFF alarm
włączanie lub
wyłączanie
---- Przełączanie kanału
Aktywacja
podświetlenia
(10 s)
Przytrzymać
Przejście
do ustawień
Przejście do
ustawień
alarmu
Wejście / Wyjście
z trybu
szukania RCC
Przejście w tryb
rejestracji RF
------
Ustawianie czasu
Nacisnąć
Zatwierdzenie
ustawień
-----
Przejście w przód
o jedną pozycję
Aktywacja
podświetlenia
(10 s)
Przytrzymać
------ ------
Przejście
w przód o 8
pozycji na
sekundę
Przejście w przód
o 8 pozycji na
sekundę
------
Ustawianie alarmu
Nacisnąć
------
Zatwierdzenie
ustawień
Przejście w tył
o jedna pozycję
Przejście w tył
o jedną pozycję
Aktywacja
podświetlenia
(10 s)
Przytrzymać
------ ------
Przejście w tył
o 8 pozycji na
sekundę
Przejście w tył o 8
pozycji na sekundę
------
3. Start lub reset
Czas domyślny: 2013.01.01, 00:00
Domyślna jednostka temperatury: C
Jednostka ciśnienia atmosferycznego: hPa
Startowa ikona prognozy: częściowe zachmurzenie
Zmiana czasu: włączona
Wyświetlacz LCD będzie w pełni podświetlony (wyświetli wszystkie
ikony) przez 3 sekundy po wymianie baterii lub dokonaniu resetu
urządzenia. Następnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i urządzenie
przejdzie w normalny tryb pracy, po pobraniu danych dotyczących
temperatury i ciśnienia, oraz pobraniu sygnału radiowego z czujnika
(nadajnika) zewnętrznego (RF) w ciągu 3 minut, następnie przejdzie
do odbierania sygnału RCC.
4. Ustawianie czasu
W trybie wyświetlania czasu, nacisnąć przycisk „SET”
i przytrzymać przez 2 sekundy, żeby przejść do ustawień czasu.
Ustawiany aktualnie element będzie migać z częstotliwością 1 Hz.
Kolejność dokonywania ustawień: Strefa czasowa Zmiana.
czasu ON / OFF Pokazywanie czasu w systemie 12 / 24
godzinnym Godzina Minuty rok Miesiąc
Dzień Ustawienia barometru Wyjście.
Naciskać przycisk „
▲/C/F,
”, żeby zmienić wartość o jedną pozycję
w przód z każdym naciśnięciem. Nacisnąć i przytrzymać przez 2
sekundy, żeby zmienić wartość o 8 pozycji na sekundę w przód.
Naciskać przycisk „▼/CH” żeby zmienić wartość o jedną pozycję
w tył z każdym naciśnięciem. Nacisnąć i przytrzymać przez 2
sekundy, żeby zmienić wartość o 8 pozycji na sekundę w tył.
5. Ustawianie alarmu
W trybie normalnej pracy, nacisnąć przycisk „ALARM”, żeby
przełączyć w tryb alarmu. W pozycji dnia tygodnia pojawi się
ikonka „ALM”.
W trybie ALARM, nacisnąć przycisk „ALARM”, żeby włączać
i wyłączać alarm, ALARM – ikona alarmu będzie odpowiednio
pojawiać się i znikać z wyświetlacza.
W trybie alarmu, nacisnąć i przytrzymać przycisk “ALARM” żeby
wejść do ustawień alarmu. Ustawiany aktualnie element będzie
migać.
Kolejność dokonywania ustawień: Godzina minuty Wyjście.
NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI /
INSTRUCTION MANUAL / HASZNÁLATÍ ÚTMUTA
METEOROLOGICKÁ STANICE / METEOROLOGICKÁ STANICA
STACJA METEO/ WEATHER STATION / IDŐJÁRÁS ÁLLOMÁS
OBR
WS 8230
Licensed by Hyundai Corporation, Korea
CZ
CZ
SK
CZ
SK
SK
PL

Máte dotaz ohledně Hyundai WS 8230?

Položte zde otázku, kterou máte o Hyundai WS 8230, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Hyundai WS 8230 vám poskytnout vhodnou odpověď.

Dobrý den, bydlíme v okolí Chebu tj. Bříza nad Ohří a meteostanice nám stále ukazuje nižší barometrický tlak, než ve skutečnosti zde je. Na přístroji je nyní 963, ale skutečný tlak je 1021. Prodejce nám neporadil. Můžete prosím poradit jak jej správně nastavit? Děkuji.

Jana Labudíková, 2018-05-04 20:42:54