House of Marley Conqueror EM-FE010 manuál (návod)

House of Marley Conqueror EM-FE010

Na této stránce můžete nalézt manuál pro produkt House of Marley Conqueror EM-FE010. Před použítím produktu si důkladně přečtěte tento návod. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se Vašeho , na který jste nenašli odpověď v manuálu, dejte nám prosím vědět v dolní části této stránky.

Značka
House of Marley
Model
Conqueror EM-FE010
Produkt
Jazyk
Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Dánština, Polština, Ruské, Norština, Finština, Čeština, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Čínské
Typ souboru
PDF
English
Vítejte v prostředí House of Marley
Užijte si sluchátka Marley!
Uvážlivý poslech
Než začnete sluchátka používat, nezapomeňte u hudebního přehrávače snížit
hlasitost. Tak eliminujete riziko poškození sluchu v důsledku nadměrně vysoké
hlasitos. Nikdy nenoste sluchátka při obsluze strojů, řízení vozidel nebo při
jakékoli jiné činnos, u které je důležité slyšet okolní zvuky. Pokud během nebo
po použi sluchátek pocíte bolest nebo nepohodlí, možná jste ponechali
nastavenou vysokou hlasitost, čímž je možné si přivodit trvalé poškození zvuku.
Pokyny agentury OSHA (Occupaonal Safety and Health Administraon) pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci týkající se povolených úrovní hluku a trvání
vystavení hluku.
Úroveň tlaku zvuku (SPL) Doporučené maximální denní vystavení
90dB 8 hodin
92dB 6 hodin
95dB 4 hodiny
100dB 2 hodiny
105dB 1 hodina
110dB 30 minut
115dB 15 minut
Více než 115 dB
Úrovním SPL vyšším než 115 dB je třeba
se vyhýbat
Benvenuti nel mondo di The House Of Marley.
Come usare al meglio le cuffie Marley
Ascolto responsabile
Accertatevi di abbassare il volume del lettore musicale prima di iniziare
l’ascolto. In questo modo non rischierete danni all’udito dovuti al volume
eccessivo. Non indossate mai le cuffie durante l’uso di macchinari, alla
guida di un’auto o comunque, quando siete impegnati in un’attività in
cui l’ascolto dei rumori esterni è importante. Se avvertite dolore o fastidio
durante o dopo l’ascolto in cuffia, è possibile che abbiate impostato un
volume troppo alto.Un volume eccessivo può provocare danni permanenti
all’udito.
Linee guida emesse dall’Occupational Safety and Health Administration
(OSHA) in materia di livelli di rumore consentiti e durata di esposizione.
Livello di pressione Sonora
[Sound Pressure Level (SPL)]
Esposizione giornaliera massima
raccomandata
90dB 8 ore
92dB 6 ore
95dB 4 ore
100dB 2 ore
105dB 1 ora
110dB 30 minuti
115dB 15 minuti
Valori superiori a 115 dB Evitare livelli SPL a partire da 115 dB
Bonjour et bienvenue chez la Maison Marley (« House of Marley »)
Profitez pleinement de votre casque d’écoute Marley
Une écoute responsable
Assurez-vous de baisser le volume sur votre lecteur de musique avant de
commencer l’écoute. Cela permettra d’écarter le risque d’endommager votre
audition avec un niveau de volume excessif. Ne portez jamais le casque d’écoute
pendant l’utilisation d’une machine, la conduite d’un véhicule ou toute autre
activité où il est primordial d’entendre les bruits extérieurs. Si vous éprouvez des
douleurs ou des malaises pendant ou après l’écoute avec le casque d’écoute,
vous optez peut-être pour un niveau de volume excessif et risquez de subir des
dommages auditifs permanents.
Directives de l’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) au sujet
des niveaux sonores admissibles et des durées d’exposition.
Niveau de pression acoustique
(SPL)
Exposition quotidienne maximale
recommandée
90dB 8 Heures
92dB 6 Heures
95dB 4 Heures
100dB 2 Heures
105dB 1 Heure
110dB 30 Minutes
115dB 15 Minutes
Au-dessus de 115db
Éviter les niveaux SPL de 115db et
supérieur
Greetings and Welcome to The House of Marley
Enjoying Your Marley Headphones
Responsible Listening
Be sure to turn the volume down on your music player before beginning
to listen. This will eliminate the risk of damaging your hearing with an
excessive volume level. Never wear headphones while operating machinery,
driving a car or performing any other activity where hearing outside sounds
is important. If you ever experience pain or discomfort during or after
listening to headphones you may be listening at an excessive volume level
and causing permanent hearing damage.
Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Guidelines for
Permissible Noise Levels and Exposure Durations.
Sound Pressure Level (SPL) Recommended Maximum Daily Exposure
90dB 8 Hours
92dB 6 Hours
95dB 4 Hours
100dB 2 Hours
105dB 1 Hour
110dB 30 Minutes
115dB 15 Minutes
Greater than 115dB Avoid SPL levels of 115dB and greater
Isten hozta! Üdvözli a House of Marley!
Élvezze a Marley fülhallgatókat
Felelős zenehallgatás
Mielő elkezdene zenét hallgatni, győződjön meg róla, hogy a zenelejátszó le
van halkítva. Ezzel kizárja annak kockázatát, hogy a túl nagy hangerő károsítsa a
hallását. Ne viselje a fülhallgatót gépek működtetése, autóvezetés, illetve más
olyan tevékenység során, amikor fontos hallani a külvilág zajait. Ha fájdalmat
vagy kényelmetlen érzést tapasztal a fülhallgatóval történő zenehallgatás közben
vagy után, akkor lehet, hogy túl hangosan hallgatja azt – ez akár végleges
halláskárosodáshoz is vezethet.
Az Occupaonal Safety and Health Administraon (OSHA; Foglalkoztatás-
biztonsági és Foglalkoztatás-egészségügyi Hivatal) irányelvei a megengedhető
zajszintekre és használa időtartamokra vonatkozóan.
Hangnyomásszint (SPL) Ajánlo maximális napi használat
90dB 8 óra
92dB 6 óra
95dB 4 óra
100dB 2 óra
105dB 1 óra
110dB 30 perc
115dB 15 perc
115 dB-nél nagyobb
Kerülje el a 115 dB-es és annál nagyobb
hangnyomásszinteket
Pozdrawiamy i witamy w The House of Marley
Twoje słuchawki marki Marley – radość słuchania
Odpowiedzialne słuchanie
Przed skorzystaniem ze słuchawek pamiętaj o zmniejszeniu głośności na
odtwarzaczu. Dzięki temu unikniesz ryzyka uszkodzenia słuchu, co może się
zdarzyć przy narażeniu ucha na nadmierne natężenie dźwięku. Nigdy nie noś
słuchawek podczas obsługi maszyn, prowadzenia samochodu lub wykonywania
jakiekolwiek innej czynności, w której istotne jest słyszenie dźwięków z otoczenia.
Jeśli kiedykolwiek podczas korzystania ze słuchawek lub po nim odczuwasz ból lub
inne dolegliwości, może to oznaczać, że słuchasz muzyki zbyt głośno i powodujesz
u siebie trwałe uszkodzenie słuchu.
Amerykańska agencja OSHA zajmująca się BHP określiła następujące wskazówki
dotyczące dopuszczalnych poziomów natężenia dźwięku i czasu wystawienia na
ich działanie.
Poziom ciśnienia akustycznego Zalecany limit dzienny ekspozycji
90dB 8 godzin
92dB 6 godzin
95dB 4 godziny
100dB 2 godziny
105dB 1 godzina
110dB 30 minut
115dB 15 minut
Powyżej 115 dB
Unikać poziomu ciśnienia akustycznego 115
dB i wyższego
Vitajte na webovej lokalite House of Marley
Užite si slúchadlá značky Marley
Zodpovedné počúvanie
Skôr ako začnete počúvať, sšte hlasitosť prehrávača. Predídete tak riziku
poškodenia sluchu nadmernou hlasitosťou. Nikdy si nenasádzajte slúchadlá
pri riadení strojov, vedení motorového vozidla alebo inej činnos, pri ktorej je
dôležité, aby ste počuli vonkajšie zvuky. Ak počas počúvania alebo po ňom cíte
bolesť alebo nepohodlie, pravdepodobne máte nastavenú príliš vysokú úroveň
hlasitos, ktorá spôsobuje trvalé poškodenie sluchu.
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (OSHA) –
Usmernenia pre prípustnú hladinu hluku a dĺžku jeho pôsobenia.
Hladina akusckého tlaku (SPL) Odporúčané maximálne denné vystavenie
90 dB 8 hodín
92 dB 6 hodín
95 dB 4 hodiny
100 dB 2 hodiny
105 dB 1 hodina
110 dB 30 minút
115 dB 15 minút
Vyššia ako 115 dB Vyhýbajte sa SPL vyššej ako 115 dB
Velkommen til House of Marley
Nyd dine Marley-høretelefoner
Ansvarlig lytning
Sørg for at skrue ned for lyden på din musikenhed, før du starter med at
lytte. Det fjerner risikoen for at skade din høresans med for høj lydstyrke.
Brug aldrig høretelefonerne, mens du betjener maskiner, kører bil eller
foretager dig andet, hvor det er vigtigt at kunne høre udefrakommende lyde.
Hvis du skulle opleve smerter eller ubehag, mens du bruger høretelefonerne
eller bagefter, kan det skyldes, at lydstyrken er for høj, og forårsage varige
høreskader.
Arbejdsmiljøagenturets (Occupational Safety and Health Administration =
OSHA) retningslinjer for tilladte støjniveauer og eksponeringstider.
Støjniveau
(Sound Pressure Level = SPL)
Maksimal anbefalet daglig eksponering
90dB 8 timer
92dB 6 timer
95dB 4 timer
100dB 2 timer
105dB 1 time
110dB 30 minutter
115dB 15 minutter
Over 115 dB undgå støjniveau på 115 dB og derover
Saludos y bienvenido(a) a The House of Marley
Disfrute de sus auriculares Marley
Escuche responsable
Asegúrese de bajar el volumen del reproductor de música antes de que
empiece a sonar, para evitar el riesgo de dañar sus oídos con un nivel de
volumen demasiado alto. No utilice nunca auriculares mientras maneja
maquinaria, conduce un vehículo o realiza cualquier otra actividad en la que
sea importante escuchar los sonidos del exterior. Si alguna vez nota dolor o
molestias mientras escucha música con los auriculares o después, es posible
que el volumen sea excesivo y pueda causar daños auditivos permanentes.
Pautas de niveles permisibles de ruido y duraciones de la exposición de la
OSHA (Occupational Safety and Health Administration).
Nivel de presión sonora (SPL) Exposición diaria máxima recomendada
90dB 8 horas
92dB 6 horas
95dB 4 horas
100dB 2 horas
105dB 1 hora
110dB 30 minutos
115dB 15 minutos
Mayor de 115 dB Evite niveles SPL de 115 dB y más
Guten Tag und Willkommen im “House of Marley”
Haben Sie viel Freude mit Ihrem Marley-Kopfhörer
Verantwortungsbewusstes Hören
Achten Sie darauf, die Lautstärke ihres Musik-Players leise zu stellen, bevor Sie
mit dem Hören beginnen. Dadurch wird die Gefahr ausgeschaltet, Ihr Gehör durch
übermäßige Lautstärke zu schädigen. Tragen Sie nie Kopfhörer, während Sie
Maschinen bedienen, Auto fahren, oder irgendeine andere Tätigkeit ausführen,
bei der es wichtig ist, Außengeräusche hören zu können. Sollten Sie während
oder nach dem Hören mit Kopfhörern Schmerzen oder Beschwerden haben,
kann es sein, dass Sie mit zu hoher Lautstärke hören, was einen bleibenden
Gehörschaden verursachen kann.
Richtlinien der Behörde für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (OSHA)
für die zulässigen Schallpegel und Aussetzungszeiten.
Schalldruck (SPL) Empfohlene maximale tägliche Aussetzung
90dB 8 Stunden
92dB 6 Stunden
95dB 4 Stunden
100dB 2 Stunden
105dB 1 Stunde
110dB 30 Minuten
115dB 15 Minuten
Über 115 dB
Vermeiden Sie Schalldruckpegel von
115 dB und darüber
IB-EMH0-W
Добро пожаловать в магазин House of Marley
Наслаждайтесь музыкой в наушниках компании Marley
Безопасность прослушивания
Перед началом прослушивания следует уменьшить громкость звука в наушниках. Это
позволит защитить слух от чрезмерно высокого уровня громкости. Не рекомендуется
использовать наушники во время езды на велосипеде, вождения автомобиля или
в любых других случаях, отвлекающих ваше внимание. Если во время или после
прослушивания музыки в наушниках возникает дискомфорт или боль, возможно,
установлен слишком высокий уровень громкости, опасный для слуха.
Установленные Управлением охраны труда (Министерства труда США, OSHA)
предельно допустимые значения уровня шума и максимальной продолжительности
его воздействия.
Уровень звукового давления
Максимальная продолжительность
шумового воздействия (1 день)
90 дБ 8 часов
92 дБ 6 часов
95 дБ 4 часа
100 дБ 2 часа
105 дБ 1 час
110 дБ 30 минут
115 дБ 15 минут
Выше 115 дБ
Избегайте уровней звукового давления
115 дБ и выше
Hallo en welkom bij The House of Marley
Geniet van je Marley-koptelefoon
Verantwoordelijk luisteren
Zet het volume van uw muziekspeler zeker stiller vóór u begint te luisteren.
Zo voorkomt u oorschade door een te hoog volume. Draag nooit een
koptelefoon tijdens het bedienen van machines, het autorijden of elke
andere activiteit waarbij het belangrijk is dat u externe geluiden kunt
horen. Als u pijn of ongemakken hebt tijdens of na het luisteren met een
koptelefoon, kan het zijn dat uw volume te hoog staat, wat permanente
gehoorschade kan veroorzaken.
Richtlijnen van de Occupational Safety and Health Administration (OSHA;
Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) voor toelaatbare
geluidsniveaus en duur van de blootstelling.
Geluiddrukniveau
Aanbevolen maximale dagelijkse
blootstelling
90dB 8 uur
92dB 6 uur
95dB 4 uur
100dB 2 uur
105dB 1 uur
110dB 30 minuten
115dB 15 minuten
Meer dan 115 dB
vermijd geluiddrukniveaus van 115 dB
en meer
Headphones
Support for other devices varies by model. All compability is subject to change.
Las funciones para otros disposivos podrían variar por modelo. La compabilidad es suscepble
a cualquier cambio.
La compabilité avec d’autres appareil varie selon les modèles. Toute compabilité peut faire
l’objet de changement.
Kompabilität zu anderen Geräten variieren je nach Modell. Alle Kompabilitäten sind
freibleibend.
Il supporto per gli altri disposivi è diverso per ogni modello . La compabilità è soggea a
variazioni.
Support for andre apparater varierer eer model. Al kompabilitet er med forbehold af ændringer.
Podpora dalších zařízení se může u jednotlivých modelů lišit. Údaje o kompabilitě se mohou
změnit.
Más eszközök támogatosága a modelltől függ. A kompabilitás változhat.
Wsparcie innych urządzeń jest uzależnione od modelu. Zgodność może ulec zmianie.
Podpora inými zariadeniami sa líši podľa modelu. Kompabilita sa môže zmeniť.
Поддержка другими устройствами зависит от конкретной модели. Режим совместимости
может быть изменен.
Ondersteuning voor andere apparaten varieert per model. Alle compabiliteit is onderhevig aan
verandering.
Støe for andre enheter varierer eer modell. All kompabilitet er gjenstand for endring.
Toimivuus muissa laieissa vaihtelee malleiain. Yhteensopivuuteen saatetaan tehdä muutoksia.
Support för andra enheter varierar eer modell. All kompabilitet kan ändras.
Η υποστήριξη για άλλες συσκευές ποικίλλει, ανάλογα με το μοντέλο. Όλα τα χαρακτηριστικά
συμβατότητας ενδέχεται να αλλάξουν.
O suporte para outros modelos variam de acordo com o modelo. Toda a compabilidade está
sujeita a alteração.
Diğer cihazların desteklenmesi modele göre değişiklik gösterir. Uyumluluğun tamamı değişikliğe
tabidir.
他のデバイスとの互換性は、各機種により異なります。すべての互換性情報は変更され
ることがあります 。
제품 모델 별로 지원하는 사양 및 호환성이 틀릴 수 있습니다.
個別型號可支援其他裝置使用. 所有兼容性如有任何更改, 恕不另行通知
个别型号可支援其他装置使用. 所有兼容性如有任何更改,恕不另行通知
.
.

Máte dotaz ohledně House of Marley Conqueror EM-FE010?

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně manuálu k produktu House of Marley Conqueror EM-FE010, neváhejte se zeptat. Popiště Váš problém dostatečně, aby Vám ostatní uživatelé mohli poskytnout tu správnou odpověď.

Produkty související s nákupem: