Brother PT-D200

Brother PT-D200 manuál (návod)

(1)
 • Řiďte se následujícími pokyny, abyste se vyhnuli riziku
  požáru, popálenin, zranění, zásahu elektrickým proudem,
  poškození, přehřátí, neobvyklého zápachu nebo kouře.
  Chcete-li zabránit jakýmkoliv poškozením a selháním, tiskárnu štítků
  P-touch používejte pouze při specifikovaném napětí a s doporučeným napájecím
  adaptérem (AD-24ES).
  Nedotýkejte se tiskárny štítků P-touch během bouřky.
  Nepoužívejte přístroj / napájecí adaptér na místech s vysokou vlhkostí (například
  v koupelně).
  Sítový kabel nepřetěžujte.
  Neumístujte na sítový kabel a zástrčku žádné těžké předměty, ani je nijak
  neupravujte. Sítový kabel neohýbejte silou ani za něj netahejte. Když napájecí
  adaptér vytahujete ze zásuvky, vždy jej držte.
  Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta do sítové zásuvky. Nepoužívejte zásuvku,
  která je uvolněná.
  •Přístroj / napájecí adaptér / elektrickou zástrčku / baterie nesmíte nechat zvlhnout,
  například tím, že je budete brát mokrýma rukama nebo na ně vylijete nějaký nápoj.
  Vniknutí kapaliny z baterií do očí může mít za následek ztrátu zraku. Pokud se tak
  stane, ihned si oči pořádně propláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou
  pomoc.
  Tiskárnu štítků / napájecí adaptér / baterie P-touch nesmíte rozebírat ani upravovat.
  Minusový a plusový kontakt baterie se nesmí dostat do styku s žádným kovovým
  předmětem.
  K výměně baterií nepoužívejte žádné ostré předměty, jako jsou nap
  říklad nůžky
  nebo kuličkové pero.
  Baterie nevystavujte horku ani je nevyhazujte do ohně.
  Pokud při používání nebo uchovávání přístroje zaznamenáte nějaký neobvyklý
  zápach, přehřátí, změnu barvy, deformaci či cokoliv neobvyklého, ihned odpojte
  napájecí adaptér, vyjměte baterie a přestaňte přístroj používat.
  Baterie, které jsou poškozené nebo z nich vytéká kapalina, nepoužívejte, protože
  kapalina by se vám mohla dostat na ruce.
  Nepoužívejte baterie, které jsou deformované, uniká z nich kapalina nebo mají
  poškozený štítek. Mohlo by dojít ke vzniku tepla.
  Těmito pokyny se řiďte, abyste zabránili osobnímu úrazu,
  úniku kapaliny, popáleninám či přehřátí.
  Pokud přístroj nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí. Kromě toho dětem
  nedovolte, aby si vkládali části přístroje nebo štítky do úst. Dojde-li ke spolknutí
  nějakého předmětu, vyhledejte lékařskou pomoc.
  Nedotýkejte se kovových částí poblíž tiskové hlavy bezprostředně po tisku.
  Nedotýkejte se čepele odstřihu.
  Pokud se vám na kůži nebo na šaty dostane vyteklá kapalina z baterií, ihned je
  opláchněte čistou vodou.
  Pokud nemáte v úmyslu tiskárnu štítků P-touch používat, vyjměte baterie a
  odpojte napájecí adaptér.
  Nepoužívejte jiné než specifikované baterie. Nepoužívejte kombinaci starých a nových
  baterií nebo kombinaci různých typů, různých úrovní nabití, různých výrobců nebo
  různých modelů. Nevkládejte baterii s převrácenými plusovými a minusovými konci.
  Tiskárnu štítků P-touch / napájecí adaptér nesmíte upustit ani ho vystavit nárazu.
  •Netlačte silou na LCD displej.
  •Při zavírání zadního krytu nevsunujte do přístroje prsty.
  •Před tím, než začnete používat dobíjecí akumulátory Ni-MH, si pečlivě přečtěte
  návod k akumulátorům a jejich nabíječce a nezapomínejte je správně používat.
  Používáte-li dobíjecí akumulátory Ni-MH, před použitím akumulátorů je dobijte
  pomocí specializované nabíječky akumulátorů.
  V závislosti na umístění, materiálu a podmínkách okolního prostředí se může
  štítek odloupnout nebo stát neodstranitelným. Barva štítku se může změnit nebo
  se přenést na další předměty. Než štítek někam umístíte, ověřte si podmínky
  okolního prostředí a zkontrolujte příslušný materiál.
  Nepoužívejte tiskárnu štítků P-touch žádným způsobem ani za žádným účelem,
  které nejsou popsány v této příručce. V opačném případě by mohlo dojít k nehodě
  nebo poškození přístroje.
  V tiskárně štítků P-touch používejte pouze pásky Brother TZe. Nepoužívejte
  pásky, které nemají znač
  ku .
  •K vyčištění přístroje na štítky používejte pouze měkký a suchý kus látky, nikdy
  nepoužívejte alkohol ani organická rozpouštědla.
  •K čištění tiskové hlavy používejte měkkou utěrku, nikdy se tiskové hlavy nedotýkejte.
  Nevkládejte do místa výstupu pásky, konektoru napájecího adaptéru ani
  přihrádky na baterie apod. žádné cizí předměty.
  Neumíst’ujte tiskárnu štítků P-touch / baterie / napájecí adaptér na přímé sluneč
  světlo, déšt, do blízkosti ohřevných těles či jiných horkých zařízení, na jakékoliv
  místo vystavené působení extrémně vysokých či nízkých teplot (například na
  přístrojovou desku nebo do zadní části auta), vysoké vlhkosti či prachu.
  •Na páčku odstřihu příliš netlačte.
  Pokud je kazeta prázdná, nepokoušejte se tisknout. Můžete způsobit poškození
  tiskové hlavy.
  •Při tisku nebo posuvu štítku netahejte za pásku, poškodí to jak pásku, tak
  tiskárnu štítků.
  •V případě selhání nebo opravy přístroje P-touch či konce životnosti baterií dojde
  ke ztrátě dat v paměti.
  Tiskárna štítků
  P-touch není vybavena funkcí nabíjení pro dobíjecí akumulátory.
  •Vytištěný text se může lišit od textu, který se objevuje na LCD.
  Délka vytištěného štítku se může lišit od zobrazené délky štítku.
  •Během výroby a zasílání produktu je přes displej nalepena ochranná průhledná
  plastová nálepka. Před použitím byste měli tuto nálepku odstranit.
  Pokud dojde k odpojení napájení na dobu delší než tři minuty, veškerá nastavení
  textu, formátu a textové soubory uložené v paměti budou smazány.
  Bezpečnostní opatření
  VAROVÁNÍ
  Označuje potenciálně nebezpečnou
  situaci, která by mohla vést k vážnému
  úrazu nebo i smrti.
  UPOZORNĚ
  Označuje potenciálně nebezpečnou
  situaci, která by mohla vést k lehkému
  nebo středně těžkému úrazu.
  Obecná preventivní opatření
  Prohlášení o shodě
  (pouze Evropa/Turecko)
  My, společnost BROTHER INDUSTRIES, LTD.
  15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
  Nagoya, 467-8561, Japan
  prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje nezbytným
  požadavkům a dalším ustanovením směrnice 2004/108/EC
  a 2009/125/EC.
  Adaptér AD-24ES splňuje základní požadavky a další
  příslušná ustanovení směrnice 2006/95/EC.
  Prohlášení o shodě je na naší webové stránce. Prosíme
  otevřete http://solutions.brother.com -> zvolte region (např.
  Europe) -> zvolte zemi -> zvolte model -> zvolte „Návody“ ->
  zvolte Prohlášení o shodě (* podle potřeby zvolte jazyk).
  Napájení a kazeta s páskou
  Otevřete kryt kazety tak, že zatlačíte na
  výše označenou oblast na vrchním konci
  zařízení.
  Pokud je již kazeta s páskou nainstalována,
  vyjměte ji vytažením nahoru. Jestliže jsou již
  nainstalovány baterie, vyjměte je.
  •Při výměně baterií nebo kazet musí být vypnuto
  napájení.
  Vložte šest nových alkalických AAA
  baterií (LR03) nebo plně nabité
  akumulátory Ni-MH (HR03). Dbejte, aby
  jejich póly směřovaly do správných
  směrů.
  Uživatelé alkalických baterií:
  Vždy vyměňujte všech šest starých
  baterií za nové zároveň.
  Uživatelé Ni-MH akumulátorů:
  Vždy vyměňujte všech šest akumulátorů
  za zcela nabité zároveň.
  POZNÁMKA
  Nejnovější informace o doporučených bateriích
  naleznete na webové stránce
  http://solutions.brother.com/
  Vložte kazetu s páskou tak, aby zapadla
  na své místo.
  Ujistěte se, že se konec pásky posouvá pod
  vodítka pásky.
  V tomto přístroji používejte pouze kazety
  Brother TZe.
  Pevně upevněte kryt kazety tak,
  aby zapadl na své místo.
  POZNÁMKA
  Používáte-li doplňkový napájecí adaptér (AD-24ES)
  1. Připojte napájecí adaptér k zásuvce napájecího
  adaptéru na vršku přístroje.
  2. Zasuňte zástrčku do nejbližší standardní elektrické
  zásuvky.
  Pro zálohování paměti doporučujeme spolu s
  napájecím adaptérem použít alkalické AAA baterie
  (LR03) nebo Ni-MH akumulátory (HR03).
  1
  Tisková
  hlava
  čka
  odstřihu
  Kryt
  kazety
  2 3
  Ozubené
  kolečko
  Okraj
  odstřihu
  Konec pásky
  Výstupní štěrbina
  pásky
  Vodítko pásky
  4
  Zásuvka napájecího
  adaptéru
  POZNÁMKA
  Displej LCD sice zobrazuje jednu řádku o 15 znacích, avšak vy
  můžete zadávat text o délce až 80 znaků.
  •Při výběru nastavení se stisknutím tlačítka mezerníku vrátíte na
  výchozí položku.
  LCD displej a klávesnice
  1
  2
  3
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16 25
  4
  6
  5
  7
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  17
  26
  1. Velikost
  2. Kurzor
  3. Podržení/rámeček
  4. Šířka
  5. Styl
  6. Velká písmena
  7. Délka štítku
  Při zvolení konkrétní délky štítku
  se také zobrazí .
  8. Tlačítko kurzoru: vpravo
  (použijte s tlačítkem Shift k
  přechodu na konec textu).
  9. Tlačítko OK
  10. Tlačítko Esc (Zrušit)
  11. Tlačítko kurzoru: vlevo
  (použijte s tlačítkem Shift k
  přechodu na začátek textu).
  12. Tlačítko napájení
  13. Tlačítko Menu
  14. Tlačítko stylu
  15. Tlačítka znaků
  16. Tlačítko velkých písmen
  17. Tlačítka Shift
  18. Tlačítko tisku
  19. Tlačítko náhledu
  20. Tlačítko rámečku
  21. Tlačítko symbolů
  22. Tlačítko DECO MODE
  23. Tlačítko Výmaz
  24. Tlačítko Enter
  25. Tlačítko diakritiky
  26. Tlačítko mezerníku
  Tiskový náhled je vygenerovaný obrázek štítku a může se
  lišit od skutečně vytištěného štítku.
  Délka štítku zobrazená na displeji LCD se může lehce lišit od
  skutečné délky štítku po vytištění.
  1 Zapněte svůj přístroj.
  Dodejte přístroji napájení pomocí šesti AAA baterií nebo
  doplňkového napájecího adaptéru (AD-24ES) a poté
  stiskněte tlačítko .
  2 Nastavte jazyk.
  Výchozím nastavením je [English].
  3 Nastavte měrné jednotky.
  Výchozí nastavení je [mm].
  POZNÁMKA
  •Pokud během pěti minut nezmáčknete žádnou klávesu,
  přístroj se automaticky vypne.
  Chcete-li nějakou operaci zrušit, stiskněte tlačítko .
  Počáteční nastavení
  / [Jazyk]
  / [English/Español/Français/Hrvatski/
  Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/Polski/Português/
  Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/
  Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] .
  / [Jednotka]
  / [palec/mm] .
  Odstraňování problémů
  X Chybové hlášení XProblémy a jejich řešení
  Hlášení Příčina/Náprava
  Slabé bat!
  Dochází baterie.
  V případě, že používáte alkalické AAA baterie:
  vyměňte je za nové.
  V případě, že používáte Ni-MH akumulátory: plně je
  dobijte.
  Bat. vybita
  Nainstalované baterie jsou vybité.
  Neplatné!
  Vybrali jste volbu [Číslování] a nad kurzorem se
  nenachází žádný text.
  •Pro volbu [Číslování] byl zvolen neplatný znak.
  Pro volbu [Délka tab.] položky [Délka štítku] bylo
  vybráno neplatné číslo.
  •Při použití režimu DECO MODE nebo funkce
  Jmenovka byla jako délka štítku zadána neplatná
  hodnota.
  Není text!
  Zkusili jste vytisknout textový soubor, i když v paměti
  nejsou uložena žádná data.
  bylo stisknuto, i když nebyl zadán žádný text.
  Zkusili jste vybrat volbu [Číslování], [Zrcadlový] nebo
  náhled textu, ačkoliv nebyl zadán žádný text.
  nebo byly stisknuty, i když při
  používání režimu DECO MODE nebo funkce
  Jmenovka nebyl zadán žádný text.
  Limit řádky!
  Zkusili jste zadat třetí řádku stisknutím .
  Zkusili jste vytisknout nebo zobrazit dva řádky textu,
  i když je nainstalována pouze 3,5 nebo 6 mm páska.
  Nainstalujte pásku větší velikosti.
  Není kazeta!
  Zkusili jste vytisknout štítek, i když není nainstalována
  žádná kazeta.
  Chyba řezače
  V průběhu procesu tisku byla použita páčka odstřihu.
  Plný text!
  Byl již zadán maximální počet znaků (80 znaků,
  50 znaků pro režim DECO MODE nebo funkci
  Jmenovka).
  Text dlouhý!
  Režim DECO MODE nebo funkce Jmenovka:
  Protože počet zadaných znaků překračuje délku štítku,
  zkratte text.
  Všechny ostatní funkce:
  Protože počet zadaných znaků překračuje délku štítku,
  zkratte text nebo jako délku štítku zvolte volbu [Auto].
  Bez rámečku?
  Tisk na 3,5 mm pásku s neplatným zapnutím rámečku.
  (Zvolte pro tisk bez rámečku, pro
  storno.)
  Posunout
  OK?
  Posunutí pásky po tisku, když je zvolena volba
  [Tisk sady]. Viz „Nastavení okraje“.
  Vložte 12mm!
  K použití v režimu DECO MODE nebo funkci
  Jmenovka jsou dostupné pouze 12 mm pásky.
  Chyb. páska!
  Použijte kazetu s páskou se značkou .
  Hlášení Příčina/Náprava
  Problém Řešení
  Po zapnutí
  přístroje displej
  zůstává prázdný.
  Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
  Pokud baterie dochází, vyměňte je.
  Zkontrolujte, zda je adaptér AD-24ES správně
  připojený.
  Po vytištění štítku
  je okraj (mezera)
  na obou stranách
  textu příliš velká.
  •Nahlédněte do části „Nastavení okraje“ této
  Příručky uživatele a zvolením volby [Poloviční]
  nebo [Úzké] nastavte vašemu štítku menší
  okraje.
  Přístroj netiskne
  nebo tiskne
  zdeformované
  znaky.
  Zkontrolujte, zda byla správně vložena kazeta
  s páskou.
  Jestliže je kazeta s páskou prázdná, vyměňte ji.
  Zkontrolujte, zda je řádně zavřen kryt kazety.
  Nastavení se
  samo vymazalo.
  Možná dochází baterie. Vyměňte je.
  Dojde-li k odpojení napájení na dobu delší než tři
  minuty, veškerý text a formáty na displeji budou
  ztraceny. Rovněž se vymažou nastavení jazyka
  a jednotek.
  Skrz vytiště
  štítek se táhne
  bílá horizontální
  čára.
  Na tiskové hlavě může být nečistota. Vyjměte
  kazetu s páskou a pomocí suché bavlněné tyčinky
  jemně seshora dolu tiskovou hlavu otřete.
  Tisková hlava se čistí snadněji, pokud použijete
  volitelnou čisticí kazetu na tiskové hlavy (TZe-CL3).
  Přístroj se
  „zamknul“ (tj. ani
  při stisknutí
  klávesy ani při
  zapnutí přístroje
  se nic neděje).
  Nahlédněte do části „Resetování přístroje
  P-touch“.
  Když zkoušíte
  tisknout,
  napájení se
  vypne.
  Možná dochází baterie. Vyměňte je.
  Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
  Používáte špatný adaptér. Doporučený adaptér
  je AD-24ES.
  Páska se řádně
  neposunuje nebo
  se v přístroji na
  štítky zasekává.
  Zkontrolujte, zda se konec pásky posouvá pod
  vodítka pásky.
  Byla použita páčka odstřihu během tisku. Při tisku
  se páčky nedotýkejte.
  Pro vytvoření
  nového štítku je
  nutné vymazat
  veškerá
  nastavení textu a
  formátu.
  Stiskněte tlačítka + a zvolte
  [Text&Format].
  LCD je
  nastaveno na
  nesprávný jazyk.
  Nahlédněte do „Počáteční nastavení“.
  Problém Řešení
  Pomocí vašeho přístroje PT-D200 můžete vytvářet štítky pro
  různé aplikace. Vybírejte z mnoha rámečků, stylů a velikostí
  znaků a navrhněte si krásné vlastní štítky.le jsou k dispozici
  různé typy kazet s páskami, které umožňují tisk štítků různých
  šířek a rozmanitých barev.
  Před tím, než začnete se zařízením pracovat, si pozorně
  přečtěte tuto příručku a uchovejte ji na snadno dostupném
  místě pro budoucí použití.
  Vytištěno v Číně
  LAA656001A
  Čeština
  Български
  Příručka uživatele
  ZÁKLADNÍ POUŽÍVÁNÍ
  X Přepínání mezi velkými a malými písmeny
  Velká písmena Malá písmena
  ( ZAP.) ( VYP.)
  X Tvorba dvou řádků textu
  Přemístěte kurzor na místo, kde začíná druhý řádek, a stiskněte
  tlačítko .
  Pro dvouřádkový text používejte buď 9 mm, nebo 12 mm pásku.
  POZNÁMKA
  •Při stisknutí tlačítka Enter se zobrazí symbol návratu ( ).
  X Zadávání tabulátoru
  Chcete-li změnit délku tabulátoru:
  X Zadávání znaků s diakritikou
  Seznam dostupných znaků s diakritikou naleznete v tabulce
  znaků s diakritikou (B) na přiloženém letáku.
  Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko .
  •Pořadí znaků s diakritikou závisí na zvoleném jazyku
  displeje LCD.
  X Změna délky štítku
  POZNÁMKA
  •Po vytištění štítku odstraňte jeho část za vytištěnými tečkami (:)
  nůžkami tak, aby délka štítku odpovídala nastavení přístroje.
  •Při zvolení konkrétní délky štítku se na displeji LCD také zobrazí
  symbol .
  X Mazání
  Stisknete-li , znaky budou smazány po jednom.
  Chcete-li smazat veškerý text a nastavení:
  Chcete-li smazat pouze text:
  X Náhled
  Text si můžete před vytištěním prohlédnout v náhledu.
  Tiskový náhled je vygenerovaný obrázek štítku a může se
  lišit od skutečně vytištěného štítku.
  Pokud displej LCD nemůže zobrazit celý text najednou,
  stisknutím tlačítka
  /
  zobrazíte skrytý text.
  X Posuv (posuv pásky)
  X Tisk
  Pokud potřebujete pouze 1 kopii štítku, stiskněte tlačítko
  , aniž byste vybírali počet kopií.
  •Počet kopií lze také upřesnit pomocí tlačítka s číslem.
  Chcete-li zabránit poškození pásky, když se zobrazuje
  hlášení „Tisk…“ nebo „Podávání…“, nedotýkejte se páčky
  odstřihu.
  Chcete-li odstřihnout štítek, zatlačte na páčku odstřihu
  v pravém horním rohu přístroje.
  Odloupněte vytištěný štítek z podkladu a nalepte jej.
  •Můžete vytisknout až 9 kopií každého štítku.
  X Používání možností tisku ( + )
  [Číslování]
  Můžete vytisknout mnoho kopií stejného textu a po každém
  vytištěném štítku zvyšovat zvolené číslo o 1.
  Příklad: chcete vytisknout kopie štítku, který obsahuje výrobní
  číslo (0123, 0124 a 0125).
  Zvolte nejvyšší číslo, které chcete vytisknout při nastavování
  čísla.
  [Zrcadlový]
  •Při tisku typu [Zrcadlový] použijte průsvitnou pásku, aby
  bylo štítky připevněné na sklo, okno či jiný průhledný povrch
  možné přečíst i z druhé strany.
  X Nastavení okraje ( + )
  [Plné]/[Poloviční]/[Úzké]
  Pro ponechání shodných okrajů na obou stranách textu.
  [Tisk sady]
  Pro vytváření štítků, které obsahují text v různých stylech.
  1. Zadejte text.
  2. Stiskněte tlačítko a pak se zobrazí [Kopií: ].
  3. Stiskněte tlačítko / nebo zadejte číslo
  pomocí tlačítek čísel, abyste zvolili počet kopií.
  4. Stiskněte tlačítko . Zahájí se tisk a poté se zobrazí
  hlášení „Posunout OK?“.
  5. Stiskněte tlačítko , abyste zadali další text.
  6. Vymažte text, zadejte text pro další štítek a stiskněte .
  7. Když se objeví hlášení „Posunout OK?“ po vytiště
  posledního štítku, stiskněte .
  8. Po posunutí pásky stiskněte páčku odstřihu, abyste
  odřízli sadu štítků.
  POZNÁMKA
  Je-li nastavena volba [Tisk sady], před použitím odstřihu posuňte
  pásku, jinak může dojít k odříznutí části textu. A také odstřihávejte
  štítek podél vytištěných teček ( ) tak, aby byl text na štítku vystředěn.
  Je-li nastavena volba [Poloviční] nebo [Úzké], délka zobrazeného
  štítku bude délkou od vytištěných teček ( ) ke konci štítku.
  Chcete-li vytisknout více než 1 kopii štítku s minimálním
  okrajem, nastavte okraj na volbu [Úzké].
  Nevytahujte pásku, aby nedošlo k poškození kazety s páskou.
  Můžete uložit až 30 štítků a později si je znovu otevřít k tisku. Do
  jednoho souboru lze uložit maximálně 80 znaků. Uložené štítky
  můžete také upravovat a přepisovat.
  X Uložení
  X Tisk
  X Otevření
  POZNÁMKA
  Pokusíte-li se uložit štítek, když je pod tímto číslem již nějaký
  štítek uložen, zobrazí se hlášení „Přepsat?“. Chcete-li nový
  štítek uložit, stiskněte tlačítko . Chcete-li ukládání
  zrušit, stiskněte tlačítko .
  Pokud se opakovaným používáním ztupí čepel odstřihu a pásku nelze
  čistě odstřihnout, vyměňte jednotku odstřihu za novou (katalogové
  číslo TC-4), kterou dostanete od autorizovaného prodejce společnosti
  Brother.
  X Výměna jednotky odstřihu
  1.
  Vytáhněte obě části jednotky odstřihu (zelené) ve směru
  šipek znázorněn
  ý
  ch na obrázku.
  2. Nainstalujte novou jednotku odstřihu. Zatlačte na ni, dokud
  nezapadne na místo.
  Nedotýkejte se holými prsty čepele odstřihu.
  Zadávání textu
  Řádek 1 Obrázek štítku
  Řádek 2
  / [Tabulátor]
  / [Délka tab.]
  / [Auto/0-100 mm]
  Velká písmena Velká písmena
  - / /
  / [Délka štítku]
  / [Auto/30-300 mm]
  + / [Text&Format]
  + / [Pouze text]
  Tisk štítků
  +
  [Kopií: ] / -
  / +
  / [Číslování]
  /
  + / [Zrcadlový]
  [Zrcadlov.tisk?]
  / [Okraj]
  / [Plné/Poloviční/Úzké/Tisk sady]
  LCD displej Obrázek štítku
  Plné
  Polovič
  Úzké
  25.4mm
  4mm4mm
  ABC ABC
  12mm 12mm
  ABC
  25.4mm
  Plný
  Polovič
  Úzký
  67mm
  ABC
  41mm
  ABC
  25mm
  ABC
  Ukládání souborů se štítky
  / [Uložit]
  /
  / [Tisk]
  /
  [Kopií: ] / -
  / [Otevřít]
  /
  Příslušenství
  Kazety s páskou: Přečt
  ě
  te si přiložený „Katalog pásek“.
  Napájecí adaptér: AD-24ES
  Jednotka odstřihu: TC-4 (náhradní)
  POUŽÍVÁNÍ ŠABLON
  Tato funkce vám umožňuje vytvářet různé štítky se jmény pomocí
  zabudovaných šablon. Viz tabulka formátů Jmenovka (D) na
  přiloženém letáku.
  Příklad:
  Tato funkce vám umožňuje vytvořit unikátní štítky pomocí
  zabudovaných šablon. Viz tabulka formátů DECO MODE (C)
  na přiloženém letáku.
  Příklad:
  POZNÁMKA
  V závislosti na zvoleném formátu se nemusí vytisknout celý
  obsah vašeho textu. Pokud jste například zvolili konkrétní
  délku štítku a text je příliš dlouhý, zobrazí se chybové hlášení
  „Text dlouhý!“.
  Šablony nelze upravovat.
  V režimu DECO MODE lze používat pouze zvýrazně
  symboly na přiloženém letáku.
  Chcete-li smazat veškerý text, stiskněte tlačítko a ,
  poté se zobrazí dotaz „Vymazat?“. Smažte text stisknutím tlačítka
  . Chcete-li mazání zrušit, stiskněte tlačítko .
  Když otevřete režim DECO MODE nebo funkci Jmenovka,
  budou automaticky vyvolány naposledy tisknutý text a délka
  štítku v režimu DECO MODE nebo funkci Jmenovka.
  Stisknutím se vrátíte na předešlý krok.
  Chcete-li ukončit režim DECO MODE nebo funkci Jmenovka
  a vrátit se do obrazovky pro zadávání textu, proveďte jedno
  z následujících:
  a) Stiskněte tlačítko .
  b) Stisknutím tlačítka / zvolte [Zrušit] a poté,
  až se zobrazí „Tisk“, stiskněte tlačítko .
  Tyto funkce jsou dostupné, pouze když používáte kazety
  s páskou o šířce 12 mm.
  Maximální délka štítku je 200 mm pro režim DECO MODE
  a funkci Jmenovka.
  Je-li pro „Délka štítku“ vybrána volba [Auto], štítek se
  automaticky nastaví na správnou délku textu.
  Do nastavení [Auto] režimu „Délka štítku“ se vrátíte
  stisknutím tlačítka .
  UŽITEČNÁ FUNKČNÍ TLAČÍTKA
  1 Stisknutím tlačítka vyberte nastavení
  pro zadání textu.
  2 Pomocí tlačítek / vyberte nastavení.
  * Zvolíte-li například [HEL+Atlanta], styl pro znaky včetně znaků
  s diakritikou bude Helsinki a styl pro čísla a některé symboly
  bude Atlanta. Jiné kombinované styly budou rozděleny
  podobným způsobem.
  POZNÁMKA
  Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko .
  •Nahlédněte do tabulky vzorových stylů (F) na přiloženém
  letáku.
  Aktuální velikost tisknutého fontu závisí na šířce pásky, počtu
  znaků a počtu zadaných řádků. Jakmile velikost znaků
  dosáhne minimální velikosti, vybraný font se nastaví na
  uživatelský na bázi stylu Helsinki. Tím je umožněn tisk úzkých
  nebo víceřádkových štítků s nejmenší možnou velikostí textu.
  Stisknutím tlačítka vybíráte styl rámečku. Nahlédněte
  do tabulky stylů rámečku (E) na přiloženém letáku.
  POZNÁMKA
  Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko .
  Stisknutím tlačítka vybíráte rozličné symboly. Pro
  seznam dostupných symbolů nahlédněte do tabulky symbolů
  (A) na přiloženém letáku.
  POZNÁMKA
  Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko .
  Tiskárnu štítků P-touch můžete resetovat, když chcete inicializovat
  nastavení nebo v případě, že přístroj P-touch řádně nefunguje.
  1 Vypněte tiskárnu štítků P-touch, podržte
  stisknuté tlačítko a a poté stisknutím
  tlačítka přístroj P-touch znovu zapněte.
  2 Uvolněte tlačítko a .
  Tiskárnu štítků P-touch se zapne s resetovanou interní
  pamětí.
  POZNÁMKA
  Všechen text, nastavení a uložené soubory budou smazány.
  *
  1
  Nejnovější informace o doporučených bateriích naleznete na
  webové stránce http://solutions.brother.com/
  Jmenovka
  / [Název štítku]
  [Zvolte rozvržení] /
  Bill Anderson
  ABC Company, Inc.
  / [Auto/30-200mm]
  [Tisk]
  Režim DECO MODE
  [Zvolte rozvržení]
  /
  [Vložit text] ABCDEF
  / [Auto/30-200mm]
  [Tisk]
  Tlačítko stylu
  / Vyberte položku
  Font
  Helsinki
  Brussels
  US
  Florida
  Belgium
  San Diego
  Los Angels
  Calgary
  HEL+Atlanta*
  HEL+Adams*
  HEL+Brunei*
  HEL+Istanbul*
  HEL+Sofia*
  HEL+Germany*
  Velikost
  Velké
  Střední
  Malé
  Šířka
  Normální
  × 2
  × 1/2
  Styl
  Normální
  Tuč
  Obrysové
  Stínované
  Plné
  Kurzíva
  Kurz tuč
  Kurz obrys
  Kurz stín.
  Vertikální
  Tlačítko rámečku
  / Vyberte rámeček
  Tlačítko symbolů
  / [Základní/Piktogram]
  / Vyberte kategorii
  / Vyberte symbol
  Tlačítka zkratek
  Jazyk
  Délka štítku
  Okraj
  Název štítku
  Soubor
  Tabulátor
  Délka tab.
  Vymazat
  Jednotka
  Resetování přístroje
  P-touch
  Technické údaje
  Rozměry:
  (Š x H x V)
  Přibližně 165 (Š) × 155 (H) × 68 (V) mm
  Hmotnost: Přibližně 490 g
  (bez baterií a kazety s páskou)
  Napájení: Šest alkalických baterií AAA (LR03)
  Šest AAA Ni-MH akumulátorů (HR03)*
  1
  Doplňkový napájecí adaptér (AD-24ES)
  Kazeta s páskou: Páska Brother TZe (šířka)
  3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
  Kontaktní informace
  Kontaktní informace se v závislosti na zemi mohou lišit.
  Viz webová stránka http://www.brother.eu/
Brother PT-D200

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Brother PT-D200 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Brother PT-D200 vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Brother PT-D200. Tato příručka patří do kategorie Tiskárny štítků a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 5.1. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Čeština, Slovenské. Máte dotaz ohledně Brother PT-D200 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Specifikace Brother PT-D200

Všeobecné
Značka Brother
Model PT-D200
Produkt Tiskárna štítků
EAN 12502631897, 12502633365, 1910027705, 4977766711678, 4977766713092, 4977766713115, 4977766713153, 4977766713252, 660814217867
Jazyk Čeština, Slovenské
Typ souboru PDF
Tisk
Tisková technologie Tepelný pře✗s
Barva -
Maximální rozlišení 180 x 180
Rychlost tisku 20
Svislý tisk
Maximální tisková výška 9
Maximální šířka tisku 12
Vzhled
Displej LCD
Počet linek displeje 1
Počet znaků na displeji 15
Barva Grey, White
Další charakteristiky
Tiskový koncept
Kapacita paměti 2400
Počet štítkových formátů 4
Typ štítku 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm
Počet snímků 97
Možnosti připojení
Připojení na síť Ethernet
Wi-Fi
Ruční podavač
Maximální délka štítku 300
Výkon
Typ pásky TZe
Počet stylů 9
Podtržení
Počet fontů 14
Sestřih pásku Manuální
Maximum linek tisku 2
Příkon
Počet baterií 6
Typ baterie AAA
Certifikace Energy Star -
Automatické vypnutí
Hmotnost a rozměry
Šířka 165
Hloubka 155
Výška 68
Hmotnost 490

Často kladené otázky

Níže naleznete nejčastější dotazy, týkající se Brother PT-D200 .

Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde

manualypdf.cz

Hledáte příručku? manualypdf.cz zajišťuje, že najdete příručku, kterou hledáte během okamžiku. Naše databáze obsahuje více než 1 milion příruček ve formátu PDF pro více než 10 000 značek. Každý den přidáváme nejnovější příručky, takže vždy najdete produkt, který hledáte. Je to velmi jednoduché: stačí zadat značku a typ produktu do vyhledávacího pole a můžete si okamžitě prohlédnout příručku vašeho výběru online a zdarma.

manualypdf.cz

© Autorská práva 2020 manualypdf.cz. Všechna práva vyhrazena.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Více