Bosch GST 90 E manuál (návod)

Prohlédněte si zde zdarma Bosch GST 90 E příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Bosch GST 90 E majitelům.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 619 P10 601 (2012.08) T / 179 UNI
GST Professional
90 E | 90 BE
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-1231-004.book Page 1 Thursday, August 23, 2012 10:48 AM

Máte dotaz ohledně Bosch GST 90 E?

Položte zde otázku, kterou máte o Bosch GST 90 E, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Bosch GST 90 E vám poskytnout vhodnou odpověď.

Specifikace

Značka Bosch
Model GST 90 E
Produkt Pila
EAN 3165140659215
Jazyk Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Dánština, Polština, Finština, Čeština, Rumunská, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Chorvatština, Arabština
Produktová skupina Pily
Typ souboru PDF
Technické detaily
Délka zdvihu 26
Kyvadlový chod
Barva Black, Green, Silver
Příkon
Příkon 350
Vstupní střídavé napětí 230
Napájecí zdroj AC
Výkon
Doba cyklu bez zatížení 3100
Hloubka řezu do dřeva 90
Hloubka řezu do hliníku 20
Hloubka řezu do nelegované oceli 10
Hmotnost a rozměry
Délka šňůry 2.5
Hmotnost 2300
Vlastnosti
Odsávání prachu