Bosch GST 150 CE manuál (návod)

Bosch GST 150 CE

Prohlédněte si zde zdarma Bosch GST 150 CE příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Bosch GST 150 CE majitelům.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 932 837 (2011.12) T / 185 UNI
GST Professional
150 CE | 150 BCE
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-1027-002.book Page 1 Monday, December 12, 2011 11:31 AM

Máte dotaz ohledně Bosch GST 150 CE?

Položte zde otázku, kterou máte o Bosch GST 150 CE, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Bosch GST 150 CE vám poskytnout vhodnou odpověď.

Specifikace

Značka Bosch
Model GST 150 CE
Produkt Pila
EAN 3165140463720, 3165140618847
Jazyk Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Dánština, Polština, Finština, Čeština, Rumunská, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Chorvatština, Arabština
Produktová skupina Pily
Typ souboru PDF
Technické detaily
Výška zdvihu 26
Kyvadlový chod
Příkon 780
Délka šňůry 4
Hmotnost 2600
Příkon
Příkon 780
Napájecí zdroj AC
Výkon
Doba cyklu bez zatížení 3100
Hloubka řezu do dřeva 150
Hloubka řezu do hliníku 20
Hloubka řezu do nelegované oceli 10
Hmotnost a rozměry
Délka šňůry 4
Hmotnost 2600
- Elektrická síť