Bosch GKS 55 manuál (návod)

Bosch GKS 55

Prohlédněte si zde zdarma Bosch GKS 55 příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Bosch GKS 55 majitelům.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 932 800 (2011.07) O / 214 UNI
GKS Professional
55 | 55 GCE
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-3955-006.fm Page 1 Tuesday, July 5, 2011 7:19 AM

Máte dotaz ohledně Bosch GKS 55?

Položte zde otázku, kterou máte o Bosch GKS 55, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Bosch GKS 55 vám poskytnout vhodnou odpověď.

Specifikace

Značka Bosch
Model GKS 55
Produkt Pila
EAN []
Jazyk Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Dánština, Polština, Norština, Finština, Čeština, Rumunská, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Chorvatština
Produktová skupina Pily
Typ souboru PDF
- S kabelem
Příkon
Příkon 1200
Napájecí zdroj AC
Výkon
Volnoběžná rychlost (max) 5200
Průměr kotouče 160
20
Hloubka řezu (90º) 55
Hloubka řezu (45°) 38
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 3500