Bosch AMW 10 HS manuál (návod)

Prohlédněte si zde zdarma Bosch AMW 10 HS příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Bosch AMW 10 HS majitelům.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-garden.com
F 016 L70 916 (2012.06) OSW / 99 UNI
AMW
HS
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-29746-001.fm Page 1 Monday, June 25, 2012 4:09 PM

Máte dotaz ohledně Bosch AMW 10 HS?

Položte zde otázku, kterou máte o Bosch AMW 10 HS, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Bosch AMW 10 HS vám poskytnout vhodnou odpověď.

Specifikace

Značka Bosch
Model AMW 10 HS
Produkt Sekačka na živý plot
EAN 3165140669894
Jazyk Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Dánština, Polština, Norština, Finština, Čeština, Rumunská, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Chorvatština
Produktová skupina Sekačky na živý plot
Typ souboru PDF
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 6500
Technické detaily
Typ ostří Dvojité ostří
Velikost ostří 430
Rozteč čepele zubů 15
Příkon
Výkon motoru 1000
Napájecí zdroj AC