Auriol Z31714 manuál (návod)

Prohlédněte si zde zdarma Auriol Z31714 příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Auriol Z31714 majitelům.

DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CHDE/AT/CH DE/AT/CHDE/AT/CH DE/AT/CH
DE/AT/CH DE/AT/CH
DE/AT/CH
NL/BENL/BE NL/BE NL/BE NL/BE NL/BE NL/BE NL/BE
In het weergaveveld
5
verschijnt „ “.
j Druk de MODE-toets
2
opnieuw, om de ijswaarschuwer te
deactiveren. In het weergaveveld
5
verdwijnt het symbool
voor de ijswaarschuwer.
j Bevestig uw keuze door het drukken van de RESET-toets
3
.
Ook in de normale weergavemodus kunt U de
ijswaarschuwer activeren en deactiveren.
j Druk één van de toetsen ijswaarschuwer AAN / UIT
1
.
De ijswaarschuwer is geactiveerd als het symbool „
“ in
het weergaveveld
5
verschijnt.
Aanwijzing: Zodra de buitentemperatuur in het signaalbereik
komt klinkt een waarschuwingstoon om de 5 minuten, telkens
gedurende 16 seconden. In dit temperatuurgebied kan het
gevaar bestaan dat zich gladheid op de straat ontwikkelt of
reeds ontwikkelt heeft. Let bijzonder goed op en pas uw
rijgedrag navenant aan. Druk een willekeurige toets om de
waarschuwingstoon uit te schakelen.
Q
Temperatuurgeheugen oproepen
j Druk in de normale weergavemodus de MODE-toets
2
om
de opgeslagen maximale temperatuur (MAX) op te vragen.
j Druk opnieuw de MODE-toets
2
om de opgeslagen minima-
le temperatuur (MIN) op te vragen.
2. Celsius / Fahrenheit uitkiezen
De weergavevelden buitentemperatuur
5
en
binnentemperatuur
6
knipperen.
j Druk de MODE-toets
2
om tussen Celsius (°C) of Fahrenheit
(°F) te kiezen.
j Bevestig uw keuze door het drukken van de RESET-toets
3
.
3. Geheugenmodus (Reset) instellen
In het weergaveveld
6
knippert „iD“.
j Druk op de MODE-toets
2
om tussen dagelijkse „iD
of manuele reset „--“ te kiezen.
j Bevestig uw keuze door het drukken van de RESET-toets
3
.
Dagelijkse reset:
In deze instelling worden de minimale en maximale temperaturen
van de afgelopen 24 uur opgeslagen en steeds om middernacht
gewist.
Manuele reset:
Deze instelling maakt het manuele wissen ten allen tijde mogelijk
van de tot daaraantoe opgeslagen temperaturen.
4. Ijswaarschuwer activeren / deactiveren
De weergavevelden
5
en
6
knipperen. Zij geven
het signaalbereik van +3.0 °C tot –1.0 °C weer.
j Druk de MODE-toets
2
om de ijswaarschuwer te activeren.
Q
Instellingen uitvoeren
Aanwijzing: Na elke plaatsing van de batterij c.q. door het
drukken en het vasthouden van de MODE
2
en RESET
3
gedu-
rende 2 seconden verschijnen alle weergaves kort in het display
en het apparaat wisselt daarna in de modus „Instellingen“. In de
hier opgenoemde volgorde kunnen alle instellingen voorgenomen
worden.
1. Tijd instellen
In het weergaveveld tijd
4
knippert „1 2  h ® “.
j Druk op de MODE-toets
2
om tussen 12 en 24-uurs modus
te kiezen.
j Bevestig uw keuze door het drukken van de RESET-toets
3
.
In het weergaveveld tijd
4
wordt „0:00“ weer-
gegeven, als U de 24 h modus geactiveerd heeft. In
het weergaveveld tijd
4
wordt „12:00, „Clock
en „AM“ weergegeven, als U de 12 h modus geacti-
veerd heeft.
j Stel de tijd in door de MODE-toets
2
te drukken c.q. inge-
drukt te houden om de cijfers vooruit te zetten.
j Bevestig uw keuze door het drukken van de RESET-toets
3
.
van het batterijvak volgens de gekenmerkte pijlrichting
openschuift.
j Plaats de meegeleverde batterij met inachtneming van de
polariteit c.q. wissel de verbruikte batterijen overeenstem-
mend tegen nieuwe.
j Sluit het batterijvak weer.
Q
Montage
Voor de montage raden wij U dubbelzijdige plakband aan (niet
bij levering inbegrepen). Hiermee kan de thermometer op bijna
ieder glad oppervlak bevestigd worden. Let op de aanwijzingen
van de fabrikant van het plakband.
j Reinig de montagevlakken met een vetoplossend en niet
schurend c.q. chemisch reinigingsmiddel.
j Bevestig de buitensensor
7
aan het raamkozijn of achter
de voorbumper van uw voertuig.
Q
Werking / bediening
Aanwijzing: Na ca. een minuut in iedere willekeurige modus
schakelt het apparaat automatisch in de normale weergavemodus.
Binnen- en buitentemperatuur en de tijd worden weergegeven.
Q
Veiligheidsinstructies voor de omgang
en het gebruik van batterijen
EXPLOSIEGEVAAR! Batterijen nooit opladen!
J Houdt de batterijen uit de buurt van kinderen, niet in open
vuur gooien, kortsluiten of uit elkaar nemen.
J Raadpleeg direct een arts, indien een batterij ingeslikt is.
J Let bij het plaatsen op de juiste polariteit.
J Voorkom extreme condities en temperaturen, die op de batte-
rijen kunnen inwerken, b. v. op radiatoren. Anders bestaat
een verhoogd lekgevaar.
J Voorkom contact met huid, ogen en slijmvliezen indien
vloeistof uit de batterij vrijgekomen is. Spoel bij contact met
batterijzuur de desbetreffende plek direct met voldoende
schoon water af en raadpleeg direct een arts.
J Reinig indien nodig batterij- en apparaatcontacten voor het
plaatsen.
J Verwijder de verbruikte batterij direct uit het apparaat.
Anders bestaat een verhoogd lekgevaar.
J Verwijder de batterijen indien U het apparaat langere tijd
niet gebruikt.
Q
Ingebruikname
Q
Batterij plaatsen / wisselen
j Open het batterijvak op de achterkant doordat U het deksel
J Laat U niet door de weergaven in uw concentratie op het
verkeer afleiden.
J Controleer of alle delen onbeschadigd zijn. Bij de montage
van beschadigde onderdelen bestaat verwondingsgevaar.
J Controleer of alle onderdelen vakkundig gemonteerd zijn.
Bij onjuiste montage bestaat verwondingsgevaar.
J Stel het apparaat niet bloot aan
- extreme temperaturen,
- sterke vibraties,
- sterke mechanische belastingen,
- direct zonlicht,
- vocht.
J Het apparaat bevat elektronische componenten. Plaats het
apparaat niet in de buurt van storingsbronnen zoals mobiele
telefoons, radioapparatuur, cb-radio‘s, afstandsbedieningen
of magnetrons enz. De radio-ontvangst kan daardoor worden
verminderd. Verwijder dergelijke apparaten uit de reikwijdte
van de thermometer. Elektrostatische lading kan functiestorin-
gen veroorzaken.
Druk tegelijkertijd op de RESET
3
- en de MODE-toets
2
om
de instellingen van het apparaat terug te zetten of verwijder
kortstondig de batterijen als het apparaat functiestoringen
vertoont.
FR/BE FR/BE FR/BE FR/BE FR/BE
Tolerantie: (–50 °C tot 0 °C) ± 2 °C
(0 °C tot +30 °C) ± 1 °C
(+30 °C tot +70 °C) ± 2 °C
Signaalbereik ijswaarschuwer: –1 °C tot +3 °C
Kabellengte van de buitensensor: ong. 3 m
Q
Veiligheid
Veiligheidsinstructies
J Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 alsook personen met
verminderde psychische, sensorische of mentale vaardigheden
of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt,
als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met be-
trekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de hieruit
voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met
het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mo-
gen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
Plaats de thermometer niet in de
buurt van een airbag, aangezien het tot verwondingen kan
leiden als deze in werking treedt.
J Plaats het apparaat naar mogelijkheid niet in het directe
voorruitomgeving van de bestuurder. Anders kunnen zichtbe-
lemmeringen en afleidingen het gevolg zijn.
NL/BENL/BE
Q
Onderdelenbeschrijving
1
IJswaarschuwing AAN / UIT
2
MODE- (functie-) toets
3
RESET-toets
4
Weergaveveld tijd
5
Weergaveveld buitentemperatuur
6
Weergaveveld binnentemperatuur
7
Buitensensor
Displayweergaves
IN = binnentemperatuur
OUT = buitentemperatuur
MAX = opgeslagen maximale temperatuur
MIN = opgeslagen minimale temperatuur
= ijswaarschuwer
CLOCK = tijd
AM = ‚s morgens (tijd in 12-uurs modus)
PM = ‚s middags (tijd in 12-uurs modus)
Q
Technische gegevens
Voedingsspanning: 1,5 V
Batterijtype: 1,5 V , AA
Meetbereik temperatuur binnen: –10 °C tot +50 °C
Meetbereik temperatuur buiten: –50 °C tot +70 °C
Problèmes Cause / solution
L’affichage à l’écran s’affai-
blit / indication de tempéra-
tures erronées
Pile usée ou contacts souillés – nettoyer les
contacts et la pile, remplacer la pile le cas
échéant.
Affichage noir Températures en dehors de la plage de
mesure ou appareil exposé aux rayons directs
du soleil.
Affichage irrégulier des
chiffres
Retirez la pile et remettez-la en place.
Il est possible que les fonc-
tions normales de l’appareil
soient gênées par des para-
sitages électromagnétiques
Procédez à une remise à zéro comme il l’a été
décrit.
Q
Nettoyage et entretien
j Nettoyez uniquement l‘extérieur de l‘appareil, à l‘aide d‘un
chiffon doux sec.
j N‘utilisez en aucun cas des liquides ou des produits
nettoyants, ceux-ci endommageraient l‘appareil.
j Nettoyez le capteur extérieur avec un chiffon seulement
légèrement humidifié. Le capteur extérieur n‘est protégé
que contre la pluie du haut et les éclaboussures.
Q
Mise au rebut
L’emballage se compose de matières recyclables qui peuvent être
mises au rebut dans les déchetteries locales.
Pour les mesures d‘élimination des appareils électriques usagés
actuellement en vigueur, consultez votre commune.
Pour le respect de l‘environnement, lorsque vous
n‘utilisez plus votre produit, ne le jetez pas avec les
ordures ménagères, mais entreprenez un recyclage
adapté. Pour obtenir des renseignements et des
horaires d‘ouverture concernant les points de collecte,
vous pouvez contacter votre administration locale.
Les piles défectueuses ou usagées doivent être recyclées confor-
mément à la directive 2006 / 66 / CE et ses modifications. Les
piles et / ou l‘appareil doivent être retournés dans les centres de
collecte.
Pollution de l’environnement par mise
au rebut incorrecte des piles !
Les piles ne doivent pas être mises au rebut dans les ordures
ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et
doivent être considérés comme des déchets spéciaux. Les symbol-
es chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium,
Hg= mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours dé-
poser les piles usées dans les conteneurs de recyclage communaux.
Q
Consultation de la mémoire
des températures
j Dans le mode d’affichage normal, appuyez sur la touche
MODE
2
, pour consulter la température maximale (MAX)
mémorisée.
j Appuyez à nouveau sur la touche MODE
2
, pour consulter
la température minimale (MIN) mémorisée.
Q
Effacement de la mémoire des températures
j Dans le mode d’affichage normal, appuyez sur la touche
MODE
2
, pour consulter la température maximale (MAX)
mémorisée. Appuyez sur la touche RESET
3
pour effacer les
valeurs mémorisées.
j Appuyez à nouveau sur la touche MODE
2
pour consulter
la température minimale (MIN) mémorisée. Appuyez sur la
touche RESET
3
pour effacer les valeurs mémorisées.
Q
Solution aux problèmes
Problèmes Cause / solution
Indication de températures
erronées
La mesure est gênée, par exemple par les
rayons directs du soleil, une climatisation ou
un radiateur – placez l’appareil et le capteur
extérieur hors de la zone provoquant les
problèmes.
4. Activation / désactivation de
l’avertissement gel
Les cases daffichage
5
et
6
clignotent. Elles
affichent la plage d’avertissement +3.0 °C à –1.0 °C.
j Appuyez sur la touche MODE
2
pour activer l’avertissement
gel. «
» apparaît dans la case d’affichage
5
.
j Appuyez à nouveau sur la touche MODE
2
pour désactiver
l’avertissement gel. Le symbole de l’avertissement gel dans la
case d’affichage
5
s’éteint.
j Confirmez votre sélection par pression de la touche RESET
3
.
Vous pouvez également activer et désactiver laver-
tissement gel en mode d’affichage normal.
j Appuyez sur l’une des touches Avertissement gel
MARCHE / ARRET
1
. L’avertissement gel est activé si le
symbole «
» apparaît dans la case d’affichage
5
.
Avis: Dès que la température extérieure atteint la plage
d’avertissement, un signal sonore d’avertissement retentit
toutes les 5 minutes pendant respectivement 16 secondes.
Dans cette plage de température, il y a risque de formation
ou de présence de verglas. Soyez particulièrement attentif et
adaptez votre vitesse en conséquence. Appuyez sur une
touche quelconque pour couper le signal sonore.
j Confirmez votre réglage par pression de la touche RESET
3
.
2. Sélection Celsius / Fahrenheit
Les cases d’affichage de la température extérieure
5
et de la température intérieure
6
clignote.
j Appuyez sur la touche MODE
2
pour sélectionner Celsius
(°C) ou Fahrenheit (°F).
j Confirmez votre sélection par pression de la touche RESET
3
.
3. Réglage du mode de mémorisation (Reset)
Clignote dans la case d’affichage
6
«iD».
j Appuyez sur la touche MODE
2
pour choisir la remise à
zéro quotidienne «iD» ou manuelle «-- ».
j Confirmez votre sélection par pression de la touche RESET
3
.
Remise à zéro quotidienne:
Dans ce paramétrage, les températures minimales et maximales
des dernières 24 heures sont mémorisées, et effacées tous les
jours à minuit.
Remise à zéro manuelle:
Ce paramétrage permet d’effacer manuellement à tout moment
les températures mémorisées jusque-là.
affichées la température intérieure, la température extérieure et
l’heure.
Q
Paramétrage
Avis: Après chaque mise en place de la pile ou lorsque l’on
maintient appuyées les touches MODE
2
et RESET
3
pendant
2 secondes, l’ensemble des affichages apparaissent brièvement
sur l’écran, et l’appareil passe ensuite au mode «Paramétrages».
Il est possible de procéder ici, dans l’ordre indiqué, à l’ensemble
des paramétrages.
1. Réglage de l’heure
Clignote dans la case d’affichage de
l’heure
4
«1 2  h ® ».
j Appuyez sur la touche MODE
2
pour sélectionner le mode
12 heures ou le mode 24 heures.
j Confirmez votre sélection par pression de la touche RESET
3
.
Est affiché dans la case daffichage de l’heure
4
,
si vous avez activé le mode 24 h, «0:00». Sont
affics dans la case daffichage de l’heure
4
, si
vous avez activé le mode 12 h «1 2:00», « Clock »
et «AM».
j Réglez l’heure en appuyant sur la touche MODE
2
ou en la
maintenant appuyée pour faire avancer les chiffres.
FR/BE
NL/BE
FR/BE
FR/BE
FR/BE
J Dans la mesure du possible, ne montez pas l’appareil dans
la zone immédiate de la vitre avant du conducteur. La vue
pourrait en être gênée et le conducteur pourrait être distrait.
J Ne vous laissez pas distraire par les affichages, ce qui remet-
trait en cause l’attention que vous portez à la circulation.
J Contrôlez l’ensemble des pièces et éléments afin de vous
assurer qu’ils sont en parfait état. Il y a risque de blessure en
cas de montage de pièces et éléments endommagés.
J Contrôlez si l’ensemble des pièces et éléments sont montés
dans les règles de l’art. Il y a risque de blessure en cas de
montage incorrect.
J N’exposez pas l’appareil
- à des températures extrêmes,
- à des vibrations importantes,
- à des sollicitations mécaniques importantes,
- aux rayons directs du soleil,
- à l’humidité.
J L’appareil renferme des éléments électroniques. Ne placez
pas l’appareil à proximité de sources de parasites, telles que
téléphones mobiles, postes émetteurs-récepteurs, radios CB,
télécommandes ou micro-ondes, etc. Ceci peut diminuer la
réception radio. Mettez ces appareils hors de la zone du
thermomètre. Les charges électrostatiques peuvent entraîner
des dysfonctionnements.
Appuyez simultanément sur la touche de remise à zéro RESET
3
et sur la touche MODE
2
pour remettre à zéro les para-
Digitale thermometer
Q
Inleiding
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U
heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaan-
wijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aan-
wijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich
voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en
veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het apparaat alleen
zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden.
Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan
derden.
Q
Doelmatig gebruik
Dit product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
Het product is niet voor zakelijke doeleinden bestemd.
Q
Omvang van de levering
1 x Digitale thermometer met buitensensor en ong. 3 m kabel
1 x 1,5 V
, AA batterij
1 x Handleiding
Tolérance: (-50 °C à 0 °C) ± 2 °C
(0 °C à +30 °C) ± 1 °C
(+30 °C à +70 °C) ± 2 °C
Plage de déclenchement
avertissement gel: –1 °C à +3 °C
Longueur du cordon du
capteur extérieur: env. 3 m
Q
Sécurité
Instructions de sécurité
J Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus
ainsi que par des personnes à capacités physiques, senso-
rielles ou mentales réduites ou manquant d‘expérience et de
connaissance que sous surveillance ou s‘ils ont été instruits de
l‘utilisation sûre de cet appareil et des risques en découlant.
Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le net-
toyage et la maintenance domestique de l‘appareil ne doit
pas être effectué par un enfant sans surveillance.
Ne placez pas le thermomètre dans
la zone du coussin gonflable de sécurité, il y aurait risque de
blessures en cas de déclenchement de celui-ci.
Thermomètre numérique
Introduction
Nous vous félicitons pour l‘achat de votre nouveau produit. Vous
avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d‘emploi
fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications im-
portantes pour la sécurité, l’utilisation et la mise au rebut. Veuillez
lire consciencieusement toutes les indications d‘utilisation et de
sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé confor-
mément aux instructions et dans les domaines d‘application spéci-
fiés. Lors d‘une cession à tiers, veuillez également remettre tous
les documents.
Q
Utilisation conforme à l’usage prévu
Ce produit est uniquement conçu pour un usage intérieur.
Le produit n’est pas destiné à un usage industriel,
commercial ou professionnel.
Q
Fourniture
1 x thermomètre numérique avec capteur extérieur et un cordon
d’env. 3 m
1 x pile 1,5 V
, AA
1 x mode d’emploi
Q
Temperatuurgeheugen wissen
j Druk in de normale weergavemodus de MODE-toets
2
om
de opgeslagen maximale temperatuur (MAX) op te vragen.
Druk de RESET-toets
3
om de opgeslagen waarden te wissen.
j Druk opnieuw de MODE-toets
2
om de opgeslagen minima-
le temperatuur (MIN) op te vragen. Druk de RESET-toets
3
om de opgeslagen waarden te wissen.
Q
Fouten opheffen
Fout Oorzaak / probleem opheffen
Foute
temperatuurweergave
De meting word beïnvloed, b.v. door
direct zonlicht, airconditioning of een straalka-
chel – haal het apparaat en de buitensensor
uit het storingsgebied.
Displayweergave
wordt zwakker / foute
temperatuurweergave
Verbruikte batterij of vervuilde batterijcontac-
ten – reinig de contacten en de batterij, indien
nodig een nieuwe batterij plaatsen.
Display is zwart Temperaturen buiten het meetbereik of het ap-
paraat te lang aan direct zonlicht blootgesteld.
Onregelmatige
cijferweergave
Verwijder de batterij en plaats deze
weer terug.
Het is mogelijk dat het
normale functioneren van
het apparaat door elektro-
magnetische storingen
beïnvloed wordt
Voer een RESET zoals beschreven door.
Q
Schoonmaak en onderhoud
j Reinig het apparaat alleen van de buitenkant met een zacht
droog doekje.
j Gebruik in geen geval vloeistoffen en geen reinigingsmidde-
len, aangezien deze het apparaat beschadigen.
j Reinig de buitensensor met een licht bevochtigd doekje.
De buitensensor is alleen tegen regen van boven en spatwa-
ter beschermd.
Q
Verwijdering
De verpakking en het verpakkingsmateriaal bestaan uitsluitend
uit milieuvriendelijke materialen. Zij kunnen in de plaatselijke
containers gedeponeerd worden.
De op dit moment van toepassing zijnde maatregelen voor afvoer
van afgedankte elektroapparatuur, kunt U bij uw gemeentelijke
overheid opvragen.
Gooi het produkt als U het niet meer gebruikt met het
oog op milieu-bescherming niet bij het huisvuil, maar
verwijder het deskundig. Over afgifteplaatsen en hun
openingstijden kunt U zich bij uw aangewezen instan-
tie informeren.
FR/BEFR/BE
métrages de l’appareil, ou retirez les piles pendant quelques
instants si l’appareil présente des dysfonctionnements.
Q
Instructions de sécurité pour la
manipulation et l’utilisation de piles
g RISQUE D’EXPLOSION! Ne jamais recharger les piles!
J Tenez les piles hors de portée des enfants, ne pas les jeter au
feu, les court-circuiter ni les ouvrir.
J En cas d’avalement d’une pile, consultez immédiatement un
médecin.
J Lors de la mise en place des piles, veillez à respecter la polarité.
J Evitez les conditions et températures extrêmes qui pourraient
avoir une incidence sur les piles, par exemple sur les radia-
teurs. Risque d’écoulement des piles dans le cas contraire.
J Si du liquide s’est échappé des piles, évitez tout contact de
ce liquide avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de
contact avec l’acide des piles, rincez immédiatement abon-
damment à l’eau claire les parties touchées et consultez un
médecin le plus rapidement possible.
J Avant la mise en place des piles, nettoyez si nécessaire les
contacts de la pile et de l’appareil.
J Retirez rapidement de l’appareil la pile usée. Risque
d’écoulement dans le cas contraire.
J En cas de nonutilisation prolongée, retirez la pile de
l’appareil.
Q
Mise en service
Q
Mise en place / remplacement des piles
j Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de l’appareil en
poussant le couvercle du compartiment à piles dans le sens
de la flèche marquée.
j Mettez en place la pile fournie ou remplacez la pile usagée
par une pile neuve en respectant la polarité.
j Refermez le compartiment à piles.
Q
Montage
Nous recommandons pour le montage une bande de ruban
adhésif double-face (non fourni). Le thermomètre peut ainsi être
fixé sur pratiquement toutes les surfaces lisses. Tenez compte des
instructions et informations du fabricant du ruban adhésif.
j Nettoyez la surface de montage avec un nettoyant dégrais-
sant et non abrasif ou chimique.
j Fixez le capteur extérieur
7
à l’encadrement de la fenêtre
ou derrière le pare-chocs avant de votre véhicule.
Q
Utilisation / commande
Avis: Aprèse environ une minute dans le mode choisi, l’appareil
revient automatiquement dans le mode d’affichage normal. Sont
GB/IEGB/IE
GB/IEGB/IE GB/IE GB/IE
GB/IEGB/IEGB/IEGB/IEDE/AT/CH
FR/BE
FR/BE
GB/IE
Q
Description des pièces et éléments
1
Avertissement gel MARCHE / ARRET
2
Touche (de fonction) MODE
3
Touche RESET [RAZ]
4
Case d’affichage de l’heure
5
Case d’affichage de la température extérieure
6
Case d’affichage de la température intérieure
7
Capteur extérieur
Affichage à l’écran
IN = température intérieure
OUT = température extérieure
MAX = température maximale mémorisée
MIN = température minimale mémorisée
= avertissement gel
CLOCK = heure
AM = matin (heure en mode 12 heures)
PM = après-midi (heure en mode 12 heures)
Q
Données techniques
Tension de service: 1,5 V
Type de pile: 1,5 V
, AA
Plage de température intérieur: –10 °C à +50 °C
Plage de température extérieur: –50 °C à +70 °C
Q
Cleaning and Care
j Clean the exterior of the instrument only with a soft, dry cloth.
j Do not under any circumstances use liquids or cleaning
agents, as they will damage the instrument.
j Clean the outside sensor with a slightly dampened cloth.
The outside sensor is only protected against rain from above
and splashes of water.
Q
Disposal
The packaging and the packaging material consist of environmen-
tally friendly materials. Dispose of in local recycling containers.
Please contact your local or city council for more information
regarding the disposal of your used product.
To help protect the environment, please dispose of the
product properly when it has reached the end of its use-
ful life and not in the household waste. Information on
collection points and their opening hours can be
obtained from your local authority.
Faulty or used batteries must be recycled in accordance with
Directive 2006 / 66 / EC and its amendments. Please return the
batteries and / or the device to the available collection points.
Environmental damage through incorrect
disposal of the batteries!
Batteries may not be disposed of with the usual domestic waste.
They may contain toxic heavy metals and are subject to hazard-
ous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols
for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg= mercury,
Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries at a
local collection point.
button
3
to delete the stored temperatures.
j Press the MODE button
2
again to call up the stored mini-
mum temperature (MIN). Press the RESET button
3
to delete
the stored temperatures.
Q
Troubleshooting
Error Cause / Remedy
Incorrect temperature Measurement is impaired, e.g. by direct sun-
light, air-conditioning or a fan heater – remove
the instrument and the outside sensor from the
area of interference.
Display diminishes /
incorrect temperature is
displayed
Spent battery or dirty battery contacts –
clean the contacts and insert battery;
replace the battery if necessary.
Display is black Temperatures are outside the measuring range
or instrument has been exposed to direct sun-
light for a long time.
Irregular display of figures Remove the battery and put it back in the
battery compartment.
Normal functioning of the
product may be disturbed by
electromagnetic inter ference
If so, simply reset the product to resume normal
operation by following the instruction manual.
j Press the MODE button
2
again to deactivate the ice warn-
ing. The symbol for the ice warning in the display
5
disap-
pears.
j Confirm your setting by pressing the RESET button
3
.
You can also activate and deactivate the ice warning
in the normal display mode.
j Press one of the Ice Warning ON / OFF buttons
1
. The ice
warning is activated when the “
“ symbol appears in the
display
5
.
Note: As soon as the outside temperature reaches the signal
range, a 16-second warning signal is emitted at 5-minute
intervals. In this temperature range, there is a risk of road
surfaces becoming slippery, or they may already be slippery.
Pay particular attention and drive according to the conditions.
Press any button to switch the warning signal off.
Q
Call up the temperature memory
j In normal display mode, press the MODE button
2
to call
up the stored maximum temperature (MAX).
j Press the MODE button
2
again to call up the stored
minimum temperature (MIN).
Q
Delete the temperature memory
j In normal display mode, press the MODE button
2
to call
up the stored maximum temperature (MAX). Press the RESET
2. Select Celsius / Fahrenheit
The outside temperature display
5
and inside tem-
perature display
6
flash.
j Press the MODE button
2
to select Celsius (°C) or
Fahrenheit (°F).
j Confirm your setting by pressing the RESET button
3
.
3. Set memory mode (Reset)
iD
” flashes on the display
6
.
j Press the MODE button
2
to switch between daily “
iD
“ or
manual reset “
--
“.
j Confirm your setting by pressing the RESET button
3
.
Daily reset:
When this setting is made, the minimum and maximum tempera-
tures of the past 24 hours are stored and deleted every day at
midnight.
Manual reset:
This setting enables you to manually delete the temperatures
stored so far.
4. Activate / deactivate ice warning
The displays
5
and
6
flash. They indicate the signal
range +3 .0 °C to –1.0 °C.
j Press the MODE button
2
to activate the ice warning. “
appears in the display
5
.
GB/IE
Q
Operation
Note: After approx. 1 minute in any mode, the instrument auto-
matically switches back into normal display mode. The inside and
outside temperature and the time are displayed.
Q
Settings
Note: Whenever you insert a battery or if you press and hold down
the MODE
2
and RESET
3
buttons for 2 seconds, all the displays
appear briefly and the instrument then switches into the “Settings”
mode. All settings can be made in the order indicated below.
1. Set the time
1 2 h®
” flashes in the time display
4
.
j Press the MODE button
2
to switch between 12 and 24
hour mode.
j Confirm your choice by pressing the RESET button
3
.
If 24 hr mode is chosen, “
0:00
“ will appear in the
time display
4
. If 12 hr mode is chosen, “
12:00
“,
“Clock” and “AM“ will appear in the time display
4
.
j Set the time by pressing the MODE button
2
and / or hold-
ing the button down to move the numbers forwards.
j Confirm your setting by pressing the RESET button
3
.
Q
Getting started
Q
Inserting / changing the battery
j Open the battery compartment on the back of the instrument by
pushing the battery compartment cover in the direction indicated
by the arrow.
j Insert the supplied battery with the correct polarity or replace
a spent battery with a new one in the same way.
j Close the battery compartment again.
Q
Mounting
We recommend using strips of double-sided adhesive tape (not in-
cluded in the delivery) to mount the instrument. This adhesive tape
can be used to affix the thermometer to almost any smooth surface.
Please follow the manufacturer’s instructions for the adhesive tape.
j Clean the surface on which you wish to mount the instrument
with a degreasing and non-abrasive or chemical cleaning
agent.
j Attach the outside sensor
7
to the window frame or behind
the front bumper of your motor vehicle.
Q
Safety instructions for handling
and use of batteries
g DANGER OF EXPLOSION! Never recharge batteries.
J Keep batteries out of the reach of children; do not dispose of
batteries in fire, short-circuit them or take them apart.
J Seek medical attention immediately if anyone swallows
a battery.
J Make sure that you insert the battery with the correct polarity.
J Avoid extreme conditions and temperatures that may affect
batteries, e.g. on radiators. Otherwise there is an increased
risk of leakage.
J Avoid contact with the skin, eyes and mucous membranes if
fluid has leaked from the battery. In the event of contact with
battery acid, rinse the affected area with plenty of clean
water and consult a doctor.
J Clean the battery and instrument contacts if necessary before
inserting the battery.
J Remove the spent battery from the instrument immediately.
Otherwise there is an increased risk of leakage.
J Remove the battery from the instrument if you are not intend-
ing to use the instrument for any length of time.
Digital Thermometer
Q
Introduction
We congratulate you on the purchase of your new product. You
have chosen a high quality product. The instructions for use are
part of the product. They contain important information concern-
ing safety, use and disposal. Before using the product, please fa-
miliarise yourself with all of the safety information and instructions
for use. Only use the unit as described and for the specified appli-
cations. If you pass the product on to anyone else, please ensure
that you also pass on all the documentation with it.
Q
Proper Use
This product is for indoor use only.
The product is not intended for commercial use.
Q
Supply scope
1 x Digital thermometer with outside sensor and approx. 3 m cable
1 x 1.5 V
, AA battery
1 x Operating manual
Q
Description of parts
1
Ice warning ON / OFF
2
MODE (function) button
3
RESET button
4
Time display
5
Outside temperature display
6
Inside temperature display
7
Outside sensor
Displays
IN = Inside temperature
OUT = Outside temperature
MAX = Stored maximum temperature
MIN = Stored minimum temperature
= Ice warning
CLOCK = Time
AM = Morning (time in 12-hour mode)
PM = Afternoon (time in 12-hour mode)
Q
Technical data
Operating voltage: 1.5 V
Type of battery: 1.5 V , AA
Inside temperature
measuring range: –10 °C to +50 °C
Outside temperature
measuring range: –50 °C to +70 °C
Tolerance: (–50 °C to 0 °C) ± 2 °C
(0 °C to +30 °C) ± 1 °C
(+30 °C to +70 °C) ± 2 °C
Ice warning signal range: –1 °C to +3 °C
Outside sensor cable length: approx. 3 m
Q
Safety
Safety Instructions
J This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Do not place the thermometer anywhere near
an airbag, since this may result in injury if the airbag is activated.
J Do not place the instrument directly in the driver’s windscreen
area. This can restrict visibility and distract the driver.
J Do not allow yourself to become distracted from concentrat-
ing on the traffic by the displays.
J Check all parts to ensure that they are intact. Mounting dam
aged parts can result in injury.
J Check that all parts are assembled correctly. Improper assem-
bly can result in injury.
J Do not expose the instrument to:
- extreme temperatures,
- strong vibrations,
- high mechanical loads,
- direct sunlight,
- moisture.
J This appliance has delicate electronic components. This means
that if it is placed near an object that transmits radio signals, it
could cause interference. This could be, for example, mobile
telephones, walkie talkies, CB radios, remote controls and mi-
crowaves. If the display indicates a problem, move such objects
away from it. Electrostatic charge can lead to the appliance
failing. In cases of the appliance failing to work press the RESET
button
3
and MODE button
2
together to reset the thermome-
ter, or remove the batteries for a short while and then replace
them.
j Reinigen Sie den Außensensor mit einem nur leicht ange-
feuchteten Tuch. Der Außensensor ist nur gegen Regen von
oben und Spritzwasser geschützt.
Q
Entsorgung
Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die
Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.
Derzeit gültige Entsorgungsmaßnahmen für ausgediente Elektro-
geräte erfragen Sie bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtver-
waltung.
Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Inte-
resse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, son-
dern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu.
Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können
Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.
Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Richtlinie
2006 / 66 / EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben
Sie Batterien und / oder das Gerät über die angebotenen Samme-
leinrichtungen zurück.
Umweltschäden durch falsche Entsorgung
der Batterien!
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie
können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Son-
dermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle
sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg= Quecksilber, Pb = Blei. Geben
Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammel-
stelle ab.
Q
Fehler beseitigen
Fehler Ursache / Beseitigung
Falsche
Temperaturangabe
Messung ist beeinträchtigt, z.B. durch direkte
Sonneneinstrahlung, Klimaanlage oder Heiz-
lüfter – bringen Sie Gerät und Außensensor
aus dem Störbereich.
Displayanzeige wird
schwächer / falsche Tempe-
raturangabe
Verbrauchte Batterie oder verschmutzte Batte-
riekontakte – Kontakte reinigen und Batterie,
ggf. neue Batterie, einlegen.
Anzeige schwarz Temperaturen außerhalb des Mess bereichs
oder Gerät zu lange direkter Sonneneinstrah-
lung ausgesetzt.
Unregelmäßige
Ziffernanzeige
Entnehmen Sie die Batterie und setzen
Sie sie erneut ein.
Es ist möglich, dass die
normalen Funktionen des
Gerätes durch elektromag-
netische Störungen beein-
trächtigt werden
Führen Sie ein RESET wie beschrieben durch.
Q
Reinigung und Pflege
j Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem weichen
trockenen Tuch.
j Verwenden Sie in keinem Fall Flüssigkeiten und keine Reini-
gungsmittel, da diese das Gerät beschädigen.
jeweils 16 Sekunden. In diesem Temperaturbereich kann die
Gefahr entstehen, dass sich Straßenglätte bildet oder bereits
gebildet hat. Seien Sie besonders aufmerksam und passen
Sie Ihre Fahrweise entsprechend an. Drücken Sie eine belie-
bige Taste, um den Warnton auszuschalten.
Q
Temperaturspeicher abrufen
j Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die Taste MODE
2
,
um die gespeicherte Maximaltemperatur (MAX) abzurufen.
j Drücken Sie die Taste MODE
2
erneut, um die gespeicherte
Minimaltemperatur (MIN) abzurufen.
Q
Temperaturspeicher löschen
j Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die Taste MODE
2
,
um die gespeicherte Maximaltemperatur (MAX) abzurufen.
Drücken Sie die Taste RESET
3
, um die gespeicherten Werte
zu löschen.
j Drücken Sie die Taste MODE
2
erneut, um die gespeicherte
Minimaltemperatur (MIN) abzurufen. Drücken Sie die Taste
RESET
3
, um die gespeicherten Werte zu löschen.
Täglicher Reset:
In dieser Einstellung werden die Minimal- und Maximaltempera-
turen der vergangenen 24 Stunden gespeichert und immer um
Mitternacht gelöscht.
Manueller Reset:
Diese Einstellung ermöglicht jederzeit das manuelle Löschen der
bis dahin gespeicherten Temperaturen.
4. Eiswarner aktivieren / deaktivieren
Die Anzeigefelder
5
und
6
blinken. Sie zeigen den
Signalbereich +3. 0 °C bis –1.0 °C.
j Drücken Sie die Taste MODE
2
, um den Eiswarner zu
aktivieren. Im Anzeigefeld
5
erscheint „ “.
j Drücken Sie die Taste MODE
2
erneut, um den Eiswarner zu
deaktivieren. Im Anzeigefeld
5
erlischt das Symbol für den
Eiswarner.
j Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste RESET
3
.
Auch im normalen Anzeigemodus können Sie den
Eiswarner aktivieren und deaktivieren.
j Drücken Sie eine der Tasten Eiswarnung EIN / AUS
1
.
Der Eiswarner ist aktiviert, wenn das Symbol „
“ im Anzei-
gefeld
5
erscheint.
Hinweis: Sobald die Außentemperatur den Signalbereich
erreicht, ertönt ein Warnton in 5-minütigen Abständen für
Im Anzeigefeld Uhrzeit
4
wird „
0:00
“ angezeigt,
wenn Sie den 24 h Modus aktiviert haben. Im Anzeige-
feld Uhrzeit
4
werden „
12:00
“, „Clock“ und „AM“
angezeigt, wenn Sie den 12 h Modus aktiviert haben.
j Stellen Sie die Uhrzeit ein, indem Sie die Taste MODE
2
drücken bzw. gedrückt halten, um die Ziffern vorzustellen.
j Bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Drücken der Taste
RESET
3
.
2. Celsius / Fahrenheit auswählen
Die Anzeigefelder Außentemperatur
5
und
Innentemperatur
6
blinken.
j Drücken Sie die Taste MODE
2
, um zwischen Celsius (°C)
oder Fahrenheit (°F) auszuwählen.
j Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste RESET
3
.
3. Speichermodus (Reset) einstellen
Im Anzeigefeld
6
blinkt „
iD
“.
j Drücken Sie die Taste MODE
2
, um zwischen täglichem
iD
“ oder manuellem Reset „
--
“ auszuwählen.
j Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste RESET
3
.
j Reinigen Sie die Montagefläche mit einem fettlösenden und
nicht scheuernden bzw. chemischen Reinigungsmittel.
j Befestigen Sie den Außensensor
7
am Fensterrahmen oder
hinter der Frontstoßstange Ihres Kraftfahrzeugs.
Q
Betrieb / Bedienung
Hinweis: Nach ca. 1 Minute in jedem beliebigen Modus schaltet
das Gerät automatisch in den normalen Anzeigemodus zurück.
Innen- und Außentemperatur und die Uhrzeit werden angezeigt.
Q
Einstellungen vornehmen
Hinweis: Nach jedem Einlegen der Batterie bzw. durch Drücken
und Halten der Tasten MODE
2
und RESET
3
für 2 Sekunden
erscheinen alle Anzeigen kurz im Display und das Gerät wechselt
anschließend in den Modus „Einstellungen“. In hier genannter
Reihenfolge können alle Einstellungen vorgenommen werden.
1. Uhrzeit einstellen
Im Anzeigefeld Uhrzeit
4
blinkt „
1 2  h ®
“.
j Drücken Sie die Taste MODE
2
,um zwischen 12 und
24 Stunden-Modus auszuwählen.
j Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste RESET
3
.
J Reinigen Sie bei Bedarf Batterie- und Gerätekontakte vor dem
Einlegen.
J Entfernen Sie die verbrauchte Batterie umgehend aus dem
Gerät. Andernfalls besteht erhöhte Auslaufgefahr.
J Entfernen Sie bei längerer Nichtverwendung die Batterie aus
dem Gerät.
Q
Inbetriebnahme
Q
Batterie einsetzen / wechseln
j Öffnen Sie das Batteriefach auf der Geräterückseite, indem
Sie den Batteriefachdeckel gemäß gekennzeichneter Pfeilrich-
tung aufschieben.
j Legen Sie die mitgelieferte Batterie unter Beachtung der
Polungsangaben ein bzw. wechseln Sie eine verbrauchte
Batterie entsprechend gegen eine neue aus.
j Schließen Sie das Batteriefach wieder.
Q
Montage
Zur Montage empfehlen wir einen doppelseitigen Klebestreifen
(nicht im Lieferumfang enthalten). Mit diesem kann das Thermometer
auf fast allen glatten Oberflächen befestigt werden. Beachten Sie
die Hinweise des Klebestreifen-Herstellers.
ten
, CB-Radios, Fernbedienungen oder Mikrowellen etc. auf. Der
Funkempfang kann dadurch vermindert werden. Entfernen Sie
solche Geräte aus der Reichweite des Thermometers. Elektrostati-
sche Ladung kann Funktionsstörungen hervorrufen.
Drücken Sie gleichzeitig die RESET-Taste
3
und die MODE-Taste
2
, um die Einstellungen des Gerätes zurückzusetzen, oder ent-
nehmen Sie kurzzeitig die Batterien, wenn das Gerät Funktions-
störungen aufzeigt.
Q
Sicherheitshinweise für Umgang
und Gebrauch von Batterien
g EXPLOSIONSGEFAHR! Batterien niemals wieder aufladen!
J Halten Sie Batterien von Kindern fern, nicht ins Feuer werfen,
kurzschließen oder auseinander nehmen.
J Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Batterie ver-
schluckt wurde.
J Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität.
J Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen,
die auf Batterien einwirken können, z. B. auf Heizkörpern.
Andernfalls besteht erhöhte Auslaufgefahr.
J Vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten,
falls Flüssigkeit aus der Batterie ausgetreten ist. Spülen Sie bei
Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit
reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen
Arzt auf.
des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-
wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgeführt werden.
Platzieren Sie das Thermometer nicht im
Bereich eines Airbags, da es beim Auslösen sonst zu Verlet-
zungen kommen kann.
J Bringen Sie das Gerät möglichst nicht im unmittelbaren
Frontscheibenbereich des Fahrers an. Andernfalls können
Sichtbehinderungen und Ablenkung die Folge sein.
J Lassen Sie sich nicht durch die Anzeigen von Ihrer Konzentra-
tion auf den Straßenverkehr ablenken.
J Kontrollieren Sie alle Teile auf ihre Unversehrtheit. Bei der
Montage beschädigter Teile besteht Verletzungsgefahr.
J Kontrollieren Sie, ob alle Teile sachgerecht montiert sind.
Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr.
J Setzen Sie das Gerät
- keinen extremen Temperaturen,
- keinen starken Vibrationen,
- keinen starken mechanischen Beanspruchungen,
- keiner direkten Sonneneinstrahlung,
- keiner Feuchtigkeit aus.
J Das Gerät enthält elektronische Bauteile. Stellen Sie das Gerät
nicht in der Nähe von Störquellen wie Mobiltelefonen, Funkgerä-
CLOCK = Uhrzeit
AM = Morgen (Uhrzeit im 12-Stunden-Modus)
PM = Nachmittag (Uhrzeit im 12-Stunden-Modus)
Q
Technische Daten
Betriebsspannung: 1,5 V
Batteriet yp: 1,5 V , AA
Temperaturmessbereich innen: –10 °C bis +50 °C
Temperaturmessbereich außen: –50 °C bis +70 °C
Toleranz: (-50 °C bis 0 °C) ± 2 °C
(0 °C bis +30 °C) ± 1 °C
(+30 °C bis +70 °C) ± 2 °C
Signalbereich Eiswarner: –1 °C bis +3 °C
Kabellänge des Außensensors: ca. 3 m
Q
Sicherheit
Sicherheitshinweise
J Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber
sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich
Q
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist nur für den Betrieb im Innenbereich
geeignet. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen
Einsatz bestimmt.
Q
Lieferumfang
1 x Digital Thermometer mit Außensensor und ca. 3 m Kabel
1 x 1,5 V
, AA Batterie
1 x Bedienungsanleitung
Q
Teilebeschreibung
1
Eiswarnung EIN / AUS
2
MODE- (Funktions-) Taste
3
RESET-Taste
4
Anzeigefeld Uhrzeit
5
Anzeigefeld Außentemperatur
6
Anzeigefeld Innentemperatur
7
Außensensor
Displayanzeigen
IN = Innentemperatur
OUT = Außentemperatur
MAX = gespeicherte Maximaltemperatur
MIN = gespeicherte Minimaltemperatur
= Eiswarner
Digital-Thermometer
Einleitung
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie
haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die
Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige
Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie
sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicher-
heitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie be-
schrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen
Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.
DIGITAL-THERMOMETER / DIGITAL
THERMOMETER / THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE
IAN 279752
1
7
36
1 2
45
DIGITAL-THERMOMETER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
DIGITAL THERMOMETER
Operation and Safety Notes
THERMOMÈTRE
NUMÉRIQUE
Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité
DIGITALE THERMOMETER
Bedienings- en veiligheidsinstructies
TERMÓMETRO DIGITAL
Instruções de utilização e de segurança
TERMÓMETRO DIGITAL
Instrucciones de utilización y de seguridad
DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

Máte dotaz ohledně Auriol Z31714?

Položte zde otázku, kterou máte o Auriol Z31714, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Auriol Z31714 vám poskytnout vhodnou odpověď.

Dobrý den, nemohu najít jak se nastavují hodiny. V návodu to nevidím. Můžete my pomoci? Děkuji Honza

Honza, 2019-02-13 16:29:56