Auriol Z31714

Auriol Z31714 manuál (návod)

(2)
 • DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CHDE/AT/CH DE/AT/CHDE/AT/CH DE/AT/CH
  DE/AT/CH DE/AT/CH
  DE/AT/CH
  NL/BENL/BE NL/BE NL/BE NL/BE NL/BE NL/BE NL/BE
  In het weergaveveld
  5
  verschijnt „ “.
  j Druk de MODE-toets
  2
  opnieuw, om de ijswaarschuwer te
  deactiveren. In het weergaveveld
  5
  verdwijnt het symbool
  voor de ijswaarschuwer.
  j Bevestig uw keuze door het drukken van de RESET-toets
  3
  .
  Ook in de normale weergavemodus kunt U de
  ijswaarschuwer activeren en deactiveren.
  j Druk één van de toetsen ijswaarschuwer AAN / UIT
  1
  .
  De ijswaarschuwer is geactiveerd als het symbool „
  “ in
  het weergaveveld
  5
  verschijnt.
  Aanwijzing: Zodra de buitentemperatuur in het signaalbereik
  komt klinkt een waarschuwingstoon om de 5 minuten, telkens
  gedurende 16 seconden. In dit temperatuurgebied kan het
  gevaar bestaan dat zich gladheid op de straat ontwikkelt of
  reeds ontwikkelt heeft. Let bijzonder goed op en pas uw
  rijgedrag navenant aan. Druk een willekeurige toets om de
  waarschuwingstoon uit te schakelen.
  Q
  Temperatuurgeheugen oproepen
  j Druk in de normale weergavemodus de MODE-toets
  2
  om
  de opgeslagen maximale temperatuur (MAX) op te vragen.
  j Druk opnieuw de MODE-toets
  2
  om de opgeslagen minima-
  le temperatuur (MIN) op te vragen.
  2. Celsius / Fahrenheit uitkiezen
  De weergavevelden buitentemperatuur
  5
  en
  binnentemperatuur
  6
  knipperen.
  j Druk de MODE-toets
  2
  om tussen Celsius (°C) of Fahrenheit
  (°F) te kiezen.
  j Bevestig uw keuze door het drukken van de RESET-toets
  3
  .
  3. Geheugenmodus (Reset) instellen
  In het weergaveveld
  6
  knippert „iD“.
  j Druk op de MODE-toets
  2
  om tussen dagelijkse „iD
  of manuele reset „--“ te kiezen.
  j Bevestig uw keuze door het drukken van de RESET-toets
  3
  .
  Dagelijkse reset:
  In deze instelling worden de minimale en maximale temperaturen
  van de afgelopen 24 uur opgeslagen en steeds om middernacht
  gewist.
  Manuele reset:
  Deze instelling maakt het manuele wissen ten allen tijde mogelijk
  van de tot daaraantoe opgeslagen temperaturen.
  4. Ijswaarschuwer activeren / deactiveren
  De weergavevelden
  5
  en
  6
  knipperen. Zij geven
  het signaalbereik van +3.0 °C tot –1.0 °C weer.
  j Druk de MODE-toets
  2
  om de ijswaarschuwer te activeren.
  Q
  Instellingen uitvoeren
  Aanwijzing: Na elke plaatsing van de batterij c.q. door het
  drukken en het vasthouden van de MODE
  2
  en RESET
  3
  gedu-
  rende 2 seconden verschijnen alle weergaves kort in het display
  en het apparaat wisselt daarna in de modus „Instellingen“. In de
  hier opgenoemde volgorde kunnen alle instellingen voorgenomen
  worden.
  1. Tijd instellen
  In het weergaveveld tijd
  4
  knippert „1 2  h ® “.
  j Druk op de MODE-toets
  2
  om tussen 12 en 24-uurs modus
  te kiezen.
  j Bevestig uw keuze door het drukken van de RESET-toets
  3
  .
  In het weergaveveld tijd
  4
  wordt „0:00“ weer-
  gegeven, als U de 24 h modus geactiveerd heeft. In
  het weergaveveld tijd
  4
  wordt „12:00, „Clock
  en „AM“ weergegeven, als U de 12 h modus geacti-
  veerd heeft.
  j Stel de tijd in door de MODE-toets
  2
  te drukken c.q. inge-
  drukt te houden om de cijfers vooruit te zetten.
  j Bevestig uw keuze door het drukken van de RESET-toets
  3
  .
  van het batterijvak volgens de gekenmerkte pijlrichting
  openschuift.
  j Plaats de meegeleverde batterij met inachtneming van de
  polariteit c.q. wissel de verbruikte batterijen overeenstem-
  mend tegen nieuwe.
  j Sluit het batterijvak weer.
  Q
  Montage
  Voor de montage raden wij U dubbelzijdige plakband aan (niet
  bij levering inbegrepen). Hiermee kan de thermometer op bijna
  ieder glad oppervlak bevestigd worden. Let op de aanwijzingen
  van de fabrikant van het plakband.
  j Reinig de montagevlakken met een vetoplossend en niet
  schurend c.q. chemisch reinigingsmiddel.
  j Bevestig de buitensensor
  7
  aan het raamkozijn of achter
  de voorbumper van uw voertuig.
  Q
  Werking / bediening
  Aanwijzing: Na ca. een minuut in iedere willekeurige modus
  schakelt het apparaat automatisch in de normale weergavemodus.
  Binnen- en buitentemperatuur en de tijd worden weergegeven.
  Q
  Veiligheidsinstructies voor de omgang
  en het gebruik van batterijen
  EXPLOSIEGEVAAR! Batterijen nooit opladen!
  J Houdt de batterijen uit de buurt van kinderen, niet in open
  vuur gooien, kortsluiten of uit elkaar nemen.
  J Raadpleeg direct een arts, indien een batterij ingeslikt is.
  J Let bij het plaatsen op de juiste polariteit.
  J Voorkom extreme condities en temperaturen, die op de batte-
  rijen kunnen inwerken, b. v. op radiatoren. Anders bestaat
  een verhoogd lekgevaar.
  J Voorkom contact met huid, ogen en slijmvliezen indien
  vloeistof uit de batterij vrijgekomen is. Spoel bij contact met
  batterijzuur de desbetreffende plek direct met voldoende
  schoon water af en raadpleeg direct een arts.
  J Reinig indien nodig batterij- en apparaatcontacten voor het
  plaatsen.
  J Verwijder de verbruikte batterij direct uit het apparaat.
  Anders bestaat een verhoogd lekgevaar.
  J Verwijder de batterijen indien U het apparaat langere tijd
  niet gebruikt.
  Q
  Ingebruikname
  Q
  Batterij plaatsen / wisselen
  j Open het batterijvak op de achterkant doordat U het deksel
  J Laat U niet door de weergaven in uw concentratie op het
  verkeer afleiden.
  J Controleer of alle delen onbeschadigd zijn. Bij de montage
  van beschadigde onderdelen bestaat verwondingsgevaar.
  J Controleer of alle onderdelen vakkundig gemonteerd zijn.
  Bij onjuiste montage bestaat verwondingsgevaar.
  J Stel het apparaat niet bloot aan
  - extreme temperaturen,
  - sterke vibraties,
  - sterke mechanische belastingen,
  - direct zonlicht,
  - vocht.
  J Het apparaat bevat elektronische componenten. Plaats het
  apparaat niet in de buurt van storingsbronnen zoals mobiele
  telefoons, radioapparatuur, cb-radio‘s, afstandsbedieningen
  of magnetrons enz. De radio-ontvangst kan daardoor worden
  verminderd. Verwijder dergelijke apparaten uit de reikwijdte
  van de thermometer. Elektrostatische lading kan functiestorin-
  gen veroorzaken.
  Druk tegelijkertijd op de RESET
  3
  - en de MODE-toets
  2
  om
  de instellingen van het apparaat terug te zetten of verwijder
  kortstondig de batterijen als het apparaat functiestoringen
  vertoont.
  FR/BE FR/BE FR/BE FR/BE FR/BE
  Tolerantie: (–50 °C tot 0 °C) ± 2 °C
  (0 °C tot +30 °C) ± 1 °C
  (+30 °C tot +70 °C) ± 2 °C
  Signaalbereik ijswaarschuwer: –1 °C tot +3 °C
  Kabellengte van de buitensensor: ong. 3 m
  Q
  Veiligheid
  Veiligheidsinstructies
  J Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 alsook personen met
  verminderde psychische, sensorische of mentale vaardigheden
  of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt,
  als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met be-
  trekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de hieruit
  voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met
  het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mo-
  gen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
  Plaats de thermometer niet in de
  buurt van een airbag, aangezien het tot verwondingen kan
  leiden als deze in werking treedt.
  J Plaats het apparaat naar mogelijkheid niet in het directe
  voorruitomgeving van de bestuurder. Anders kunnen zichtbe-
  lemmeringen en afleidingen het gevolg zijn.
  NL/BENL/BE
  Q
  Onderdelenbeschrijving
  1
  IJswaarschuwing AAN / UIT
  2
  MODE- (functie-) toets
  3
  RESET-toets
  4
  Weergaveveld tijd
  5
  Weergaveveld buitentemperatuur
  6
  Weergaveveld binnentemperatuur
  7
  Buitensensor
  Displayweergaves
  IN = binnentemperatuur
  OUT = buitentemperatuur
  MAX = opgeslagen maximale temperatuur
  MIN = opgeslagen minimale temperatuur
  = ijswaarschuwer
  CLOCK = tijd
  AM = ‚s morgens (tijd in 12-uurs modus)
  PM = ‚s middags (tijd in 12-uurs modus)
  Q
  Technische gegevens
  Voedingsspanning: 1,5 V
  Batterijtype: 1,5 V , AA
  Meetbereik temperatuur binnen: –10 °C tot +50 °C
  Meetbereik temperatuur buiten: –50 °C tot +70 °C
  Problèmes Cause / solution
  L’affichage à l’écran s’affai-
  blit / indication de tempéra-
  tures erronées
  Pile usée ou contacts souillés – nettoyer les
  contacts et la pile, remplacer la pile le cas
  échéant.
  Affichage noir Températures en dehors de la plage de
  mesure ou appareil exposé aux rayons directs
  du soleil.
  Affichage irrégulier des
  chiffres
  Retirez la pile et remettez-la en place.
  Il est possible que les fonc-
  tions normales de l’appareil
  soient gênées par des para-
  sitages électromagnétiques
  Procédez à une remise à zéro comme il l’a été
  décrit.
  Q
  Nettoyage et entretien
  j Nettoyez uniquement l‘extérieur de l‘appareil, à l‘aide d‘un
  chiffon doux sec.
  j N‘utilisez en aucun cas des liquides ou des produits
  nettoyants, ceux-ci endommageraient l‘appareil.
  j Nettoyez le capteur extérieur avec un chiffon seulement
  légèrement humidifié. Le capteur extérieur n‘est protégé
  que contre la pluie du haut et les éclaboussures.
  Q
  Mise au rebut
  L’emballage se compose de matières recyclables qui peuvent être
  mises au rebut dans les déchetteries locales.
  Pour les mesures d‘élimination des appareils électriques usagés
  actuellement en vigueur, consultez votre commune.
  Pour le respect de l‘environnement, lorsque vous
  n‘utilisez plus votre produit, ne le jetez pas avec les
  ordures ménagères, mais entreprenez un recyclage
  adapté. Pour obtenir des renseignements et des
  horaires d‘ouverture concernant les points de collecte,
  vous pouvez contacter votre administration locale.
  Les piles défectueuses ou usagées doivent être recyclées confor-
  mément à la directive 2006 / 66 / CE et ses modifications. Les
  piles et / ou l‘appareil doivent être retournés dans les centres de
  collecte.
  Pollution de l’environnement par mise
  au rebut incorrecte des piles !
  Les piles ne doivent pas être mises au rebut dans les ordures
  ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et
  doivent être considérés comme des déchets spéciaux. Les symbol-
  es chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium,
  Hg= mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours dé-
  poser les piles usées dans les conteneurs de recyclage communaux.
  Q
  Consultation de la mémoire
  des températures
  j Dans le mode d’affichage normal, appuyez sur la touche
  MODE
  2
  , pour consulter la température maximale (MAX)
  mémorisée.
  j Appuyez à nouveau sur la touche MODE
  2
  , pour consulter
  la température minimale (MIN) mémorisée.
  Q
  Effacement de la mémoire des températures
  j Dans le mode d’affichage normal, appuyez sur la touche
  MODE
  2
  , pour consulter la température maximale (MAX)
  mémorisée. Appuyez sur la touche RESET
  3
  pour effacer les
  valeurs mémorisées.
  j Appuyez à nouveau sur la touche MODE
  2
  pour consulter
  la température minimale (MIN) mémorisée. Appuyez sur la
  touche RESET
  3
  pour effacer les valeurs mémorisées.
  Q
  Solution aux problèmes
  Problèmes Cause / solution
  Indication de températures
  erronées
  La mesure est gênée, par exemple par les
  rayons directs du soleil, une climatisation ou
  un radiateur – placez l’appareil et le capteur
  extérieur hors de la zone provoquant les
  problèmes.
  4. Activation / désactivation de
  l’avertissement gel
  Les cases daffichage
  5
  et
  6
  clignotent. Elles
  affichent la plage d’avertissement +3.0 °C à –1.0 °C.
  j Appuyez sur la touche MODE
  2
  pour activer l’avertissement
  gel. «
  » apparaît dans la case d’affichage
  5
  .
  j Appuyez à nouveau sur la touche MODE
  2
  pour désactiver
  l’avertissement gel. Le symbole de l’avertissement gel dans la
  case d’affichage
  5
  s’éteint.
  j Confirmez votre sélection par pression de la touche RESET
  3
  .
  Vous pouvez également activer et désactiver laver-
  tissement gel en mode d’affichage normal.
  j Appuyez sur l’une des touches Avertissement gel
  MARCHE / ARRET
  1
  . L’avertissement gel est activé si le
  symbole «
  » apparaît dans la case d’affichage
  5
  .
  Avis: Dès que la température extérieure atteint la plage
  d’avertissement, un signal sonore d’avertissement retentit
  toutes les 5 minutes pendant respectivement 16 secondes.
  Dans cette plage de température, il y a risque de formation
  ou de présence de verglas. Soyez particulièrement attentif et
  adaptez votre vitesse en conséquence. Appuyez sur une
  touche quelconque pour couper le signal sonore.
  j Confirmez votre réglage par pression de la touche RESET
  3
  .
  2. Sélection Celsius / Fahrenheit
  Les cases d’affichage de la température extérieure
  5
  et de la température intérieure
  6
  clignote.
  j Appuyez sur la touche MODE
  2
  pour sélectionner Celsius
  (°C) ou Fahrenheit (°F).
  j Confirmez votre sélection par pression de la touche RESET
  3
  .
  3. Réglage du mode de mémorisation (Reset)
  Clignote dans la case d’affichage
  6
  «iD».
  j Appuyez sur la touche MODE
  2
  pour choisir la remise à
  zéro quotidienne «iD» ou manuelle «-- ».
  j Confirmez votre sélection par pression de la touche RESET
  3
  .
  Remise à zéro quotidienne:
  Dans ce paramétrage, les températures minimales et maximales
  des dernières 24 heures sont mémorisées, et effacées tous les
  jours à minuit.
  Remise à zéro manuelle:
  Ce paramétrage permet d’effacer manuellement à tout moment
  les températures mémorisées jusque-là.
  affichées la température intérieure, la température extérieure et
  l’heure.
  Q
  Paramétrage
  Avis: Après chaque mise en place de la pile ou lorsque l’on
  maintient appuyées les touches MODE
  2
  et RESET
  3
  pendant
  2 secondes, l’ensemble des affichages apparaissent brièvement
  sur l’écran, et l’appareil passe ensuite au mode «Paramétrages».
  Il est possible de procéder ici, dans l’ordre indiqué, à l’ensemble
  des paramétrages.
  1. Réglage de l’heure
  Clignote dans la case d’affichage de
  l’heure
  4
  «1 2  h ® ».
  j Appuyez sur la touche MODE
  2
  pour sélectionner le mode
  12 heures ou le mode 24 heures.
  j Confirmez votre sélection par pression de la touche RESET
  3
  .
  Est affiché dans la case daffichage de l’heure
  4
  ,
  si vous avez activé le mode 24 h, «0:00». Sont
  affics dans la case daffichage de l’heure
  4
  , si
  vous avez activé le mode 12 h «1 2:00», « Clock »
  et «AM».
  j Réglez l’heure en appuyant sur la touche MODE
  2
  ou en la
  maintenant appuyée pour faire avancer les chiffres.
  FR/BE
  NL/BE
  FR/BE
  FR/BE
  FR/BE
  J Dans la mesure du possible, ne montez pas l’appareil dans
  la zone immédiate de la vitre avant du conducteur. La vue
  pourrait en être gênée et le conducteur pourrait être distrait.
  J Ne vous laissez pas distraire par les affichages, ce qui remet-
  trait en cause l’attention que vous portez à la circulation.
  J Contrôlez l’ensemble des pièces et éléments afin de vous
  assurer qu’ils sont en parfait état. Il y a risque de blessure en
  cas de montage de pièces et éléments endommagés.
  J Contrôlez si l’ensemble des pièces et éléments sont montés
  dans les règles de l’art. Il y a risque de blessure en cas de
  montage incorrect.
  J N’exposez pas l’appareil
  - à des températures extrêmes,
  - à des vibrations importantes,
  - à des sollicitations mécaniques importantes,
  - aux rayons directs du soleil,
  - à l’humidité.
  J L’appareil renferme des éléments électroniques. Ne placez
  pas l’appareil à proximité de sources de parasites, telles que
  téléphones mobiles, postes émetteurs-récepteurs, radios CB,
  télécommandes ou micro-ondes, etc. Ceci peut diminuer la
  réception radio. Mettez ces appareils hors de la zone du
  thermomètre. Les charges électrostatiques peuvent entraîner
  des dysfonctionnements.
  Appuyez simultanément sur la touche de remise à zéro RESET
  3
  et sur la touche MODE
  2
  pour remettre à zéro les para-
  Digitale thermometer
  Q
  Inleiding
  Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U
  heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaan-
  wijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aan-
  wijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich
  voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en
  veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het apparaat alleen
  zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden.
  Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan
  derden.
  Q
  Doelmatig gebruik
  Dit product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
  Het product is niet voor zakelijke doeleinden bestemd.
  Q
  Omvang van de levering
  1 x Digitale thermometer met buitensensor en ong. 3 m kabel
  1 x 1,5 V
  , AA batterij
  1 x Handleiding
  Tolérance: (-50 °C à 0 °C) ± 2 °C
  (0 °C à +30 °C) ± 1 °C
  (+30 °C à +70 °C) ± 2 °C
  Plage de déclenchement
  avertissement gel: –1 °C à +3 °C
  Longueur du cordon du
  capteur extérieur: env. 3 m
  Q
  Sécurité
  Instructions de sécurité
  J Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus
  ainsi que par des personnes à capacités physiques, senso-
  rielles ou mentales réduites ou manquant d‘expérience et de
  connaissance que sous surveillance ou s‘ils ont été instruits de
  l‘utilisation sûre de cet appareil et des risques en découlant.
  Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le net-
  toyage et la maintenance domestique de l‘appareil ne doit
  pas être effectué par un enfant sans surveillance.
  Ne placez pas le thermomètre dans
  la zone du coussin gonflable de sécurité, il y aurait risque de
  blessures en cas de déclenchement de celui-ci.
  Thermomètre numérique
  Introduction
  Nous vous félicitons pour l‘achat de votre nouveau produit. Vous
  avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d‘emploi
  fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications im-
  portantes pour la sécurité, l’utilisation et la mise au rebut. Veuillez
  lire consciencieusement toutes les indications d‘utilisation et de
  sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé confor-
  mément aux instructions et dans les domaines d‘application spéci-
  fiés. Lors d‘une cession à tiers, veuillez également remettre tous
  les documents.
  Q
  Utilisation conforme à l’usage prévu
  Ce produit est uniquement conçu pour un usage intérieur.
  Le produit n’est pas destiné à un usage industriel,
  commercial ou professionnel.
  Q
  Fourniture
  1 x thermomètre numérique avec capteur extérieur et un cordon
  d’env. 3 m
  1 x pile 1,5 V
  , AA
  1 x mode d’emploi
  Q
  Temperatuurgeheugen wissen
  j Druk in de normale weergavemodus de MODE-toets
  2
  om
  de opgeslagen maximale temperatuur (MAX) op te vragen.
  Druk de RESET-toets
  3
  om de opgeslagen waarden te wissen.
  j Druk opnieuw de MODE-toets
  2
  om de opgeslagen minima-
  le temperatuur (MIN) op te vragen. Druk de RESET-toets
  3
  om de opgeslagen waarden te wissen.
  Q
  Fouten opheffen
  Fout Oorzaak / probleem opheffen
  Foute
  temperatuurweergave
  De meting word beïnvloed, b.v. door
  direct zonlicht, airconditioning of een straalka-
  chel – haal het apparaat en de buitensensor
  uit het storingsgebied.
  Displayweergave
  wordt zwakker / foute
  temperatuurweergave
  Verbruikte batterij of vervuilde batterijcontac-
  ten – reinig de contacten en de batterij, indien
  nodig een nieuwe batterij plaatsen.
  Display is zwart Temperaturen buiten het meetbereik of het ap-
  paraat te lang aan direct zonlicht blootgesteld.
  Onregelmatige
  cijferweergave
  Verwijder de batterij en plaats deze
  weer terug.
  Het is mogelijk dat het
  normale functioneren van
  het apparaat door elektro-
  magnetische storingen
  beïnvloed wordt
  Voer een RESET zoals beschreven door.
  Q
  Schoonmaak en onderhoud
  j Reinig het apparaat alleen van de buitenkant met een zacht
  droog doekje.
  j Gebruik in geen geval vloeistoffen en geen reinigingsmidde-
  len, aangezien deze het apparaat beschadigen.
  j Reinig de buitensensor met een licht bevochtigd doekje.
  De buitensensor is alleen tegen regen van boven en spatwa-
  ter beschermd.
  Q
  Verwijdering
  De verpakking en het verpakkingsmateriaal bestaan uitsluitend
  uit milieuvriendelijke materialen. Zij kunnen in de plaatselijke
  containers gedeponeerd worden.
  De op dit moment van toepassing zijnde maatregelen voor afvoer
  van afgedankte elektroapparatuur, kunt U bij uw gemeentelijke
  overheid opvragen.
  Gooi het produkt als U het niet meer gebruikt met het
  oog op milieu-bescherming niet bij het huisvuil, maar
  verwijder het deskundig. Over afgifteplaatsen en hun
  openingstijden kunt U zich bij uw aangewezen instan-
  tie informeren.
  FR/BEFR/BE
  métrages de l’appareil, ou retirez les piles pendant quelques
  instants si l’appareil présente des dysfonctionnements.
  Q
  Instructions de sécurité pour la
  manipulation et l’utilisation de piles
  g RISQUE D’EXPLOSION! Ne jamais recharger les piles!
  J Tenez les piles hors de portée des enfants, ne pas les jeter au
  feu, les court-circuiter ni les ouvrir.
  J En cas d’avalement d’une pile, consultez immédiatement un
  médecin.
  J Lors de la mise en place des piles, veillez à respecter la polarité.
  J Evitez les conditions et températures extrêmes qui pourraient
  avoir une incidence sur les piles, par exemple sur les radia-
  teurs. Risque d’écoulement des piles dans le cas contraire.
  J Si du liquide s’est échappé des piles, évitez tout contact de
  ce liquide avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de
  contact avec l’acide des piles, rincez immédiatement abon-
  damment à l’eau claire les parties touchées et consultez un
  médecin le plus rapidement possible.
  J Avant la mise en place des piles, nettoyez si nécessaire les
  contacts de la pile et de l’appareil.
  J Retirez rapidement de l’appareil la pile usée. Risque
  d’écoulement dans le cas contraire.
  J En cas de nonutilisation prolongée, retirez la pile de
  l’appareil.
  Q
  Mise en service
  Q
  Mise en place / remplacement des piles
  j Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de l’appareil en
  poussant le couvercle du compartiment à piles dans le sens
  de la flèche marquée.
  j Mettez en place la pile fournie ou remplacez la pile usagée
  par une pile neuve en respectant la polarité.
  j Refermez le compartiment à piles.
  Q
  Montage
  Nous recommandons pour le montage une bande de ruban
  adhésif double-face (non fourni). Le thermomètre peut ainsi être
  fixé sur pratiquement toutes les surfaces lisses. Tenez compte des
  instructions et informations du fabricant du ruban adhésif.
  j Nettoyez la surface de montage avec un nettoyant dégrais-
  sant et non abrasif ou chimique.
  j Fixez le capteur extérieur
  7
  à l’encadrement de la fenêtre
  ou derrière le pare-chocs avant de votre véhicule.
  Q
  Utilisation / commande
  Avis: Aprèse environ une minute dans le mode choisi, l’appareil
  revient automatiquement dans le mode d’affichage normal. Sont
  GB/IEGB/IE
  GB/IEGB/IE GB/IE GB/IE
  GB/IEGB/IEGB/IEGB/IEDE/AT/CH
  FR/BE
  FR/BE
  GB/IE
  Q
  Description des pièces et éléments
  1
  Avertissement gel MARCHE / ARRET
  2
  Touche (de fonction) MODE
  3
  Touche RESET [RAZ]
  4
  Case d’affichage de l’heure
  5
  Case d’affichage de la température extérieure
  6
  Case d’affichage de la température intérieure
  7
  Capteur extérieur
  Affichage à l’écran
  IN = température intérieure
  OUT = température extérieure
  MAX = température maximale mémorisée
  MIN = température minimale mémorisée
  = avertissement gel
  CLOCK = heure
  AM = matin (heure en mode 12 heures)
  PM = après-midi (heure en mode 12 heures)
  Q
  Données techniques
  Tension de service: 1,5 V
  Type de pile: 1,5 V
  , AA
  Plage de température intérieur: –10 °C à +50 °C
  Plage de température extérieur: –50 °C à +70 °C
  Q
  Cleaning and Care
  j Clean the exterior of the instrument only with a soft, dry cloth.
  j Do not under any circumstances use liquids or cleaning
  agents, as they will damage the instrument.
  j Clean the outside sensor with a slightly dampened cloth.
  The outside sensor is only protected against rain from above
  and splashes of water.
  Q
  Disposal
  The packaging and the packaging material consist of environmen-
  tally friendly materials. Dispose of in local recycling containers.
  Please contact your local or city council for more information
  regarding the disposal of your used product.
  To help protect the environment, please dispose of the
  product properly when it has reached the end of its use-
  ful life and not in the household waste. Information on
  collection points and their opening hours can be
  obtained from your local authority.
  Faulty or used batteries must be recycled in accordance with
  Directive 2006 / 66 / EC and its amendments. Please return the
  batteries and / or the device to the available collection points.
  Environmental damage through incorrect
  disposal of the batteries!
  Batteries may not be disposed of with the usual domestic waste.
  They may contain toxic heavy metals and are subject to hazard-
  ous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols
  for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg= mercury,
  Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries at a
  local collection point.
  button
  3
  to delete the stored temperatures.
  j Press the MODE button
  2
  again to call up the stored mini-
  mum temperature (MIN). Press the RESET button
  3
  to delete
  the stored temperatures.
  Q
  Troubleshooting
  Error Cause / Remedy
  Incorrect temperature Measurement is impaired, e.g. by direct sun-
  light, air-conditioning or a fan heater – remove
  the instrument and the outside sensor from the
  area of interference.
  Display diminishes /
  incorrect temperature is
  displayed
  Spent battery or dirty battery contacts –
  clean the contacts and insert battery;
  replace the battery if necessary.
  Display is black Temperatures are outside the measuring range
  or instrument has been exposed to direct sun-
  light for a long time.
  Irregular display of figures Remove the battery and put it back in the
  battery compartment.
  Normal functioning of the
  product may be disturbed by
  electromagnetic inter ference
  If so, simply reset the product to resume normal
  operation by following the instruction manual.
  j Press the MODE button
  2
  again to deactivate the ice warn-
  ing. The symbol for the ice warning in the display
  5
  disap-
  pears.
  j Confirm your setting by pressing the RESET button
  3
  .
  You can also activate and deactivate the ice warning
  in the normal display mode.
  j Press one of the Ice Warning ON / OFF buttons
  1
  . The ice
  warning is activated when the “
  “ symbol appears in the
  display
  5
  .
  Note: As soon as the outside temperature reaches the signal
  range, a 16-second warning signal is emitted at 5-minute
  intervals. In this temperature range, there is a risk of road
  surfaces becoming slippery, or they may already be slippery.
  Pay particular attention and drive according to the conditions.
  Press any button to switch the warning signal off.
  Q
  Call up the temperature memory
  j In normal display mode, press the MODE button
  2
  to call
  up the stored maximum temperature (MAX).
  j Press the MODE button
  2
  again to call up the stored
  minimum temperature (MIN).
  Q
  Delete the temperature memory
  j In normal display mode, press the MODE button
  2
  to call
  up the stored maximum temperature (MAX). Press the RESET
  2. Select Celsius / Fahrenheit
  The outside temperature display
  5
  and inside tem-
  perature display
  6
  flash.
  j Press the MODE button
  2
  to select Celsius (°C) or
  Fahrenheit (°F).
  j Confirm your setting by pressing the RESET button
  3
  .
  3. Set memory mode (Reset)
  iD
  ” flashes on the display
  6
  .
  j Press the MODE button
  2
  to switch between daily “
  iD
  “ or
  manual reset “
  --
  “.
  j Confirm your setting by pressing the RESET button
  3
  .
  Daily reset:
  When this setting is made, the minimum and maximum tempera-
  tures of the past 24 hours are stored and deleted every day at
  midnight.
  Manual reset:
  This setting enables you to manually delete the temperatures
  stored so far.
  4. Activate / deactivate ice warning
  The displays
  5
  and
  6
  flash. They indicate the signal
  range +3 .0 °C to –1.0 °C.
  j Press the MODE button
  2
  to activate the ice warning. “
  appears in the display
  5
  .
  GB/IE
  Q
  Operation
  Note: After approx. 1 minute in any mode, the instrument auto-
  matically switches back into normal display mode. The inside and
  outside temperature and the time are displayed.
  Q
  Settings
  Note: Whenever you insert a battery or if you press and hold down
  the MODE
  2
  and RESET
  3
  buttons for 2 seconds, all the displays
  appear briefly and the instrument then switches into the “Settings”
  mode. All settings can be made in the order indicated below.
  1. Set the time
  1 2 h®
  ” flashes in the time display
  4
  .
  j Press the MODE button
  2
  to switch between 12 and 24
  hour mode.
  j Confirm your choice by pressing the RESET button
  3
  .
  If 24 hr mode is chosen, “
  0:00
  “ will appear in the
  time display
  4
  . If 12 hr mode is chosen, “
  12:00
  “,
  “Clock” and “AM“ will appear in the time display
  4
  .
  j Set the time by pressing the MODE button
  2
  and / or hold-
  ing the button down to move the numbers forwards.
  j Confirm your setting by pressing the RESET button
  3
  .
  Q
  Getting started
  Q
  Inserting / changing the battery
  j Open the battery compartment on the back of the instrument by
  pushing the battery compartment cover in the direction indicated
  by the arrow.
  j Insert the supplied battery with the correct polarity or replace
  a spent battery with a new one in the same way.
  j Close the battery compartment again.
  Q
  Mounting
  We recommend using strips of double-sided adhesive tape (not in-
  cluded in the delivery) to mount the instrument. This adhesive tape
  can be used to affix the thermometer to almost any smooth surface.
  Please follow the manufacturer’s instructions for the adhesive tape.
  j Clean the surface on which you wish to mount the instrument
  with a degreasing and non-abrasive or chemical cleaning
  agent.
  j Attach the outside sensor
  7
  to the window frame or behind
  the front bumper of your motor vehicle.
  Q
  Safety instructions for handling
  and use of batteries
  g DANGER OF EXPLOSION! Never recharge batteries.
  J Keep batteries out of the reach of children; do not dispose of
  batteries in fire, short-circuit them or take them apart.
  J Seek medical attention immediately if anyone swallows
  a battery.
  J Make sure that you insert the battery with the correct polarity.
  J Avoid extreme conditions and temperatures that may affect
  batteries, e.g. on radiators. Otherwise there is an increased
  risk of leakage.
  J Avoid contact with the skin, eyes and mucous membranes if
  fluid has leaked from the battery. In the event of contact with
  battery acid, rinse the affected area with plenty of clean
  water and consult a doctor.
  J Clean the battery and instrument contacts if necessary before
  inserting the battery.
  J Remove the spent battery from the instrument immediately.
  Otherwise there is an increased risk of leakage.
  J Remove the battery from the instrument if you are not intend-
  ing to use the instrument for any length of time.
  Digital Thermometer
  Q
  Introduction
  We congratulate you on the purchase of your new product. You
  have chosen a high quality product. The instructions for use are
  part of the product. They contain important information concern-
  ing safety, use and disposal. Before using the product, please fa-
  miliarise yourself with all of the safety information and instructions
  for use. Only use the unit as described and for the specified appli-
  cations. If you pass the product on to anyone else, please ensure
  that you also pass on all the documentation with it.
  Q
  Proper Use
  This product is for indoor use only.
  The product is not intended for commercial use.
  Q
  Supply scope
  1 x Digital thermometer with outside sensor and approx. 3 m cable
  1 x 1.5 V
  , AA battery
  1 x Operating manual
  Q
  Description of parts
  1
  Ice warning ON / OFF
  2
  MODE (function) button
  3
  RESET button
  4
  Time display
  5
  Outside temperature display
  6
  Inside temperature display
  7
  Outside sensor
  Displays
  IN = Inside temperature
  OUT = Outside temperature
  MAX = Stored maximum temperature
  MIN = Stored minimum temperature
  = Ice warning
  CLOCK = Time
  AM = Morning (time in 12-hour mode)
  PM = Afternoon (time in 12-hour mode)
  Q
  Technical data
  Operating voltage: 1.5 V
  Type of battery: 1.5 V , AA
  Inside temperature
  measuring range: –10 °C to +50 °C
  Outside temperature
  measuring range: –50 °C to +70 °C
  Tolerance: (–50 °C to 0 °C) ± 2 °C
  (0 °C to +30 °C) ± 1 °C
  (+30 °C to +70 °C) ± 2 °C
  Ice warning signal range: –1 °C to +3 °C
  Outside sensor cable length: approx. 3 m
  Q
  Safety
  Safety Instructions
  J This appliance can be used by children aged from 8 years
  and above and persons with reduced physical, sensory or
  mental capabilities or lack of experience and knowledge if
  they have been given supervision or instruction concerning
  use of the appliance in a safe way and understand the
  hazards involved. Children shall not play with the appliance.
  Cleaning and user maintenance shall not be made by
  children without supervision.
  Do not place the thermometer anywhere near
  an airbag, since this may result in injury if the airbag is activated.
  J Do not place the instrument directly in the driver’s windscreen
  area. This can restrict visibility and distract the driver.
  J Do not allow yourself to become distracted from concentrat-
  ing on the traffic by the displays.
  J Check all parts to ensure that they are intact. Mounting dam
  aged parts can result in injury.
  J Check that all parts are assembled correctly. Improper assem-
  bly can result in injury.
  J Do not expose the instrument to:
  - extreme temperatures,
  - strong vibrations,
  - high mechanical loads,
  - direct sunlight,
  - moisture.
  J This appliance has delicate electronic components. This means
  that if it is placed near an object that transmits radio signals, it
  could cause interference. This could be, for example, mobile
  telephones, walkie talkies, CB radios, remote controls and mi-
  crowaves. If the display indicates a problem, move such objects
  away from it. Electrostatic charge can lead to the appliance
  failing. In cases of the appliance failing to work press the RESET
  button
  3
  and MODE button
  2
  together to reset the thermome-
  ter, or remove the batteries for a short while and then replace
  them.
  j Reinigen Sie den Außensensor mit einem nur leicht ange-
  feuchteten Tuch. Der Außensensor ist nur gegen Regen von
  oben und Spritzwasser geschützt.
  Q
  Entsorgung
  Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die
  Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.
  Derzeit gültige Entsorgungsmaßnahmen für ausgediente Elektro-
  geräte erfragen Sie bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtver-
  waltung.
  Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Inte-
  resse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, son-
  dern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu.
  Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können
  Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.
  Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Richtlinie
  2006 / 66 / EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben
  Sie Batterien und / oder das Gerät über die angebotenen Samme-
  leinrichtungen zurück.
  Umweltschäden durch falsche Entsorgung
  der Batterien!
  Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie
  können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Son-
  dermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle
  sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg= Quecksilber, Pb = Blei. Geben
  Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammel-
  stelle ab.
  Q
  Fehler beseitigen
  Fehler Ursache / Beseitigung
  Falsche
  Temperaturangabe
  Messung ist beeinträchtigt, z.B. durch direkte
  Sonneneinstrahlung, Klimaanlage oder Heiz-
  lüfter – bringen Sie Gerät und Außensensor
  aus dem Störbereich.
  Displayanzeige wird
  schwächer / falsche Tempe-
  raturangabe
  Verbrauchte Batterie oder verschmutzte Batte-
  riekontakte – Kontakte reinigen und Batterie,
  ggf. neue Batterie, einlegen.
  Anzeige schwarz Temperaturen außerhalb des Mess bereichs
  oder Gerät zu lange direkter Sonneneinstrah-
  lung ausgesetzt.
  Unregelmäßige
  Ziffernanzeige
  Entnehmen Sie die Batterie und setzen
  Sie sie erneut ein.
  Es ist möglich, dass die
  normalen Funktionen des
  Gerätes durch elektromag-
  netische Störungen beein-
  trächtigt werden
  Führen Sie ein RESET wie beschrieben durch.
  Q
  Reinigung und Pflege
  j Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem weichen
  trockenen Tuch.
  j Verwenden Sie in keinem Fall Flüssigkeiten und keine Reini-
  gungsmittel, da diese das Gerät beschädigen.
  jeweils 16 Sekunden. In diesem Temperaturbereich kann die
  Gefahr entstehen, dass sich Straßenglätte bildet oder bereits
  gebildet hat. Seien Sie besonders aufmerksam und passen
  Sie Ihre Fahrweise entsprechend an. Drücken Sie eine belie-
  bige Taste, um den Warnton auszuschalten.
  Q
  Temperaturspeicher abrufen
  j Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die Taste MODE
  2
  ,
  um die gespeicherte Maximaltemperatur (MAX) abzurufen.
  j Drücken Sie die Taste MODE
  2
  erneut, um die gespeicherte
  Minimaltemperatur (MIN) abzurufen.
  Q
  Temperaturspeicher löschen
  j Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die Taste MODE
  2
  ,
  um die gespeicherte Maximaltemperatur (MAX) abzurufen.
  Drücken Sie die Taste RESET
  3
  , um die gespeicherten Werte
  zu löschen.
  j Drücken Sie die Taste MODE
  2
  erneut, um die gespeicherte
  Minimaltemperatur (MIN) abzurufen. Drücken Sie die Taste
  RESET
  3
  , um die gespeicherten Werte zu löschen.
  Täglicher Reset:
  In dieser Einstellung werden die Minimal- und Maximaltempera-
  turen der vergangenen 24 Stunden gespeichert und immer um
  Mitternacht gelöscht.
  Manueller Reset:
  Diese Einstellung ermöglicht jederzeit das manuelle Löschen der
  bis dahin gespeicherten Temperaturen.
  4. Eiswarner aktivieren / deaktivieren
  Die Anzeigefelder
  5
  und
  6
  blinken. Sie zeigen den
  Signalbereich +3. 0 °C bis –1.0 °C.
  j Drücken Sie die Taste MODE
  2
  , um den Eiswarner zu
  aktivieren. Im Anzeigefeld
  5
  erscheint „ “.
  j Drücken Sie die Taste MODE
  2
  erneut, um den Eiswarner zu
  deaktivieren. Im Anzeigefeld
  5
  erlischt das Symbol für den
  Eiswarner.
  j Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste RESET
  3
  .
  Auch im normalen Anzeigemodus können Sie den
  Eiswarner aktivieren und deaktivieren.
  j Drücken Sie eine der Tasten Eiswarnung EIN / AUS
  1
  .
  Der Eiswarner ist aktiviert, wenn das Symbol „
  “ im Anzei-
  gefeld
  5
  erscheint.
  Hinweis: Sobald die Außentemperatur den Signalbereich
  erreicht, ertönt ein Warnton in 5-minütigen Abständen für
  Im Anzeigefeld Uhrzeit
  4
  wird „
  0:00
  “ angezeigt,
  wenn Sie den 24 h Modus aktiviert haben. Im Anzeige-
  feld Uhrzeit
  4
  werden „
  12:00
  “, „Clock“ und „AM“
  angezeigt, wenn Sie den 12 h Modus aktiviert haben.
  j Stellen Sie die Uhrzeit ein, indem Sie die Taste MODE
  2
  drücken bzw. gedrückt halten, um die Ziffern vorzustellen.
  j Bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Drücken der Taste
  RESET
  3
  .
  2. Celsius / Fahrenheit auswählen
  Die Anzeigefelder Außentemperatur
  5
  und
  Innentemperatur
  6
  blinken.
  j Drücken Sie die Taste MODE
  2
  , um zwischen Celsius (°C)
  oder Fahrenheit (°F) auszuwählen.
  j Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste RESET
  3
  .
  3. Speichermodus (Reset) einstellen
  Im Anzeigefeld
  6
  blinkt „
  iD
  “.
  j Drücken Sie die Taste MODE
  2
  , um zwischen täglichem
  iD
  “ oder manuellem Reset „
  --
  “ auszuwählen.
  j Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste RESET
  3
  .
  j Reinigen Sie die Montagefläche mit einem fettlösenden und
  nicht scheuernden bzw. chemischen Reinigungsmittel.
  j Befestigen Sie den Außensensor
  7
  am Fensterrahmen oder
  hinter der Frontstoßstange Ihres Kraftfahrzeugs.
  Q
  Betrieb / Bedienung
  Hinweis: Nach ca. 1 Minute in jedem beliebigen Modus schaltet
  das Gerät automatisch in den normalen Anzeigemodus zurück.
  Innen- und Außentemperatur und die Uhrzeit werden angezeigt.
  Q
  Einstellungen vornehmen
  Hinweis: Nach jedem Einlegen der Batterie bzw. durch Drücken
  und Halten der Tasten MODE
  2
  und RESET
  3
  für 2 Sekunden
  erscheinen alle Anzeigen kurz im Display und das Gerät wechselt
  anschließend in den Modus „Einstellungen“. In hier genannter
  Reihenfolge können alle Einstellungen vorgenommen werden.
  1. Uhrzeit einstellen
  Im Anzeigefeld Uhrzeit
  4
  blinkt „
  1 2  h ®
  “.
  j Drücken Sie die Taste MODE
  2
  ,um zwischen 12 und
  24 Stunden-Modus auszuwählen.
  j Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste RESET
  3
  .
  J Reinigen Sie bei Bedarf Batterie- und Gerätekontakte vor dem
  Einlegen.
  J Entfernen Sie die verbrauchte Batterie umgehend aus dem
  Gerät. Andernfalls besteht erhöhte Auslaufgefahr.
  J Entfernen Sie bei längerer Nichtverwendung die Batterie aus
  dem Gerät.
  Q
  Inbetriebnahme
  Q
  Batterie einsetzen / wechseln
  j Öffnen Sie das Batteriefach auf der Geräterückseite, indem
  Sie den Batteriefachdeckel gemäß gekennzeichneter Pfeilrich-
  tung aufschieben.
  j Legen Sie die mitgelieferte Batterie unter Beachtung der
  Polungsangaben ein bzw. wechseln Sie eine verbrauchte
  Batterie entsprechend gegen eine neue aus.
  j Schließen Sie das Batteriefach wieder.
  Q
  Montage
  Zur Montage empfehlen wir einen doppelseitigen Klebestreifen
  (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit diesem kann das Thermometer
  auf fast allen glatten Oberflächen befestigt werden. Beachten Sie
  die Hinweise des Klebestreifen-Herstellers.
  ten
  , CB-Radios, Fernbedienungen oder Mikrowellen etc. auf. Der
  Funkempfang kann dadurch vermindert werden. Entfernen Sie
  solche Geräte aus der Reichweite des Thermometers. Elektrostati-
  sche Ladung kann Funktionsstörungen hervorrufen.
  Drücken Sie gleichzeitig die RESET-Taste
  3
  und die MODE-Taste
  2
  , um die Einstellungen des Gerätes zurückzusetzen, oder ent-
  nehmen Sie kurzzeitig die Batterien, wenn das Gerät Funktions-
  störungen aufzeigt.
  Q
  Sicherheitshinweise für Umgang
  und Gebrauch von Batterien
  g EXPLOSIONSGEFAHR! Batterien niemals wieder aufladen!
  J Halten Sie Batterien von Kindern fern, nicht ins Feuer werfen,
  kurzschließen oder auseinander nehmen.
  J Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Batterie ver-
  schluckt wurde.
  J Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität.
  J Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen,
  die auf Batterien einwirken können, z. B. auf Heizkörpern.
  Andernfalls besteht erhöhte Auslaufgefahr.
  J Vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten,
  falls Flüssigkeit aus der Batterie ausgetreten ist. Spülen Sie bei
  Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit
  reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen
  Arzt auf.
  des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden
  und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder
  dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-
  wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
  durchgeführt werden.
  Platzieren Sie das Thermometer nicht im
  Bereich eines Airbags, da es beim Auslösen sonst zu Verlet-
  zungen kommen kann.
  J Bringen Sie das Gerät möglichst nicht im unmittelbaren
  Frontscheibenbereich des Fahrers an. Andernfalls können
  Sichtbehinderungen und Ablenkung die Folge sein.
  J Lassen Sie sich nicht durch die Anzeigen von Ihrer Konzentra-
  tion auf den Straßenverkehr ablenken.
  J Kontrollieren Sie alle Teile auf ihre Unversehrtheit. Bei der
  Montage beschädigter Teile besteht Verletzungsgefahr.
  J Kontrollieren Sie, ob alle Teile sachgerecht montiert sind.
  Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr.
  J Setzen Sie das Gerät
  - keinen extremen Temperaturen,
  - keinen starken Vibrationen,
  - keinen starken mechanischen Beanspruchungen,
  - keiner direkten Sonneneinstrahlung,
  - keiner Feuchtigkeit aus.
  J Das Gerät enthält elektronische Bauteile. Stellen Sie das Gerät
  nicht in der Nähe von Störquellen wie Mobiltelefonen, Funkgerä-
  CLOCK = Uhrzeit
  AM = Morgen (Uhrzeit im 12-Stunden-Modus)
  PM = Nachmittag (Uhrzeit im 12-Stunden-Modus)
  Q
  Technische Daten
  Betriebsspannung: 1,5 V
  Batteriet yp: 1,5 V , AA
  Temperaturmessbereich innen: –10 °C bis +50 °C
  Temperaturmessbereich außen: –50 °C bis +70 °C
  Toleranz: (-50 °C bis 0 °C) ± 2 °C
  (0 °C bis +30 °C) ± 1 °C
  (+30 °C bis +70 °C) ± 2 °C
  Signalbereich Eiswarner: –1 °C bis +3 °C
  Kabellänge des Außensensors: ca. 3 m
  Q
  Sicherheit
  Sicherheitshinweise
  J Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber
  sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen
  oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und
  Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich
  Q
  Bestimmungsgemäßer Gebrauch
  Dieses Produkt ist nur für den Betrieb im Innenbereich
  geeignet. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen
  Einsatz bestimmt.
  Q
  Lieferumfang
  1 x Digital Thermometer mit Außensensor und ca. 3 m Kabel
  1 x 1,5 V
  , AA Batterie
  1 x Bedienungsanleitung
  Q
  Teilebeschreibung
  1
  Eiswarnung EIN / AUS
  2
  MODE- (Funktions-) Taste
  3
  RESET-Taste
  4
  Anzeigefeld Uhrzeit
  5
  Anzeigefeld Außentemperatur
  6
  Anzeigefeld Innentemperatur
  7
  Außensensor
  Displayanzeigen
  IN = Innentemperatur
  OUT = Außentemperatur
  MAX = gespeicherte Maximaltemperatur
  MIN = gespeicherte Minimaltemperatur
  = Eiswarner
  Digital-Thermometer
  Einleitung
  Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie
  haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die
  Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige
  Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie
  sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicher-
  heitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie be-
  schrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen
  Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.
  DIGITAL-THERMOMETER / DIGITAL
  THERMOMETER / THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE
  IAN 279752
  1
  7
  36
  1 2
  45
  DIGITAL-THERMOMETER
  Bedienungs- und Sicherheitshinweise
  DIGITAL THERMOMETER
  Operation and Safety Notes
  THERMOMÈTRE
  NUMÉRIQUE
  Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité
  DIGITALE THERMOMETER
  Bedienings- en veiligheidsinstructies
  TERMÓMETRO DIGITAL
  Instruções de utilização e de segurança
  TERMÓMETRO DIGITAL
  Instrucciones de utilización y de seguridad
  DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR
  Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 2

Máte dotaz ohledně Auriol Z31714 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Auriol Z31714 vaši otázku zodpovědět.

Honza, 2019-02-13 16:29:56 Žádné komentáře

Dobrý den, nemohu najít jak se nastavují hodiny. V návodu to nevidím. Můžete my pomoci? Děkuji Honza

Váš dotaz / odpověď
Milnerová, 2019-12-13 14:22:39 Žádné komentáře

Jak se vypíná nebezpečí námrazy (emblém sněhové vločky). Teploměr co chvíli píská, potřebuji to vypnout. Předem děkuji. Milnerová

Váš dotaz / odpověď

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Auriol Z31714. Tato příručka patří do kategorie Meteorologické stanice a byla ohodnocena 2 lidmi průměrným hodnocením 6.5. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Čeština, Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Portugalština, Slovenské. Máte dotaz ohledně Auriol Z31714 nebo potřebujete pomoc?

Specifikace Auriol Z31714

Značka Auriol
Model Z31714
Produkt Meteorologická stanice
Jazyk Čeština, Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Portugalština, Slovenské
Typ souboru PDF

Související produkty Auriol Z31714

  Související příručky produktů

  Meteorologická stanice Auriol

  Přidat příručku

  Máte příručku, kterou byste rádi přidali?