Auriol IAN 91944

Auriol IAN 91944 manuál (návod)

(1)
 • GB
  PL
  PL
  PL
  GB
  PL
  PL
  GB
  PL
  PL
  GB
  PL
  PL
  Environmental damage through in-
  correct disposal of the batteries!
  Batteries may not be disposed of with the usual
  domestic waste. They may contain toxic heavy
  metals and are subject to hazardous waste
  treatment rules and regulations. The chemical
  symbols for heavy metals are as follows: Cd =
  cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why
  you should dispose of used batteries at a local
  collection point.
  Zegarek-Chronograf
  § Użycie zgodne z
  przeznaczeniem
  Chronograf pokazuje datę i godzinę i można go
  używać jako stopera.
  § Opis części
  a
  Wskazówka godzinowa
  s
  Wskazówka minutowa
  d
  Przycisk start/stop (funkcja stopera)
  f
  Koronka
  g
  Przycisk (czas pośredni / zwolnienie czasu
  pośredniego / resetowanie)
  h
  Wyświetlacz daty
  j
  Wskazówka sekundowa
  k
  Wyświetlacz 24 h (wskazuje czas na bazie
  24 godz.)
  l
  Wyświetlacz sekundowy stopera
  ö
  Wyświetlacz minutowy stopera
  ä
  Wskazówka sekundowa stopera
  *
  Wyświetlacz stopera 1/20 sekundy
  œ
  Wyświetlacz minutowy / godzinowy stopera
  Ogólna informacje
  dotyczące bezpieczeństwa
  Urządzenie to nie jest przeznaczone
  do użytkowania przez dzieci lub osoby
  o ograniczonej zdolności fizycznej,
  czuciowej lub psychicznej, chyba że są one
  nadzorowane przez osobę odpowiedzialną
  za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej
  instrukcje o sposobie użytkowania urządzenia.
  Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się
  urządzeniem.
  Nie używaj urządzenia gdy jest uszkodzone.
  Uszkodzone urządzenia zagrażają życiu!
  Pamiętaj, że gwarancja nie obejmuje
  uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową
  obsługą, nieprzestrzeganiem niniejszej
  instrukcji ani ingerencji w urządzenie przez
  osoby nieupoważnione.
  8 Wyciągnij koronkę
  4
  do pozycji 2
  ¨
  .
  8 Wciśnij przycisk start/stop
  3
  lub przycisk
  5
  , aby zresetować wskazówkę sekundową
  stopera
  9
  i wskazówki minutowe stopera
  0
  do pozycji “60”.
  8 Gdy naciskany jest przycisk start/stop
  3
  , ws-
  kazówki obracają się w kierunku przeciwnym
  do ruchu wskazówek zegara.
  8 Gdy naciskany jest przycisk
  5
  , wskazówki
  obracają się w kierunku zgodnym z ruchem
  wskazówek zegara.
  Wskazówka: Wskazówki poruszają się szybko,
  jeśli przycisk start/stop
  3
  lub przycisk
  5
  przytrzymane.
  8 Wciśnij koronkę
  4
  z powrotem do pozycji
  wyjściowej.
  Z31633B, Z31633D - Gdy żadna ze wska-
  zówek stopera nie znajduje się w pozycji
  “60”:
  8 Wyciągnij koronkę
  4
  do pozycji 2
  ¨
  .
  § Obsługa
  Wskazówka: Przed ustawieniem godziny,
  wskazówki stopera
  9
  ,
  0
  ,
  ä
  ,
  *
  ,
  œ
  należy
  zresetować na pozycję „60” (godzinę 12).
  § Resetowanie wskazówek
  stopera do pozycji “60”
  (godziny 12)
  Stoper wciąż odmierza czas:
  8 Wciśnij przycisk start/stop
  d
  .
  8 Wciśnij przycisk
  g
  .
  Stoper nie odmierza czasu:
  8 Wciśnij przycisk
  g
  (Z31633A,C).
  8 Naciśnij przycisk
  g
  lub ostrożnie wyciągnij
  koronkę
  4
  z koperty do pozycji 2
  ¨
  lub
  wielokrotnie naciskaj przycisk
  g
  (Z31633B,
  D, E, F).
  Z31633A, Z31633C - Gdy któraś ze
  wskazówek stopera nie znajduje się w
  pozycji “60”:
  8 Wskazówka: Aby usunąć jeden lub więcej
  segmentów
  x
  na mocowaniu
  y
  , wyciśnij
  pręt sprężysty przy pomocy suwaka
  v
  , wyjmij
  mocowanie
  y
  i postępuj w sposób opisany
  powyżej.
  § Jak wymienić szpilkę w
  suwaku
  8 Wyjmij suwak
  v
  , otwórz dolną pokrywę
  n
  zawierającą zapasową szpilkę
  b
  .
  8 Starą szpilkę należy ostrożnie wyjąć z suwaka
  przy pomocy szczypiec.
  8 Przy pomocy szczypiec ostrożnie włóż
  zapasową szpilkę do suwaka. Nowa szpilka
  jest zamontowana.
  § Uruchomienie
  § Wymiana baterii
  Wskazówka: Wymiany baterii dokonuj w specja-
  listycznym sklepie.
  § Wyjmowanie segmentów
  (Rys. G)
  Wskazówka: Segmenty, które można wyjąć,
  oznaczone strzałką (patrz Rys. G). Są połączone
  ze sobą za pomocą szpilek. Można je wypchnąć
  w kierunku wskazanym przez strzałkę przy pomocy
  zestawu naprawczego
  c
  . Jeśli to konieczne użyj
  pincety do wyjęcia szpilek.
  8 Umieść chronograf w zestawie naprawczym
  c
  tarczą zegara w dół.
  8 Usuń szpilki z segmentów, które chcesz wyjąć
  (w sposób opisany powyżej), i wyjmij segment
  x
  .
  Wskazówka: Jeśli chcesz wyjąć więcej niż
  jeden segment
  x
  z rzędu, wystarczy wyjąć
  dwie zewnętrzne szpilki.
  8 Połącz ponownie pasek zegara łącząc luźne
  segmenty
  x
  przy pomocy szpilki. Wciśnij
  szpilkę do sąsiednich segmentów
  x
  w kierun-
  ku przeciwnym do wskazania strzałki.
  Pod żadnym pozorem nie rozkładaj
  urządzenia na części. Naprawy powinny
  być dokonywane wyłącznie przez osoby
  wykwalifikowane.
  Instrukcje bezpieczeństwa
  dotyczące baterii
  #
  OSTRZEŻENIE! ŚMIERTELNE
  NIEBEZPIECZEŃSTWO! Baterie mogą
  zostać połknięte, co może być niebezpieczne
  dla życia. Jeśli bateria zostanie połknięta,
  należy niezwłocznie skontaktować się z
  lekarzem.
  Wyjmij baterie z urządzenia gdy nie będzie
  ono używane przez dłuższy czas.
  UWAGA! RYZYKO EKSPLOZJI!
  Nigdy nie wolno ładować baterii!
  Wkładając baterie zwróć uwagę na
  odpowiednią biegunowość!
  8 Przytrzymaj przycisk start/stop
  3
  przez ok.
  2 sekundy. Wskazówka minutowa stopera
  wykona pełen obrót. Wciśnij przycisk
  5
  ,
  aby ustawić wskazówkę minutową stopera na
  pozycję “60”.
  8 Przytrzymaj przycisk start/stop
  3
  przez ok.
  2 sekundy. Wskazówka sekundowa stopera
  wykona pełen obrót. Wciśnij przycisk
  5
  , aby
  ustawić wskazówkę sekundową stopera na
  pozycję “60”.
  Wskazówka: Wskazówki stopera poruszają się
  szybko, jeśli przycisk
  5
  jest przytrzymany.
  8 Wciśnij koronkę
  4
  z powrotem do obudowy.
  Z31633E, Z31633F - Gdy żadna ze wska-
  zówek stopera nie znajduje się w pozycji
  “60”:
  8 Wyciągnij koronkę
  f
  do pozycji 2
  ¨
  .
  8 Przytrzymaj przycisk start/stop
  d
  przez ok. 2
  sekundy. Wskazówka stopera 1/20 sekundy
  wykona pełen obrót. Wciśnij przycisk
  g
  , aby
  ustawić wskazówkę stopera 1/20 sekundy na
  pozycję “10”.
  Jeśli to konieczne, wyczyść baterie i styki
  przed włożeniem baterii.
  Zużyte baterie natychmiast wyjmij z
  urządzenia. Istnieje zwiększone ryzyko
  wycieku!
  Jeśli powyższe instrukcje nie są przestrzegane,
  wczas baterie mogą się całkowicie
  rozładować. W takim przypadku istnieje
  ryzyko wycieku. Jeśli baterie wyciekły w
  środku urządzenia, należy je natychmiast
  wyjąć, aby uniknąć uszkodzeń!
  Nie wolno utylizować baterii z odpadkami
  domowymi!
  Każdy konsument jest prawnie zobowiązany
  do utylizacji baterii w odpowiedni sposób!
  Trzymaj baterie z dala od dzieci; nie wrzucaj
  ich do ognia, nie stykaj ich ani nie rozkładaj
  na części.
  Unikaj kontaktu ze skórą, oczami i błoną
  śluzową. Jeśli jakiekolwiek części ciała wejdą
  w kontakt z kwasem z baterii, należy przemyć
  je dużą ilością wody i / lub jeśli to konieczne
  skontaktować się z lekarzem!
  8 Przytrzymaj przycisk start/stop
  d
  przez ok. 2
  sekundy. Wskazówka sekundowa stopera
  ä
  wykona pełen obrót. Wciśnij przycisk
  g
  , aby
  ustawić wskazówkę sekundową stopera na
  pozycję “12”.
  8 Przytrzymaj przycisk start/stop
  d
  przez ok. 2
  sekundy. Wskazówka minutowa / godzinowa
  stopera
  œ
  wykona pełen obrót. Wciśnij przy-
  cisk
  g
  , aby ustawić wskazówkę minutową /
  godzinową stopera na pozycję “12”.
  Wskazówka: Wskazówki stopera poruszają
  się szybko, jeśli przycisk
  g
  jest przytrzymany.
  8 Wciśnij koronkę
  f
  z powrotem do pozycji
  wyjściowej.
  Stoper wskazuje czas pośredni:
  8 Wciśnij przycisk start/stop
  d
  , aby rozpocząć
  odmierzanie czasu.
  8 Wciśnij przycisk
  g
  , aby odczytać czas
  pośredni. Pomiaru i zwolnienia czasu
  pośredniego można dokonywać tyle razy, ile
  potrzeba naciskając przycisk
  g
  .
  8 Wciśnij przycisk
  d
  , aby zatrzymać pomiar czasu.
  8 Wciśnij przycisk
  g
  , aby wyzerować.
  § Wodoszczelność
  Ten zegarek jest wodoszczelny do 10 bar
  zgodnie z normą DIN 8310. Rysunek E pokazuje
  dopuszczalne obszary wykorzystania. Należy
  pamiętać, że wodoszczelność nie jest stałą
  cechą. Powinna ona być sprawdzana co roku, a
  szczególnie przed poddaniem jej wyjątkowym
  warunkom, ponieważ funkcjonalność
  wbudowanych elementów uszczelniających
  maleje w trakcie codziennego używania.
  § Regulacja paska zegarka
  (Z31633C, Z31633D, Z31633E)
  Wskazówka: Do wykonania tego kroku potrzeb-
  na będzie dziurkownica.
  m OSTROŻNIE – RYZYKO ZGNIECENIA!
  Uważaj, aby nie włożyć palców lub innych
  części ciała do dziurkownicy.
  8 Aby wyregulować długość paska, wyciśnij
  nowy otwór w odpowiednim miejscu na pasku
  przy pomocy dziurkownicy.
  § Ustawianie godziny
  8 Ostrożnie wyciągnij koronkę
  f
  z obudowy
  do pozycji 2
  ¨
  , jeśli wskazówka sekundowa
  7
  znajduje się w pozycji “60” (godziny 12).
  8 Kręcąc koronką
  f
  w kierunku zgodnym z
  ruchem wskazówek zegara ustaw na chrono-
  grafie żądane godziny i minuty. Nie naciskaj
  przycisku start/stop
  d
  ani przycisku
  g
  ,
  ponieważ wskazówki stopera
  9
  ,
  0
  ,
  ä
  ,
  *
  ,
  œ
  zaczną się poruszać.
  8 Po ustawieniu godziny, wciśnij koronkę
  f
  z
  powrotem do obudowy. Zegarek uruchomi się
  z ustawioną godziną.
  § Ustawianie daty
  (Z31633B /Z31633D-F)
  8 Ostrożnie wyciągnij koronkę
  f
  z obudowy
  do pozycji 1
  å
  .
  8 Kręcąc koronką
  f
  w kierunku zgodnym z
  ruchem wskazówek zegara ustaw na chrono-
  grafie żądaną datę.
  § Skracanie paska zegarka
  (Z31633A/Z31633F)
  Wskazówka: Pasek zegarka można skrócić
  regulując mocowanie
  y
  lub wyjmując segmenty
  x
  . W tym celu użyj dołączonego zestawu napraw-
  czego
  c
  .
  § Regulowanie mocowania
  (Rys. F)
  Wskazówka: Mocowanie
  y
  jest przytrzymywa-
  ne w miejscu przez pręt sprężysty. Aby wyregulow
  mocowanie
  y
  , umieść chronograf w zestawie
  naprawczym
  c
  i ściśnij pręt sprężysty przy pomocy
  suwaka
  v
  .
  8 Otwórz mocowanie
  y
  .
  8 Ściśnij i przytrzymaj pręt sprężysty (w sposób
  opisany powyżej) i wyreguluj mocowanie
  y
  zgodnie z zapotrzebowaniem.
  8 Odblokuj pręt sprężysty, aby mógł powrócić
  do pozycji wyjściowej. Mocowanie
  y
  jest
  przytrzymane w miejscu.
  Wskazówka:
  Datę można ustawić wyłącznie kręcąc w kierun-
  ku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
  Nie należy ustawiać daty pomiędzy godz. 21
  a godz. 1 w nocy, ponieważ zachodzi ryzyko,
  że nie przestawi się ona prawidłowo. Jeśli jed-
  nak trzeba ustawić datę w tym czasie, zmień
  najpierw godzinę na inny okres czasu. Po usta-
  wieniu daty, zmień godzinę na prawidłową.
  8 Po ustawieniu daty, wciśnij koronkę
  f
  z pow-
  rotem do obudowy
  § Używanie stopera
  Odmierzany czas jest wskazywany przez wska-
  zówki stopera
  9
  ,
  0
  ,
  ä
  ,
  *
  ,
  œ
  . Poruszają się
  one niezależnie od wskazówek godzinowej i minu-
  towej
  a
  ,
  s
  , oraz wskazówki sekundowej
  7
  .
  Maksymalny okres czasu wyświetlany przez
  stoper to jedna godzina (Z31633A-D).
  Maksymalny okres czasu wyświetlany przez stoper
  to 12 godzin (Z31633E-F).
  Start: naciśnij przycisk start/stop
  d
  .
  Stop: ponownie naciśnij przycisk start/stop
  d
  .
  å
  Pozycja 1
  ¨
  Pozycja 2
  ˆ
  Obrotowa luneta
  y
  Mocowanie
  x
  Segment
  c
  Zestaw naprawczy
  v
  Suwak
  b
  Zapasowa szpilka
  n
  Dolna pokrywa
  § Zakres dostawy
  1 Zegarek-Chronograf
  1 zestaw naprawczy (Z31633A / Z31633F)
  1 bateria pastylkowa
  1 instrukcja obsługi
  Bezpieczeństwo
  ZACHOWAJ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI
  DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W BEZPIECZ-
  NYM MIEJSCU DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI!
  GB
  PL
  PL
  GB
  PL
  PL
  GB
  PL
  PL
  GBGB
  GB GB GB GB GB GB GB GB
  GB
  Z31633A, Z31633C - If either of the
  stopwatch hands are not at the “60”
  position:
  8 Pull out the crown
  4
  to the position 2
  15
  .
  8 Press the Start / stop button
  3
  or the button
  5
  to reset the stopwatch second display
  9
  and
  stopwatch minutes display
  10
  hands to “60”
  position.
  8 By pressing the Start / stop button button
  3
  ,
  the hands move counter clockwise.
  8 By pressing the button
  5
  , the hands move
  clockwise.
  Note: The hands move quickly if the start / stop
  button
  3
  or button
  5
  are keRO pressed.
  8 Push the crown
  4
  back into the housing.
  Z31633B, Z31633D - If none of the stop
  watch hands is in the “0” position:
  8 Pull out the crown
  4
  to position 2
  15
  .
  8 Press the start / stop button
  3
  for about 2
  seconds. The stopwatch minute hand makes a
  full revolution. Press button
  5
  to set the stop
  watch minute hand to “60”.
  Q
  Operation
  Note: Before you can adjust the time or date, the
  stopwatch displays
  9
  ,
  10
  ,
  11
  ,
  12
  ,
  13
  have to be
  reset to “60” (12 o’clock).
  Q
  Resetting the Stopwatch
  Displays to “60” (12 o’clock)
  The stopwatch is still running:
  8 Press the start / stop button
  3
  .
  8 Press the button
  5
  (Z31633A,C).
  The stopwatch is not running:
  8 Press the button
  5
  (Z31633A,C).
  8 Press the button
  5
  or pull the crown
  4
  carefully out of the housing to position 2
  15
  or press the button
  5
  repeatedly
  (Z31633B,D,E,F).
  Connect the watch strap together again by
  joining the loose segments
  18
  with a pin. Press
  this pin against the direction of the arrow into the
  adjacent segments
  18
  .
  Note: In order to remove one or more
  segments
  18
  directly on the fastener
  17
  , press
  out the spring bar with the slider
  20
  , remove
  the fastener
  17
  and proceed as described
  above.
  Q
  How to exchange the pin inside
  the slider
  8 Take out the slider
  20
  , open the bottom cover
  22
  with the spare pin
  21
  inside.
  8 You will need the pliers to carefully remove the
  old pin from the slider.
  8 Insert the spare pin carefully into the slider by
  again using the pliers. The new pin is installed.
  Q
  Preparations for use
  Q
  Changing the battery
  Note: Have batteries changed in a specialist shop.
  Open the fastener
  17
  .
  Keep the spring bar squeezed together (as
  described above) and adjust the fastener
  17
  as desired.
  Release the spring bar so that it can snap back
  into the original position. The fastener
  17
  is
  now fixed in place.
  Removing Segments (Fig. G)
  Note: The segments which can be removed are
  marked with an arrow (see Fig. G). They are
  connected together with pins. These can be pushed
  out in the direction of the arrow with the repair set
  19
  . Use a pair of tweezers if necessary in order to
  remove the pins.
  Place the chronograph with the dial facing
  downwards in the repair set
  19
  .
  Remove the pins of the segment that you wish
  to remove (as described above) and take out
  the segment
  18
  .
  Note: If you would like to take out more than
  one consecutive segment
  18
  , it is sufficient to
  remove the two outer pins.
  CAUTION - DANGER OF CRUSHING!
  Please ensure that you do not put your fingers
  or other parts of the body between the hole
  punch.
  In order to be able to adjust the size of the
  watch strap, punch a new hole at the required
  position in the watch strap with the hole punch.
  Shortening the watch strap
  (Z31633A / Z31633F)
  Note: The watch strap can be shortened by
  adjusting the fastener
  17
  or removing segments
  18
  .
  To this purpose you should use the repair set
  19
  supplied.
  Adjusting the Fastener (Fig. F)
  Note: The fastener
  17
  is held in position by a
  spring bar. In order to adjust the fastener
  17
  , place
  the chronograph in the repair set
  19
  and press the
  spring bar together with the slider
  20
  .
  Keep batteries away from children; do not
  throw them in the fire, short-circuit them or take
  them apart.
  Avoid contact with the skin, eyes and mucous
  membranes. Any parts of the body coming into
  contact with battery acid should be rinsed off
  with copious amounts of water and / or a doctor
  contacted if necessary!
  Q
  Watertightness
  This watch is watertight to 10 bar in accordance
  with DIN 8310. Figure E shows the permissible
  areas of use. Please note that the watertightness
  is not a permanent feature. It should be checked
  annually and particularly before subjecting it to
  special conditions, as the function of the inbuilt
  sealing elements diminishes with daily use.
  Q
  Adjusting the watch strap
  (Z31633C, Z31633D, Z31633E)
  Note: For this step you need a hole punch.
  danger to life. If a battery has been swallowed,
  medical help is required immediately.
  Remove the battery from the device if it is not
  going to be used for a prolonged period.
  CAUTION! DANGER OF
  EXPLOSION! The batteries must
  never be recharged!
  When inserting the battery, ensure the correct
  polarity!
  If necessary, clean the battery and device
  contacts before inserting the battery.
  Remove a spent battery immediately from the
  device. There is an increased danger of leaks!
  If the above instructions are not complied with,
  the battery may discharge itself beyond its end
  voltage. There is then a danger of leaking. If
  the battery has leaked inside your device, you
  should remove it immediately in order to prevent
  damage to the device!
  Batteries must not be disposed of in the normal
  domestic waste!
  Every consumer is legally obliged to dispose of
  batteries in the proper manner!
  Children or persons who lack the knowledge
  or experience to use the device or whose
  physical, sensory or intellectual capacities are
  limited must never be allowed to use the device
  without supervision or instruction by a person
  responsible for their safety. Children must never
  be allowed to play with the device.
  Do not use the device if it is damaged. Damaged
  devices represent a danger of death!
  Please note that the guarantee does not cover
  damage caused by incorrect handling, non-
  compliance with the operating instructions or
  interference with the device by unauthorised
  individuals.
  Under no circumstances should you take the
  device apart. Repairs should only be carried
  out by specialist personnel.
  Safety Instructions for
  Batteries
  WARNING!
  DANGER TO LIFE! Batteries
  can be swallowed, which may represent a
  17
  Fastener
  18
  Segment
  19
  Repair set
  20
  Slider
  21
  Spare pin
  22
  Bottom cover
  Q
  Scope of delivery
  1 chronograph watch
  1 tooling kit (Z31633A / Z31633F)
  1 button cell
  1 directions for use
  Safety
  Keep all the safety advice and
  instructions in a safe place for future
  reference!
  General Safety
  Information
  Chronograph Watch
  Q
  Proper Use
  The chronograph shows the date and time and can
  be used as a stopwatch.
  Q
  Description of Parts
  1
  Hour hand
  2
  Minute hand
  3
  Start/stop button (stopwatch function)
  4
  Crown
  5
  Button (for split time / split time release / reset)
  6
  Date display
  7
  Second hand
  8
  24 h display (shows the time on a 24-hour basis)
  9
  Stopwatch seconds display
  10
  Stopwatch minutes display
  11
  Stopwatch second hand
  12
  Stopwatch 1/20 second display
  13
  Stopwatch minute / hour display
  14
  Position 1
  15
  Position 2
  16
  Bezel
  A
  15
  8
  Z31633A / Z31633C
  I
  H
  J
  20
  21
  21
  22
  Z31633A /
  Z31633F
  Z31633A /
  Z31633F
  Z31633A /
  Z31633F
  8 Press the start / stop button
  3
  for about 2
  seconds. The stopwatch second hand makes a
  full revolution. Press button
  5
  to set the stop
  watch second hand to “60”.
  Note: The stop watch hands move quickly if
  you keep button
  5
  pressed.
  8 Press the crown
  4
  back into the housing.
  Z31633E, Z31633F - If none of the stop
  watch hands is in the “60” position:
  8 Pull out the crown
  4
  to the position 2
  15
  .
  8 Press the start / stop button
  3
  for about 2
  seconds. The stopwatch 1 / 20 second hand
  makes a full revolution. Press button
  5
  to set
  the stop watch 1 / 20 second hand to “10”.
  8 Press the start / stop button
  3
  for about 2
  seconds. The stopwatch second hand
  11
  makes a full revolution. Press button
  5
  to set
  the stop watch second hand to “12”.
  8 Press the start / stop button
  3
  for about 2
  seconds. The stopwatch minute / hour hand
  13
  makes a full revolution. Press button
  5
  to
  set the stop watch minute / hour hand to “12”.
  Note: The stop watch hands move quickly if you
  keep button
  5
  pressed.
  8 Push the crown
  4
  back to the normal position.
  The stopwatch shows the split time:
  8 Press the start/stop button
  3
  to start counting.
  8 Press the button
  5
  for split time measurement.
  Measurement and release of the split time can
  be repeated as many time as necessary by
  pressing button
  5
  .
  8 Press the button
  3
  to stop counting.
  8 Press the button
  5
  to reset.
  Q
  Adjusting the Time
  8 Pull the crown
  4
  carefully out of the housing
  to position 2
  15
  if the second hand
  7
  is in the
  “60” (12 o’clock) position.
  8 Adjust the chronograph to the desired minutes
  and hours by turning the crown
  4
  in a
  clockwise direction. Please ensure that you do
  not press the start /stop button
  3
  or the button
  5
  . Otherwise the hands of the stopwatches
  will move
  9
  ,
  10
  ,
  11
  ,
  12
  ,
  13
  .
  8 After you have set the time, press the crown
  4
  back into the housing. The watch now starts
  with the desired time.
  Q
  Setting the Date (Z31633B /
  Z31633D-F)
  8 Pull the crown
  4
  carefully out of the housing
  to position 1
  14
  .
  8 Adjust the chronograph to the desired date by
  turning the crown
  4
  in a clockwise direction.
  Note:
  The date can only be set by turning in a
  clockwise direction.
  The date should not be adjusted between 9
  p.m. and 1 a.m., as it is possible that it will not
  turn over correctly. If the date has to be
  adjusted during this period, change the time
  beforehand to a different period. You should
  only correct the time after adjusting the date.
  8 Press the crown
  4
  back into the housing after
  adjusting the date.
  Q
  Using the Stopwatch
  The time measured is shown by the stopwatch
  displays
  9
  ,
  10
  ,
  11
  ,
  12
  ,
  13
  . These move
  independently of the hour and minute hand
  1
  ,
  2
  and the second hand
  7
  .
  The stopwatch can display a maximum period of
  one hour (Z31633A-D).
  The stopwatch can display a maximum period of
  12 hours (Z31633E-F).
  Start: press the start / stop button
  3
  .
  Stop: press the start / stop button
  3
  again.
  Reset: press the button
  5
  .
  Q
  Timing (Z31633B)
  The bezel
  16
  is used to indicate a period of time
  (e.g. jogging time).
  8 Turn the bezel
  16
  in anti-clockwise direction to
  mark the start of timing.
  Q
  Tachymeter (Z31633E)
  The tachymeter shows in km / h how fast an object
  (e.g. a car or human being) is moving. In order to
  be able to read off the result directly, the distance
  covered must be 1 km long.
  8 Start the stopwatch when the object or
  individual crosses the starting point. Stop the
  stopwatch when the finishing point is reached.
  8 Read off the number of seconds that have
  elapsed (e.g. 50 seconds) on the stopwatch
  second hand
  11
  .
  8 Then read off the value which is to be found on
  the tachymeter (e.g. 72). This value shows the
  speed of movement (e.g. 72 = 72 km / h).
  Q
  Cleaning and maintenance
  8 Clean the product on the outside only with a
  soft, dry cloth.
  Q
  Disposal
  The packaging is made entirely of
  recyclable materials, which you may
  dispose of at local recycling facilities.
  Contact your local refuse disposal authority for
  more details of how to dispose of your worn-out
  product.
  To help protect the environment, please
  dispose of the product properly when it
  has reached the end of its useful life and
  not in the household waste. Information
  on collection points and their opening
  hours can be obtained from your local
  authority.
  Faulty or used batteries must be recycled in
  accordance with Directive 2006 / 66 / EC. Please
  return the batteries and / or the device to the
  available collection points.
  1545
  24H
  04
  08
  20
  16
  12
  40
  1050
  20
  1545
  24H
  04
  08
  20
  16
  12
  40
  1050
  20
  1545
  24H
  04
  08
  20
  16
  12
  40
  1050
  20
  B
  7
  21
  3
  16
  14 15
  4
  8
  5
  6
  10
  11
  Z31633B
  1545
  24H
  04
  08
  20
  16
  12
  40
  1050
  20
  1545
  24H
  04
  08
  20
  16
  12
  40
  1050
  20
  1545
  24H
  04
  08
  20
  16
  12
  40
  1050
  20
  C
  7
  21
  3
  14 15
  4
  8
  5
  6
  10
  11
  Z31633D
  12
  6
  8
  210
  4
  10
  5
  4
  1
  3
  7
  28
  6
  9
  45
  15
  SEC
  SEC
  12
  6
  8
  210
  4
  10
  5
  4
  1
  3
  7
  28
  6
  9
  45
  15
  SEC
  SEC
  12
  6
  8
  210
  4
  10
  5
  4
  1
  3
  7
  28
  6
  9
  45
  15
  SEC
  SEC
  D
  1
  56
  11
  2 3
  4
  12
  7
  13
  14 15
  Z31633E / Z31633F
  E
  F
  17
  1920
  G
  18
  19
  20
  Z31633A /
  Z31633F
  Z31633A /
  Z31633F
  Z31633A, Z31633B
  Z31633C, Z31633D
  Z31633E, Z31633F
  CHRONOGRAPH
  Bedienungs- und Sicherheitshinweise
  CHRONOGRAPH WATCH
  Operation and Safety Notes
  KARÓRA
  Kezelési és biztonsági utalások
  KRONOGRAF
  Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
  CHRONOGRAF
  Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
  CHRONOGRAF
  Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
  ZEGAREK-CHRONOGRAF
  Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
  4
  91944_13_Auriol_SI_CZ_SK_03.indd 1 h1 10/7/13 6:54 PM
Auriol IAN 91944

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Auriol IAN 91944 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Auriol IAN 91944 vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Auriol IAN 91944. Tato příručka patří do kategorie Hodinky a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 7.5. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Tsjechisch, Engels, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch. Máte dotaz ohledně Auriol IAN 91944 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Specifikace Auriol IAN 91944

Všeobecné
Značka Auriol
Model IAN 91944
Produkt Hodinky
Jazyk Tsjechisch, Engels, Duits, Pools, Slowaaks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch
Typ souboru PDF

Často kladené otázky

Níže naleznete nejčastější dotazy, týkající se Auriol IAN 91944 .

Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde

manualypdf.cz

Hledáte příručku? manualypdf.cz zajišťuje, že najdete příručku, kterou hledáte během okamžiku. Naše databáze obsahuje více než 1 milion příruček ve formátu PDF pro více než 10 000 značek. Každý den přidáváme nejnovější příručky, takže vždy najdete produkt, který hledáte. Je to velmi jednoduché: stačí zadat značku a typ produktu do vyhledávacího pole a můžete si okamžitě prohlédnout příručku vašeho výběru online a zdarma.

manualypdf.cz

© Autorská práva 2021 manualypdf.cz. Všechna práva vyhrazena.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Více